Aflåsning af patientstue var ikke begrundet konkret og dokumenteret tilstrækkeligt

Det Psykiatriske Ankenævn tiltræder den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen den 15. maj 2014 vedrørende beslutning om aflåsning af s patientstue på Sikringsafdelingen under Afdeling , Region, den 11., 22. oktober samt den 18. december 2013.

Sagsnummer:

15DPA22

Offentliggørelsesdato:

24. marts 2015

Juridisk tema:

Aflåsning af patientstue på Sikringsafdelingen under Retspsykiatrisk afdeling, Region Sjælland

Speciale:

Psykiatri

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Afgørelser fra Psykiatrisk Ankenævn

Det Psykiatriske Ankenævn tiltræder den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen den 15. maj 2014 vedrørende beslutning om aflåsning af <****>s patientstue på Sikringsafdelingen under Afdeling <****>, <****>Region<****>, den 11., 22. oktober samt den 18. december 2013.

Det psykiatriske patientklagenævns afgørelse

Den 11., 22. oktober samt den 18. december 2013 traf lægen beslutning om aflåsning af s patientstue på Sikringsafdelingen under Afdeling , Region .

klagede over beslutningen om aflåsning af patientstuen til Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen.

Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen underkendte ved afgørelse af 15. maj 2014 beslutningen om aflåsning af s patientstue den 11., 22. oktober samt den 18. december 2013.


Det psykiatriske ankenævns begrundelse

Ankenævnet har med mindre andet er anført lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Den 23. juni 2011 blev indlagt på Sikringsafdelingen under Afdeling , Region.

Aflåsning af patientstue den 11. oktober 2013

Den 11. oktober 2013 blev der truffet beslutning om aflåsning af s patientstue.

Det fremgår af § 18a, stk. 2, i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, at aflåsning af en patientstue kan anvendes behandlingsmæssigt med henblik på at etablere nødvendige faste rammer i behandlingen af patienten eller for at skærme patienten mod for mange stimuli. Aflåsning af patientstuer kan efter § 18a, stk. 3, endvidere anvendes i det omfang, det er nødvendigt for at afværge, at en patient udsætter andre for nærliggende fare for at lide skade på legeme eller helbred, forfølger eller på anden, lignende måde groft forulemper medpatienter eller øver hærværk af ikke ubetydeligt omfang.

Det fremgår blandt andet af journalen den 11. oktober 2013, at var bæltefikseret. Han anførte, at han ville samarbejde og forklarede sin adfærd med, at personalet bevidst havde hidset ham op. Han beklagede at have spyttet på overlægen, men ikke personalet. Der blev fundet en tyk ledning under hans seng, der tidligere havde været tilhæftet videokameraet. Der blev endvidere fundet en  metalklips i hans seng, der var foldet ud og formentlig var brugt til at forsøge at løsne bælteknoppen. kunne ikke forklare, hvordan den var kommet ind på værelset. Der var en generel mistanke om, at tilvirkede våben.

ønskede samtaler om sit temperament på sigt og forklarede, at isolering havde været hårdt for ham. Han blev forklaret, at han i fængselsvæsenet nok ikke havde haft det anderledes med sine vedvarende provokationer og trusler, hvorefter han grinte og tog hele æren for sin sikringsdom.

Det fremgår af tvangsprotokollen, at patientstuen var aflåst fra den 11. til den 16. oktober 2013 og begrundet i farlighed.

Ankenævnet har bemærket, at det ikke fremgår af journalen, at det var besluttet at patientstuen skulle være aflåst.

Ankenævnet har videre bemærket, at det ikke fremgår af journalen, at tvangsprotokollen blev udfyldt.

Ankenævnet kan oplyse, at det fremgår af § 11 i bekendtgørelse om blandt andet tvangsprotokoller, at der ved aflåsning af patientstue på Sikringsafdelingen under Afdeling , Region, efter lovens § 18 a, i tvangsprotokollen skal ske tilførsel af patientens navn, cpr-nr., begrundelsen for aflåsningen samt tidspunktet for aflåsningens iværksættelse og ophør samt navnet på den ordinerende læge. 

Det fremgår endvidere af § 15 i bekendtgørelsen, at tilførsler i tvangsprotokollen er journalpligtige, og at der ved udfærdigelse af tvangsprotokoller i journalen skal henvises til, at der er indført notat i tvangsprotokollen.

Ankenævnet skal herefter præcisere, at der ved udfærdigelse af tvangsprotokoller i journalen skal henvises til, at der er indført notat i tvangsprotokollen.

Ankenævnet har på baggrund af tvangsprotokollen lagt til grund, at begrundelsen var farlighed i henhold til psykiatrilovens § 18a, stk. 3, nr. 1.

Ankenævnet finder ikke, at betingelserne for at aflåse s patientstue fra den 11. til den 16. oktober 2013 var opfyldt.

Ankenævnet har herved lagt vægt på, at det ikke fremgår af journalen i relation til beslutningen om døraflåsning den 11. oktober 2013, hvad baggrunden for døraflåsningen var, herunder hvori den nærliggende fare bestod.

Aflåsning af patientstuen kan være velbegrundet, men en sådan eventuel begrundelse fremgår ikke af journalen i relation til beslutningen om aflåsning af patientstuen den 11. oktober 2013.

Ankenævnet tiltræder på denne baggrund den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen

Aflåsning af patientstue den 22. oktober 2013

Den 22. oktober 2013 blev der truffet beslutning om aflåsning af s patientstue.

Det fremgår blandt andet af journalen den 22. oktober 2013, at havde haft svært ved de nye regler omkring ham og prøvede hele tiden at få dem ændret. Han havde været opkørt en enkelt gang, fordi han ikke kunne få noget creme, som han mente, at han havde fået lov til. Han havde taget sin medicin uden problemer, og der var ikke observeret noget psykotisk. var bæltefikseret, men venlig og afdæmpet og kunne komme i bad umiddelbart efter bælteløsning. Der blev herefter besluttet døraflåsning, som varede til den 16. december 2013 på grund af vedvarende farlighed i henhold til hans særdeles svære personlighedsforstyrrelse.

Det fremgår af tvangsprotokollen, at patientstuen var aflåst fra den 22. oktober 2013 til den 16. december 2013 og begrundet i farlighed.

Ankenævnet finder ikke, at betingelserne for at aflåse s patientstue var opfyldt.

Ankenævnet har herved lagt vægt på, at det ikke fremgår af journalen i relation til beslutningen om døraflåsning den 22. oktober 2013, hvad baggrunden for døraflåsningen var, herunder hvori den nærliggende fare bestod.

Aflåsning af patientstuen kan være velbegrundet, men en sådan eventuel begrundelse fremgår ikke af journalen i relation til beslutningen om aflåsning af patientstuen den 22. oktober 2013.

Ankenævnet tiltræder på denne baggrund den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen

Aflåsning af patientstue den 18. december 2013

Den 18. december 2013 blev der truffet beslutning om aflåsning af s patientstue.

Det fremgår af journalen den 18. december 2013, at var bæltefikseret. Den akutte affekt var klinget af og var rolig og afdæmpet. Han bedyrede at ville tage den ordinerede medicin og blev løsnet af fikseringen.

Det fremgår af tvangsprotokollen, at patientstuen blev besluttet aflåst den 18. december 2013 og begrundet i farlighed.

Ankenævnet har bemærket, at det ikke fremgår af journalen, at det var besluttet, at patientstuen skulle være aflåst.

Ankenævnet har videre bemærket, at det ikke fremgår af journalen, at tvangsprotokollen blev udfyldt.

Ankenævnet kan oplyse, at det fremgår af § 11 i bekendtgørelse om blandt andet tvangsprotokoller, at der ved aflåsning af patientstue på Sikringsafdelingen under Afdeling , Region, efter lovens § 18 a, i tvangsprotokollen ske tilførsel af patientens navn, cpr-nr., begrundelsen for aflåsningen samt tidspunktet for aflåsningens iværksættelse og ophør samt navnet på den ordinerende læge. 

Det fremgår endvidere af § 15 i bekendtgørelsen, at tilførsler i tvangsprotokollen er journalpligtige, og at der ved udfærdigelse af tvangsprotokoller i journalen skal henvises til, at der er indført notat i tvangsprotokollen.

Ankenævnet skal herefter præcisere, at der ved udfærdigelse af tvangsprotokoller i journalen skal henvises til, at der er indført notat i tvangsprotokollen.

Ankenævnet finder ikke, at betingelserne for at aflåse s patientstue den 18. december 2013 var opfyldt.

Ankenævnet har herved lagt vægt på, at det ikke fremgår af journalen i relation til beslutningen om døraflåsning den 18. december 2013, hvad baggrunden for døraflåsningen var, herunder hvori den nærliggende fare bestod.

Aflåsning af patientstuen kan være velbegrundet, men en sådan eventuel begrundelse fremgår ikke af journalen i relation til beslutningen om aflåsning af patientstuen den 11. oktober 2013.

Ankenævnet tiltræder på denne baggrund den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1729 af 2. december 2010 af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

§ 4, stk. 1: Tvang må ikke benyttes, før der er gjort, hvad der er muligt, for at opnå patientens frivillige medvirken. Når forholdene tillader det, skal patienten have en passende betænkningstid.

Stk. 2: Anvendelsen af tvang skal stå i rimeligt forhold til det, som søges opnået herved. Er mindre indgribende foranstaltninger tilstrækkelige, skal disse anvendes.

Stk. 3: Tvang skal udøves så skånsomt som muligt og med størst mulig hensyntagen til patienten, således at der ikke forvoldes unødig krænkelse eller ulempe.

Stk. 4: Tvang må ikke anvendes i videre omfang, end hvad der er nødvendigt for at opnå det tilsigtede formål.


§ 18 a:Aflåsning af patientstue kan anvendes over for patienter, der er anbragt i Sikringsafdelingen under Psykiatrisk Center, Sygehus Vestsjælland, jf. kapitel 11.

Stk. 2. Aflåsning af patientstue kan anvendes behandlingsmæssigt med henblik på

1) at etablere nødvendige faste rammer i behandlingen af patienten eller

2) at skærme patienten mod for mange stimuli.

Stk. 3. Aflåsning af patientstue kan tillige anvendes, i det omfang det er nødvendigt at afværge, at en patient

1) udsætter andre for nærliggende fare for at lide skade på legeme eller helbred,

2) forfølger eller på anden lignende måde groft forulemper medpatienter eller

3) øver hærværk af ikke ubetydeligt omfang.

Stk. 4. Beslutning om aflåsning af patientstue træffes af en læge.

§ 18 b.Aflåsning af patientstuer kan i følgende tilfælde foretages af sikkerhedsmæssige grunde over for patienter, der er anbragt i Sikringsafdelingen under Psykiatrisk Center, Sygehus Vestsjælland, jf. kapitel 11:

1) Om natten,

2) under den ugentlige konference og

3) under den daglige behandlingskonference.

Stk. 2. Beslutning om aflåsning af patientstuer træffes af en læge.

Bekendtgørelse nr. 1338 af 2. december 2010 om anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatriske afdelinger

§ 34. På Sikringsafdelingen kan aflåsning af patientstue anvendes i behandlingsmæssigt øjemed, når det sker for at etablere nødvendige faste rammer i behandlingen af en patient eller for at skærme patienten mod for mange stimuli.

Stk. 2. På Sikringsafdelingen kan aflåsning af patientstue tillige anvendes af sikkerhedsmæssige årsager i det omfang, det er nødvendigt at afværge, at en patient udsætter andre for nærliggende fare for at lide skade på legeme eller helbred, at en patient forfølger eller på anden lignende måde groft forulemper medpatienter, eller at en patient udøver hærværk af ikke ubetydeligt omfang.

Stk. 3. Beslutning om aflåsning af patientstue, jf. stk. 1 og 2, træffes af en læge.

§ 35. På Sikringsafdelingen kan aflåsning af patientstuer af sikkerhedsmæssige grunde foretages om natten i tidsrummet mellem kl. 22.30 til kl. 07.30.

Stk. 2. På Sikringsafdelingen kan aflåsning af patientstuer af sikkerhedsmæssige grunde foretages i op til en halv time under den daglige behandlingskonference og i op til halvanden time under den ugentlige konference, når personalet har behov for at samles for at drøfte behandlingsmæssige forhold.

Stk. 3. Beslutning om aflåsning af patientstue, jf. stk. 1 og 2, træffes af en læge.

§ 36. Der skal føres regelmæssigt tilsyn med patienter, der er indelåst på egen stue, jf. §§ 30 og 31.

Stk. 2. Tilsynet skal udføres under hensyntagen til patientens ønsker. Som udgangspunkt skal patienter, der er indelåst på egen stue i dagtimerne, tilses en gang i timen med ca. 10 minutters besøg på stuen. Patienter, der er indelåst på egen stue om natten, skal som udgangspunkt tilses en gang i timen gennem en dørspion.

Stk. 3. Patienter, der er indelåst på egen stue, skal have adgang til et tilkaldesystem, der altid giver mulighed for at tilkalde personale.

§ 37. Det er en forudsætning for anvendelse af aflåsning af patientstuer, jf. § 31, at patienterne på Sikringsafdelingen individuelt er informeret om den faste praksis med aflåsning af patientstuer i de nævnte tidsrum. Denne information forudsættes givet til patienten ved indskrivning og skal i øvrigt indgå i afdelingens regulativer, informationspjecer, o.l.