Injektion Serenase til ældre patient

Underkendelse af beslutning om tvangsbehandling, idet ankenævnet fandt, at injektion Serenase stigende til 10 mg ikke var sædvanlig for en ældre patient over 65 år. Den usædvanlige dosis var ikke konkret begrundet i journalen, og det fremgik ikke, at patienten var informeret om, at der var tale om en dosis ud over sædvanlig dosis.

Sagsnummer:

23DPA04

Offentliggørelsesdato:

8. september 2023

Juridisk tema:

Tvangsbehandling

Speciale:

Psykiatri

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Afgørelser fra Psykiatrisk Ankenævn

Det Psykiatriske Ankenævn ændrer den afgørelse, der er truffet af flertallet af Det Psykiatriske Patientklagenævn den 25. maj 2023 vedrørende godkendelse af beslutning om tvangsbehandling af ████ den 15. maj 2023 på ████ ████.

Sagsfremstilling

Ankenævnet henviser til den sagsfremstilling, der fremgår af Det Psykiatriske Patientklagenævns afgørelse af 25. maj 2023 for så vidt angår det forhold, der er påklaget til ankenævnet.

Bemærkninger fra sagens parter

████ (klager)

████ klager over Det Psykiatriske Patientklagenævns afgørelse af 25. maj 2023.

████

Det Psykiatriske Ankenævn har ikke modtaget bemærkninger fra ████.

Det Psykiatriske Ankenævns begrundelse

Ankenævnet har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Tvangsbehandling må kun finde sted, hvis en patient er sindssyg eller befinder sig i en tilstand, der kan ligestilles med sindssyge. Derudover skal det være uforsvarligt ikke at tvangsbehandle patienten, fordi udsigten til helbredelse eller en betydelig og afgørende bedring af tilstanden ellers vil blive væsentlig forringet, eller fordi patienten udgør en nærliggende og væsentlig fare for sig selv eller andre. Dette følger af psykiatrilovens § 12, stk. 1, jf. § 10, stk. 1, jf. § 5.

Ankenævnet finder efter en samlet vurdering, at ovenstående betingelser er opfyldt. Herved er der lagt vægt på, at ████ befandt sig i en psykotisk tilstand præget af blandt andet læderet kontakt, psykomotorisk uro, talepres og manglende sygdomsindsigt. 

Motivation og betænkningstid

Tvang må ikke benyttes, hvis det er muligt at få patientens frivillige medvirken, eller hvis mindre indgribende foranstaltninger er tilstrækkelige. Tvang må heller ikke benyttes i et videre omfang end nødvendigt for at opnå det tilsigtede formål. Dette fremgår af psykiatrilovens § 4.

Patienten skal have en passende betænkningstid på højest tre dage, hvor patienten dagligt tilbydes medicin til frivillig indtagelse, og hvor der gøres vedvarende forsøg på at oplyse patienten om nødvendigheden af behandlingen. Dette gælder ikke i akutte situationer, hvor udsættelse af behandlingen er til fare for patientens liv eller helbred. Den forsøgte motivation skal journalføres. Dette følger af psykiatrilovens § 12, stk. 5 samt § 3, stk. 1 og stk. 5, i bekendtgørelse om anvendelse af anden tvang en frihedsberøvelse på psykiatriske afdelinger.

Overlægen skal i sin vurdering blandt andet lægge vægt på sygdommens alvorlighed og varighed, patientens ambivalens i forhold til behandlingstilbuddet, om den manglende medicinering vil kunne medføre anvendelse af andre former for tvang samt patientens forpinthed m.v. Det følger af bekendtgørelsens § 3, stk. 3.

Det er således en konkret vurdering, hvor lang betænkningstiden skal være, og bestemmelsen forhindrer ikke overlægen i at give patienten en kortere eller længere betænkningstid end tre dage.

Tvangsbehandling skal som udgangspunkt iværksættes med det præparat og den dosis, der er motiveret for, medmindre der foreligger særlige omstændigheder, der kan begrunde andet.

Det fremgår af journalen, at ████ blev motiveret for hele den primære tvangsbehandling dagligt fra den 12. maj 2023 kl. 11.17, til der den 15. maj 2023 kl. 13.59 blev truffet beslutning om tvangsbehandling med tablet Risperidon 1 mg stigende afhængigt af effekt og bivirkninger til højst 4 mg, subsidiært injektion Serenase 2,5 mg med mulighed for stigning afhængigt af effekt og bivirkninger til højst 10 mg.

Beslutningen blev truffet af en overlæge i henhold til psykiatrilovens § 12, stk. 4.

Ankenævnet har ikke fundet grundlag for at tilsidesætte overlægens skøn om, at en betænkningstid på tre døgn var passende for ████, henset til hendes tilstand.

Patienten skal så vidt muligt skal have haft mulighed for at drøfte spørgsmålet med sin patientrådgiver ifølge bekendtgørelsens § 3, stk. 4.

Der fremgår ikke oplysninger af journalen om, hvorvidt ████ havde mulighed for at drøfte forholdet med en patientrådgiver i betænkningstiden. Ankenævnet har dog fundet, at dette ikke i sig selv medfører, at der ikke blev givet en tilstrækkelig betænkningstid, da hun fik en betænkningstid på tre døgn og derfor må antages at have haft mulighed for at drøfte forholdet med en patientrådgiver.

På denne baggrund finder ankenævnet, at tvangsbehandlingen opfyldte kravet om mindst indgribende foranstaltning i relation til betænkningstiden.

Præparat og dosering

Ved tvangsmedicinering skal der anvendes afprøvede lægemidler i sædvanlig dosering og med færrest mulige bivirkninger. Lægemidlet skal være godkendt ved en markedsføringstilladelse efter § 7 i lægemiddelloven og skal markedsføres her i landet. Ordinationen skal følge retningstilladelsen i markedsføringstilladelsen. Dette følger af bekendtgørelsens § 4, stk. 1-3.

Det er ankenævnets vurdering, at begrebet sædvanlig dosering skal forstås således, at der ved tvangsbehandling skal anvendes doser inden for de dosisangivelser, der fremgår af pro.medicin.dk under de enkelte lægemidler.

Ankenævnet kan oplyse, at det fremgår af medicinoversigten på pro.meidcin.dk, at ved behandling af ældre med tablet Risperidon anvendes initialt 1 mg dagligt fordelt på en til to doser. Dosis kan justeres med 1 mg dagligt til normalt 1-2 mg to gange dagligt.

Endvidere kan ankenævnet oplyse, at der, for så vidt angår injektionsbehandling med Serenase (haloperidol) ikke fremgår en sædvanlig dosis af medicinoversigten på pro.medicin.dk ved behandling af skizofreni eller mani, hvorfor ankenævnet foretager en konkret vurdering af den anvendte dosis.

Hertil kan ankenævnet oplyse, at Lægemiddelstyrelsen har oplyst til ankenævnet, at injektion Serenase kan anvendes til behandling af patienter med skizofreni eller andre tilstande, hvis orale midler ikke er egnede.

Ved behandling af ældre patienter anbefales halvdelen af den laveste normale voksendosis ved andre indikationer end vedvarende aggression i forbindelse med demens. Doser over 5 mg dagligt bør kun anvendes, hvis patienten har tolereret højere doser og efter nøje klinisk vurdering.

Ankenævnet vurderer, at Risperidon og Serenase er almindeligt anvendte og velafprøvede lægemidler, ligesom den besluttede dosering for så vidt angår Risperidon er almindelig.

Imidlertid finder ankenævnet, at den besluttede dosis for så vidt angår injektion Serenase ikke er sædvanlig, idet ████ på behandlingstidspunktet var over 65 år, og idet det fremgår af pro.medicin.dk, at der ved behandling af ældre anbefales halvdelen af den laveste normale voksendosis, hvilket for tabletbehandling af skizofreni med Serenase er 2-10 mg. Herudover fremgår det, at doser over 5 mg kun bør anvendes, hvis patienten har tolereret højere doser og efter nøje klinisk vurdering.

Det er ankenævnets vurdering, at det ikke af journalen konkret fremgår, med hvilken begrundelse, der blev ordineret en dosis, der gik ud over det på pro.medicin.dk angivne sædvanlige dosis. Ligeledes fremgår det ikke, at ████ konkret blev informeret om, at den ordinerede dosis gik ud over sædvanlig dosis.

Den høje dosis kan være velbegrundet, men en sådan begrundelse fremgår ikke af journalen i relation til beslutningen om tvangsbehandling den 15. maj 2023.

Endvidere er der ikke oplysninger i journalen om, at ████ tidligere har tolereret højere doser Serenase. 

Konklusion

Ankenævnet ændrer på denne baggrund den afgørelse, der er truffet af flertallet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Nævnenes Hus, således at ankenævnet ikke kan godkende den beslutning om tvangsbehandling, der blev truffet den 15. maj 2023.

Lovgrundlag

Uddrag af bekendtgørelse nr. 185 af 1. februar 2022 af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v. (psykiatriloven)

 • 4. Tvang må ikke benyttes, før der er gjort, hvad der er muligt, for at opnå patientens frivillige medvirken. Når forholdene tillader det, skal patienten have en passende betænkningstid.

Stk. 2. Anvendelsen af tvang skal stå i rimeligt forhold til det, som søges opnået herved. Er mindre indgribende foranstaltninger tilstrækkelige, skal disse anvendes.

Stk. 3. Tvang skal udøves så skånsomt som muligt og med størst mulig hensyntagen til patienten, således at der ikke forvoldes unødig krænkelse eller ulempe.

Stk. 4. Tvang må ikke anvendes i videre omfang, end hvad der er nødvendigt for at opnå det tilsigtede formål.

 • 4 a. Bestemmelserne i § 9, stk. 2, § 10, stk. 1, § 10 a, stk. 1, 1. pkt., § 11, § 12, stk. 4, § 13, stk. 2, 1. pkt., §§ 15 og 18 g, § 19 a, stk. 1, 2, 6 og 7, §§ 19 c og d, og § 21, stk. 2, er ikke til hinder for, at en beslutning i overlægens fravær træffes af en anden læge. I sådanne tilfælde skal overlægen efterfølgende snarest tage stilling til beslutningen.
 • 5. Tvangsindlæggelse, jf. §§ 6-9, eller tvangstilbageholdelse, jf. § 10, må kun finde sted, såfremt patienten er sindssyg eller befinder sig i en tilstand, der ganske må ligestilles hermed, og det vil være uforsvarligt ikke at frihedsberøve den pågældende med henblik på behandling, fordi:
 1. udsigten til helbredelse eller en betydelig og afgørende bedring af tilstanden ellers vil blive væsentlig forringet eller
 2. den pågældende frembyder en nærliggende og væsentlig fare for sig selv eller andre.
 • 10. Tvangstilbageholdelse af en person, der er indlagt på psykiatrisk afdeling, skal ske, hvis overlægen finder, at betingelserne i § 5 er opfyldt.

Stk. 2. Overførelse af en patient, der er indlagt på psykiatrisk afdeling, til lukket psykiatrisk afdeling behandles efter reglerne om tvangstilbageholdelse, såfremt patienten ikke giver sit informerede samtykke til overførelsen.

Stk. 3. Fremsættes anmodning om udskrivning, skal overlægen snarest muligt og senest inden 24 timer meddele patienten, om denne kan udskrives, eller om tvangstilbageholdelse skal ske. Fremsættes anmodning om udskrivning inden for det første døgn efter, at tvangsindlæggelse har fundet sted, skal overlægens beslutning meddeles senest inden 48 timer regnet fra tvangsindlæggelsen. Er begæringen fremsat af patientrådgiveren, jf. §§ 24-29, underrettes tillige denne.

 • 12. Tvangsbehandling må kun anvendes over for personer, der opfylder betingelserne for tvangstilbageholdelse, jf. § 10.

Stk. 2. Ved tvangsmedicinering skal der anvendes afprøvede lægemidler i sædvanlig dosering og med færrest mulige bivirkninger.

Stk. 3. Tvangsbehandling med elektrostimulation må kun iværksættes, hvis patienten opfylder betingelserne i stk. 1 og befinder sig i en aktuel eller potentiel livstruende tilstand.

Stk. 4. Afgørelse om tvangsbehandling træffes af overlægen. Denne træffer samtidig bestemmelse om, i hvilket omfang der om fornødent kan anvendes magt til behandlingens gennemførelse.

Stk. 5. Forud for overlægens afgørelse efter stk. 4 om tvangsbehandling skal patienten have en passende betænkningstid, hvor patienten får lejlighed til at overveje sit eventuelle samtykke til behandlingen. Betænkningstiden skal have en passende varighed, dog højst 3 dage.

Stk. 6. Sundheds- og ældreministeren fastsætter nærmere regler om tvangsbehandling efter denne bestemmelse.

 • 31. Inden frihedsberøvelse iværksættes og anden tvang anvendes, skal patienten underrettes mundtligt og skriftligt om den påtænkte tvang, dens nærmere indhold, baggrund og formål.
 • 32. Ved enhver anvendelse af tvang skal patienten vejledes om adgangen til at påklage indgrebet.

Stk. 2. Klage over beslutning om anvendelse af tvang har ikke opsættende virkning.

Stk. 3. Klage over beslutning om tvangsbehandling, jf. kapitel 4, har dog opsættende virkning, medmindre omgående gennemførelse af behandlingen er nødvendig for ikke at udsætte patientens liv eller helbred for væsentlig fare eller for at afværge, at patienten udsætter andre for nærliggende fare for at lide skade på legeme eller helbred. Klage over beslutning om tvungen opfølgning efter § 13 d, stk. 1, har ligeledes opsættende virkning.

 • 38. Afgørelser fra Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Nævnenes Hus om tvangsbehandling, anvendelse af fysisk magt, indgivelse af et beroligende middel med magt, personlige alarm- og pejlesystemer og særlige dørlåse, personlig skærmning, der uafbrudt varer mere end 24 timer, samt aflåsning af patientstue på Sikringsafdelingen under Retspsykiatrisk afdeling, Region ████, kan påklages til Det Psykiatriske Ankenævn.

Stk. 2. Klage til Det Psykiatriske Ankenævn skal indgives, senest 3 måneder efter at klageren har fået meddelelse om Det Psykiatriske Patientklagenævns afgørelse. Det Psykiatriske Ankenævn kan se bort fra en overskridelse af klagefristen, når særlige grunde taler herfor.

Stk. 3. Det Psykiatriske Ankenævns afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Uddrag af bekendtgørelse nr. 1075 af 27. oktober 2019 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatriske afdelinger

 • 3. Tvangsmedicinering forudsætter, at vedvarende forsøg er gjort på at forklare patienten behandlingens nødvendighed, bortset fra akutte situationer, hvor udsættelse af behandlingen er til fare for patientens liv eller helbred.

Stk. 2. Forud for overlægens afgørelse efter § 1, stk. 2, skal patienten have en passende betænkningstid, hvor patienten får lejlighed til at overveje sit eventuelle samtykke til behandlingen. Patienten har dog krav på højst tre dages betænkningstid.

Stk. 3. Overlægen skal i sin vurdering af betænkningstidens varighed, jf. stk. 2, bl.a. lægge vægt på sygdommens alvorlighed og varighed, patientens ambivalens i forhold til behandlingstilbuddet, om den manglende medicinering vil kunne medføre anvendelse af andre former for tvang, samt patientens forpinthed m.v.

Stk. 4. Forud for overlægens beslutning om tvangsbehandling skal patienten så vidt muligt have haft mulighed for at drøfte spørgsmålet med sin patientrådgiver.

Stk. 5. I betænkningstiden skal patienten dagligt tilbydes medicin til frivillig indtagelse, og den forsøgte motivation skal journalføres.

Stk. 6. Tvangsmedicinering forudsætter, bortset fra de i stk. 1 nævnte akutte farlige situationer, at patienten og patientrådgiveren er fuldt informeret om behandlingens formål, virkninger og ulige bivirkninger.

 • 4. Ved tvangsmedicinering skal der anvendes afprøvede lægemidler i sædvanlig dosering og med færrest mulige bivirkninger.

Stk. 2. Ved afprøvede lægemidler forstås præparater, som er godkendt ved en markedsføringstilladelse efter lægemiddellovens § 7 og som markedsføres her i landet.

Stk. 3. Ordinationen skal følge de retningslinjer, der er fastsat i forbindelse med udstedelse af markedsføringstilladelsen.

Stk. 4. Forekomst af bivirkninger skal observeres nøje og skal, så snart de konstateres, søges modvirket bedst muligt. Det skal i den forbindelse nøje overvejes, om tvangsmedicineringen bør opretholdes i det hidtidige omfang.

Stk. 5. Brug af ekstraordinært store doser må ikke finde sted.