Tvangsbehandling med to primære præparater

Ankenævnet godkendte beslutning om tvangsbehandling med to primære præparater, idet det var patientens sædvanlige medicin, som var nødvendig for at holde tilstanden stabil.

Sagsnummer:

24DPA02

Offentliggørelsesdato:

6. marts 2024

Juridisk tema:

Tvangsbehandling

Speciale:

Psykiatri

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Afgørelser fra Psykiatrisk Ankenævn

Tiltrædelse

Vi er enige i afgørelsen fra Det Psykiatriske Patientklagenævn af 22. november 2023. Vi tiltræder derfor afgørelsen.

Vi godkender beslutningen om at tvangsbehandle dig.

Sagens forløb

Det Psykiatriske Patientklagenævn traf afgørelse i din sag den 22. november 2023. De traf afgørelse om godkendelse af beslutning om tvangsbehandling.

Din bistandsværge klagede den 6. december 2023 over afgørelsen på vegne af dig.

Sagsfremstilling

Vi henviser til den sagsfremstilling, der fremgår af Det Psykiatriske Patientklagenævns afgørelse af 22. november 2023.

Bemærkninger fra sagens parter

████

Du har oplyst, at der er truffet beslutning om behandling med doser, der overskrider Sundhedsstyrelsen anbefalinger. Dine bivirkninger er fortiet og ignoreret.

Behandlingssted 1, ████

Vi har ikke modtaget bemærkninger fra Behandlingssted 1, ████ til sagen.

Begrundelse for afgørelsen

Tvangsbehandling

Vi vurderer, at betingelserne for at træffe beslutning om tvangsbehandling af dig den 10. november 2023 var opfyldt.

En patient må kun tvangsbehandles, hvis patienten er sindssyg eller er i en tilstand, der kan ligestilles med sindssyge. Derudover skal det være uforsvarligt ikke at tvangsbehandle patienten, fordi:

 • udsigten til helbredelse ellers vil blive væsentlig forringet
 • en afgørende bedring af tilstanden ellers vil blive væsentlig forringet
 • patienten udgør en nærliggende og væsentlig fare for sig selv eller andre

Vi vurderer, at du var i en psykotisk tilstand, hvor du havde vrangforestillinger om en bombe på loftet af bostedet, tankeforstyrrelser og katatoni. 

Det ville have været uforsvarligt ikke at tvangsbehandle, fordi udsigten til afgørende bedring af tilstanden ellers vil blive væsentlig forringet.

Motivation og betænkningstid

Vi vurderer, at du fik tilstrækkelig betænkningstid og blev tilstrækkeligt motiveret til at tage medicinen frivilligt.

Før man kan tvangsbehandle en patient, skal patienten have en passende betænkningstid på højest tre dage, hvor patienten dagligt tilbydes at indtage medicinen frivilligt.

Der skal gøres vedvarende forsøg på at oplyse patienten om nødvendigheden af behandlingen. Det skal journalføres, hvordan man har forsøgt at motivere patienten.

Det er en konkret vurdering, hvor lang betænkningstiden skal være, og overlægen kan give patienten en kortere eller længere betænkningstid end tre dage.

Overlægen skal i sin vurdering blandt andet lægge vægt på:

 • sygdommens alvorlighed og varighed
 • patientens holdning til behandlingen
 • om den manglende behandling vil kunne medføre behov for at udøve andre former for tvang
 • hvor forpint patienten er

Hvis man tvangsbehandler, skal det som udgangspunkt ske med den samme medicin og dosis, som patienten har fået tilbudt i betænkningstiden. Patienten skal så vidt muligt have mulighed for at drøfte beslutningen om tvangsbehandling med en patientrådgiver.

Vi vurderer, at en betænkningstid på tre døgn var passende for dig, ud fra den tilstand du var i.

Du blev dagligt motiveret til at tage medicinen frivilligt.

Beslutningen om tvangsbehandling blev godkendt af en overlæge.

Du havde tilstrækkelig mulighed for at drøfte beslutningen om tvangsbehandling med din patientrådgiver i betænkningstiden.

Medicin og dosis

Vi vurderer, at du fik et afprøvet lægemiddel i sædvanlig dosis.

Når man tvangsbehandler med medicin, skal man altid vælge lægemidler, som er afprøvede og med færrest bivirkninger. Det skal også gives i sædvanlig dosis. Sædvanlig dosis fremgår af pro.medicin.dk

Du har oplyst, at du bliver skæv i kroppen af medicinen, får dårlig fordøjelse, en brændende fornemmelse i kroppen og ødelagte tænder.

Nogle patienter kan ikke undgå at få bivirkninger ved behandling med antipsykotiske lægemidler. Bivirkningerne skal afvejes i forhold til effekten af behandlingen og hvor svær en tilstand, patienten er i.

Der blev truffet beslutning om oral behandling med Cisordinol og smeltetablet Olanzapin og subsidiært injektion Zyprexa, som er almindeligt anvendte og velafprøvede lægemidler, og doseringen på var almindelig.

Vi lægger vægt på, at det fremgår af oplysningerne om medicinen på pro.medicin.dk, at ved behandling af akut skizofreni, andre akutte psykoser og svær akut uro samt mani med tablet (eller oraldråber) Cisordinol (zuclopenthixol) anvendes sædvanligvis initial dosis 10-50 mg dagligt eventuelt op til 75 mg dagligt.

Vi lægger vægt på, at det fremgår af oplysningerne om medicinen på pro.medicin.dk, at ved behandling af skizofreni med tablet Olanzapin anvendes initialt 5-10 mg en gang dagligt, fortrinsvis ved sengetid. Vedligeholdelsesdosis er sædvanligvis 5-20 mg dagligt. Det kan dog, i særlige tilfælde, være nødvendigt og forsvarligt at øge døgndosis op til højst 40 mg i døgnet.

Vi lægger vægt på, at det fremgår af oplysningerne om medicinen på pro.medicin.dk, at ved behandling med injektion Zyprexa (olanzapin) anvendes initialt 5-10 mg intramuskulært. Dosis kan gentages efter to timer og eventuelt igen efter fire timer efter anden injektion. Der bør højst gives tre injektioner og samlet op til 20 mg i døgnet. Sikkerheden ved doser over 30 mg i døgnet er ikke undersøgt.

Det fremgår også af pro.medicin.dk, at der ved injektionsbehandling med Zyprexa bør skiftes til oral behandling, så snart det er klinisk muligt, da der er manglende erfaring ved behandling med injektion ud over tre dage.

Det er vores opfattelse, at det ikke er udtryk for en anbefaling om, at der skal holdes pause på fjerdedagen.

Vi bemærker, at der er truffet beslutning om behandling med to præparater på én gang (polyfarmeci).

Det fremgår af journalen, at det var din sædvanlige medicin, som du tålte uden væsentlige bivirkninger. Derudover havde du et mønster med medicinsvigt medførende psykotisk og voldelig adfærd samt væsentligt dalende funktionsniveau.

Vi vurderer på den baggrund ud fra en konkret vurdering, at behandling med både Cisordinol og Olanzapin var i overensstemmelse med mindste middels princip, da det var det mindst indgribende for at holde din tilstand stabil.

Man ville først forsøge at give dig medicinen som oral behandling, før man eventuelt ville give medicinen med injektion.

Information

Vi vurderer, at du fik den tilstrækkelige information om behandlingen.

En patient skal inden tvangsbehandlingen informeres om behandlingens:

 • indhold
 • baggrund
 • formål
 • virkningen af medicinen
 • bivirkninger ved medicinen

Det fremgår af journalen, at du blev informeret om indholdet, baggrunden og formålet med behandlingen med Cisordinol, Olanzapin og Zyprexa. Du blev også oplyst om virkningen og bivirkningerne ved præparaterne.

Konklusion

Vi tiltræder på den baggrund afgørelsen fra Det Psykiatriske Patientklagenævn.

Det betyder, at vi kan godkende beslutningen om tvangsbehandling af 10. november 2023.

Afgørelsen er truffet af et enigt ankenævn.

Lovgivning

Her kan du se de regler, som vi har afgjort din sag efter, og andre relevante regler for din sag.

Bekendtgørelse nr. 185 af 1. februar 2022 af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v. (psykiatriloven)

 • 4, stk. 1, om frivillig medvirken og betænkningstid
 • 4, stk. 2 - 4, om mindst indgribende tvang
 • 4 a om beslutning i overlægens fravær
 • 5 om tvangsindlæggelse og tvangstilbageholdelse
 • 10 om tvangstilbageholdelse under indlæggelse
 • 12 om tvangsbehandling
 • 31 om oplysninger til patienten før tvang
 • 32, stk. 1, om vejledning om klageadgang
 • 32, stk. 2 og 3, om opsættende virkning ved klage
 • 36, stk. 3, om sagsbehandlingstid i Det Psykiatriske Patientklagenævn
 • 38, stk. 1, om klage til Det Psykiatriske Ankenævn
 • 38, stk. 2, om klagefristen
 • 38, stk. 3, om klage til en anden administrativ myndighed

Bekendtgørelse nr. 339 af 15. marts 2023 af lov om lægemidler

 • 7 om afprøvede lægemidler

Bekendtgørelse nr. 1075 af 27. oktober 2019 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatriske afdelinger

 • 3 om foranstaltninger før tvangsmedicinering
 • 4 om afprøvede lægemidler i sædvanlig dosis
 • 5 om brugen af depotpræparater ved tvangsbehandling