Godkendelse af beslutning om tvangsbehandling med Cisordinol

Ankenævnet godkendte beslutning om tvangsbehandling med tablet Cisordinol 10 mg stigende til højst 75 mg som det primære præparat, idet ankenævnet fandt, at doseringen var almindelig.

Sagsnummer:

24DPA03

Offentliggørelsesdato:

6. marts 2024

Juridisk tema:

Tvangsbehandling

Speciale:

Psykiatri

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Afgørelser fra Psykiatrisk Ankenævn

Tiltrædelse

Vi er enige i afgørelsen fra Det Psykiatriske Patientklagenævn af 20. oktober 2023. Vi tiltræder derfor afgørelsen.

Vi godkender beslutningen om at tvangsbehandle dig den 12. oktober 2023.

Sagens forløb

Det Psykiatriske Patientklagenævn traf afgørelse i din sag den 20. oktober 2023. De traf afgørelse om at godkende beslutningen den 12. oktober 2023 om at tvangsbehandle dig.

Din patientrådgiver klagede den 20. oktober 2023 over afgørelsen på vegne af dig.

Sagsfremstilling

Vi henviser til den sagsfremstilling, der fremgår af Det Psykiatriske Patientklagenævns afgørelse af 20. oktober 2023.

Bemærkninger fra sagens parter

████

Afgørelsen er påklaget uden yderligere bemærkninger.

Behandlingssted 1, ████

Vi har ikke modtaget bemærkninger fra Behandlingssted 1, ████ til sagen.

Begrundelse for afgørelsen

Tvangsbehandling

Vi vurderer, at betingelserne for at træffe beslutning om at tvangsbehandle dig den 12. oktober 2023 var opfyldt.

En patient må kun tvangsbehandles, hvis patienten er sindssyg eller er i en tilstand, der kan ligestilles med sindssyge. Derudover skal det være uforsvarligt ikke at tvangsbehandle patienten, fordi:

 • udsigten til helbredelse ellers vil blive væsentlig forringet
 • en afgørende bedring af tilstanden ellers vil blive væsentlig forringet
 • patienten udgør en nærliggende og væsentlig fare for sig selv eller andre

Vi vurderer, at du var i en psykotisk tilstand, hvor du blandt andet havde hallucinationer, vrangforestillinger og usammenhængende tale. 

Det ville have været uforsvarligt ikke at tvangsbehandle dig.

Motivation og betænkningstid

Vi vurderer, at du fik tilstrækkelig betænkningstid og blev tilstrækkeligt motiveret til at tage medicinen frivilligt.

Før man kan tvangsbehandle en patient, skal patienten have en passende betænkningstid på højest tre dage, hvor patienten dagligt tilbydes at indtage medicinen frivilligt.

Der skal gøres vedvarende forsøg på at oplyse patienten om nødvendigheden af behandlingen. Det skal journalføres, hvordan man har forsøgt at motivere patienten.

Det er en konkret vurdering, hvor lang betænkningstiden skal være, og overlægen kan give patienten en kortere eller længere betænkningstid end tre dage.

Overlægen skal i sin vurdering blandt andet lægge vægt på:

 • sygdommens alvorlighed og varighed
 • patientens holdning til behandlingen
 • om den manglende behandling vil kunne medføre behov for at udøve andre former for tvang
 • hvor forpint patienten er

Hvis man tvangsbehandler, skal det som udgangspunkt ske med den samme medicin og dosis, som patienten har fået tilbudt i betænkningstiden. Patienten skal så vidt muligt have mulighed for at drøfte beslutningen om tvangsbehandling med en patientrådgiver.

Vi vurderer, at en betænkningstid på tre døgn var passende for dig, ud fra den tilstand du var i.

Du blev dagligt motiveret til at tage medicinen frivilligt.

Beslutningen om tvangsbehandling blev godkendt af en overlæge.

Vi kan ikke ud af journalen se, om du i betænkningstiden fik mulighed for at drøfte beslutningen om tvangsbehandling med en patientrådgiver.

Vi vurderer dog, at din betænkningstid på tre døgn var tilstrækkelig tid til, at du havde mulighed for at drøfte beslutningen med en patientrådgiver.

Medicin og dosis

Vi vurderer, at der blev truffet beslutning om tvangsbehandling med et afprøvet lægemiddel i sædvanlig dosis.

Når man tvangsbehandler med medicin, skal man altid vælge lægemidler, som er afprøvede og med færrest bivirkninger. Det skal også gives i sædvanlig dosis. Sædvanlig dosis fremgår af pro.medicin.dk

Der blev truffet beslutning om tvangsbehandling med Cisordinol og Serenase, som er almindeligt anvendte og velafprøvede lægemidler, og doseringerne af tablet Cisordinol 10 mg stigende til højst 75 mg og injektion Serenase 1-10 mg stigende til højst 20 mg i døgnet var almindelige.

Vi lægger vægt på, at det fremgår af oplysningerne om medicinen på pro.medicin.dk, at ved behandling af akut skizofreni, andre akutte psykoser og svær akut uro samt mani med tablet (eller oraldråber) Cisordinol (zuclopenthixol) anvendes sædvanligvis initial dosis 10-50 mg dagligt eventuelt op til 75 mg dagligt.

Lægemiddelstyrelsen har oplyst, at injektion Serenase kan anvendes til behandling af patienter med skizofreni eller andre tilstande, hvis orale midler ikke er egnede.

Der fremgår ikke en sædvanlig dosis på pro.medicin.dk for så vidt angår injektionsbehandling med Serenase (haloperidol) ved behandling af skizofreni eller mani. Vi foretager derfor en konkret vurdering af den anvendte dosis.

Man var opmærksom på, at din behandling skulle justeres ud fra effekt og bivirkninger.

Man ville først forsøge at give dig medicinen i en tablet, før man eventuelt ville give medicinen med injektion.

Information

Vi vurderer, at du fik den tilstrækkelige information om behandlingen.

En patient skal inden tvangsbehandlingen informeres om behandlingens:

 • indhold
 • baggrund
 • formål
 • virkningen af medicinen
 • bivirkninger ved medicinen

Det fremgår af journalen, at du blev informeret om indholdet, baggrunden og formålet med behandlingen med Cisordinol og Serenase. Du blev også oplyst om virkningen og bivirkningerne ved medicinen.

Konklusion

Vi tiltræder på den baggrund afgørelsen fra Det Psykiatriske Patientklagenævn.

Det betyder, at vi kan godkende beslutningen om tvangsbehandling den 12. oktober 2023.

Lovgivning

Her kan du se de regler, som vi har afgjort din sag efter, og andre relevante regler for din sag.

Bekendtgørelse nr. 185 af 1. februar 2022 af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v. (psykiatriloven)

 • 4, stk. 1, om frivillig medvirken og betænkningstid
 • 4, stk. 2 - 4, om mindst indgribende tvang
 • 4 a om beslutning i overlægens fravær
 • 5 om tvangsindlæggelse og tvangstilbageholdelse
 • 10 om tvangstilbageholdelse under indlæggelse
 • 12 om tvangsbehandling
 • 31 om oplysninger til patienten før tvang
 • 32, stk. 1, om vejledning om klageadgang
 • 32, stk. 2 og 3, om opsættende virkning ved klage
 • 38, stk. 1, om klage til Det Psykiatriske Ankenævn
 • 38, stk. 2, om klagefristen
 • 38, stk. 3, om klage til en anden administrativ myndighed

Bekendtgørelse nr. 339 af 15. marts 2023 af lov om lægemidler

 • 7 om afprøvede lægemidler

Bekendtgørelse nr. 1075 af 27. oktober 2019 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatriske afdelinger

 • 3 om foranstaltninger før tvangsmedicinering
 • 4 om afprøvede lægemidler i sædvanlig dosis
 • 5 om brugen af depotpræparater ved tvangsbehandling