Godkendelse af beslutning om beroligende medicin med magt i form af injektion Serenase og Lorazepam

Ankenævnet godkendte beslutning om at give beroligende medicin med magt i form af injektion Serenase 2,5 mg samt Lorazepam 2 mg, idet ankenævnet fandt, at doseringen var almindelig.

Sagsnummer:

24DPA04

Offentliggørelsesdato:

6. marts 2024

Juridisk tema:

Tvangsbehandling

Speciale:

Psykiatri

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Afgørelser fra Psykiatrisk Ankenævn

Tiltrædelse

Vi er enige i afgørelsen fra Det Psykiatriske Patientklagenævn af 10. oktober 2023. Vi tiltræder derfor afgørelsen.

Vi godkender beslutningen om at tvangsbehandle dig den 30. september 2023.

Vi godkender beslutningen om at give dig beroligende medicin med magt den 1. oktober 2023 kl. 19.12.

Vi godkender beslutningen om at give dig beroligende medicin med magt den 3. oktober 2023 kl. 05.20.

Sagens forløb

Det Psykiatriske Patientklagenævn traf afgørelse i din sag den 10. oktober 2023. De traf afgørelse om at

 • godkende beslutningen om tvangsbehandling af dig den 30. september 2023 kl. 10.45
 • godkende beslutningen om indgivelse af beroligende medicin med magt den 1. oktober 2023 kl. 19.12
 • godkende beslutningen om indgivelse af beroligende medicin med tvang den 3. oktober 2023 kl. 05.20

Din Patientrådgiver klagede den 4. november 2023 over afgørelsen på vegne af dig.

Sagsfremstilling

Vi henviser til den sagsfremstilling, der fremgår af Det Psykiatriske Patientklagenævns afgørelse af 10. oktober 2023.

Bemærkninger fra sagens parter

████

Du har klaget over afgørelsen uden nærmere bemærkninger.

Behandlingssted 1, ████

Vi har ikke modtaget bemærkninger fra behandlingsstedet til sagen.

Begrundelse for afgørelsen

Tvangsbehandling

Vi vurderer, at betingelserne for at tvangsbehandle den 30. september 2023 kl. 10.45 var opfyldt.

En patient må kun tvangsbehandles, hvis patienten er sindssyg eller er i en tilstand, der kan ligestilles med sindssyge. Derudover skal det være uforsvarligt ikke at tvangsbehandle patienten, fordi:

 • udsigten til helbredelse ellers vil blive væsentlig forringet
 • en afgørende bedring af tilstanden ellers vil blive væsentlig forringet
 • patienten udgør en nærliggende og væsentlig fare for sig selv eller andre

Vi vurderer, at du var i en psykotisk tilstand, hvor du blandt andet havde vrangforestillinger om tortur og testning samt et løftet stemningsleje.  

Det ville have været uforsvarligt ikke at tvangsbehandle, fordi du kunne opnå en væsentlig og afgørende bedring ved behandling.

Motivation og betænkningstid

Vi vurderer, at du fik tilstrækkelig betænkningstid og blev tilstrækkeligt motiveret til at tage medicinen frivilligt.

Før man kan tvangsbehandle en patient, skal patienten have en passende betænkningstid på højest tre dage, hvor patienten dagligt tilbydes at indtage medicinen frivilligt.

Der skal gøres vedvarende forsøg på at oplyse patienten om nødvendigheden af behandlingen. Det skal journalføres, hvordan man har forsøgt at motivere patienten.

Det er en konkret vurdering, hvor lang betænkningstiden skal være, og overlægen kan give patienten en kortere eller længere betænkningstid end tre dage.

Overlægen skal i sin vurdering blandt andet lægge vægt på:

 • sygdommens alvorlighed og varighed
 • patientens holdning til behandlingen
 • om den manglende behandling vil kunne medføre behov for at udøve andre former for tvang
 • hvor forpint patienten er

Hvis man tvangsbehandler, skal det som udgangspunkt ske med den samme medicin og dosis, som patienten har fået tilbudt i betænkningstiden. Patienten skal så vidt muligt have mulighed for at drøfte beslutningen om tvangsbehandling med en patientrådgiver.

Vi vurderer, at en betænkningstid på ca. 3 døgn var passende for dig, ud fra den tilstand du var i.

Du blev dagligt motiveret til at tage medicinen frivilligt.

Beslutningen om tvangsbehandling blev godkendt af en overlæge.

Medicin og dosis

Vi vurderer, at du fik et afprøvet lægemiddel i sædvanlig dosis.

Når man tvangsbehandler med medicin, skal man altid vælge lægemidler, som er afprøvede og med færrest bivirkninger. Det skal også gives i sædvanlig dosis. Sædvanlig dosis fremgår af pro.medicin.dk

Der blev planlagt behandling med tablet Olanzapin 15 mg dagligt afhængig af effekt og bivirkninger stigende til højst 40 mg dagligt. Subsidiært injektion Olanzapin 7,5 mg dagligt afhængig af effekt og bivirkninger stigende til højst 20 mg dagligt.

Der blev således planlagt behandling med et almindeligt anvendt og velafprøvet lægemiddel, og doseringen var almindelig.

Vi lægger vægt på det, der fremgår af oplysningerne om medicinen på pro.medicin.dk.

Man var opmærksom på, at din behandling skulle justeres, hvis du fik bivirkninger eller manglende effekt.

Man ville først forsøge at give dig medicinen som tablet før man eventuelt ville give medicinen med injektion.

Information

Vi vurderer, at du fik den tilstrækkelige information om behandlingen.

En patient skal inden tvangsbehandlingen informeres om behandlingens:

 • indhold
 • baggrund
 • formål
 • virkningen af medicinen
 • bivirkninger ved medicinen

Det fremgår af journalen, at du blev informeret om indholdet, baggrunden og formålet med behandlingen. Du blev også oplyst om virkningen og bivirkningerne.

Konklusion

Vi tiltræder på den baggrund afgørelsen fra Det Psykiatriske Patientklagenævn.

Det betyder, at vi kan godkende beslutningen om tvangsbehandling af dig den 30. september 2023 kl. 10.45.

Beroligende medicin med magt den 1. oktober 2023

Vi vurderer, at det var korrekt at behandle dig med beroligende medicin med magt den 1. oktober 2023 kl. 19.12.

En læge kan give en patient beroligende medicin med magt, hvis det er afgørende for at bedre patientens meget urolige tilstand.

Vi vurderer, at du var i en tilstand, hvor du var meget urolig. Det var derfor nødvendigt at bringe dig til ro for at bedre din tilstand.

Vi vurderer også, at det var den mindst indgribende måde at berolige dig på i situationen.

Før du fik det beroligende medicin, havde man forsøgt at få dig til ro ved at tale med dig og få dig til at ændre din adfærd, men uden tilstrækkelig effekt.

Medicin og dosis

Vi vurderer, at du fik afprøvede lægemidler i sædvanlig dosis.

Når man giver beroligende medicin med magt, skal man altid vælge lægemidler, som er afprøvede og med færrest bivirkninger. Det skal også gives i sædvanlig dosis.

Du fik injektion Serenase 2,5 mg samt Lorazepam 2 mg, som er almindeligt anvendte og velafprøvede lægemidler og almindelige doseringer.

Vi lægger vægt på det, der fremgår om medicinen på pro.medicin.dk.

Konklusion

Vi tiltræder på den baggrund afgørelsen fra Det Psykiatriske Patientklagenævn.

Det betyder, at vi kan godkende beslutningen om at give dig beroligende middel med magt den 1. oktober 2023 kl. 19.12.

Beroligende medicin med magt den 3. oktober 2023

Vi vurderer, at det var korrekt at behandle dig med beroligende medicin med magt den 3. oktober 2023 kl. 05.20.

Vi vurderer, at du var i en meget urolig tilstand. Det var derfor nødvendigt at bringe dig til ro for at bedre din tilstand.

Vi vurderer også, at det var den mindst indgribende måde at berolige dig på i situationen.

Før du fik det beroligende medicin, havde man forsøgt at få dig til ro ved at tale med dig og få dig til at ændre din adfærd, men uden tilstrækkelig effekt.

Medicin og dosis

Vi vurderer, at du fik et afprøvet lægemiddel i sædvanlig dosis.

Du fik injektion Lorazepam 2 mg, som er et almindeligt anvendt og velafprøvet lægemiddel og en almindelig dosis.

Vi lægger vægt på det, der fremgår om medicinen på pro.medicin.dk.

Konklusion

Vi tiltræder på den baggrund afgørelsen fra Det Psykiatriske Patientklagenævn.

Det betyder, at vi kan godkende beslutningen om at give dig beroligende middel med magt den 3. oktober 2023 kl. 05.20.

Afgørelsen er truffet af et enigt ankenævn.

Lovgivning

Her kan du se de regler, som vi har afgjort din sag efter, og andre relevante regler for din sag.

Bekendtgørelse nr. 185 af 1. februar 2022 af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v. (psykiatriloven)

 • 4, stk. 1, om frivillig medvirken og betænkningstid
 • 4, stk. 2 - 4, om mindst indgribende tvang
 • 4 a om beslutning i overlægens fravær
 • 5 om tvangsindlæggelse og tvangstilbageholdelse
 • 10 om tvangstilbageholdelse under indlæggelse
 • 12 om tvangsbehandling
 • 14, stk. 1, om midler til tvangsfiksering
 • 14, stk. 2 og 3, om tvangsfiksering
 • 17, stk. 1, om brug af fysisk magt under indlæggelse
 • 17, stk. 2, om beroligende medicin med magt
 • 31 om oplysninger til patienten før tvang
 • 32, stk. 1, om vejledning om klageadgang
 • 32, stk. 2 og 3, om opsættende virkning ved klage
 • 36, stk. 3, om sagsbehandlingstid i Det Psykiatriske Patientklagenævn
 • 38, stk. 1, om klage til Det Psykiatriske Ankenævn
 • 38, stk. 2, om klagefristen
 • 38, stk. 3, om klage til en anden administrativ myndighed

Bekendtgørelse nr. 339 af 15. marts 2023 af lov om lægemidler

 • 7 om afprøvede lægemidler

Bekendtgørelse nr. 1075 af 27. oktober 2019 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatriske afdelinger

 • 3 om foranstaltninger før tvangsmedicinering
 • 4 om afprøvede lægemidler i sædvanlig dosis
 • 5 om brugen af depotpræparater ved tvangsbehandling