Underkendelse af injektion Zyprexa 20 mg

Ankenævnet underkendte beslutning om at give beroligende medicin med magt i form af injektion Zyprexa 20 mg, idet ankenævnet vurderede, at man ikke bør give mere end 10 mg injektion Zyprexa ad gangen.

Sagsnummer:

24DPA06

Offentliggørelsesdato:

23. april 2024

Juridisk tema:

Indgivelse af beroligende middel med magt

Speciale:

Psykiatri

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Kategori:

Afgørelser fra Psykiatrisk Ankenævn

Tiltrædelse

Vi er delvist enige i afgørelsen fra Det Psykiatriske Patientklagenævn af 25. august 2023. Vi tiltræder derfor dele af afgørelsen.

Vi godkender beslutningerne om at give dig beroligende medicin med magt den 28. maj 2023 kl. 15.10, den 31. maj 2023 kl. 17.00 og den 2. juni 2023 kl. 16.31.

Ændring

Vi godkender ikke beslutningen om at give dig beroligende medicin med magt den 5. juni 2023 kl. 10.57.

Sagens forløb

Det Psykiatriske Patientklagenævn traf afgørelse i din sag den 25. august 2023. De traf afgørelse om at godkende beslutningerne om at give dig beroligende medicin med magt den 28. maj 2023 kl. 15.10, den 31. maj 2023 kl. 17.00, den 2. juni 2023 kl. 16.31 og den 5. juni 2023 kl. 10.57.

Din patientrådgiver klagede den 31. august 2023 over afgørelsen på vegne af dig.

Sagsfremstilling

Vi henviser til den sagsfremstilling, der fremgår af Det Psykiatriske Patientklagenævns afgørelse af 25. august 2023.

Bemærkninger til sagen

████

Du har klaget over afgørelsen uden nærmere bemærkninger.

Afdeling A

Vi har ikke modtaget bemærkninger fra Afdeling A til sagen.

Begrundelse for afgørelsen

Sagsbehandlingstiden

Det Psykiatriske Patientklagenævn skulle have orienteret dig om, hvorfor de ikke kunne træffe afgørelse i din sag inden 14 dage.

Når patienter klager over at have fået beroligende medicin med magt, skal Det Psykiatriske Patientklagenævn træffe afgørelse så snart det er muligt. Hvis de ikke har truffet afgørelse inden 14 dage, skal de orientere patienten og patientrådgiveren om:

 • grunden til, at der ikke er truffet afgørelse
 • hvornår de forventer at træffe afgørelse

I din sag traf Det Psykiatriske Patientklagenævn afgørelse i sagen senere end 14 dage efter, at du klagede til dem.

De burde derfor have orienteret dig og din patientrådgiver om grunden til, at der ikke kunne træffes afgørelse inden 14 dage efter de modtog din klage. De skulle også have oplyst dig om, hvornår de forventede at træffe afgørelse.

Beroligende medicin med magt den 28. maj 2023 kl. 15.10

Vi vurderer, at det var korrekt at behandle dig med beroligende medicin med magt den 28. maj 2023 kl. 15.10.

En læge kan give en patient beroligende medicin med magt, hvis det er afgørende for at bedre patientens meget urolige tilstand.

Vi vurderer, at du var i en tiltagende urolig og hurtigkørende tilstand, hvor du var generende overfor medpatienter og truende overfor plejepersonale. Det var derfor nødvendigt at bringe dig til ro for at bedre din tilstand.

Vi vurderer også, at det var den mindst indgribende måde at berolige dig på i situationen.

Før du fik det beroligende medicin, havde man forsøgt at få dig til ro ved at tale med dig og få dig til at ændre din adfærd, men uden tilstrækkelig effekt. Du blev også tilbudt at tage beroligende medicin frivilligt med tablet olanzapin 10 mg, før man gav dig injektion olanzapin 10 mg.

Den dosis, man gav dig med injektion, svarer til den dosis, man tilbød dig at tage i tabletform.

Medicin og dosis

Vi vurderer, at du fik et afprøvet lægemiddel i sædvanlig dosis.

Når man giver beroligende medicin med magt, skal man altid vælge lægemidler, som er afprøvede og med færrest bivirkninger. Det skal også gives i sædvanlig dosis.

Du fik Zyprexa (olanzapin), som er et almindeligt anvendt og velafprøvet lægemiddel, og doseringen på 10 mg var almindelig.

Vi lægger vægt på, at det fremgår af medicinoversigten på pro.medicin.dk, at ved behandling med injektion Zyprexa (olanzapin) anvendes initialt 5-10 mg intramuskulært. Dosis kan gentages efter to timer og eventuelt igen efter fire timer efter anden injektion. Der bør højst gives tre injektioner og samlet op til 20 mg i døgnet. Sikkerheden ved doser over 30 mg i døgnet er ikke undersøgt.

Konklusion

Vi tiltræder på den baggrund afgørelsen fra Det Psykiatriske Patientklagenævn.

Det betyder, at vi kan godkende beslutningen om at give dig beroligende medicin med magt den 28. maj 2023 kl. 15.10.

Beroligende medicin med magt den 31. maj 2023 kl. 17.00

Vi vurderer, at det var korrekt at behandle dig med beroligende medicin med magt den 31. maj 2023 kl. 17.00.

Vi vurderer, at du var i en urolig tilstand, hvor du var højtråbende og udskældende. Du smækkede med døre og var verbalt truende overfor personale. Det var derfor nødvendigt at bringe dig til ro for at bedre din tilstand.

Vi vurderer også, at det var den mindst indgribende måde at berolige dig på i situationen.

Før du fik det beroligende medicin, havde man forsøgt at få dig til ro ved at tale med dig og få dig til at ændre din adfærd, men uden tilstrækkelig effekt. Du blev også tilbudt at tage beroligende medicin frivilligt med tablet olanzapin, før man gav dig injektion olanzapin 10 mg.

Medicin og dosis

Vi vurderer, at du fik et afprøvet lægemiddel i sædvanlig dosis.

Du fik Zyprexa (olanzapin), som er et almindeligt anvendt og velafprøvet lægemiddel, og doseringen på 10 mg var almindelig.

Konklusion

Vi tiltræder på den baggrund afgørelsen fra Det Psykiatriske Patientklagenævn.

Det betyder, at vi kan godkende beslutningen om at give dig beroligende medicin med magt den 31. maj 2023 kl. 17.00.

Beroligende medicin med magt den 2. juni 2023 kl. 16.31

Vi vurderer, at det var korrekt at behandle dig med beroligende medicin med magt den 2. juni 2023 kl. 16.31.

Vi vurderer, at du var i en urolig og opkørt tilstand. Du råbte og vandrede mellem egen sengestue og fælleshaven, så det generede medpatienter og personale. Du var forpint og manisk. Det var derfor nødvendigt at bringe dig til ro for at bedre din tilstand.

Vi vurderer også, at det var den mindst indgribende måde at berolige dig på i situationen.

Før du fik det beroligende medicin, havde man forsøgt at få dig til ro ved at tale med dig og få dig til at ændre din adfærd, men uden tilstrækkelig effekt. Du blev også tilbudt at tage beroligende medicin frivilligt med tablet olanzapin 10 mg, før man gav dig injektion olanzapin 10 mg.

Medicin og dosis

Vi vurderer, at du fik et afprøvet lægemiddel i sædvanlig dosis.

Du fik Zyprexa (olanzapin), som er et almindeligt anvendt og velafprøvet lægemiddel, og doseringen på 10 mg var almindelig.

Konklusion

Vi tiltræder på den baggrund afgørelsen fra Det Psykiatriske Patientklagenævn.

Det betyder, at vi kan godkende beslutningen om at give dig beroligende medicin med magt den 2. juni 2023 kl. 16.31.

Beroligende medicin med magt den 5. juni 2023 kl. 10.57

Vi vurderer, at det var korrekt at behandle dig med beroligende medicin med magt den 5. juni 2023 kl. 10.57.

Vi vurderer, at du var i en svært motorisk urolig tilstand, hvor du vandrede rundt og havde massivt talepres. Det var derfor nødvendigt at bringe dig til ro for at bedre din tilstand.

Vi vurderer også, at det var den mindst indgribende måde at berolige dig på i situationen.

Før du fik det beroligende medicin, havde man forsøgt at få dig til ro ved at tale med dig og få dig til at ændre din adfærd, men uden tilstrækkelig effekt. Du blev også tilbudt at tage beroligende medicin frivilligt med tablet olanzapin 20 mg, før man gav dig injektion olanzapin 20 mg.

Det fremgår af journalen, at du fik injektion olanzapin 10 mg. Det fremgår af referat fra mødet i Det Psykiatriske Patientklagenævn, at det er en skrivefejl, og at du fik injektion olanzapin 20 mg. Vi lægger derfor til grund, at du modtog 20 mg.

Medicin og dosis

Vi vurderer, at du fik et afprøvet lægemiddel. Dog vurderer vi, at doseringen ikke var sædvanlig. 

Vi lægger vægt på, at der almindeligvis gives en injektion på 5-10 mg, og at der er mulighed for at gentage dosis efter 2 timer.

Vi vurderer, at man ikke bør give mere end 10 mg injektion olanzapin ad gangen.

Konklusion

Vi ændrer på den baggrund afgørelsen fra Det Psykiatriske Patientklagenævn.

Det betyder, at vi ikke kan godkende beslutningen om at give dig beroligende medicin med magt den 5. juni 2023 kl. 10.57.

Afgørelsen er truffet af et enigt ankenævn.

Lovgivning

Her kan du se de regler, som vi har afgjort din sag efter, og andre relevante regler for din sag.

Bekendtgørelse nr. 185 af 1. februar 2022 af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v. (psykiatriloven)

 • 4, stk. 1, om frivillig medvirken og betænkningstid
 • 4, stk. 2 - 4, om mindst indgribende tvang
 • 17, stk. 2, om beroligende medicin med magt
 • 31 om oplysninger til patienten før tvang
 • 32, stk. 1, om vejledning om klageadgang
 • 32, stk. 2 og 3, om opsættende virkning ved klage
 • 36, stk. 3, om sagsbehandlingstid i Det Psykiatriske Patientklagenævn
 • 38, stk. 1, om klage til Det Psykiatriske Ankenævn
 • 38, stk. 2, om klagefristen
 • 38, stk. 3, om klage til en anden administrativ myndighed

Bekendtgørelse nr. 339 af 15. marts 2023 af lov om lægemidler

 • 7 om afprøvede lægemidler

Bekendtgørelse nr. 1075 af 27. oktober 2019 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatriske afdelinger

 • 4 om afprøvede lægemidler i sædvanlig dosis ved medicinering med tvang