Underkendelse af injektion Zyprexa 15 mg

Ankenævnet underkendte beslutning om at give beroligende medicin med magt i form af injektion Zyprexa 15 mg, idet ankenævnet vurderede, at man ikke bør give mere end 10 mg injektion Zyprexa ad gangen.

Sagsnummer:

24DPA07

Offentliggørelsesdato:

23. april 2024

Juridisk tema:

Indgivelse af beroligende middel med magt

Speciale:

Psykiatri

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Kategori:

Afgørelser fra Psykiatrisk Ankenævn

Tiltrædelse

Vi er delvist enige i afgørelsen fra Det Psykiatriske Patientklagenævn af 27. april 2023. Vi tiltræder derfor dele afgørelsen.

Vi godkender beslutningerne om at give dig beroligende medicin med magt den 15. april 2023 kl. 13.51, den 15. april 2023 kl. 17.35, den 17. april 2023 kl. 20.45 og den 18. april 2023 kl. 16.43.

Vi godkender beslutningen om at tvangsbehandle dig den 20. april 2023.

Ændring

Vi godkender ikke beslutningen om at give dig beroligende medicin med magt den 18. april 2023 kl. 20.25.

Sagens forløb

Det Psykiatriske Patientklagenævn traf afgørelse i din sag den 27. april 2023.

Et enigt nævn traf afgørelse om at godkende beslutningerne om at give dig beroligende medicin med magt den 15. april 2023 kl. 13.51, den 15. april 2023 kl. 17.35, den 17. april 2023 kl. 20.45 og den 18. april 2023 kl. 16.43 og beslutningen om at tvangsbehandle dig den 20. april 2023.

Et flertal af nævnets medlemmer traf afgørelse om at godkende beslutningen om at give dig beroligende medicin med magt den 18. april 2023 kl. 20.25.

Din patientrådgiver klagede den 2. maj 2023 over afgørelsen på vegne af dig.

Sagsfremstilling

Vi henviser til den sagsfremstilling, der fremgår af Det Psykiatriske Patientklagenævns afgørelse af 27. april 2023.

Bemærkninger til sagen

████

Du har klaget over afgørelsen uden yderligere bemærkninger.

Behandlingssted 1

Vi har ikke modtaget bemærkninger til sagen fra Behandlingssted 1.

Begrundelse for afgørelsen

Beroligende medicin med magt den 15. april 2023 kl. 13.51

Vi vurderer, at det var korrekt at behandle dig med beroligende medicin med magt.

En læge kan give en patient beroligende medicin med magt, hvis det er afgørende for at bedre patientens meget urolige tilstand.

Vi vurderer, at du var i en urolig tilstand, hvor det var nødvendigt at bringe dig til ro for at bedre din tilstand. Vi lægger vægt på, at det fremgår af journalen, at du råbte og opførte dig truende over for personalet.

Vi vurderer også, at det var den mindst indgribende måde at berolige dig på i situationen.

Før du fik det beroligende medicin, havde man forsøgt at få dig til ro ved at tale med dig og få dig til at ændre din adfærd, men uden tilstrækkelig effekt. Du blev også tilbudt at tage beroligende medicin frivilligt med tablet olanzapin 10 mg, før man gav dig injektion Zyprexa (olanzapin) 10 mg.

Den dosis, man gav dig med injektion, svarer til den dosis, man tilbød dig at tage i tabletform.

Medicin og dosis

Vi vurderer, at du fik et afprøvet lægemiddel i sædvanlig dosis.

Når man giver beroligende medicin med magt, skal man altid vælge lægemidler, som er afprøvede og med færrest bivirkninger. Det skal også gives i sædvanlig dosis.

Du fik Zyprexa, som er et almindeligt anvendt og velafprøvet lægemiddel, og doseringen på 10 mg var almindelig.

Vi lægger vægt på, at det fremgår af oplysningerne om medicinen på pro.medicin.dk, at ved behandling med injektion Zyprexa anvendes initialt 5-10 mg intramuskulært. Dosis kan gentages efter to timer og eventuelt igen efter fire timer efter anden injektion. Der bør højst gives tre injektioner og samlet op til 20 mg i døgnet. Sikkerheden ved doser over 30 mg i døgnet er ikke undersøgt.

Du oplyste ved mødet i Det Psykiatriske Patientklagenævn, at du ”gik i sort” af olanzapin, fik blackouts, og at du kunne dø af det.

For nogle patienter kan det ikke undgås, at der forekommer visse bivirkninger ved behandling med antipsykotiske lægemidler. Bivirkningerne skal afvejes i forhold til effekten af behandlingen og tilstandens sværhedsgrad.

Vi lægger vægt på, at der ikke i journalen er oplysninger om betydende bivirkninger. Derimod fremgår det, at du tidligere har haft effekt af medicinsk behandling.

Fysik magt

Det fremgår af journalen, at du i forbindelse med indgivelsen af beroligende medicin blev fastholdt.

Du oplyste ved mødet i Det Psykiatriske Patientklagenævn, at personalet havde holdt dig så hårdt, at du havde fået flere blå mærker.

Fastholdelse kan ske i forbindelse med et andet tvangsindgreb, f.eks. i forbindelse med indgivelse af akut beroligende medicin. Der er i sådant et tilfælde ikke tale om fastholdelse som selvstændig tvang, men fastholdelse som en nødvendighed for at gennemføre et andet tvangsindgreb. Varigheden af denne form for fastholdelse er kortvarig og udelukkende i direkte tilslutning til at gennemføre et andet tvangsindgreb.

Vi vurderer, at den fysiske magt i form af fastholdelse, der blev anvendt i umiddelbar tilknytning til, at du fik beroligende medicin, er et accessorisk indgreb til indgivelsen af beroligende medicin. Der er derfor ikke tale om et selvstændigt tvangsindgreb.

Vi vurderer også, at fastholdelsen var nødvendig for at sikre, at indgivelsen foregik forsvarligt, da du var aggressiv over for personalet. Vi vurderer, at der ikke blev anvendt fysisk magt i videre omfang, end hvad der var nødvendigt.

Konklusion

Vi tiltræder på den baggrund afgørelsen fra Det Psykiatriske Patientklagenævn.

Det betyder, at vi kan godkende beslutningen om at give dig beroligende medicin med magt den 15. april 2023 kl. 13.51.

Beroligende medicin med magt den 15. april 2023 kl. 17.35

Vi vurderer, at det var korrekt at behandle dig med beroligende medicin med magt.

Vi vurderer, at du var i en urolig tilstand, hvor det var nødvendigt at bringe dig til ro for at bedre din tilstand. Vi lægger vægt på, at det fremgår af journalen, at du råbte og opførte dig truende over for personalet.

Vi vurderer også, at det var den mindst indgribende måde at berolige dig på i situationen.

Før du fik det beroligende medicin, havde man forsøgt at få dig til ro ved at tale med dig og få dig til at ændre din adfærd, men uden tilstrækkelig effekt. Du blev også tilbudt at tage beroligende medicin frivilligt med tablet olanzapin 10 mg, før man gav dig tablet olanzapin 10 mg.

Medicin og dosis

Vi vurderer, at du fik et afprøvet lægemiddel i sædvanlig dosis.

Du fik olanzapin, som er et almindeligt anvendt og velafprøvet lægemiddel, og doseringen på 10 mg var almindelig.

Vi lægger vægt på, at det fremgår af oplysningerne om medicinen på pro.medicin.dk, at ved behandling af skizofreni med tablet olanzapin anvendes initialt 5-10 mg en gang dagligt, fortrinsvis ved sengetid. Vedligeholdelsesdosis er sædvanligvis 5-20 mg dagligt. Det kan dog, i særlige tilfælde, være nødvendigt og forsvarligt at øge døgndosis op til højst 40 mg i døgnet.

Du fik kl. 13.51 samme dag indgivet injektion olanzapin 10 mg. Du fik derfor inden for det samme døgn i alt 20 mg olanzapin. Vi vurderer, at den samlede dosis ikke overstiger den maksimale anbefalede døgndosis.

Konklusion

Vi tiltræder på den baggrund afgørelsen fra Det Psykiatriske Patientklagenævn.

Det betyder, at vi kan godkende beslutningen om at give dig beroligende medicin med magt den 15. april 2023 kl. 17.35.

Beroligende medicin med magt den 17. april 2023 kl. 20.45

Vi vurderer, at det var korrekt at behandle dig med beroligende medicin med magt.

Vi vurderer, at du var i en urolig tilstand, hvor det var nødvendigt at bringe dig til ro for at bedre din tilstand. Vi lægger vægt på, at du ifølge journalen var svært psykotisk og forpint. Du havde umotiveret overfaldet en medpatient.

Vi vurderer også, at det var den mindst indgribende måde at berolige dig på i situationen.

Før du fik det beroligende medicin, havde man forsøgt at få dig til ro ved at tale med dig og få dig til at ændre din adfærd, men uden tilstrækkelig effekt. Du blev også tilbudt at tage beroligende medicin frivilligt med tablet olanzapin 20 mg, før man gav dig injektion olanzapin 10 mg.

10 mg olanzapin i injektionsform svarer til 10 mg olanzapin af tabletform. Du blev derfor tilbudt en højere dosis end den, du fik indgivet. Vi vurderer, at der kan indgives en lavere dosis end den tilbudte. På den måde overholder man princippet om at anvende den mindst indgribende foranstaltning, der er tilstrækkeligt til at opfylde behandlingens formål.

Medicin og dosis

Vi vurderer, at du fik et afprøvet lægemiddel i sædvanlig dosis.

Du fik olanzapin, som er et almindeligt anvendt og velafprøvet lægemiddel, og doseringen på 10 mg var almindelig.

Konklusion

Vi tiltræder på den baggrund afgørelsen fra Det Psykiatriske Patientklagenævn.

Det betyder, at vi kan godkende beslutningen om at give dig beroligende medicin med magt den 17. april 2023 kl. 20.45.

Beroligende medicin med magt den 18. april 2023 kl. 16.43

Vi vurderer, at det var korrekt at behandle dig med beroligende medicin med magt.

Vi vurderer, at du var i en urolig tilstand, hvor det var nødvendigt at bringe dig til ro for at bedre din tilstand. Vi lægger vægt på, at du ifølge journalen var truende over for en medpatient og voldelig over for personalet.

Vi vurderer også, at det var den mindst indgribende måde at berolige dig på i situationen.

Før du fik det beroligende medicin, havde man forsøgt at få dig til ro ved at tale med dig og få dig til at ændre din adfærd, men uden tilstrækkelig effekt. Du blev også tilbudt at tage beroligende medicin frivilligt med injektion olanzapin 10 mg, før man gav dig injektion olanzapin 10 mg.

Medicin og dosis

Vi vurderer, at du fik et afprøvet lægemiddel i sædvanlig dosis.

Du fik olanzapin, som er et almindeligt anvendt og velafprøvet lægemiddel, og doseringen på 10 mg var almindelig.

Du fik den 17. april 2023 kl. 20.45 indgivet injektion olanzapin 10 mg. Du fik derfor inden for det samme døgn i alt 20 mg olanzapin. Vi vurderer, at den samlede dosis ikke overstiger den maksimale anbefalede døgndosis.

Konklusion

Vi tiltræder på den baggrund afgørelsen fra Det Psykiatriske Patientklagenævn.

Det betyder, at vi kan godkende beslutningen om at give dig beroligende medicin med magt den 18. april 2023 kl. 16.43.

Beroligende medicin med magt den 18. april 2023 kl. 20.25

Vi vurderer, at det var korrekt at behandle dig med beroligende medicin med magt.

Vi vurderer, at du var i en urolig tilstand, hvor det var nødvendigt at bringe dig til ro for at bedre din tilstand. Vi lægger vægt på, at du ifølge journalen fortsat var meget urolig og svær at få til at ændre adfærd. Du havde på utilregnelig måde slået et personalemedlem i baghovedet.

Vi vurderer også, at det var den mindst indgribende måde at berolige dig på i situationen.

Før du fik det beroligende medicin, havde man forsøgt at få dig til ro ved at tale med dig og få dig til at ændre din adfærd, men uden tilstrækkelig effekt. Du blev også tilbudt at tage beroligende medicin frivilligt med olanzapin 15 mg, før man gav dig injektion olanzapin 15 mg.

Medicin og dosis

Vi vurderer, at du fik et afprøvet lægemiddel. Dog vurderer vi, at doseringen ikke var sædvanlig.

Vi lægger vægt på, at der almindeligvis gives en injektion på 5-10 mg, og at der er mulighed for at gentage dosis efter 2 timer.

Vi vurderer, at man ikke bør give mere end 10 mg injektion olanzapin ad gangen.

Konklusion

Vi ændrer på den baggrund afgørelsen fra Det Psykiatriske Patientklagenævn.

Det betyder, at vi ikke kan godkende beslutningen om at give dig beroligende medicin med magt den 18. april 2023 kl. 20.25.

Tvangsbehandling

Vi vurderer, at betingelserne for at træffe beslutning om tvangsbehandling den 20. april 2023 var opfyldt.

En patient må kun tvangsbehandles, hvis patienten er sindssyg eller er i en tilstand, der kan ligestilles med sindssyge. Derudover skal det være uforsvarligt ikke at tvangsbehandle patienten, fordi:

 • udsigten til helbredelse ellers vil blive væsentlig forringet
 • en afgørende bedring af tilstanden ellers vil blive væsentlig forringet
 • patienten udgør en nærliggende og væsentlig fare for sig selv eller andre

Vi vurderer, at du var i en psykotisk tilstand, hvor du blandt andet havde vrangforestillinger om, at din eksmand stod i ledtog med afdelingens personale. 

Det ville have været uforsvarligt ikke at tvangsbehandle dig.

Motivation og betænkningstid

Vi vurderer, at du fik tilstrækkelig betænkningstid og blev tilstrækkeligt motiveret til at tage medicinen frivilligt.

Før man kan tvangsbehandle en patient, skal patienten have en passende betænkningstid på højest tre dage, hvor patienten dagligt tilbydes at indtage medicinen frivilligt.

Der skal gøres vedvarende forsøg på at oplyse patienten om nødvendigheden af behandlingen. Det skal journalføres, hvordan man har forsøgt at motivere patienten.

Det er en konkret vurdering, hvor lang betænkningstiden skal være, og overlægen kan give patienten en kortere eller længere betænkningstid end tre dage.

Overlægen skal i sin vurdering blandt andet lægge vægt på:

 • sygdommens alvorlighed og varighed
 • patientens holdning til behandlingen
 • om den manglende behandling vil kunne medføre behov for at udøve andre former for tvang
 • hvor forpint patienten er

Hvis man tvangsbehandler, skal det som udgangspunkt ske med den samme medicin og dosis, som patienten har fået tilbudt i betænkningstiden. Patienten skal så vidt muligt have mulighed for at drøfte beslutningen om tvangsbehandling med en patientrådgiver.

Vi vurderer, at en betænkningstid på to døgn var passende for dig, ud fra den tilstand du var i.

Du blev dagligt motiveret til at tage medicinen frivilligt.

Beslutningen om tvangsbehandling blev godkendt af en overlæge.

Du havde tilstrækkelig mulighed for at drøfte beslutningen om tvangsbehandling med din patientrådgiver i betænkningstiden.

Medicin og dosis

Vi vurderer, at der blev truffet beslutning om tvangsbehandling med et afprøvet lægemiddel i sædvanlig dosis.

Når man tvangsbehandler med medicin, skal man altid vælge lægemidler, som er afprøvede og med færrest bivirkninger. Det skal også gives i sædvanlig dosis. Sædvanlig dosis fremgår af pro.medicin.dk

Du har oplyst, at din læge har sagt, at du ikke kunne tåle Paliperidon. Du oplevede at få sløret syn og savle på grund af medicinen.

Sløret syn og øget spytsekretion er almindelige bivirkninger ved behandling med Paliperidon og Abilify.

Nogle patienter kan ikke undgå at få bivirkninger ved behandling med antipsykotiske lægemidler. Bivirkningerne skal afvejes i forhold til effekten af behandlingen og hvor svær en tilstand, patienten er i.

Der blev truffet beslutning om tvangsbehandling med Paliperidon og Abilify, som er almindeligt anvendte og velafprøvede lægemidler, og doseringerne var almindelige.

Vi lægger vægt på, at det fremgår af oplysningerne om medicinen på pro.medicin.dk, at ved behandling med tablet Paliperidon anvendes initialt 6 mg en gang dagligt om morgenen. Dosis kan eventuelt øges med 3 mg med mindst fem dages mellemrum. Anbefalet dosisinterval er 3-12 mg dagligt. Terapeutisk effekt af dosering over 12 mg dagligt har ikke været undersøgt. 

Det fremgår af oplysningerne om medicinen på pro.medicin.dk, at ved behandling med injektion Abilify (aripiprazol) anvendes sædvanligvis initialdosis 9,75 mg intramuskulært. Dosis kan gentages efter behov efter mindst to timer. Højst tre injektioner dagligt og højst 30 mg aripiprazol dagligt.

Man var opmærksom på, at din behandling skulle justeres, hvis du fik bivirkninger eller manglende effekt.

Man ville først forsøge at give dig medicinen i en tablet, før man eventuelt ville give medicinen med injektion.

Information

Vi vurderer, at du fik den tilstrækkelige information om behandlingen.

En patient skal inden tvangsbehandlingen informeres om behandlingens:

 • indhold
 • baggrund
 • formål
 • virkningen af medicinen
 • bivirkninger ved medicinen

Det fremgår af journalen, at du blev informeret om indholdet, baggrunden og formålet med behandlingen.

Konklusion

Vi tiltræder på den baggrund afgørelsen fra Det Psykiatriske Patientklagenævn.

Det betyder, at vi kan godkende beslutningen om tvangsbehandling den 20. april 2023.

Afgørelsen er truffet af et enigt ankenævn.

Lovgivning

Her kan du se de regler, som vi har afgjort din sag efter, og andre relevante regler for din sag.

Bekendtgørelse nr. 185 af 1. februar 2022 af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v. (psykiatriloven)

 • 4, stk. 1, om frivillig medvirken og betænkningstid
 • 4, stk. 2 - 4, om mindst indgribende tvang
 • 4 a om beslutning i overlægens fravær
 • 5 om tvangsindlæggelse og tvangstilbageholdelse
 • 10 om tvangstilbageholdelse under indlæggelse
 • 12 om tvangsbehandling
 • 17, stk. 2, om beroligende medicin med magt
 • 31 om oplysninger til patienten før tvang
 • 32, stk. 1, om vejledning om klageadgang
 • 32, stk. 2 og 3, om opsættende virkning ved klage
 • 38, stk. 1, om klage til Det Psykiatriske Ankenævn
 • 38, stk. 2, om klagefristen
 • 38, stk. 3, om klage til en anden administrativ myndighed

Bekendtgørelse nr. 339 af 15. marts 2023 af lov om lægemidler

 • 7 om afprøvede lægemidler

Bekendtgørelse nr. 1075 af 27. oktober 2019 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatriske afdelinger

 • 3 om foranstaltninger før tvangsmedicinering
 • 4 om afprøvede lægemidler i sædvanlig dosis
 • 5 om brugen af depotpræparater ved tvangsbehandling