Tvangsbehandling med Invega af patient med nedsat nyrefunktion

Ankenævnet godkendte beslutning om tvangsbehandling med primært tablet Invega 3 mg hver anden dag stigende til højst 6 mg dagligt. Det var ankenævnets vurdering, at doseringen i det konkrete tilfælde var almindelig, selvom patienten havde nedsat nyre-funktion.

Sagsnummer:

24DPA08

Offentliggørelsesdato:

23. april 2024

Juridisk tema:

Tvangsbehandling

Speciale:

Psykiatri

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Kategori:

Afgørelser fra Psykiatrisk Ankenævn

Tiltrædelse

Vi er enige i afgørelsen fra Det Psykiatriske Patientklagenævn af 20. november 2023. Vi tiltræder derfor afgørelsen.

Vi godkender beslutningen af 3. november 2023 om at tvangsbehandle dig.

Sagens forløb

Det Psykiatriske Patientklagenævn traf afgørelse i din sag den 20. november 2023. Et flertal af nævnet traf afgørelse om at godkende beslutningen om at tvangsbehandle dig.

Din patientrådgiver klagede den 10. december 2023 over afgørelsen på vegne af dig.

Sagsfremstilling

Vi henviser til den sagsfremstilling, der fremgår af Det Psykiatriske Patientklagenævns afgørelse af 20. november 2023.

Bemærkninger fra sagens parter

████ (klager)

Du har blandt andet oplyst, at du som udgangspunkt ikke ønsker at modtage medicin, der dæmper dine følelser, fjerner din kreativitet og påvirker din livskvalitet negativt.

Ud fra tidligere erfaringer er du utryg ved præparatet Invega, især på grund af risikoen for svimmelhed (og eventuelle fald). Du føler dig også usikker på mulige bivirkninger på baggrund af mindretalsudtalelsen i afgørelsen fra Det Psykiatriske Patientklagenævn.

Da du ikke ønsker at tage Invega, får du nu dagligt injektion med haloperidol, der – efter hvad personalet har oplyst – stort set er det samme som Invega.

Du er fanget i et dilemma, hvor du ikke føler, at der er mulighed for at forlade afdelingen, medmindre du frivilligt begynder at tage et præparat, som du frygter bivirkningerne af. Selv hvis du frivilligt tager imod præparatet, vil udsigten til snarlig udskrivning stadig være uvis.

Behandlingssted 1

Vi har ikke modtaget bemærkninger fra Behandlingssted 1, til sagen.

Begrundelse for afgørelsen

Vi vurderer, at betingelserne for at træffe beslutning den 3. november 2023 om at tvangsbehandle dig var opfyldt.

En patient må kun tvangsbehandles, hvis patienten er sindssyg eller er i en tilstand, der kan ligestilles med sindssyge. Derudover skal det være uforsvarligt ikke at tvangsbehandle patienten, fordi:

 • udsigten til helbredelse ellers vil blive væsentlig forringet
 • en afgørende bedring af tilstanden ellers vil blive væsentlig forringet
 • patienten udgør en nærliggende og væsentlig fare for sig selv eller andre

Vi vurderer, at du var i en psykotisk tilstand, hvor du blandt andet havde vrangforestillinger, springende tankegang og privat logik.

Det ville have været uforsvarligt ikke at tvangsbehandle dig.

Motivation og betænkningstid

Vi vurderer, at du fik tilstrækkelig betænkningstid og blev tilstrækkeligt motiveret til at tage medicinen frivilligt.

Før man kan tvangsbehandle en patient, skal patienten have en passende betænkningstid på højest tre dage, hvor patienten dagligt tilbydes at indtage medicinen frivilligt.

Der skal gøres vedvarende forsøg på at oplyse patienten om nødvendigheden af behandlingen. Det skal journalføres, hvordan man har forsøgt at motivere patienten.

Det er en konkret vurdering, hvor lang betænkningstiden skal være, og overlægen kan give patienten en kortere eller længere betænkningstid end tre dage.

Overlægen skal i sin vurdering blandt andet lægge vægt på:

 • sygdommens alvorlighed og varighed
 • patientens holdning til behandlingen
 • om den manglende behandling vil kunne medføre behov for at udøve andre former for tvang
 • hvor forpint patienten er

Hvis man tvangsbehandler, skal det som udgangspunkt ske med den samme medicin og dosis, som patienten har fået tilbudt i betænkningstiden. Patienten skal så vidt muligt have mulighed for at drøfte beslutningen om tvangsbehandling med en patientrådgiver.

Vi vurderer, at en betænkningstid på tre døgn var passende for dig, ud fra den tilstand du var i.

Du blev dagligt motiveret til at tage medicinen frivilligt.

Beslutningen om tvangsbehandling blev godkendt af en overlæge.

Du havde tilstrækkelig mulighed for at drøfte beslutningen om tvangsbehandling med din patientrådgiver i betænkningstiden.

Medicin og dosis

Når man tvangsbehandler med medicin, skal man altid vælge lægemidler, som er afprøvede og med færrest bivirkninger. Det skal også gives i sædvanlig dosis. Sædvanlig dosis fremgår af pro.medicin.dk

Der blev truffet beslutning om tvangsbehandling med Invega og haloperidol, som er almindeligt anvendte lægemidler, og doseringen af injektion haloperidol på 2,5 mg højst to gange dagligt var almindelig.

For så vidt angår Invega var doseringen på 3 mg hver anden dag stigende til højst 6 mg dagligt, hvor øgning af dosis over 3 mg dagligt sker efter bestemmelse af plasmaniveau, ikke almindelig.

Vi lægger vægt på, at det fremgår af oplysningerne om medicinen på pro.medicin.dk, at ved behandling af patienter med nedsat nyrefunktion med GFR 0-50 ml/min med tablet Invega (paliperidon) anvendes initialt 3 mg hver 2. dag. Dosis kan øges til 3 mg dagligt. Erfaring savnes ved GFR < 10 ml/min.

Vi vurderer, at doseringen i det konkrete tilfælde var almindelig for dig, selvom du havde nedsat nyrefunktion.

Vi lægger vægt på, at det fremgår, at øgning af dosis over 3 mg dagligt skulle ske efter bestemmelse af plasmaniveau. Dermed var der taget højde for risikoen for høje koncentrationer på baggrund af din forringede nyrefunktion. Desuden ville øgning af dosis generelt ske af hensyn til effekt og bivirkninger.

Vi lægger også vægt på, at du tidligere gennem en lang årrække har været i behandling med paliperidon.

Information

Vi vurderer, at du fik den tilstrækkelige information om behandlingen.

En patient skal inden tvangsbehandlingen informeres om behandlingens:

 • indhold
 • baggrund
 • formål
 • virkningen af medicinen
 • bivirkninger ved medicinen

Det fremgår af journalen, at du blev informeret om indholdet, baggrunden og formålet med behandlingen med Invega og haloperidol.

Konklusion

Vi tiltræder på den baggrund afgørelsen fra Det Psykiatriske Patientklagenævn.

Det betyder, at vi kan godkende beslutningen den 3. november 2023 om tvangsbehandling.

Afgørelsen er truffet af et enigt ankenævn.

Lovgivning

Her kan du se de regler, som vi har afgjort din sag efter, og andre relevante regler for din sag.

Bekendtgørelse nr. 185 af 1. februar 2022 af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v. (psykiatriloven)

 • 4, stk. 1, om frivillig medvirken og betænkningstid
 • 4, stk. 2 - 4, om mindst indgribende tvang
 • 4 a om beslutning i overlægens fravær
 • 5 om tvangsindlæggelse og tvangstilbageholdelse
 • 10 om tvangstilbageholdelse under indlæggelse
 • 12 om tvangsbehandling
 • 31 om oplysninger til patienten før tvang
 • 32, stk. 1, om vejledning om klageadgang
 • 32, stk. 2 og 3, om opsættende virkning ved klage
 • 38, stk. 1, om klage til Det Psykiatriske Ankenævn
 • 38, stk. 2, om klagefristen
 • 38, stk. 3, om klage til en anden administrativ myndighed

Bekendtgørelse nr. 339 af 15. marts 2023 af lov om lægemidler

 • 7 om afprøvede lægemidler

Bekendtgørelse nr. 1075 af 27. oktober 2019 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatriske afdelinger

 • 3 om foranstaltninger før tvangsmedicinering
 • 4 om afprøvede lægemidler i sædvanlig dosis
 • 5 om brugen af depotpræparater ved tvangsbehandling