Klage over medicinadministration og demensvurdering

Patientombuddet finder ikke grundlag for at kritisere for den behandling, som modtog i perioden fra den 20. til den 29. oktober 2010.

Sagsnummer:

12PU012

Offentliggørelsesdato:

20. januar 2014

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Patientombuddet finder ikke grundlag for at kritisere <****> for den behandling, som <****> modtog i perioden fra den 20. til den 29. oktober 2010.

Patientombuddet tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Patientombuddet har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Klagen

Der er klaget over følgende:

·         At ikke modtog en korrekt behandling på , i perioden fra den 20. til den 29. oktober 2010.

Klager har anført, at var Parkinson patient, og at det flere gange blev noteret, at ikke selv kunne administrere sin Parkinson medicin, selvom han godt kunne administrere sin medicin. Klager har videre anført, at personalet på afdelingen mange gange ikke overholdt doseringen af medicinen, og at s Levodopa medicin en aften blev seponeret. Endelig har klager anført, at man vurderede som dement, og man anbefalede, at skulle på plejehjem.

Begrundelse

Patientombuddet har, med mindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Begrundelse for afgørelsen

Medicinering

blev af egen læge den 20. oktober 2010 indlagt på , efter flere fald i hjemmet. Han var kendt med svær Parkinson og spinalstenose.

Patientombuddet kan oplyse, at spinalstenose er en forsnævring af rygmarvskanalen. Betydende spinalstenose kan medføre påvirkning af nervefunktionen til armene eller benene samt smerter.

Det blev ved undersøgelsen den 20. oktober 2010 noteret, at fik forskellig medicin, som han ikke kunne redegøre for, og der måtte derfor indhentes medicinliste fra hjemmeplejen. Det blev desuden noteret, at var vågen og klar og orienteret i tid, sted og egne data. Planen var at optimere medicinering og smertedækning med hensyn til smerter i hofte og lyske. Der blev derfor bestilt neuromedicinsk og reumatologisk tilsyn og medicinliste fra hjemmeplejen.

Det reumatologiske tilsyn vurderede, at var vågen, men talte usammenhængende og uklart. Der blev bestilt neurologisk tilsyn og en MR scanning for at udelukke, at der var opstået en ny diskusprolaps. fik desuden smertestillende medicin i form af Oxynorm.

noterede blandt andet, at havde Parkinson, og at der var uoverensstemmelser vedrørende medicineringen, hvorfor plejepersonalet burde overtage medicineringen.

blev senere samme dag overflyttet til .

Den 21. oktober 2010 blev det af noteret, at havde doseringsæsker med hjemmefra, og at det i første omgang blev vurderet, at selv var i stand til at administrere sin medicin.

Den 22. oktober 2010 blev det noteret, at havde sin doseringsæske og selv tog sin medicin.

Den 25. oktober 2010 blev det noteret, at s smerter i lår og balden ikke tydede på spinalstenosesymptomer, idet han fik færre smerter, når han tog Parkinsonmedicin, hvorfor smerterne snarere tydede på en dysreguleret Parkinson.

Det blev samme dag besluttet, at der skulle være personaleadministrering af s faste medicin, samt at ved selvadministration skulle have tabletter Sinemet efter behov (p.n.). og tabletter Madopar.

Patientombuddet kan oplyse, at Sinemet og Madopar er præparater mod Parkinsons sygdom.

Den 26. oktober 2010 viste en MR scanning en større prolaps, men det var usikkert, om denne havde betydning for s funktionstab.

Den 27. oktober 2010 ville ikke have Madopar. Han fik Sinemet, men Levodopa blev seponeret.

Patientombuddet kan oplyse, at Levodopa også er et præparat mod Parkinsons sygdom. Patientombuddet kan videre oplyse, at Levodopa, Sinemet og Madopar indeholder medicinen Levodopa i kombination med en såkaldt decarboxylasehæmmer. Præparaterne kan indbyrdes erstattes.

Den 28. oktober 2010 blev det noteret, at selv indtog sin medicin, og at det var svært at kontrollere s medicinindtagelse. Det blev anbefalet, at personalet pakkede hans medicin i doseringsæsker og førte tæt kontrol.

Den 29. oktober 2010 blev det noteret, at s Parkinson medicin var på et meget intensivt niveau med ringere effekt, og at han ikke kunne finde ud af at dosere de mange tabletter.

Det blev videre samme dag noteret, at selv havde overtaget medicinadministrationen, men at dette virkede noget tilfældigt.

Om aftenen den 29. oktober 2010 klagede over, at han ikke havde fået sin Levodopa. Det viste sig, at der højest sandsynlig var sket en misforståelse den 27. oktober 2010, da denne blev seponeret og erstattet med Sinemet. Derfor fik Levodopa, og Sinemet blev seponeret.

Halvanden time senere blev det noteret, at Sinemet ved en fejl var blevet seponeret, og det blev derfor reponeret.

Patientombuddet kan efter en gennemgang af sygeplejejournalen bemærke, at flere gange klagede over, at medicineringen ikke var i orden, men at han flere gange gav udtryk for, at han selv ville og kunne varetage sin medicinadministration.

Medicinafstemningen blev foretaget den 3. november 2010.

Det er Patientombuddets vurdering, at foretog tilstrækkelig og relevant behandling med henblik på at opnå et overblik over og sikre korrekt medicinering af under hans indlæggelse på. Patientombuddet har herved lagt vægt på, at man ved indlæggelsen den 20. oktober 2010 anmodede om vanlig medicinliste fra hjemmeplejen, ligesom man den 25. oktober 2010 besluttede, at der skulle være personaleadministrering af s faste medicin, samt at ved selvadministration skulle have tabletter Sinemet efter behov (p.n.). og tabletter Madopar.

Det er videre Patientombuddets vurdering, at det var fagligt forsvarligt, at Levodopa blev seponeret. Patientombuddet har herved lagt vægt på, at Levodopa, Sinemet og Madopar indeholder medicinen Levodopa og indbyrdes kan erstattes.

Demensvurdering

Det fremgår af klagen, at fejlagtigt blev bedømt som dement.

Patientombuddet kan efter en gennemgang af journalen bemærke, at man ikke kan genfinde, at er blevet demensvurderet.

Patientombuddet lægger herefter til grund, at ikke blev demensvurderet.

Samlet finder Patientombuddet, at behandlingen af i perioden fra den 20. til den 29. oktober 2010 var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.