Klage over behandling i forbindelse med operation, hvor galdeblære blev fjernet

Patientombuddet finder ikke grundlag for at kritisere for den behandling, som modtog den 25. og den 26. november 2010.

Sagsnummer:

12PU030

Offentliggørelsesdato:

20. januar 2014

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Patientombuddet finder ikke grundlag for at kritisere <****> for den behandling, som <****> modtog den 25. og den 26. november 2010.

Patientombuddet tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Patientombuddet har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Klagen

Der er klaget over følgende:

·         At ikke modtog en korrekt behandling på, , den 25. november 2010.

har blandt andet anført, at man glemte at give hende beroligende medicin inden operationen den 25. november 2010, hvor hun fik fjernet galdeblæren, og at hun efter operationen havde mange smerter, men at hun alligevel blev sendt hjem samme dag. har videre anført, at det ved indlæggelse den 2. december 2010 viste sig, at der ved operationen ikke var lagt dræn fra leveren, således at der var løbet galde ud i bughulen. har endvidere anført, at hun den 2. december 2010 blev oplyst om, at der ikke var foretaget en relevant undersøgelse efter operationen den 25. november 2010 med henblik på påvisning af eventuelle utætheder. har endelig anført, at hun ikke blev informeret om, hvordan operationen var gået, og hvordan hun skulle forholde sig efter operationen. Hun blev blot informeret om, at det var normalt, at hun havde smerter efter operationen, og at hun skulle rette henvendelse til egen læge med henblik på trådfjernelse.

Begrundelse

Patientombuddet har, med mindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Patientombuddet bemærker indledningsvis, at der i afgørelsen er taget stilling til den 25. og den 26. november 2010, idet de forhold, der er klaget over, fandt sted på disse datoer.

Præmedicinering

Det fremgår af klagen, at den 25. november 2010 blev kørt til operation uden at have fået beroligende medicin, idet man glemte at give hende dette.

Det fremgår af det elektroniske medicinhåndteringssystem, at det inden operationen var blevet planlagt, at som præmedicin skulle have smertestillende gigtmedicin i form af Burana, smertestillende i form af Panodil samt binyrebarkhormon i form af Dexamethason.

Patientombuddet kan oplyse, at Dexamethason nedsætter kvalme og eventuel opkastning efter operationen samt forlænger den smertestillende effekt af Panodil samt det morfinpræparat, som gives umiddelbart efter operationen.

ønskede imidlertid ikke at få Burana og Panodil, hvorfor der kun blev givet Dexamethason forud for operationen.

Patientombuddet kan oplyse, at det ikke anbefales at give præmedicin i form af beroligende præparater. Fordelen ved ikke at give patienten sløvende medicin forud for en operation er, at patienten derved vil være i stand til at kommunikere med personalet på operationsgangen.

Det er Patientombuddets vurdering, at det var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard, at fik tilbudt smertestillende men ikke beroligende medicin forud for operationen den 25. november 2010.

Patientombuddet finder på denne baggrund, at den behandling, som modtog på den 25. november 2010 forud for operationen samme dag, var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Operation

Det fremgår af klagen, at det den 2. december 2010 blev konstateret, at der efter operationen den 25. november 2010 var opstået en ophobning af galde og blod i s bughule, fordi der ikke var anlagt dræn ved operationen den 25. november 2010.

Ved kikkertoperation den 25. november 2011 blev fundet en tyndvægget galdeblære med 3 små sammenhobninger. Bughulen var præget af sammenvoksninger efter en tidligere brokoperation

.

Galdeblæren blev fjernet fra galdeblærelejet. Man havde fint overblik over de anatomiske forhold i bughulen og sikrede, at operationsstedet var tørt, inden indstikshullet blev syet.

Af udtalelse til sagen fra fremgår det, at årsagen til, at der havde været lækage fra galdeblæren, er ukendt. Ved efterfølgende undersøgelser blev det konstateret, at blærestumpen var tæt og uden lækage. Det fremgår videre, at det ikke kan udelukkes, at en sammenvokset galdegang kunne være årsag til galdeudslippet.

Patientombuddet kan oplyse, at der i nogle få procent af indgreb med fjernelse af galdeblæren kan forekomme galdeudslip, og at dette ikke nødvendigvis skyldes, at der er sket fejl i forbindelse med den operative fjernelse af galdeblæren.

Det er Patientombuddets vurdering, at den operation, som fik foretaget den 25. november 2010, blev udført på relevant vis, idet den blev udført efter de gældende e principper herfor.

Det er endvidere Patientombuddets vurdering, at det var relevant, at man ved operationen den 25. november 2010 ikke fandt indikation for anlæggelse af dræn, idet operationsstedet var tørt.

Patientombuddet finder på denne baggrund, at den behandling, som modtog på i forbindelse med operationen den 25. november 2010 var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Udskrivelse

Ved afslutning af operationen den 25. november 2010 blev det vurderet, at kunne udskrives, når hun var velbefindende, samt at stingene kunne fjernes hos egen læge på tiende-dagen efter operationen.

blev udskrevet den 26. november 2010, hvor det blev vurderet, at forløbet efter operationen havde været ukompliceret, og at var velbefindende. havde ifølge journalen minimale smerter ved tabletbehandling, og der blev ikke medgivet smertestillende medicin ved udskrivelsen, da selv havde smertestillende medicin i hjemmet.

Det er derfor Patientombuddets vurdering, at det var relevant, at man ikke fandt indikation for at foretage yderligere undersøgelser inden udskrivelsen den 26. november 2010, idet forløbet efter operationen den 25. november 2010 og frem til udskrivelsen den 26. november 2010 var ukompliceret.

Patientombuddet finder på denne baggrund at den behandling, som modtog på ved udskrivelsen den 26. november 2011 var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Information

Det fremgår af klagen, at ikke blev informeret om forløbet af operationen den 25. november 2010, og at hun heller ikke blev informeret om efterforløbet ud over, at hun skulle have fjernet trådene hos egen læge efter 10 dage samt, at det var normalt, at hun havde smerter.

Af sygeplejejournalen den 26. november 2010 fremgår det, at fik udleveret en informationsfolder om operationen og om postoperative smerter, og at blev informeret om, hvor hun skulle henvende sig ved problemer. Det blev samtidig vurderet, at havde forstået informationen ved udskrivelsen.

Det er Patientombuddets vurdering, at den information, som modtog i forbindelse med udskrivelsen fra den 26. november 2010 var relevant og tilstrækkelig.

Patientombuddet finder på denne baggrund, at den information, som modtog på ved udskrivelsen den 26. november 2011 var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.