Klage over manglende diagnosticering under indlæggelse, samt utilstrækkelig fore-byggelse af smitte med Clostridium Difficile

Patientombuddet finder grundlag for at kritisere for den behandling, som modtog i perioden fra den 23. november 2010 til den 4. januar 2011.

Sagsnummer:

12PU031

Offentliggørelsesdato:

20. januar 2014

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Patientombuddet finder grundlag for at kritisere <****> for den behandling, som <****> modtog i perioden fra den 23. november 2010 til den 4. januar 2011.

Patientombuddet tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Patientombuddet har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Klagen

Der er klaget over følgende

·         At ikke modtog en korrekt behandling af lægerne og plejepersonalet på , i perioden fra den 23. november 2010 til januar 2011.

Det er blandt andet anført, at blev indlagt på grund af kvalme, opkastninger og mavesmerter, men at der ikke blev foretaget de nødvendige prøver for at diagnosticere hende. Det er videre anført, at patienten på samme stue som blev isoleret på grund af bakterien Clostridium, og at der ikke blev foranstaltet intensiveret rengøring eller foranstaltet andre forholdsregler for at begrænse smittefaren. Det er hertil oplyst, at efterfølgende fik konstateret Clostridium.

Begrundelse

Patientombuddet har, med mindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Indledende oplysninger

var kendt med kronisk tarmbetændelse (morbus Chron) og j-pouch.

Patientombuddet kan oplyse, at j-pouch er et kunstigt afførings reservoir umiddelbart indenfor endetarmsåbningen, som blandt andet laves på patienter med kronisk tarmbetændelse. Hele tyktarmen og en del af endetarmen fjernes, og en del af tyndtarmen føres til endetarmsåbningen og danner dermed en ny endetarm, således at kontinensen bevares.

Begrundelse for afgørelsen af klagen

 

Behandlingen

henvendte sig den 23. november 2010 på , idet hun igennem et par uger havde haft vedvarende kvalme og opkastninger samt nedsat fødeindtag og smerter i epigastriet.

Patientombuddet kan oplyse, at epigastriet er trekantsområdet i den øverste del af bughulen, der ligger oppe imellem ribbensbuerne.

Der blev foretaget en objektiv undersøgelse af som ikke viste noget unormalt og det blev noteret, at ikke var akut påvirket. Der blev blandt andet ordineret blodprøver og afføringsskema samt proteindrik 3 til 4 gange i døgnet og vejning.

Den følgende dag blev der foretaget yderligere objektive undersøgelser af . Det blev konstateret, at blodprøverne var normale, men at der var leverpåvirkning, som ikke havde været kendt den seneste tid, hvorfor der blev ordineret supplerende blodprøver og ultralydsundersøgelse af lever og galdeveje med henblik på observation af sten. Det blev noteret, at , såfremt ultralydsundersøgelsen ikke gav nogen forklaring på tilstanden, skulle have foretaget en gastroskopi. Det blev ligeledes noteret, at havde tabt sig 5 til 6 kg.

Patientombuddet kan oplyse, at gastroskopi er en kikkertundersøgelse af spiserøret, mavesækken og tolvfingertarmen.

Det fremgår af klagen, at lå på stue med en patient, som samme dag blev kørt i isolation, idet hun havde fået konstateret clostridium, men at plejepersonalet ikke foretog sig noget for at hindre smittespredning.

Patientombuddet kan oplyse, at Clostridium Difficile er en bakterie, der findes naturligt i tarmen hos mennesker. Den kan give diarré hos patienter, især når patienten er behandlet med antibiotika. Der er indført skærpet overvågning af den særligt aggressive type.

Det fremgår af plejejournalen, at der var fokus på s ernæring og afføring, og den 23. november 2010 fik hun udleveret bækken til inspektion. De følgende dage blev afføringerne noteret, og samtidig blev det vurderet, at , såfremt hun ikke fik tilstrækkelig ernæring, skulle have anlagt sonde. ønskede ikke dette, idet hun havde erfaringer med, at det gav øgede mavesmerter.

Den 25. november 2010 var s levertal for nedadgående. Hun havde dog ikke haft opkastninger det sidste døgn, men havde stadig mavesmerter. afventede ultralydsundersøgelse og fik ordineret saltvand og sukkervand.

fik ved ultralydsundersøgelse konstateret normale lever- og galdeveje den 26. november 2010, og da hun stadig havde smerter i epigastriet, som blev forværret ved fødeindtag, samt smerter ved tryk, blev der ordineret gastroskopi.

Den 29. november 2010 fik foretaget en gastroskopi, som viste normale forhold. Resultatet af gastroskopien og ultralydsskanningen sammenholdt med næsten normale levertal resulterede i en udskrivning af . fik tid den følgende uge til opfølgning og svar på virusprøver.

Det er Patientombuddets opfattelse, at behandlingen af i perioden 23. til 29. november 2012 var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard. Det er yderligere Patientombuddets opfattelse, at der blev foretaget tilstrækkelige og relevante undersøgelser i perioden, og at udskrivelse også var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Den 3. december 2010 blev indlagt igen på grund af fortsatte smerter, og der blev ordineret blodprøver, røntgen af brystkassen (thorax), undersøgelser af urin og afføring samt oprettelse af væskeskema.

Fra den 4. december 2010 blev der iværksat kostregistrering for , som ophørte igen den 9. december 2010, idet havde fået dækket sit behov de sidste 4 døgn.

Det fremgår af journalen den 6. december 2010, at s situation blev drøftet på middagskonferencen, og det blev konstateret, at biokemisvar viste en virusinfektion (positiv CMV), som muligvis kunne forklare s symptomer. Det blev besluttet, at skulle forblive indlagt til observation et par dage og derefter udskrives. Levertal, infektionstal og væsketal skulle kontrolleres efter to døgn.

Den 7. december 2010 fik konstateret Clostridium Difficile og blev informeret om behovet for isolation og fik ordineret Vancomycin.

Patientombuddet kan oplyse, at Vancomycin anvendes til behandling af alvorlig infektion med bakterier.

Den følgende dag var s tilstand uændret, og der blev ordineret fortsat isolation.

viste den 9. december 2010 bedring, og der blev sigtet imod udskrivelse dagen efter, såfremt fremgangen fortsatte.

Natten til den 10. december 2010 fik det igen skidt og tillagde det, ifølge journalen, Vancomycin behandlingen, som hun derfor ikke ville tage om morgenen.

Den 11. december 2010 var s mavesmerter forsvundet, og hun havde ikke feber. gav udtryk for, at hun gerne ville hjem og hun blev udskrevet under forudsætning af, at hun ville fortsætte med Vancomycin behandlingen i hjemmet.

Det er Patientombuddets opfattelse, at i perioden fra den 3. til den 11. december fik foretaget relevante og tilstrækkelige undersøgelser, og at der under behandlingen var fokus på både ernæring og afføring.

Den 22. december 2010 fik foretaget endnu en gastroskopi fordi der var mistanke om en forsnævring af nederste del af endetarmen, hvilket gastroskopien bekræftede. På baggrund af konstateringen blev der planlagt en operation til udvidelse af endetarmen under fuld narkose, imellem jul og nytår.

Den 29. december 2010 blev endnu engang indlagt med samme symptomer som tidligere, og hun blev informeret om, at hun på daværende tidspunkt skulle være isoleret, men at der ikke umiddelbart var indikation for ny Vancomycin behandling.

Det fremgår af journalen den 30. december 2010, at ikke ønskede at være indlagt, men at en læge orienterede hende om, at hensigten, var at under indlæggelsen skulle registrere sin kost, således at der kunne tages stilling til den fortsatte ernæring. blev orienteret om, at hun kunne lade sig udskrive, men at dette ville være imod afdelingens råd.

Den 1. januar 2011 fik igen konstateret Clostridium Difficile og blev sat i behandling med Vancomycin.

Det fremgår af lægejournalen den 3. januar 2011, at kunne udskrives dagen efter, til fortsat ambulant behandling.

Det er Patientombuddets opfattelse, at fik en relevant behandling i perioden fra den 22. december 2010 til den 4. januar 2011.

Håndtering af Clostridium Difficile

Bakterien Clostridium Difficile kan overleve længe på genstande i sygehusmiljøet og kan overleve op til 40 dage i rummet efter, at en patient er udskrevet. Udover at Clostridium Difficile kan smitte fra patient til patient, kan den også overføres via sundhedspersonalets hænder.

Det fremgår af klagen, at lå på samme stue som en patient, der fik konstateret Clostridium Difficile og blev flyttet. Det fremgår videre af klagen, at der ikke efterfølgende blev rengjort på stuen.

Det fremgår ikke af plejejournalen i perioden fra den 23. til den 29. november 2010, at der blev foranstaltet særlige tiltag for eller på stuen efter, at medpatienten på samme stue havde fået konstateret Clostridium Difficile, ej heller fremgår det, at blev informeret om risici og forholdsregler i forhold til bakterien. 

Under indlæggelsen i perioden fra den 3. til den 11. december 2010 fik selv konstateret Clostridium Difficile, som hun blev behandlet for, og det fremgår af lægejournalen, at blev informeret blandt andet omkring behov for isolation. Det fremgår dog heller ikke af sygeplejejournalen i denne periode, at der blev iværksat hygiejniske forholdsregler for , hvilket heller ikke er tilfældet i sagens sidste indlæggelsesperiode fra den 29. december 2010 til den 4. januar 2011.

Patientombuddet finder anledning til at bemærke, at ikke nødvendigvis er blevet smittet med Clostridium Difficile af medpatienten på samme stue, idet bakterien kan overleve længe og overføres på flere måder.

Det er dog Patientombuddets opfattelse, at plejepersonalet burde have foranstaltet omfattende hygiejniske tiltag, allerede første gang, der blev konstateret Clostridium Difficile for at søge at forhindre smittespredning. Det er videre Patientombuddets opfattelse, at burde have fået relevant information vedrørende infektionsrisiko og håndteringen af denne første gang der blev konstateret Clostridium Difficile på stuen.

Patientombuddet finder herefter, at behandlingen fik på i forbindelse med Clostridium Difficile, i perioden den 23. november 2010 til den 4. januar 2011 var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.