Kritik for bl.a. manglende opbevaring af kliniske fotos på grund af virusangreb

Patientombuddet finder grundlag for at kritisere for håndteringen af s anmodning om aktindsigt efter sundhedslovens § 37. Patientombuddet finder grundlag for at kritisere for ikke at have håndteret s anmodning om aktindsigt i overensstemmelse med 10 dages fristen i sund-hedslovens § 38. Patientombuddet finder grundlag for at kritisere for opbevaringen af s journal i 2012.

Sagsnummer:

13POB011

Offentliggørelsesdato:

1. december 2013

Type:

Håndtering af anmodning om aktindsigt, Journalføring

Kategori:

Patientrettigheder

Patientombuddet finder grundlag for at kritisere <****> for håndteringen af <****>s anmodning om aktindsigt efter sundhedslovens § 37. Patientombuddet finder grundlag for at kritisere <****> for ikke at have håndteret <****>s anmodning om aktindsigt i overensstemmelse med 10 dages fristen i sund-hedslovens § 38. Patientombuddet finder grundlag for at kritisere <****> for opbevaringen af <****>s journal i 2012.

Klagen

Der er klaget over følgende:

·         At ikke imødekom s anmodning om aktindsigt i hendes journal.

Det er hertil anført, at ved brev af den 3. august 2012 anmodede om aktindsigt i sin journal, i anæstesijournaler og sygeplejerskejournaler, EKG og kliniske fotos, men at først imødekom anmodningen den 31. oktober 2012, og i den forbindelse ikke gav hende fuld aktindsigt. Hun fik således ikke kopi af de digitale fotos, idet disse var forsvundet på .

Begrundelse

Patientombuddet har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Ved brev af den 3. august 2012 anmodede om aktindsigt i sin journal, i anæstesijournaler og sygeplejerskejournaler, EKG og kliniske fotos.

Det fremgår af en udtalelse af den 1. november 2012 fra , at materialet blev sendt til fra sygehuset den 31. oktober 2012. De kliniske fotos var dog ikke vedlagt, idet et virusangreb, på den computer, hvor billederne blev opbevaret, havde umuliggjort dette.

Håndteringen af anmodningen om aktindsigt

Patientombuddet kan oplyse, at en patient har ret til aktindsigt i sin journal. Det følger af sundhedslovens § 37.

Patientombuddet kan videre oplyse, at der snarest skal tages stilling til en anmodning om aktindsigt, jf. sundhedslovens § 38, stk. 1. Der skal inden 10 dage efter patientens anmodning er modtaget, tages stilling til, om retten til aktindsigt skal begrænses efter § 37, stk. 2 og 3. Er anmodningen ikke imødekommet inden 10 dage, skal patienten underrettes om grunden hertil samt om, hvornår en afgørelse kan forventes at foreligge.

Ifølge vejledning nr. 155 af 14. september 1998 om aktindsigt i helbredsoplysninger skal anmodning om aktindsigt i en patientjournal på et sygehus forstås som en anmodning om aktindsigt i den lægelige journal. Der skal således alene gives aktindsigt i sygeplejeoptegnelser, såfremt man, som , specifikt anmoder herom, idet relevante oplysninger fra disse optegnelser vedrørende undersøgelse, behandling m.v. altid skal fremgå af patientjournalen ved overførelse til denne.

Det er hertil Patientombuddets opfattelse, at der ved en anmodning om aktindsigt i en journal ikke blot er tale om journalen/kontinuationerne, men bl.a. også undersøgelsesresultater – herunder EKG -  medicinlister, udskrivningsbreve, henvisninger mm. Disse oplysninger er også omfattet af en anmodning om aktindsigt i journalen, også selv om patienten ikke selv særskilt har gjort opmærksom på dette.

Det er videre Patientombuddets opfattelse, at fotografier, som tages på behandlingsstedets foranledning i tilknytning til en operation, er en del af patientjournalen, og at der på anmodning skal gives aktindsigt i disse.   

anmodede om aktindsigt den 3. august 2012, og anmodede i den forbindelse udtrykkeligt om kopi af de kliniske fotos. Materialet blev imidlertid først afsendt fra den 31. oktober 2012, hvilket ikke er inden for ovennævnte frist og billederne var ikke medtaget i aktindsigten. har oplyst, at hun først den 19. december 2012 fik meddelelse om, at de kliniske fotos var gået tabt.

Det er Patientombuddets opfattelse, at havde ret til også at få aktindsigt i de kliniske fotos, da hun havde anmodet specifikt herom. Det er derfor Patientombuddets opfattelse, at ved fremsendelsen af aktindsigten den 31. oktober 2012 burde have gjort bekendt med, at billederne var gået tabt.

Patientombuddet finder på denne baggrund, at handlede i strid med sundhedsloven ved håndteringen af den anmodning om aktindsigt i sin journal, som fremsatte den 3. august 2012.

Patientombuddet finder videre, at handlede i strid med 10 dages fristen i sundhedslovens § 38, idet der den 31. oktober 2012, hvor ` anmodning om aktindsigt blev besvaret af var passeret mere end 10 dage.

Opbevaringen af journalen

På baggrund af den ovennævnte udtalelse af den 1. november 2012 fra samt s oplysning om, at hun den 19. december 2012 fik meddelelse om, at de kliniske fotos var gået tabt, er det Patientombuddets vurdering, at fotos taget i tilknytning til s behandling på må betragtes som forsvundne eller ulæselige på grund af virusangreb på den computer, hvor billederne blev opbevaret.

Patientombuddet kan oplyse, at læger skal føre patientjournaler over deres virksomhed og at oplysninger i patientjournalen ikke må slettes eller gøres ulæselige. Patientjournalen kan føres manuelt eller elektronisk og skal opbevares – medmindre Sundhedsstyrelsen konkret har dispenseret herfra - i mindst 10 år efter den seneste optegnelse i journalen.

Dette fremgår af autorisationslovens § 21, stk. 1, og §§ 23-25.

Det er Patientombuddets opfattelse, at i de tilfælde, hvor journalen på et offentligt sygehus føres og opbevares elektronisk, skal opbevaringspligten forstås i sammenhæng med reglerne om behandling af personoplysninger i lov nr. 429 af 31. maj 2000 (persondataloven) og den dertilhørende bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000 om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning (sikkerhedsbekendtgørelsen).

Den dataansvarlige skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes.

Dette fremgår af sikkerhedsbekendtgørelsens § 3, stk. 1.

Foranstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forriges kan f.eks. bestå i, at der efter nærmere fastlagte rutiner foretages sikkerhedskopiering, ligesom der på alle servere og arbejdsstationer bør etableres antivirusscanning, der opdateres løbende i henhold til instruks herom.

Dette fremgår af § 3 i vejledning nr. 37 af 2. april 2001 til bekendtgørelse nr. 528 og Sundhedsstyrelsens IT-vejledning for sygehuse punkt. 3.2.3, anvisning 42, side 39.

Det er Patientombuddets opfattelse, at der ikke var hjemmel til at slette de kliniske fotos i s journal, idet Sundhedsstyrelsen efter det oplyste ikke konkret havde dispenseret fra opbevaringspligten, og da det er i strid med reglerne om journalopbevaring, at de kliniske fotos ikke længere er tilgængelige.

Videre er det Patientombuddets opfattelse, at den for journalen ansvarlige burde have sikret fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at de kliniske fotos hændeligt kunne fortabes ved et lokalt virusangreb – herunder eventuelt ved foranstaltning af rutiner til en back-up af oplysningerne og/eller etablering af antivirusscanning på computere lokalt på sygehuset. 

På denne baggrund finder Patientombuddet, at handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved opbevaringen af s journal.