En person med bopæl i Sverige skulle søge tilskud i Sverige til behandling dér

Patientombuddet tiltræder den afgørelse, der er truffet af Region den 7. september 2011 om tilskud til til behandling hos tandlæge i Sverige.

Sagsnummer:

13POB012

Offentliggørelsesdato:

1. december 2013

Juridisk tema:

Tilskud til behandling i udlandet

Type:

Behandling

Kategori:

Patientrettigheder

Patientombuddet tiltræder den afgørelse, der er truffet af Region den 7. september 2011 om tilskud til til behandling hos tandlæge i Sverige.

Regionens afgørelse

fik den 6. september 2011 behandling hos en tandlæge i Sverige. Han søgte samme dag Region om tilskud til behandlingen, hvilket han fik afslag på den 7. september 2011. klagede den 9. september 2011 til Patientombuddet over regionens afgørelse.

Patientombuddets afgørelse

er ikke berettiget til tilskud fra Region til behandlingen foretaget i Sverige den 6. september 2011.

 

Begrundelse

, som er bosat i Sverige og arbejder i Danmark, var den 6. september 2011 til behandling hos en tandlæge i Sverige. Han betalte 1.997 SEK svarende til 1.645,73 kr. for behandlingen (kurs 0,8241 pr. 6. september 2011). Han søgte samme dag Region om tilskud til behandlingen.

Region gav ved afgørelse af 7. september 2011 afslag på tilskud med den begrundelse, at han som grænsegænger er sygeforsikret i både Danmark og Sverige, men Danmark ikke giver tilskud til den behandling, han får i Sverige. Det skulle han søge de svenske myndigheder om.

klagede til Patientombuddet ved e-mail af 9. september 2011. Han vedlagde i den forbindelse kopi af sit særlige sundhedskort, udstedt af Lyngby-Taarbæk Kommune. Han gjorde gældende, at han ikke er offentligt sygeforsikret i et andet EU-/EØS-land, sådan som det forudsættes i § 16, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1098 af 19. november 2008 om adgang til tilskud efter sundhedsloven til varer og tjenesteydelser, der er købt eller leveret i et andet EU-/EØS-land.

Reglerne om tilskud til behandling

Patientombuddet kan oplyse, at reglerne om retten til refusion af udgifter til behandling hos praktiserende tandlæge i et andet EU- eller EØS-land er fastsat ved bekendtgørelse nr. 1098 af 19. november 2008 om adgang til tilskud efter sundhedsloven til varer eller tjenesteydelser, der er købt eller leveret i et andet EU-/EØS-land (ydelsesbekendtgørelsen).

Det fremgår af § 1, stk. 2, i ydelsesbekendtgørelsen, at der blandt andet ydes tilskud til tandbehandling. Det fremgår af § 4, at tilskud er betinget af, at den modtagne ydelse er tilskudsberettiget efter sundhedslovgivningen eller overenskomster indgået i medfør heraf.

Det fremgår videre af bekendtgørelsens § 16, stk. 1, at den sikrede, hvis der søges om tilskud til varer og tjenesteydelser, som helt eller delvist vil kunne refunderes efter den offentlige rejsesygesikrings regler eller efter reglerne i EF-forordning 1408/71 om social sikring af vandrende arbejdstagere m.fl. eller i Nordisk Konvention om Social Sikring, selv må afgøre, efter hvilke regler en ansøgning om tilskud eller refusion skal behandles, jf. dog stk. 2.

Patientombuddet kan oplyse, at EF-forordning 1408/71 er erstattet af EF-forordning 883/04 om koordinering af de sociale sikringsordninger.

Det følger endvidere af bekendtgørelsens § 16, stk. 2, at der ikke kan ydes tilskud til varer og tjenesteydelser købt eller leveret i bopælslandet til en person, der i medfør af reglerne i den i stk. 1 nævnte EF-forordning eller nordisk konvention, er dansk socialt sikret, men bosat og offentligt syge(for)sikret i et andet EU-/EØS-land, principielt til udgift for Danmark.

Tilskud til s behandling i Sverige

En arbejdstager, som eksempelvis bor i Sverige, men som er omfattet af lovgivningen og opfylder betingelserne for ret til sygehjælp i Danmark, har ret til sygehjælp såvel i Sverige, hvor vedkommende bor, som i Danmark, hvor vedkommende er sygeforsikret.

Hvis en arbejdstager har benyttet sig af retten til sygehjælp i bopælslandet (her Sverige), kan vedkommende ikke søge tilskud til dette i Danmark ifølge bekendtgørelsens § 16, stk. 2, da behandlingen i bopælslandet principielt er sket til udgift for Danmark.

Patientombuddet kan oplyse, at der ved at ”behandlingen principielt er sket til udgift for Danmark”, forstås, at den myndighed i bopælslandet, som yder tilskud til behandlingen, har et refusionskrav mod den myndighed i Danmark (regionen), som skulle betale for behandlingen, hvis denne var udført i Danmark. Det kan endvidere oplyses, at Sverige og Danmark har indgået en aftale, således at der gives afkald på disse refusionskrav.

En grænsegænger skal altså søge tilskud i Danmark, hvis behandlingen er foregået i Danmark, og i Sverige, hvis behandlingen er foregået i Sverige. Det er dog ikke nødvendigt at søge tilskud i Danmark, hvis grænsegængeren foreviser sit særlige sundhedskort i forbindelse med behandlingen.

Patientombuddet finder herefter, at ikke er berettiget til tilskud til den udførte tandbehandling fra Region , da han har bopæl i Sverige og har fået foretaget tandbehandling i Sverige. Tilskud til behandling skal altså afholdes af bopælslandet, her Sverige.

På denne baggrund tiltræder Patientombuddet Region s afgørelse af 7. september 2011.