Klage over utilstrækkelig aktindsigt i egen journal

Patientombuddet finder grundlag for at kritisere for håndteringen den 14. november 2011 af s anmodning om aktindsigt i sin journal fremsat i november 2011.

Sagsnummer:

13POB014

Offentliggørelsesdato:

1. december 2013

Juridisk tema:

Aktindsigt

Type:

Håndtering af anmodning om aktindsigt

Kategori:

Patientrettigheder

Patientombuddet finder grundlag for at kritisere <****> for håndteringen den 14. november 2011 af <****>s anmodning om aktindsigt i sin journal fremsat i november 2011.

Klagen

Der er klaget over følgende:

·         At ved besvarelse af hans klage i november 2011 ikke har imødekommet s anmodning aktindsigt i journalnotatet vedrørende hans hjemtransport fra .

Begrundelse

Indledende oplysninger

kom til skade under et ferieophold i . Det var derfor nødvendigt at hjemtransportere ham på særlig vis. var som serviceprovider for forsikringsselskabet ansvarlig for denne hjemtransport, som foregik med fly.

Begrundelse for afgørelsen af klagen

har i sin klage anført, at han er af den opfattelse, at der efter transporten er rettet i lægens ordination, således at den efterfølgende er tilpasset den opståede situation i forbindelse med transporten, hvor han mener, at han er blevet lejret forkert.

bad derfor om at få udleveret en kopi af journalen, men det er ikke lykkedes ham at få fremskaffet denne.

har i en udtalelse til sagen anført, at de fungerer som alarmcentral for og dermed er ansvarlig for at yde assistance, når forsikrede på udlandsrejse har behov for dette. assisterede udelukkende i forbindelse med arrangementet af hjemtransport fra til Danmark ikke den medicinske behandling i .

har videre anført, at deres læge ikke forestod behandling af og derfor ikke er behandlende læge. Derfor fører ikke en medicinsk journal, men log over sagen forløb. har derfor ikke krav på aktindsigt i henhold til sundhedslovens bestemmelser om aktindsigt.

har endvidere anført, at i forbindelse med besvarelsen af hans klage den 14. november 2011 modtog hændelsesforløb og kopi af medicinsk rapport fra hospitalet. Den 30. november 2011 modtog han et fuldt udskrift af notater og bilag. har således udleveret personfølsomme oplysninger og i øvrigt udleveret alle notater (inkl. interne notater). Det er derfor s opfattelse, at har modtaget oplysninger, ud over hvad han har krav på.

Patientombuddet kan oplyse, at en patient har ret til aktindsigt i sin journal. Det følger af sundhedslovens § 37.

Patientombuddet kan videre oplyse, at det af sundhedsloven § 37, stk. 3, fremgår, at aktindsigten kan begrænses, når der er tale om optegnelser journalført

før

den 1. januar 2010, i det omfang patientens interesse i at blive gjort bekendt med oplysningerne findes at burde vige for afgørende hensyn til den pågældende selv eller til andre private interesser.

Patientombuddet kan endvidere oplyse, at det blandt andet fremgår af § 1, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1373 af 12. december 2006 om lægers, tandlægers, kiropraktorers, jordemødres, kliniske diætisters, kliniske tandteknikeres, tandplejeres, optikeres og kontaktlinseoptikeres patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.), at der ved en patientjournal forstås optegnelser, som oplyser om patientens tilstand, den planlagte og udførte behandling m.v. af patienten, herunder hvilken information, der er givet, og hvad patienten på den baggrund har tilkendegivet. Ved behandling forstås undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til den enkelte patient, jf. sundhedslovens § 5.

Det er Patientombuddets opfattelse, at der i en sag verserende hos et privat firma, som ikke i øvrigt vedrører behandling, kan være ført et notat indeholdende en lægelig vurdering, beslutning eller lignende. Dette notat er herefter omfattet af sundhedslovens regler om aktindsigt, da notatet udgør en sundhedsfaglig journal. Patientombuddet skal dog hertil bemærke, at dette imidlertid ikke betyder, at alle øvrige akter i sagen bliver omfattet af retten til aktindsigt efter sundhedsloven. Det vil alene gælde det lægelige notat.

Patientombuddet har bemærket, at det fremgår af udskriften af sagens notater og bilag, at der den 16. oktober 2011 kl. 14.42 blev noteret et hændelsesforløb og patientens status, en diagnose samt anført en transportordination. Det fremgår blandt andet af notatet: ”Transportordination: Kan hjemrejse fra nu. Fly 2 sæder ledsages af kæreste som ikke er medicinsk ledsager. Liggende til lufthavn. WCHS. Har selv bil i CPH og bror kan køre ham. + MEDIF. Skal køre til eget hjem og selv gå til egen læge”.

Det er derfor Patientombuddets opfattelse, at notatet vedrørte s helbredstilstand, idet der blev truffet beslutning om hvordan han på helbredsmæssig forsvarlig vis kunne blive hjemtransporteret baseret på hans helbredstilstand på daværende tidspunkt. Det er således et journalnotat i sundhedslovens forstand.

har oplyst, at har fået udleveret alle notater på hans sag. Patientombuddet har fra modtaget en kopi af det materiale, der blev sendt til .

Patientombuddet har bemærket, at kopi af notatet af den 16. oktober 2011 sammen med en kopi af de øvrige sagsakter vedrørende blev sendt til ham den 30. november 2011. Patientombuddet har imidlertid endvidere bemærket, at navnet på lægen, der lavede notatet, ikke fremgår af det fremsendte materiale, da det er slettet.

har hertil supplerende oplyst, at der i det materiale, der blev fremsendt til , var fjernet navne på alle de medarbejdere, der havde været involveret i hans sag. Beslutningen om sletning blev truffet af en manager hos , fordi flere medarbejdere havde oplevet, at havde været truende i sin adfærd.

Patientombuddet skal bemærke, at der ifølge sundhedslovens § 37, stk. 2 ikke er mulighed for at begrænse adgangen til aktindsigt i journaler ført efter den 1. januar 2010. havde derfor ikke hjemmel til at slette navnet på lægen, der havde lavet journalnotatet den 16. oktober 2011, i forbindelse med at fik aktindsigt i journalnotatet. Det fører ikke til et andet resultat, at på daværende tidspunkt allerede var bekendt med lægens navn.

På denne baggrund finder Patientombuddet, at har handlet i strid med sundhedsloven ved håndteringen af s anmodning om aktindsigt i sin journal.