Frit sygehusvalg til højt specialiseret afdeling

Regionen kunne afvise et ønske om fortsat indlæggelse på en højt specialiseret psykiatrisk afdeling. Patienten havde ikke længere behov for højt specialiseret behandling, og fortsat indlæggelse ville med stor sandsynlighed medføre, at patienter med behov for højt specialiseret behandling måtte afvises.

Sagsnummer:

13POB018

Offentliggørelsesdato:

1. december 2013

Juridisk tema:

Frit og udvidet frit sygehusvalg

Type:

Behandling

Kategori:

Patientrettigheder

Patientombuddet finder, at , Psykiatrien i Region 1, ikke har overtrådt sundhedslovens § 86 ved den 14. juni 2011 at lade flytte til Sygehus 1.

Klagen

, som havde været indlagt på , Psykiatrien i Region 1, siden den 12. oktober 2010, blev den 14. juni 2011 flyttet til Sygehus 1. Klager klagede den 11. juli 2011 over, at ikke kunne blive på efter reglerne om det frie sygehusvalg.

Patientombuddets afgørelse

, Psykiatrien i Region 1, har ikke overtrådt sundhedslovens § 86 ved den 14. juni 2011 at lade flytte til Sygehus 1.

 

Begrundelse

blev den 12. oktober 2010 flyttet fra , Sygehus 2, til , Psykiatrien i Region 1. var på dette tidspunkt 17 år. Overflytningen skete med henblik på diagnostisk afklaring, stabilisering af tilstanden/afstandtagen til vedvarende selvmordstanker og optimering af den medicinske behandling.

Den 8. juni 2011 var der en telefonsamtale mellem læger på henholdsvis , Psykiatrien i Region 1, og Sygehus 1, som er en voksenpsykiatrisk afdeling under Psykiatrien i Region 2. Det fremgår af s journal, at man på Sygehus 1 gerne så overflyttet hurtigst muligt. Samme dag besluttede en overlæge på , at skulle flyttes til Sygehus 1 den 14. juni 2011. , hendes mor og hendes søster blev informeret om dette samme dag. blev meget følelsesmæssigt berørt over beslutningen og ønskede ikke at blive flyttet.

Det fremgår af journalen den 9. juni 2011, at blev vurderet færdigundersøgt på med diagnosen paranoid skizofreni og PTSD som følge af seksuelle overgreb.

Patientombuddet kan oplyse, at det fremgår af sundhedslovens § 86, stk. 1, og § 11, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 62 af 20. januar 2010 om ret til sygehusbehandling m.v., at en person, der henvises til sygehusbehandling, kan vælge mellem bopælsregionens sygehuse, andre regioners sygehuse og de private specialsygehuse m.fl., der er nævnt i § 79, stk. 2, uanset bopælsregionens behandlingstilbud og kriterier for sygehusbehandling i sit sygehusvæsen.

, Psykiatrien i Region 1, har i en udtalelse til Patientombuddet anført, at og hendes mor den 14. juni 2011 fik følgende information om årsagen til flytningen:

”Vi modtog fra ungdomspsykiatrisk afdeling i Region 2 med anmodning om second opinion og i s forløb hos os, har vi diagnosticeret med skizofreni og er i gang med et behandlingsforløb. I behandlingsforløbet er imidlertid blevet 18 år d. 11.03.11 og dermed er hun ikke længere ungdomspsykiatrisk patient i Region 2, men en voksenpsykiatrisk patient. Vi har derfor taget kontakt til voksenpsykiatrien i Region 2 og orienteret dem om, at vi har og er i gang med et behandlingsforløb. Voksenpsykiatrien i Region 2 mener ikke, at de har brug for vores assistance til behandlingsindsatsen og ønsker at hjemtage patienten til behandling på regionalt sygehus. Dette er grundlaget for, at udskrives herfra med overflytning til voksenpsykiatrien ved Sygehus 1.”

Det fremgår endvidere af udtalelsen, at konkluderer, at det var den faglige vurdering, at ikke længere havde behov for et højt specialiseret tilbud, hvilket man fandt det relevant at orientere Region 2 om.

Ligeledes har i udtalelsen oplyst, at afsnittet stod overfor en ombygning, som ville indebære, at antallet af sengepladser blev reduceret fra 16 til 11 fra medio april 2011 med heraf følgende nedgang i kapaciteten. har i den forbindelse henholdt sig til sundhedslovens § 86, stk. 2, og ovennævnte bekendtgørelses § 12, stk. 2. Det erkendes fra , at man ikke tydeligt nok har forklaret dette til og hendes pårørende.

I klagen har klager gengivet ovenstående citat fra et møde den 14. juni 2011, og hun har endvidere som citat fra mødereferatet skrevet følgende:

”Til spørgsmålet om fortsat behandling hos os i henhold til ønske i forhold til frit sygehusvalg, har vi ikke på nuværende tidspunkt mulighed for at imødekomme dette på grund af kapacitetsmæssige problemer. Vi er startet ombygning og fået reduceret mulighed for antal senge, således at vi evt. har begrænset mulighed for at have patienter fra andre regioner og i givet fald må begrænse dette til de patienter vi skal modtage i henhold til højt specialiseret funktion. Vi har derfor ikke mulighed for at imødekomme s ønske om at forblive her som fritvalgspatient. Desuden er i hvert fald i sin hjemregion omfattet behandlingsvaretagelse fra voksenpsykiatrien og ikke fra ungdomspsykiatrien.”

Patientombuddet har herefter lagt til grund, at og hendes mor inden flytningen til Sygehus 1 var informeret om, at årsagen hertil var, at den højtspecialiserede behandling, som var henvist til, var afsluttet, og at man på desuden havde kapacitetsmæssige problemer, som gjorde, at man kun i begrænset omfang kunne tage patienter fra andre regioner, når højt specialiseret behandling ikke var påkrævet.

Patientombuddet finder, at det fremstår noget uklart, hvorvidt det var lægen på Sygehus 1 eller lægen på , der den 8. juni 2011 tog spørgsmålet om s flytning op.

Hertil kan Patientombuddet oplyse, at det følger sundhedslovens § 86, at det alene er det sygehus, som patienten vælger eller har valgt, der afgør, om en patient skal behandles. Bopælsregionen kan således ikke sætte grænser for patientens ret til at blive behandlet på et sygehus m.v. i en anden region.

Det er imidlertid Patientombuddets opfattelse, at det ikke kan lægges til grund, at flytningen af alene skete, fordi man på Sygehus 1 ønskede hende flyttet dertil. Patientombuddet finder således, at såvel oplysningerne i s journal som citaterne ovenfor fra mødet den 14. juni 2011 tyder på, at flytningen hovedsagligt blev planlagt, fordi man på fandt grundlag for at lade flytte til Sygehus 1.

Patientombuddet kan oplyse, at det fremgår af sundhedslovens § 86, stk. 2, og § 12, stk. 1, i ovennævnte bekendtgørelse, at et sygehus kan afvise at modtage personer fra andre regioner, hvis det er begrundet i kapacitetsmæssige årsager, og hvis væsentlige hensyn til personer med bopæl i regionen ellers vil blive tilsidesat. Det fremgår endvidere af ovennævnte bekendtgørelses § 12, stk. 2, at en sygehusafdeling med lands- eller landsdelsfunktion (specialfunktion) kan afvise at modtage fritvalgspatienter, der ikke er lands- eller landsdelspatienter, hvis væsentlige hensyn til lands- eller landsdelspatienter eller til patienter fra egen region eller vil blive tilsidesat.

Begreberne lands- og landsdelsfunktion kaldes i dag regionsfunktion og højt specialiseret funktion.

Patientombuddet kan oplyse, at det fremgår af afsnittet om børne- og ungdomspsykiatri i Sundhedsstyrelsens vejledning fra 2001 om specialeplanlægning og lands- landsdelsfunktioner i sygehusvæsenet, som var gældende på tidspunktet for s behandling, at landsdelsniveauet omfattede sværere og mere komplicerede tilstande, som krævede særlig erfaring eller samarbejde med andre funktioner. Det fremgår endvidere, at der var landsdelsniveau på Sygehus 3 (Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital), og at der ikke var børne- og ungdomspsykiatrisk landsdelsniveau i Psykiatrien i Region 2.

Patientombuddet finder ikke grundlag for at tilsidesætte s skøn, hvorefter i juni 2011 ikke længere havde behov for udredning og behandling på højt specialiseret niveau. Endvidere finder Patientombuddet det godtgjort, at i april 2011 havde fået færre sengepladser, og at det derfor med stor sandsynlighed kunne ske, at en patient med behov for højt specialiseret behandling måtte afvises, hvis fortsat skulle være indlagt på .

Patientombuddet finder således, at betingelserne for den 14. juni 2011 at afvise s adgang til frit sygehusvalg, jf. sundhedslovens § 86, var opfyldt.

Patientombuddet finder herefter, at , Psykiatrien i Region 1, ikke har overtrådt sundhedslovens § 86 ved at flytte til Sygehus 1, selv om ikke ønskede at blive flyttet.</****></****>