Betaling for aktindsigt opkrævet i strid med reglerne

Patientombuddet finder grundlag for at kritisere , for udstedelse af regning i forbindelse med s anmodning af 18. juli 2011 om aktindsigt i sin journal.

Sagsnummer:

13POB021

Offentliggørelsesdato:

1. december 2013

Juridisk tema:

Aktindsigt

Type:

Håndtering af anmodning om aktindsigt

Kategori:

Patientrettigheder

Patientombuddet finder grundlag for at kritisere , for udstedelse af regning i forbindelse med s anmodning af 18. juli 2011 om aktindsigt i sin journal.

Klagen

Der er klaget over følgende:

  • At skulle betale 125 kr. for at få aktindsigt hos .

Begrundelse

Begrundelse for afgørelsen af klagen

anmodede den 15. juli 2011 om aktindsigt i sin journal. Dette blev angiveligt afvist, hvorefter den 18. juli 2011 telefonisk kontaktede én af lægerne og gentog sin anmodning. Herefter fik hun en kopi af journalen fremsendt sammen med en regning for en lægeattest.

har anført, at opkrævede betaling for en telefonkonsultation samt 125 kr. for en udskrift af hendes journal.

Patientombuddet har lagt til grund, at har sendt opkrævningen for telefonkonsultationen til Region , således at s udgift alene var de 125 kr. Det bemærkes i den forbindelse, at Patientombuddet er afskåret fra at tage stilling til, om kunne fakturere en telefonkonsultation, da dette falder uden for Patientombuddets kompetence. Afgørelseskompetencen vedrørende dette spørgsmål ligger hos Region . Patientombuddet har videresendt denne del af klagen til Region .

Patientombuddet kan oplyse, at en patient har ret til aktindsigt i sin journal. Det følger af sundhedslovens § 37.

Det følger af § 1, stk. 2, jf. § 2, stk. 2, i bekendtgørelsen nr. 664 af 14. september 1998 om betaling for afskrifter, edb-udskrifter og fotokopier, der udleveres efter kapitel 4 om aktindsigt i lov om patienters retsstilling (nu kapitel 8 i sundhedsloven), at en privatpraktiserende sundhedsperson, også når der gives aktindsigt første gang, er berettiget til at opkræve 10 kr. pr. påbegyndt side, i alt dog højst 200 kr., hvis der gives aktindsigt ved udskrift fra IT-system, eller hvis klinikken ikke råder over en kopimaskine.

Patientombuddet anmodede ved brev af 28. september 2011 om kopi af s journal samt en eventuel udtalelse til sagen. Den 9. november 2011 rykkede Patientombuddet for materialet. Herefter modtog Patientombuddet den 16. november 2011 en kopi af journalen. Der blev ikke vedlagt en udtalelse.

Journalen består af to sider udskrevet fra et elektronisk journalføringssystem.

Patientombuddet har lagt til grund, at sendte en regning for aktindsigt på 125 kr. til .

var berettiget til at opkræve 20 kr. (2 x 10 kr.) efter reglerne om betaling for aktindsigt. Da har opkrævet 125 kr. af , har lægehuset taget betaling for aktindsigt i strid med reglerne.

Patientombuddet finder på denne baggrund, at handlede i strid med sundhedsloven ved håndteringen af s anmodning om aktindsigt i sin journal.