Klinikkens hændelsesforløb i en politisag mod en patient var ikke en del af journalen

Patientombuddet finder ikke grundlag for at kritisere , for håndteringen den 20. juni 2011 af s anmodning om aktindsigt i sin journal.

Sagsnummer:

13POB022

Offentliggørelsesdato:

1. december 2013

Juridisk tema:

Aktindsigt

Type:

Behandling, Journalføring

Kategori:

Patientrettigheder

Patientombuddet finder ikke grundlag for at kritisere <****>, for håndteringen den 20. juni 2011 af <****>s anmodning om aktindsigt i sin journal.

Klagen

Der er klaget over følgende:

·         At ikke fik fuld aktindsigt i sin journal, efter at han i juni 2011 bad , herom.

Begrundelse

Patientombuddet har, med mindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Indledende oplysninger

havde i flere perioder fra 2003 til 2011 været i behandling i . Ifølge tiltvang i maj 2011 sig adgang til klinikken, hvor han var truende, ligesom han afleverede breve, der indeholdt injurier og trusler. politianmeldte derfor den 19. maj 2011 .

Begrundelse for afgørelsen af klagen

anmodede i juni 2011 om aktindsigt i sin journal i . Den 20. juni 2011 sendte en kopi af journalen til .

I s journal, er der den 14. juni 2011 anført følgende: ”Detaljeret dokumentation om pt.s handlingsforløb i hele perioden foreligger i klinikkens arkiv”.

har gjort gældende, at han også burde have haft aktindsigt i den dokumentation, der er henvist til i dette journalnotat.

Patientombuddet kan oplyse, at en patient har ret til aktindsigt i sin journal. Det følger af sundhedslovens § 37.

Patientombuddet kan endvidere oplyse, at retten til aktindsigt omfatter hele journalen, herunder også materiale såsom lægeerklæringer og resultatet af undersøgelses- og behandlingsforløb, i det omfang de har betydning for diagnose, behandling, observationer m.v. Retten til aktindsigt omfatter også ikke-optegnelsespligtige oplysninger, som måtte indgå i journalen, samt eventuel brevveksling med f.x. andre myndigheder, som er tilført journalen.

Det er Patientombuddets opfattelse, at det forhold, at i journalnotatet den 14. juni 2011 har anført, at dokumentation for hændelsesforløbet vedrørende s indtrængen i klinikken og den efterfølgende politisag findes i klinikkens arkiv, ikke i sig selv fører til, at har ret til aktindsigt i denne dokumentation. Det afgørende er, om dokumentationen indeholder oplysninger, som burde have stået i journalen.

Det fremgår af § 1 i bekendtgørelse nr. 1373 af 12. december 2006 om lægers, tandlægers, kiropraktorers, jordemødres, kliniske diætisters, kliniske tandteknikeres, tandplejeres, optikeres og kontaktlinseoptikeres patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.), at der ved en patientjournal forstås optegnelser, som oplyser om patientens tilstand, den planlagte og udførte behandling m.v. af patienten, herunder hvilken information, der er givet, og hvad patienten på den baggrund har tilkendegivet. Også optegnelser om øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger om patienten hører til patientjournalen.

Det er på denne baggrund Patientombuddets opfattelse, at journalen udgøres af oplysninger, der har betydning for patientens behandling.

Patientombuddet har under sagens behandling haft lejlighed til at gennemse den pågældende dokumentation.

Det er Patientombuddets vurdering, at dokumentationen alene vedrører det hændelsesforløb, som blev til en politisag. Der er ingen oplysninger i dokumentationen om diagnose, behandling, observationer eller andre oplysninger af sundhedsfaglig karakter.

Patientombuddet finder derfor, at dokumentationen ikke er en del af s journal hos .

På denne baggrund finder Patientombuddet, at ikke har handlet i strid med sundhedsloven ved håndteringen af s anmodning om aktindsigt i sin journal.