Der kunne ikke stilles krav om en underskrevet aktindsigtsanmodning

Patientombuddet finder grundlag for at kritisere Klinik 1, for håndteringen af s anmodning af 11. marts 2011 om aktindsigt i sin journal. Patientombuddet finder grundlag for at kritisere Klinik 2, for håndteringen af s anmodning af 11. marts 2011 om aktindsigt i sin journal.

Sagsnummer:

13POB023

Offentliggørelsesdato:

1. december 2013

Juridisk tema:

Aktindsigt

Type:

Håndtering af anmodning om aktindsigt

Kategori:

Patientrettigheder

Patientombuddet finder grundlag for at kritisere Klinik 1, for håndteringen af <****>s anmodning af 11. marts 2011 om aktindsigt i sin journal. Patientombuddet finder grundlag for at kritisere Klinik 2, for håndteringen af <****>s anmodning af 11. marts 2011 om aktindsigt i sin journal.

Klagen

Der er klaget over følgende:

1.    At ikke fik aktindsigt i sin journal i Klinik 1, efter at han den 11. marts 2011 havde anmodet herom.

2.    At ikke fik aktindsigt i sin journal i Klinik 2, efter at han den 11. marts 2011 havde anmodet herom.

Begrundelse

Patientombuddet har, med mindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Begrundelse for afgørelsen af 1. klagepunkt

anmodede ved e-mail af 11. marts 2011 Klinik 1 om aktindsigt i sin journal. Klinikken svarede ved e-mail af 23. marts 2011 og bad om at sende en skriftlig anmodning om aktindsigt med underskift på. Den 24. marts 2011 skrev i en e-mail til klinikken, at man var velkommen til at ringe til ham, hvis man ikke mente, at det var troværdigt, at han bad om aktindsigt.

Den 11. april 2011 sendte en e-mail til Klinik 1, hvor han rykkede for aktindsigt.

Ved e-mail af 18. april 2011 svarede man fra Klinik 1 , at han – som tidligere meddelt – skulle sende ham en anmodning om aktindsigt på skrift med underskrift, før han kunne give ham aktindsigt i sin journal. svarede samme dag, at han ikke ønskede at give Klinik 1 sin underskrift.

Patientombuddet kan oplyse, at en patient har ret til aktindsigt i sin journal. Det følger af sundhedslovens § 37. Endvidere kan Patientombuddet oplyse, at det fremgår af pkt. 6 i vejledning nr. 155 af 14. september 1998 om aktindsigt m.v. i helbredsoplysninger, at der ikke er formkrav i forbindelse med en anmodning om aktindsigt - anmodningen kan fremsættes mundtligt eller skriftligt. Det fremgår endvidere, at den, der anmoder om aktindsigt, dog skal afkræves legitimation, medmindre sundhedspersonen eller sygehuset m.v. på forhånd kender den pågældende. Det sidste krav handler efter Patientombuddets opfattelse om udlevering af journalkopi ved personligt fremmøde.

Det er herefter Patientombuddets opfattelse, at der ikke lovligt kan stilles krav om patientens underskrift forud for udlevering af journalkopi til patienten. Patientombuddet skal i den forbindelse bemærke, at hvis det skulle ske, at det ikke var patienten selv, der havde anmodet om aktindsigt, sker der ikke noget ved at sende en journalkopi til patientens folkeregisteradresse. Der bør dog ikke gives aktindsigt via e-mail, medmindre patienten har kunnet anvende digital signatur.

Patientombuddet finder på denne baggrund, at Klinik 1 ikke burde have stillet krav om, at sendte en underskrevet anmodning om aktindsigt.

På denne baggrund finder Patientombuddet, at Klinik 1 har handlet i strid med sundhedsloven ved håndteringen af s anmodning om aktindsigt i sin journal.

 

 

 

Begrundelse for afgørelsen af 2. klagepunkt

anmodede ved e-mail af 11. marts 2011 Klinik 2, om aktindsigt i sin journal. Klinik 2 svarede samme dag i en e-mail og tilbød at komme i klinikken til en gennemgang af journalen. Samtidig spurgte man, om man skulle sende en kopi af journalen, og i givet fald om den kunne sendes via e-mail.

svarede ved e-mail af 14. marts 2011, at han ønskede journalen både elektronisk og med posten, og at han ikke ønskede at gennemgå journalen ved personligt fremmøde. Han ville dog gerne have lov til senere at rette henvendelse elektronisk, hvis det blev nødvendigt.

Ifølge Klinik 2 sendte man den 16. marts 2011 en kopi af journalen til . I journalen er følgende anført den 16. marts 2011: ”Der er sendt kopi af journalen til , efter at han har fremsendt ønske om aktindsigt. Han ringer og giver udtryk for at han ikke har fået journalen, selv om det er nogen tid siden den er afsendt per post. Han har fået tilbud om at komme her og gennemgå journalen og få endnu et eksemplar udleveret. [….] Hvis han ønsker det kan han komme her og få udl. endnu et eksemplar af journalen, mod han skriver en kvittering på at han har fået den udleveret.”

Den 24. marts og den 11. april 2011 rykkede i en e-mail Klinik 2 for aktindsigt.

Patientombuddet kan oplyse, at en patient har ret til aktindsigt i sin journal. Det følger af sundhedslovens § 37.

Patientombuddet finder på baggrund af journalnotatet den 16. marts 2011, at det kan lægges til grund, at journalen er sendt i kopi til den 14. eller den 15. marts 2011.

Det er dog Patientombuddets opfattelse, at det ikke kan udelukkes, at journalkopien ikke nåede frem til , selv om den blev afsendt. Derfor finder Patientombuddet, at Klinik 2 efter hans henvendelse den 16. marts 2011 og modtagelsen af s rykkere af 24. marts og 11. april 2011 burde have sendt ham en ny kopi.

Patientombuddet skal i den forbindelse bemærke, at der ikke lovligt kan stilles betingelse om, at patienten kvitterer for udlevering af en journalkopi. En privat praktiserende autoriseret sundhedsperson kan efter bekendtgørelse nr. 664 af 14. september 1998 om betaling for afskrifter, edb-udskrifter og fotokopier, der udleveres efter kapitel 4 om aktindsigt i lov om patienters retsstilling, kræve betaling for at give aktindsigt, 10 kr. pr. påbegyndt side, i alt dog højst 200 kr., hvis aktindsigten gives ved edb-udskrift, eller der i den pågældende praksis ikke rådes over fotokopieringsmaskine eller lignende.

På denne baggrund finder Patientombuddet, at Klinik 2 har handlet i strid med sundhedsloven ved håndteringen af s anmodning om aktindsigt i sin journal.