Generel samtykkeerklæring på sygehus giver ikke ret til at give egentlig aktindsigt til pårørende

Patientombuddet finder grundlag for at kritisere, at Psykiatrisk Center har videregivet oplysninger til s far den 22. november 2010. Patientombuddet finder ikke grundlag for at kritisere Psykiatrisk Center for håndteringen af s anmodninger om aktindsigt i perioden fra den 10. til den 23. november 2010, da det ikke kan lægges til grund, at ikke fik aktindsigt.

Sagsnummer:

13POB025

Offentliggørelsesdato:

1. december 2013

Juridisk tema:

Aktindsigt, Tavshedspligt

Type:

Håndtering af anmodning om aktindsigt, Indhentelse af informeret samtykke

Kategori:

Patientrettigheder

Patientombuddet finder grundlag for at kritisere, at Psykiatrisk Center har videregivet oplysninger til s far den 22. november 2010. Patientombuddet finder ikke grundlag for at kritisere Psykiatrisk Center for håndteringen af s anmodninger om aktindsigt i perioden fra den 10. til den 23. november 2010, da det ikke kan lægges til grund, at ikke fik aktindsigt.

Klagen

Der er klaget over følgende:

1.    At ikke fik aktindsigt i sin journal på Psykiatrisk Center før den 25. november 2010, selv om han flere gange i perioden fra den 10. til den 23. november 2010 anmodede herom.

2.    At Psykiatrisk Center har brudt tavshedspligten ved den 22. november 2010 at udlevere en kopi af s journal til hans far.

har hertil blandt andet anført, at han den 10. november 2010 havde trukket sit samtykke til udlevering af helbredsoplysninger tilbage.

Begrundelse

Patientombuddet har, med mindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Indledende oplysninger

blev den 17. september 2010 frivilligt indlagt med depressive symptomer på Psykiatrisk Center . Den 10. november 2010 blev han udskrevet med henblik på behandling i distriktspsykiatrien. Den 14. november 2010 henvendte sig i skadestuen med selvmordstanker, og han blev genindlagt på Psykiatrisk Center . Den 15. og 16. november blev han behandlet med tvang. Den 22. november 2010 forlod Psykiatrisk Center .

Begrundelse for afgørelsen af 1. klagepunkt

Den 10. november 2010 anmodede om aktindsigt i sin journal på Psykiatrisk Center . I journalen blev det noteret, at der skulle sendes fuld journalkopi til .

Den 15. november 2010 anmodede igen om aktindsigt i sin journal, og det blev noteret i journalen, at der skulle udleveres kopi af journalen.

Ifølge fik han ikke aktindsigt i sin journal heller ikke, da han i perioden fra den 16. til den 19. november 2010 rykkede herfor.

Det er fra Psykiatrisk Center oplyst, at fredag den 19. november 2010 blev informeret om, at efter weekenden ville få en kopi af sin journal, således at han i hvert fald ville have journalen en uge før møde i Patientklagenævnet den 30. november 2010.

Den 22. november 2010 er det noteret i journalen, at ”igen” bad om kopi af ”tvangsprotokollen”. Han fik i den forbindelse lov til at se i sin journal og fotograferede fire sider af tvangsprotokollen, men der var ikke tid til, at han kunne fotografere resten af journalen. Han blev lovet kopi af journalen senere samme dag.

Den 23. november 2010 klagede over manglende aktindsigt, og der blev ordineret kopi af fuld journal.

har skrevet i sin klage, at han modtog kopi af journalen den 25. november 2010.

Patientombuddet kan oplyse, at en patient har ret til aktindsigt i sin journal. Det følger af sundhedslovens § 37.

Patientombuddet har lagt vægt på, at det fremgår af journalen den 10., 15., 19. og 22. november 2010, at skulle have udleveret journal. Det er ikke muligt for Patientombuddet at få opklaret, om der faktisk blev udleveret kopi af journalen ved disse lejligheder.

Patientombuddet har ikke mulighed for at få sagen yderligere belyst, da Patientombuddet træffer afgørelse på skriftligt grundlag og i modsætning til domstolene ikke har mulighed for at afhøre parter og vidner i forbindelse med behandlingen af sagen.

Patientombuddet kan derfor ikke lægge til grund, at Psykiatrisk Center ikke har givet aktindsigt, som han ønskede det. Patientombuddet finder på den baggrund ikke grundlag for at udtale, at Psykiatrisk Center har handlet i strid med sundhedsloven.

Begrundelse for afgørelsen af 2. klagepunkt

Den 22. november 2010 var s far til en samtale på Psykiatrisk Center . Det er ikke noteret i journalen, at faren fik udleveret en kopi af journalen. Det er fra Psykiatrisk Center oplyst, at man mener, at faren fik udleveret en kopi af journalen, efter at faren havde ringet til og aftalt, at han skulle tage medicin med til ham.

Ved sin indlæggelse den 17. september 2010 havde underskrevet en samtykkeerklæring. Under punkt 1, Samtykke til information af pårørende, havde sat kryds ud for forældre og søskende og skrevet under på, at de kunne informeres om hans helbredsforhold og aktuelle behandling.

Den 10. november 2010 er følgende anført i journalen:

”Han [] har efterflg. oplyst, at han ikke ønsker at komme i pakkeforløb ved afsnit længere og han har tilbagekaldt sit samtykke”.

Det er fra Psykiatrisk Center anført, at det er uklart, om den 10. november 2010 tilbagekaldte sit samtykke til behandlingsplanen eller til udveksling af helbredsoplysninger.