Kommunen kunne afvente endelig boopgørelse

Patientombuddet tiltræder den afgørelse, der er truffet af Kommune den 18. januar 2012 om begravelseshjælp til boet efter .

Sagsnummer:

13POB037

Offentliggørelsesdato:

1. december 2013

Juridisk tema:

Begravelseshjælp

Type:

Behandling

Kategori:

Patientrettigheder

Patientombuddet tiltræder den afgørelse, der er truffet af Kommune den 18. januar 2012 om begravelseshjælp til boet efter .

Klagen

Kommune afviste ved brev af 18. januar 2012 at tage stilling til begravelseshjælp til boet efter , da der endnu ikke forelå en endelig boopgørelse. Konkursboet ved advokat klagede ved brev af 1. februar 2012 over kommunens afgørelse.

Patientombuddets afgørelse

Boet efter kan på det foreliggende grundlag ikke kræve, at der bliver taget stilling til udbetaling af begravelseshjælp.

 

Begrundelse

Beløbene nedenfor er grundbeløb i 2011-niveau, jf. cirkulære nr. 9625 af 11. november 2010 om regulering af begravelseshjælp efter sundhedsloven for 2011.

Den 16. januar 2012 ansøgte advokat som bobestyrer for boet efter Kommune om fuld begravelseshjælp. Der var vedlagt bobestyrerattest og åbningsstatus. Kommunes afviste ved brev af 18. januar 2012 at tage stilling til begravelseshjælp, når der endnu ikke forelå en endelig boopgørelse. Kommunen anførte, at når der er tale om et bobestyrerbo, skal kommunen bruge en endelig boopgørelse til beregning af begravelseshjælp, jf. pkt. 4.1.4 i vejledning nr. 103 af 28. november 2006. Bobestyrer indbragte ved brev af 1. februar 2012 sagen for Patientombuddet.

døde den 9. september 2011.

Det fremgår af sundhedslovens § 160, at kommunalbestyrelsen yder begravelseshjælp. Begravelseshjælpens størrelse afhænger af afdødes formue og formuerettigheder. Nærmere regler for begravelseshjælpens udbetaling og beregning er fastsat ved bekendtgørelse nr. 1207 af 28. november 2006 om beregning og udbetaling af begravelseshjælp efter sundhedsloven.

Begravelseshjælpen efter personer, der var fyldt 18 år ved dødsfaldet, udgør højst 9.450 kr., jf. bekendtgørelsens § 3. Begravelseshjælpen efter en person, der ikke efterlader ægtefælle eller børn under 18 år, nedsættes dog med det beløb, hvormed afdødes formue og formuerettigheder overstiger 16.150 kr., således at begravelseshjælpen bortfalder ved en formue på 25.800 kr., jf. bekendtgørelsens § 4, stk. 1. Formuegrundlaget er formuen på dødsdagen med tillæg af engangsudbetalinger til boet og ægtefællen i anledning af dødsfaldet fra pensionsordninger, forsikringer o.l. Begravelseshjælp i henhold til sundhedsloven og efterlevelseshjælp, der ydes den efterlevende ægtefælle i medfør af § 85 a, stk. 9, i lov om aktiv socialpolitik, indgår ikke i beregningen af formuen jf. § 5, stk. 1.

Det fremgår videre af bekendtgørelsens § 6, at begravelseshjælp efter personer, der er født før den 1. april 1957, dog altid mindst udgør 1.050 kr. Beløbet reguleres ikke.

Både begravelseshjælp efter § 3 og § 6 ydes efter ansøgning, jf. bekendtgørelsens § 10. Bekendtgørelsen indeholder ikke regler om, til hvem udbetalingen af begravelseshjælp kan ske.

Det fremgår af pkt. 4 i vejledning nr. 103 af 28. november 2006 om beregning og udbetaling af begravelseshjælp efter sundhedsloven, at begravelseshjælpen normalt udbetales senest 1 måned efter, at kommunalbestyrelsen har modtaget en ansøgning derom med dokumentation for formue og formuerettigheder. Det fremgår endvidere af vejledningens pkt. 4.2.1 og bilag A, at begravelseshjælpen dog kan udbetales, før skifterettens dokumenter foreligger, hvis der kun søges om det faste minimumsbeløb efter personer, der er født før 1. april 1957.

Det fremgår af pkt. 4.1.4 i vejledningen, at endelig beregning af begravelseshjælpen ved et bobestyrerbo kan ske på baggrund af endelig boopgørelse.

Bobestyrer har i brev af 1. februar 2012 anført, at der ikke står noget i ansøgningsskemaet om begravelseshjælp om, at ansøgningen ikke kan behandles ud fra oplysningerne der er givet i skemaet. Hun har endvidere anført, at der intet er anført om, at der først kan beregnes begravelseshjælp, når den endelige boopgørelse er indleveret, når der er tale om et bobestyrerbo. Hun har videre anført, at en boopgørelse først kan udarbejdes, når alle formueforhold er på plads og afviklet, herunder ydelser som begravelseshjælp, salg af faste ejendomme og afslutning af eventuelle retssager, hvilket kan tage lang tid.

Bobestyrer har yderligere anført, at en åbningsstatus indeholder alle de oplysninger, som efterspørges på det normale ansøgningsskema, og at der kun er midler i boet til delvis dækning af begravelsesomkostningerne. Hun har tillige anført, at kommunens afgørelse er ubegrundet og unødigt formalistisk, samt at Kommunes praksis om udbetaling af begravelseshjælp er blevet ændret, da kommunen tidligere har udbetalt begravelseshjælp efter åbningsstatus i disse sager. Endelig har hun anført, at årsagen til problemet ikke er vejledningen, men at Kommune har ændret praksis.

Det er på baggrund af bekendtgørelsens § 5, stk. 1, sammenholdt med vejledningens pkt. 4.1.4 Patientombuddets opfattelse, at en kommune ved vurdering af en ansøgning af begravelseshjælp fra et bobestyrerbo, kan vente med at træffe afgørelse til kommunen har modtaget en endelig boopgørelse.

Det er endvidere Patientombuddets opfattelse, at en eventuelt tidligere forkert praksis fra en kommunes side ikke medfører, at kommunen ikke senere kan rette op på denne praksis. Dette heller ikke selvom kommunen eventuelt ikke har informeret om praksisændringen.

Det er videre Patientombuddets opfattelse, at det ikke kan tillægges vægt, hvorvidt det fremgår af ansøgningsskemaet, at der ved en ansøgning fra et bobestyrerbo skal vedlægges en endelig boopgørelse.

På denne baggrund finder Patientombuddet, at boet efter ikke på det foreliggende grundlag kan kræve, at der bliver taget stilling til udbetaling af begravelseshjælp.