Visitation ved henvisning til behandling i den sekundære sektor

Patientombuddet finder ikke grundlag for at kritisere for den behandling, som modtog den 2. marts 2011.

Sagsnummer:

13POB050

Offentliggørelsesdato:

1. december 2013

Kategori:

Behandlingssager

Patientombuddet finder ikke grundlag for at kritisere <****> for den behandling, som <****> modtog den 2. marts 2011.

Der er klaget over følgende:

Patientombuddet har forstået, at der klages over følgende:

·         At ikke modtog en korrekt behandling på , den 2. marts 2011.

Klager har blandt andet anført, at havde fået en henvisning fra sin praktiserende læge med henblik på en psykiatrisk udredning, men at denne blev afvist af . Det er videre anført, at en skolepsykolog kontaktede med henblik på at forklare s vanskeligheder, men at det stadig blev afvist, at han kunne blive udredt af en psykiater. Det er endelig anført, at også afviste at viderehenvise til en privat praktiserende psykiater.

Begrundelse

Patientombuddet har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Indledende oplysninger

Den 25. januar 2011 henviste s praktiserende læge ham til med henblik på observation for Aspergers syndrom. var opvokset på og havde haft en ejendommelig adfærd hele livet. Han var blevet undersøgt af en speciallæge på og havde fået diagnosen Aspergers syndrom. havde gennem de seneste måneder haft tiltagende opfarende, aggressiv voldelig adfærd. En børnelæge havde tidligere oplyst, at han ikke var færdigudredt somatisk, hvorfor han ikke kunne henvises til en børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling på et andet hospital. Hospitalet kunne alene tilbyde akut hjælp under et anfald på psykiatrisk skadestue.

Patientombuddet kan oplyse, at Aspergers syndrom er en neuropsykiatrisk tilstand, som er karakteriseret ved alvorlige og vedvarende forstyrrelser indenfor tre områder: social interaktion, afvigelser i kommunikation og sprog og adfærdsmønster, som er begrænset og/eller stereotypt. Tilstanden hører ind under autisme spektrum forstyrrelserne, også kaldet gennemgribende udviklingsforstyrrelser.

Begrundelse

Den 2. marts 2011 havde s sag været behandlet på et visitationsmøde. havde været udredt hos en børnelæge på grund af aggressiv adfærd, men det blev vurderet, at der ikke var blevet stillet en egentlig diagnose. Det blev vurderet, at det var blevet afkræftet, at havde Wilsons sygdom. Sagen blev afvist, men det blev anbefalet at tage kontakt til socialforvaltningen og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) med henblik på en grundig psykologisk undersøgelse. Sideløbende blev det anbefalet, at en henvisning til en privat praktiserende børne- og ungdomspsykiater kunne være hensigtsmæssig.

Patientombuddet kan oplyse, at Wilson’s sygdom er en sjælden arvelig sygdom, som skyldes en forstyrrelse i kobberstofskiftet.

Det fremgår af s vejledning vedrørende visitation af henvisninger, at en henvisning kan afvises, hvis:

1. Barnet/den unge ikke opfylder forudsætningerne for henvisning til børne- og ungdomspsykiatrien, og barnet skønnes at kunne få tilstrækkelig hjælp i primærsektoren.

2. En sag udelukkende henvises af proceduremæssige grunde- det vil sige med henblik på bekræftelse af en beslutning der allerede er tilstrækkeligt grundlag for at gennemføre og

3. Henvisningen ikke er udfyldt korrekt og med tilstrækkelige oplysninger.

Det fremgår endvidere af samme vejledning, at en henvisning altid skal accepteres, når der er mistanke om eller påvist flere navngivne diagnoser hvoraf gennemgribende udviklingsforstyrrelser - herunder Aspergers syndrom- er en af dem.

Det fremgår af s udtalelse til sagen, at diagnosen Aspergers syndrom blev stillet på og er ikke bekræftet i Danmark. Det blev anbefalet familien at tage kontakt til socialforvaltningen for at orientere socialforvaltningen om en yderst problematisk situation i hjemmet, samt PPR med henblik på en grundig psykologisk undersøgelse, da dette typisk varetages i dette regi. Da PPR ikke kan stille diagnoser, blev der anbefalet en sideløbende henvisning til en praktiserende børne- og ungdomspsykiater. Sagen blev ikke skønnet kompliceret i et omfang, som krævede udredning i det sekundære system.

Patientombuddet har bemærket, at visitationskriterierne er dateret som værende gældende fra 18. januar 2012.

Det fremgår af s udtalelse, at visitationsvejledningen var gældende på tidspunktet for afvisningen den 2. marts 2011, og at datoen på dokumentet ikke er korrekt, idet Region Hovedstaden ultimo 2011 overgik til et nyt dokumentstyringssystem, der medførte, at gamle dokumenter fik en ny dato.

Patientombuddet har herefter lagt til grund, at visitationskriterierne var gældende den 2. marts 2011.

Patientombuddet kan oplyse, at der i børne-ungdomspsykiatrien ikke er ensartede visitationspraksis på de forskellige afdelinger/centre. Nogle afdelinger ser alle henviste patienter, andre afventer oplysninger/undersøgelser, der kan kvalificere henvisningen og det samlede behandlingstilbud, og endeligt er der afdelinger, som afviser patienter ud fra henvisningens kvalitet eller lidelsens kompleksitet. tilhører den sidstnævnte kategori, og kan afvise patienter efter afdelingens vejledning vedrørende visitation af henviste patienter. Henvisningens beskrivelse af patienten bliver således essentiel for den videre visitation.

Patientombuddet kan videre oplyse, at henvisninger vedrørende symptomer på adfærdsproblemer, varetages primært i det sociale regi. Henvisninger til en privatpraktiserende børne-ungdomspsykiater varetages af en privat praktiserende læge.

Patientombuddet har lagt vægt på, at var udredt på , men at diagnosen ikke var bekræftet i Danmark.

Patientombuddet har videre lagt vægt på, at det i henvisningen fra s egen læge ikke blev argumenteret for eller nævnt diagnostiske kriterier for Aspergers syndrom, og at de supplerende akter heller ikke beskrev symptomer på Aspergers syndrom, men i højere grad adfærdsproblemer.

Det er Patientombuddets opfattelse, at hvis en patient ikke kan visiteres til udredning/behandling, bør der gives et alternativt forslag til et udrednings- eller behandlingsforløb.

Det er Patientombuddets vurdering, at det var relevant at henvise til socialforvaltningen, PPR samt til en praktiserende børne- og ungdomspsykiater med henblik på yderligere udredning, idet henvisningen ikke opfyldte s visitationskriterier.

Patientombuddet finder herefter, at den behandling modtog på den 2. marts 2011, var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.