Manglende information til hjemmeplejen og egen læge ved udskrivelse

Patientombuddet finder grundlag for at kritisere for den behandling, som modtog den 26. april 2011.

Sagsnummer:

13POB052

Offentliggørelsesdato:

1. december 2013

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Patientombuddet finder grundlag for at kritisere <****> for den behandling, som <****> modtog den 26. april 2011.

Der er klaget over følgende:

·         At ikke modtog en korrekt behandling på afdeling, , i perioden fra den 13. til den 26. april 2011.

Klager har blandt andet anført, at , der var fysisk svag, ikke blev mobiliseret i tilstrækkelig grad under indlæggelsen. Klager har videre anført, at der ikke blev taget kontakt til hjemmeplejen inden udskrivelsen den 26. april 2011, hvor der blev medgivet fire piller uden, at var blevet instrueret i, hvordan de skulle tages, eller om der skulle følges op med en ny ordination fra s læge, som heller ikke modtog orientering fra sygehuset ved udskrivelsen. Det er endvidere anført, at det ved udskrivelsen ikke var blevet sikret, at havde sit nødkald på.

Begrundelse

Patientombuddet har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Mobilisering

blev indlagt på afdeling 1 den 13. april 2011 efter et fald i hjemmet, og blev overført til afdeling den 14. april 2011 om aftenen.

Af sygeplejejournalen fremgår det, at under indlæggelsen blev mobiliseret i forbindelse med personlig hygiejne, indtagelse af måltider og lignende.

Den 15. og den 16. april 2011 blev det noteret, at gik med rollator, og at hun gik meget usikkert.

Den 20. april 2011 blev det noteret, at ikke modtog fysioterapi, og at s datter havde oplyst, at s funktionsniveau var som vanligt.

Af det færdigbehandlingsskema, som blev faxet til hjemmeplejen den 21. april 2011, fremgår det, at med lidt hjælp kunne klare toiletbesøg, personlig hygiejne og af- og påklædning, at hun havde behov for hjælp eller motivation til at gå indendørs og til forflytning mellem seng og stol. Derudover fremgår det, at ikke selv kunne klare trappegang.

Det er Patientombuddets vurdering, at blev mobiliseret under hensyntagen til hendes tilstand, idet man på relevant vis var opmærksom på, at var svækket efter fald og således havde brug for støtte og opmærksomhed ved mobilisering.

 

Patientombuddet finder på denne baggrund, at den behandling, som modtog på afdeling , , i forbindelse med mobilisering i perioden fra den 13. til den 25. april 2011 var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

 

Udskrivelse

Af det ovenfor nævnte færdigbehandlingsskema, fremgik det, at man vurderede, at behandlingen på afdeling ville være afsluttet inden for 1-2 dage. Samtidig anbefalede afdelingen, at efter udskrivelsen fik hjælp til personlig hygiejne og af- og påklædning, bad, rengøring, tøjvask og indkøb. Endvidere anbefalede afdelingen, at fik nødkald i hjemmet.

Af klagen fremgår det, at allerede havde nødkald i form af et armbånd.

Den 26. april 2011 cirka kl. 10.30 fremgår det af lægejournalen, at s tilstand var stabil, og at hendes blodtryk var 180/95. Det blev vurderet, at efterfølgende kontrol af blodtryk kunne ske hos egen læge. Afdelingen ville kontakte kommunen med henblik på udskrivelse af senere på dagen eller senest den følgende dag. Blodprøver, dyrkninger med mere blev gennemgået, og lægerne vurderede, at der ikke var anledning til at foretage yderligere.

Af sygeplejejournalen fremgår det, at plejepersonalet ved kontakten til kommunen oplyste, at blev udskrevet til vanlig hjemmehjælp efter eget ønske, og at selv havde nøgle til boligen.  Det blev aftalt, at hjemmeplejen ville have øget opmærksomhed hos . Det fremgår endelig af sygeplejejournalen, at ved udskrivelsen fik udleveret en recept på det blodtryksregulerende middel Ramipril, som havde været ordineret siden den 19. april 2011, og at hun endvidere fik udleveret fire stk. Ramipril.

Af udtalelse fra fremgår det, at ved udskrivelsen modtog mundtlig og skriftlig besked om den medicin, hun skulle tage.

Af klagen fremgår det, at afdeling ikke informerede hjemmeplejen om det nøjagtige udskrivningstidspunkt, hvorved afdeling ikke sikrede, at der var nogle i hjemmet til at modtage , og at hun derfor ikke fik sit nødkaldearmbånd på ved ankomsten til hjemmet den 26. april 2011.

Det fremgår af journalen fra hjemmeplejen, at visitationen den 26. april 2011 modtog kommunikationsskema fra med oplysning om, at var klar til udskrivelse samme dag, og at det ville være en fordel, at fik daglig hjælp til personlig hygiejne, men af det samtidig blev oplyst til visitationen, at ikke ønskede yderligere hjælp i hjemmet. Visitationen gav herefter den 26. april 2012 kl. cirka 13.30 besked til hjemmeplejen om, at ville blive udskrevet samme dag til vanlig hjælp.

Af journalen fra hjemmeplejen fremgår det endvidere, at den vanlige hjælp hos inden indlæggelsen bestod af bad en gang om ugen og daglig praktisk hjælp i form af tømning af toiletspand og opvask, og at ikke tidligere have fået hjælp om aftenen eller hjælp til medicinering.

Det er Patientombuddets vurdering, at der blev givet relevant information til den kommunale hjemmepleje i forbindelse med udskrivelsen af , herunder om, at afdelingen vurderede, at havde behov for ekstra hjælp i hjemmet ved udskrivelsen.

Det er imidlertid Patientombuddets vurdering, at afdelingen inden udskrivelsen den 26. april 2011 burde have sikret, at der var nogle til at modtage ved ankomsten i hjemmet særligt i lyset af, at ikke ønskede ekstra hjælp i hjemmet trods hospitalets vurdering af behovet. Afdeling burde således have informeret om tidspunktet for s ankomst til hjemmet med den kommunale hjemmepleje, alternativt truffet en aftale med s pårørende.

Epikrise til egen læge

Ifølge klagen fik s egen læge ikke besked om udskrivelsen den 26. april 2011, ligesom egen læge ikke fik besked om medicineringen ved udskrivelsen.

Af udtalelse fra fremgår det, at epikrisen blev dikteret på udskrivelsesdatoen, men af epikrisen fremgår det, at den først blev udfærdiget den 4. juli 2011.

Af epikrisen fremgår det, at blev udskrevet med det blodtryksregulerende middel Ramipril 5 mg x 1 dagl., ligesom det fremgår at kontrol af blodtryk skulle ske ved egen læge.

Af dokumentation fra egen læge fremgår det, at egen læge først den 5. juli 2011 modtog epikrisen vedrørende s indlæggelse fra den 13. til den 26. april 2011, og dermed først den 5. juli 2011 modtog informationer om medicinering ved udskrivelsen og kontrol af blodtryk efter udskrivelsen.

Patientombuddet kan oplyse, at det af Sundhedsstyrelsen vejledning af den 22. februar 2007 om epikriser ved udskrivelse fra sygehuse m.v. fremgår det blandt andet, at et epikrise er et kort sammendrag af en patients sygehistorie og indlæggelsesforløb, samt at epikrisen sendes kort tid efter patientens udskrivelse til patientens praktiserende læge eller den praktiserende speciallæge. Det er epikrisens formål at sikre, at alle lægefaglige relevante oplysninger vedrørende patientens indlæggelse videregives til de relevante sundhedspersoner med henblik på at sikre patientens videre behandlingsforløb.

Det fremgår endvidere af vejledningen, at patientens praktiserende læge ved udskrivelse hurtigst muligt skal informeres om ændringer i forbindelse med medicinering under indlæggelsen således, at den nødvendige opfølgende behandling kan iværksættes.

Det er Patientombuddets vurdering, at det var under normen for almindelig anerkendt faglig standard, at der først den 4. juli 2011 blev foretaget skrivning af epikrise vedrørende s indlæggelse fra den 13. til den 26. april 2011, idet det er Patientombuddets vurdering, at epikrisen burde have været skrevet og fremsendt til s læge i umiddelbar forbindelse med udskrivelsen den 26. april 2011.

Patientombuddet finder samlet, at den behandling, som modtog på karkirurgisk afdeling 2, , i forbindelse med udskrivelsen den 26. april 2011 var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.