Prøvesvar skal gives af den ansvarlige afdeling ved en klar opfølgningsprocedure

Patientombuddet finder grundlag for at kritisere for den behandling, som modtog i perioden fra den 13. august 2010 til den 6. januar 2011.

Sagsnummer:

13POB057

Offentliggørelsesdato:

1. december 2013

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Patientombuddet finder grundlag for at kritisere <****> for den behandling, som <****> modtog i perioden fra den 13. august 2010 til den 6. januar 2011.

Der er klaget over følgende:

·         At ikke modtog en korrekt behandling på i perioden fra den 13. august 2010 til den 6. januar 2011.

Det er anført, at først den 20. december 2010 modtog svar på en biopsi, der var foretaget den 13. august 2010, samt at hans egen læge først modtog svaret den 6. januar 2011. Det er videre anført, at ventetiden var psykisk belastende for , idet han ikke kunne komme videre med udredningen af sine symptomer andet sted i sundhedsvæsenet, før han fik biopsisvaret fra .    

Begrundelse

Patientombuddet har, med mindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Indledende oplysninger

blev den 8. april 2010 undersøgt på rygambulatoriet på ortopædkirurgisk afdeling på med henblik på udredning af smerter i venstre flanke, lyske og pung samt en cyste svarende til fjerde lændehvirvel.En CT-scanning viste blandt andet, at cysten var en knoglecyste. 

Lægen noterede i journalen, at knoglecysten ikke kunne forklare s symptomer i venstre side af flanken og lysken, men at hvis der fandtes en eventuel tilsvarendesygelig tilstandhøjere oppe i brystkassen (thorakaldelen), ville det kunne forårsage de symptomer, som oplevede. På den baggrund blev henvist til en MR-scanning, der blev foretaget den 27. maj 2010, og som gav anledning til, at blev tilbudt en knoglebiopsi fra fjerde lændehvirvel. 

Begrundelse for afgørelsen

Den 13. august 2010 fik foretaget knoglebiopsi på afdeling 1 på . Vævet blev sendt til patologisk undersøgelse med angivelse af, at resultatet skulle sendes til ortopædkirurgisk afdeling samt i kopi til neuroradiologisk afdeling.

Afdeling 1 på , som foretog biopsien, har til sagen oplyst, at denne fremgangsmåde er sædvanlig, idet den kliniske afdeling havde ansvaret for patienten og dermed skulle informere om prøvesvaret samt planlægge det videre behandlingsforløb. I s tilfælde valgte den overlæge, der havde foretaget biopsien dog at kontakte telefonisk og oplyse om prøven, der havde vist normale forhold. Ved samtalen udtrykte , at han fortsat havde gener, at han følte sig nervøs over den uafklarede situation, samt at han havde brug for et svar på prøven fra ortopædkirurgisk afdeling, før hans egen læge kunne henvise ham til videre udredning. Denne besked gav lægen videre til ortopædkirurgisk afdeling ved brev dateret den 22. september 2010.

Afdeling 2 har til sagen oplyst, at der på brevet af 22. september 2010 blev noteret, at der skulle arrangeres en telefonkonsultation med . Brevet blev herefter lagt til ekspedition i afdelingen.

Det fremgår af klagen, at gentagne gange kontaktede afdeling 2 for at få biopsisvaret sendt til sin læge sammen med et forslag til videre udredning.

I perioden fra den 7. juli 2010, hvor telefonisk aftalte tid til biopsitagning, og frem til den 18. november 2010 er der ikke anført noget i s journal fra afdeling 2 på .

Den 18. november 2010 blev det på baggrund af rykker fra s egen læge noteret, at skulle have en telefonkonsultation og en kontrol til MR-skanning et halvt år senere.

har oplyst, at han i begyndelsen af december 2010 modtog brev om afholdelse af telefonkonsultation den 20. december 2010. Ved konsultationen oplyste en læge fra som tidligere, at der ikke var fundet noget ondartet ved biopsien. oplyste, at han fortsat havde mange smerter, men da disse ikke kunne forklares ud fra de foretagne undersøgelser, blev anbefalet videre udredning hos en organkirurg og en reumatolog. anmodede om at få undersøgelsesresultatet sendt til sin egen læge, der havde brug for et skriftligt svar, før han kunne henvise videre. Efter det oplyste modtog lægen svaret den 6. januar 2011, efter at på ny havde rykket den 5. januar 2011.

Afdeling 2 på har i en udtalelse til sagen beklaget forløbet og angivet, at en mulig forklaring er, at biopsisvaret blev sendt til E3, som er ortopædkirurgisk afdelings sengeafsnit, hvor aldrig havde været indlagt, idet han var ambulant patient. På den baggrund har afdelingen indført en enstrenget procedure for biopsisvar.   

Patientombuddet kan oplyse, at det altid er den kliniske afdeling med ansvar for patienten, der skal varetage det efterfølgende forløb med at orientere patienten om svar på prøver og eventuel videre undersøgelser eller behandling.

Det er Patientombuddets opfattelse, at der skete et svigt, da afdeling 2 ikke indkaldte til en samtale om biopsisvaret og om det videre forløb, samt at dette svigt skete, fordi der ikke var klare retningslinjer for proceduren for opfølgning.

Patientombuddet finder, at den behandling, som modtog på i perioden fra den 13. august 2010 til den 6. januar 2011, var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.