Sygehuset var ansvarlig for ordination af blødprøvetagning i ambulant behandlingsforløb

Patientombuddet finder ikke grundlag for at kritisere , for den behandling, som modtog i perioden fra den 15. september til den 12. oktober 2011.

Sagsnummer:

13POB058

Offentliggørelsesdato:

1. december 2013

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Patientombuddet finder ikke grundlag for at kritisere <****>, for den behandling, som <****> modtog i perioden fra den 15. september til den 12. oktober 2011.

Der er klaget over følgende:

·         At ikke modtog en korrekt behandling på , i perioden fra den 15. september til den 12. oktober 2011.

har blandt andet anført, at hun på grund af sammenfald i rygsøjlen ikke kunne få taget blodprøver for sine nyreproblemer på , hvorfor hun skulle kontakte sin egen læge med henblik på at få ordineret blodprøvetagning i hjemmet. Videre har anført, at lægeklinikken ikke besvarede henvendelserne herom hverken fra hende, hendes søn eller nefrologisk afdeling, .

Begrundelse

Patientombuddet har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

havde i mange år på grund af nyreproblemer gået til kontrol og blodprøvetagning på hver tredje måned. I sommeren 2011 fik hun to sammenfald i rygsøjlen, hvorfor hun ikke selv kunne tage til for prøvetagning. fik derefter oplyst af nefrologisk afdeling, , at hun skulle kontakte egen læge, som ville foranledige blodprøvetagning i hjemmet.

Ifølge lægeklinikkens journalnotater den 15. og 16. september samt den 4., 5. og 12. oktober 2011 blev , kontaktet af henholdsvis , s søn samt nefrologisk afdeling, , med henblik på ordination af blodprøvetagning i hjemmet, såkaldt udgående laboratorium. Det blev ved henvendelserne oplyst fra lægeklinikken, at udgående laboratorium skulle bestilles via , og ikke via egen læge. Dette var Københavns Praktiserende Lægers Laboratorium indforstået med og en kontakt i praksisudvalget i havde oplyst det samme.

Ifølge klagen kontaktede , s søn samt nefrologisk afdeling, , også lægeklinikken den 12., 13., 14. og 23. september 2011 uden, at lægeklinikken besvarede henvendelserne.

I udtalelse til sagen af 11. april 2011 forklarer lægeklinikken, at den er tilgængelig for telefonisk, elektronisk og personlige henvendelser. Klinikken stiller sig derfor uforstående overfor, at den skulle være blevet kontaktet flere gange uden at have været tilgængelig. Det fremgår også af journalen, at lægeklinikken gentagne gange var blevet kontaktet med henblik på ordination af blodprøvetagning i hjemmet.

Det foreligger således modstridende oplysninger om henvendelser vedrørende den 12., 13., 14. og 23. september 2011. Der foreligger ikke yderligere oplysninger i sagen, der kan understøtte den ene forklaring frem for den anden. Patientombuddet har ikke mulighed for at få sagen yderligere belyst, da Patientombuddet træffer afgørelse på skriftligt grundlag og i modsætning til domstolene ikke har mulighed for at afhøre parter og vidner i forbindelse med behandlingen af sagen.

Patientombuddet kan derfor ikke lægge til grund, at lægeklinikken også blev kontaktet den 12., 13., 14. og 23. september 2011.

Det er Patientombuddets vurdering, at lægeklinikken ikke har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard, ved ikke at ordinere blodprøver i hjemmet til .

Patientombuddet har lagt til grund, at det var , der af administrative årsager skulle bestille de pågældende blodprøver i hjemmet. Videre har Patientombuddet lagt til grund, at der er tale om prøver, der skulle tages som led i rutinekontrol på , og at det ikke var muligt for lægeklinikken at bestille blodprøverne hos Københavns Praktiserende Lægers Laboratorium.

Patientombuddet har desuden lagt vægt på, at der ikke var tale om akutte blodprøver.

På denne baggrund finder Patientombuddet, at behandlingen af , i perioden fra den 15. september til den 12. oktober 2011 var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.