Patienten havde ret til aktindsigt i brillerecept hos optiker

Patientombuddet finder grundlag for at kritisere for håndteringen den 22. august 2011 af s anmodning om aktindsigt i sin journal.

Sagsnummer:

13POB066

Offentliggørelsesdato:

26. marts 2014

Juridisk tema:

Aktindsigt

Type:

Behandling

Kategori:

Patientrettigheder

Patientombuddet finder grundlag for at kritisere <****> for håndteringen den 22. august 2011 af <****>s anmodning om aktindsigt i sin journal.

Klagen

Der er klaget over følgende:

·         At ikke gav aktindsigt i hendes journal.

Det er hertil anført, at bestilte tid hos en øjenlæge ved , men blev i stedet, uden hun vidste det, undersøgt af en optiker ved , som har samme adresse, og som foretog en række målinger. Det er videre anført, at optikeren ikke ville give de udførte målinger med. har endelig anført, at hun efterfølgende følte sig bondefanget, da hun ikke turde sige nej tak til de briller, som optikeren tilbød på baggrund af målingerne. har endelig anført, at optikeren og øjenlægen havde konsultation dør om dør, og at hun fik en ny tid hos øjenlægen umiddelbart efter.

Begrundelse

Patientombuddet har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Hændelsesforløb

Den 22. august 2011 fik foretaget diverse målinger hos .

Den 6. september 2011 blev undersøgt på .

klagede den 19. februar 2013 til Patientombuddet.

Retsreglerne

Patientombuddet kan oplyse, at en optiker i henhold til autorisationslovens § 21, stk. 1 skal føre patientjournaler over deres virksomhed. Det omfatter ifølge dagældende bekendtgørelse nr. 1373 af 12. december 2006 blandt andet observationer og undersøgelser samt resultatet heraf.

Patientombuddet kan hertil oplyse, at en patient har ret til aktindsigt i sin journal. Det følger af sundhedslovens § 37.

Det kan videre oplyses, at retten til aktindsigt efter sundhedslovens regler ifølge vejledning nr. 155 af 14. september 1998 om aktindsigt i helbredsoplysninger omfatter alle patientjournaler m.v., der i forbindelse med sundhedsmæssig virksomhed er udarbejdet af autoriserede sundhedspersoner eller på autoriserede sundhedspersoners ansvar. Således er journaler og optegnelser i privat praksis ført af en autoriseret sundhedsperson omfattet af retten til aktindsigt.

Retten til aktindsigt omfatter ifølge vejledningen hele journalen. Omfattet af journalen er således også materiale såsom lægeerklæringer og røntgenbilleder/beskrivelser samt resultatet af undersøgelse- og behandlingsforløb, i det omfang de har betydning for diagnose, behandling, observationer m.v.

Patientombuddet kan videre oplyse, at der snarest skal tages stilling til en anmodning om aktindsigt, jf. sundhedslovens § 38, stk. 1. Der skal inden 10 dage efter patientens anmodning er modtaget, tages stilling til, om retten til aktindsigt skal begrænses efter § 37, stk. 2 og 3. Er anmodningen ikke imødekommet inden 10 dage, skal patienten underrettes om grunden hertil samt om, hvornår en afgørelse kan forventes at foreligge.

s ret til aktindsigt

har i partshøringsbrev af 2. september 2013 anført, , efter anmodning, altid udleverer en kopi af journalen, men at ikke anmodede om aktindsigt i journalen, men om en kopi af de målinger, hun havde fået foretaget, en såkaldt brillerecept. Det er videre anført, at dette ikke kunne efterleves, da herefter ville kunne rette et erstatningskrav mod , hvis hun valgte at få lavet brillerne et andet sted på baggrund af klinikkens brillerecept men efterfølgende blev utilfreds med brillerne. har videre anført, at en brille-udmåling altid bør udføres af den optiker, som laver brillen, da der således kan tages højde for brillens design, individuelle behov etc.

Det er Patientombuddets opfattelse, at s anmodning om en kopi af de målinger, hun havde fået foretaget, må anses som en anmodning om aktindsigt efter sundhedslovens § 37.

Det er hertil Patientombuddets opfattelse, at de begrænsninger i retten til aktindsigt, som er nævnt i sundhedslovens § 37, stk. 2 og 3, ikke finder anvendelse i nærværende sag.

Det er videre Patientombuddets opfattelse, at de foretagne målinger er en del af journalen, som blev ført i umiddelbar forlængelse af undersøgelsen af s øjne. Reglerne om aktindsigt giver ifølge Patientombuddets vurdering ikke adgang til at begrænse patientens ret til aktindsigt på baggrund af en vurdering af, hvad en patient efterfølgende vil benytte aktindsigten til.

Det er således Patientombuddets opfattelse, at burde have udleveret en kopi af journalen, hvoraf de foretagne målinger fremgik.

Patientombuddet finder på denne baggrund, at den 22. august 2011 handlede i strid med sundhedsloven ved håndteringen af s anmodning om aktindsigt i sin journal.