En anmodning om aktindsigt skulle have været videresendt til den relevante afdeling

Patientombuddet finder grundlag for at kritisere Sygehus for håndteringen i perioden fra den 5. januar til den 25. april 2011 af anmodning om aktindsigt i sin og sit barns journal.

Sagsnummer:

13POB069

Offentliggørelsesdato:

26. marts 2014

Juridisk tema:

Aktindsigt

Type:

Behandling

Kategori:

Patientrettigheder

Patientombuddet finder grundlag for at kritisere Sygehus <****> for håndteringen i perioden fra den 5. januar til den 25. april 2011 af <****> anmodning om aktindsigt i sin og sit barns journal.

Der er klaget over følgende:

1.       At Sygehus ikke rettidigt gav aktindsigt i sin journal.

Det er hertil anført, at første gang anmodede om en kopi af sin og sit barns journal umiddelbart efter, hun havde født den 3. januar 2011. Det er videre anført, at hun ikke modtog en kopi af journalerne, hvorfor hun den 21. januar 2011 telefonisk rykkede barselsafsnittet, hvor hun fik lovning på, at de snart skulle blive sendt. Den 28. januar 2011 fik fortalt, at hun selv måtte kontakte fødegangen, da det ikke var en opgave for barselsafsnittet at give aktindsigt. Samme dag ringede hun til fødegangen, som bad hende om at ringe igen efter weekenden. har videre anført, at hun den 31. januar 2011 igen ringede til fødegangen, hvor hun fik lovning på, at hendes og hendes barns journal inklusiv samtlige bilag ville blive sendt med posten. har endelig anført, at hun den 3. februar 2011 kun modtog hendes egen journal uden bilag.

2.       At Sygehus ikke gav fuld aktindsigt i forbindelse med udlevering af hendes og hendes barns journal den 3. februar 2011.

Det er hertil anført, at den 4. og den 28. februar samt den 8. marts 2011 gjorde fødegangen opmærksom på, at hun ikke havde modtaget det fulde journal materiale. Det er videre anført, at den 16. marts 2011 modtog sin egen journal med et lille antal bilag samt hendes barns journal uden bilag, på trods af, at hun tidligere havde specificeret, hvilke bilag hun ønskede. Dagen efter modtog hun flere bilag, men fortsat ikke dem alle, hvilket hun gjorde hospitalsledelsen opmærksom på ved e-mail af 24. marts 2011. Det er videre anført, at gjorde særligt opmærksom på, at hun ønskede kopi af CTG –og STAN–registrering, hvilket ikke kunne lade sig gøre, da fosterovervågningssystemet var under renovering. Det er endelig anført, at den 25. april 2011 modtog alt det ønskede journalmateriale, men at hun ved klagens indgivelse fortsat manglede kopi af al den korrespondance, som hun havde haft med barselsafsnittet og fødegangen.

Begrundelse

Patientombuddet har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Indledende oplysninger

fik den 3. januar 2011 foretaget et akut kejsersnit på grund af manglende fremgang i fødslen.

Begrundelse for afgørelsen af 1. klagepunkt

anmodede om aktindsigt første gang den 5. januar 2011. Det fremgår af journalen, at hun anmodede om aktindsigt i alt, inklusiv barnets journal.

har i klagen anført, at hun fik tilsendt en kopi af sin journal den 5. februar 2011, men at denne var ufuldstændig.

Afdeling , Sygehus , har i høringssvar af 14. marts 2013 beklaget, at det tog så lang tid, før fik aktindsigt.

Patientombuddet har bemærket, at afdelingen ikke har bestridt det af anførte, herunder at hun selv måtte kontakte fødegangen for at få aktindsigt, og at hun først fik aktindsigt den 5. februar 2011.

Patientombuddet har således lagt det af anførte til grund.

Patientombuddet kan oplyse, at en patient har ret til aktindsigt i sin journal. Det følger af sundhedslovens § 37. Som udgangspunkt er det alene patienten, der har adgang til aktindsigt i egne helbredsoplysninger. Imidlertid har forældremyndighedsindehaveren til et mindreårigt barn også ret til aktindsigt. En forældremyndighedsindehaver har således adgang til at se journaloplysninger om barnet.

Patientombuddet kan oplyse, at der snarest skal tages stilling til en anmodning om aktindsigt, jf. sundhedslovens § 38, stk. 1. Der skal inden 10 dage efter patientens anmodning er modtaget, tages stilling til, om retten til aktindsigt skal begrænses efter § 37, stk. 2 og 3. Er anmodningen ikke imødekommet inden 10 dage, skal patienten underrettes om grunden hertil samt om, hvornår en afgørelse kan forventes at foreligge.

Det er herefter Patientombuddets vurdering, at burde have modtaget en kopi af sin og sit barns journal indenfor 10 dage efter den 5. januar 2013, og at hun ved udskydelse af dette burde være blevet underrettet om, hvornår aktindsigten kunne gennemføres.

Patientombuddet finder på denne baggrund, at Sygehus handlede i strid med sundhedsloven ved håndteringen af anmodning om aktindsigt i sin og sit barns journal den 5. januar 2011.

Begrundelse for afgørelsen af 2. klagepunkt

Patientombuddet har bemærket, at afdeling i forbindelse med sit høringssvar ikke har bestridt det af anførte.

Patientombuddet har derfor lagt det af anførte til grund, blandt andet at hun den 4. og den 28. februar samt den 8. marts 2011 rykkede afdelingen for resten af materialet, og at hun den 16. og den 17. marts 2011 fik tilsendt yderligere materiale, men at dette ligeledes var ufuldstændigt.

Det fremgår af e-mail af 24. og 28. marts 2011, at endnu ikke havde modtaget en kopi af sin og sit barns fulde journal inklusiv bilag.

Ved e-mail af 28. marts 2011 svarede afdeling , at hun ville få tilsendt alt, hvad der elektronisk lå i hendes journal, men at hun selv måtte tage kontakt til børneafdeling 415, hvis hun ønskede kopi af journalen derfra.

Den 5. april 2011 rykkede igen afdeling , og gjorde specifikt opmærksom på, at hun fortsat manglede kopi af CTG- og STAN-registreringer, kopi af samtykkeerklæring, kopi af en af hende selv underskrevet blanket samt kopi af al korrespondance mellem hende selv, egen læge og sundhedsplejersker samt anden korrespondance, som hun ikke var bekendt med.

Afdeling , Sygehus , har i partshøringssvaret medsendt e-mail af 5. april 2011, hvor afdelingen forklarer, at grunden til at endnu ikke havde fået tilsendt en kopi af CTG-registreringerne, var fordi fosterovervågningssystemet var under ombygning.

Patientombuddet har lagt til grund, at først den 25. april 2013 fik fuld aktindsigt.

Patientombuddet kan oplyse, at det fremgår af vejledning nr. 155 af 14. september 1998 om aktindsigt m.v. i helbredsoplysninger, at retten til aktindsigt omfatter hele journalen, det vil sige såvel journalkontinuationer som bilag. Omfattet af journalen er således også materiale såsom lægeerklæringer og røntgenbilleder/beskrivelser samt resultatet af undersøgelses- og behandlingsforløb i det omfang, de har betydning for diagnose, behandling, observationer m.v. Det fremgår dog af punkt 2 i vejledningen, at såfremt en patient anmoder om aktindsigt i en patientjournal på et sygehus, skal dette forstås som en anmodning om aktindsigt i den lægelige journal, hvorfor der alene gives aktindsigt i sygeplejejournalerne, hvis der specifikt er anmodet herom.

Det er Patientombuddets opfattelse, at CTG- og STAN- registreringer er en del af journalen, og dermed omfattet af reglerne om aktindsigt.

Det er Patientombuddets vurdering, at afdeling ikke havde grundlag for at tro, at der var dele af journalen, som ikke ønskede. I og med bad om aktindsigt i hele sin egen og sit barns journal inklusiv bilag, er det Patientombuddets vurdering, at det burde have stået klart for afdelingen, at hun ønskede aktindsigt i sin og sit barns fulde journal, herunder kopi af CTG- og STAN-registreringer, kopi af samtykkeerklæring, kopi af en af hende selv underskrevet blanket samt kopi af al korrespondance, som var journaliseret på hendes journal. 

Det er videre Patientombuddets vurdering, at afdelingen på et tidligere tidspunkt end den 5. april 2011 burde have oplyst om, at fosterovervågningssystemet var under ombygning, og at det derfor ikke var muligt at udskrive kopier.

Patientombuddet finder herefter, at Sygehus i perioden fra den 4. februar til den 25. april 2011 handlede i strid med sundhedsloven ved håndteringen af anmodning om aktindsigt i sin egen og sit barns journal.

 

Vedrørende videresendelse af en anmodning om aktindsigt til den relevante afdeling

Som ovenfor nævnt har Patientombuddet lagt til grund, at barselsafsnittet den 28. januar 2011 oplyste om, at hun selv måtte tage kontakt til fødegangen, hvis hun ønskede kopi af journalen derfra.

Ligeledes fremgår det af e-mail af 28. marts 2011, at afdeling , Sygehus , oplyste om, at hun selv måtte tage kontakt til børneafdeling 415, hvis hun ønskede kopi af journalen derfra.

Det er hertil Patientombuddets opfattelse, at en anmodning om aktindsigt som udgangspunkt kun vedrører den afdeling, som anmodningen er fremsat overfor, medmindre det klart fremgår af anmodningen, at den vedrører andet og mere, som for eksempel alt eksisterende journalmateriale. I dette tilfælde vil den afdeling, der modtager anmodningen, være ansvarlig for enten at indhente det relevante materiale og fremsende dette til patienten eller sørge for at videresende anmodningen til de øvrige relevante afdelinger med henblik på videre foranstaltning.

Det er videre Patientombuddets vurdering, at afdeling , herunder barselsafsnittet burde have imødekommet anmodningen, enten ved selv at indhente de relevante oplysninger eller ved at videresende anmodningen til den relevante afdeling.

Efter Patientombuddets opfattelse er det ikke tilstrækkeligt, at afdeling vejledte om, hvor hun skulle henvende sig for at søge aktindsigt i journalen fra henholdsvis fødegangen og børneafdeling 415. Patientombuddets har herved lagt vægt på, at det af forvaltningslovens § 7, stk. 2, påhviler en offentlig myndighed en pligt til at videresende en henvendelse til rette myndighed. Dette bør kun fraviges, hvis det må antages at stride mod patientens ønske, at anmodningen videresendes, hvilket Sygehus ikke havde grundlag for i forbindelse med modtagelsen af anmodning om aktindsigt.

Patientombuddet finder herefter, at Sygehus har handlet i strid med forvaltningsloven den 28. januar og den 28. marts 2011 i forbindelse med behandlingen af anmodningen om aktindsigt fremsat af .