Kritik for manglende substitution ved pausering af Marevan

Patientombuddet finder grundlag for at kritisere for den behandling, som modtog i perioden fra den 29. oktober til den 2. november 2011.

Sagsnummer:

14POB007

Offentliggørelsesdato:

19. februar 2014

Speciale:

Ortopædkirurgi, Urinvejskirurgi (urologi)

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Patientombuddet finder grundlag for at kritisere <****> for den behandling, som <****> modtog i perioden fra den 29. oktober til den 2. november 2011.

Klagen

Der er klaget over følgende:

·         At ikke modtog en korrekt behandling på i perioden fra den 26. oktober til den 4. november 2011.

Klager har blandt andet anført, at tidligt om morgenen den 26. oktober 2011 blev indlagt på skadestuen på grund af blod i urinen. Klager har videre anført, at ikke fik sin vanlige medicin på skadestuen på trods af aflevering af medicinliste ved indlæggelsen samt oplysning om, at han endnu ikke havde fået sin morgenmedicin. Klager har videre anført, at heller ikke fik sin vanlige medicin, selv om klager spurgte til dette flere gange. Klager har endvidere anført, at afgik ved døden den 4. november 2011 efter et hjertestop, og at klager efterfølgende konstaterede, at ikke havde fået sin livsvigtige blodfortyndende medicin under indlæggelsen på .

Begrundelse

Patientombuddet har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Indledende oplysninger

var kendt på afdeling , , med godartede blærepolypper, da han den 26. oktober 2011 kl. 06.55 blev indbragt til skadestuen med ambulance på grund af fald med blødning fra baghovedet samt blod i urinen.

Begrundelse for afgørelsen af klagen

Patientombuddet har taget stilling til perioden fra den 26. oktober til den 2. november 2011, idet de forhold, der er til bedømmelse fandt sted i denne periode.

Ordination af vanlig medicin

Skadestuen foretog en gennemgang af s vanlige medicin, som bestod af Pantoloc mod mavesår, et ikke navngivet præparat mod hjerterytmeforstyrrelse, Carvedilol for forhøjet blodtryk, vanddrivende Furix, Nitrofurantioin forebyggende mod blærebetændelse, Vastarel mod hjertekrampe, Ventoline ved behov mod KOL og blodfortyndende Marevan. Af det elektroniske medicinhåndteringssystem fremgår, at tillige fik Arcosal mod diabetes.

Den 26. oktober 2011 kl. 13.40 blev afsluttet på skadestuen, og cirka kl. 14 blev han overflyttet til afdeling .

Af det elektroniske medicinhåndteringssystem fremgår det, at ordinationerne af vanlig medicin blev videreført på afdeling , og at s morgenmedicin, som skulle gives den kl. 08.00, bestod af Pantoloc mod mavesår, Arcosal mod diabetes, Digoxin mod hjertesvigt og hjerterytmeforstyrrelse, vanddrivende Furix, Carvedilol for forhøjet blodtryk og Seretide mod KOL, samt at der kl. 22.00 skulle gives blodfortyndende medicin i form af Marevan.

Patientombuddet har bemærket, at den medicin, der var anført i skadesnotatet samt Arcosal, men med undtagelse af Nitrofurantoin, blev videreført i det elektroniske medicinhåndteringssystem på afdeling den 26. oktober 2011. I stedet for Nitrofurantoin fik  Penomax for aktiv urinvejsinfektion.

Patientombuddet kan oplyse, at det er medicinordinationerne, som anføres i det elektroniske medicinhåndteringssystem, der danner grundlaget for administrationen af medicinen til patienten.

Det er patientombuddets vurdering, at det var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard at give Penomax, idet blødningen fra urinvejene kunne være forårsaget af aktiv infektion.

Det er endvidere Patientombuddets vurdering, at det forhold, at Arcosal også blev videreført i det elektroniske medicinhåndteringssystem på afdeling , kan tages som udtryk for, at man på urologisk foretog en relevant gennemgang af s medicin.

Patientombuddet finder på denne baggrund, at den behandling, som fik på skadestuen og afdeling , , den 26. oktober 2011, i forbindelse med gennemgang af vanlig medicin og registrering af denne i det elektroniske medicinhåndteringssystem var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Administration af vanlig medicin

Den 27. oktober 2011 kl. 9 oplyste , at han selv havde taget sin medicin fra doseringsæsken. Det blev noteret, at man ikke var sikker på, hvilke piller der lå i doseringsæsken. blev informeret om, at han ikke måtte tage sin egen medbragte medicin, men at han kun måtte tage det medicin, som han fik udleveret på afdelingen.

Af det elektroniske medicinhåndteringssystem fremgår det, at der er foretaget administration af medicin til i overensstemmelse med ordinationerne i perioden fra den 26. oktober til den 4. november 2011.

Den 29. oktober 2012 noterede man, at s hustru havde oplyst, at han fik noget anti-diabetika, som man ikke havde på afdelingen, og at hustruen havde medbragt dette.

Patientombuddet har bemærket, at det ikke fremgår, hvilket præparat, der var tale om, men at der i perioden fra den 26. oktober til den 4. november 2011 ikke blev foretaget ændringer i ordinationen af præparatet Arcosal mod diabetes.

Det er Patientombuddets vurdering, at på relevant vis blev informeret om, at han ikke skulle tage sin medbragte vanlige medicin, men at han kun skulle tage den medicin, som han fik udleveret på afdelingen.

Det er endvidere Patientombuddets vurdering, at på relevant vis fik den medicin, der fremgik af ordinationerne, som også omfattede hans vanlige medicin.

Patientombuddet finder på denne baggrund, at den behandling, som modtog på afdeling , , i perioden fra den 26. oktober til den 4. november 2011, i forbindelse med medicinadministration jævnfør det elektroniske medicinhåndteringssystem var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Pausering af Marevan

Af det elektroniske medicinhåndteringssystem fremgik det, at den 26. oktober 2011 skulle have blodfortyndende Marevan kl. 22.00, selv om det fremgik af journalen, at der var planlagt pausering af behandlingen med Marevan. tog derfor Marevan den 26. oktober 2011 om aftenen.

Der blev planlagt blodprøve med henblik på koagulationstal den 27. oktober 2011.

Den 28. oktober 2011 vurderede man, at s behandling med Marevan skulle pauseres i lyset af et blodprøveresultaterne.

Patientombuddet har bemærket, at der ikke blev dokumenteret måling af s INR den 29. og den 30. oktober 2011.

Den 30. oktober 2011 spurgte s hustru til, hvornår behandling med Marevan måtte genoptages, og der blev bestilt blodprøver med henblik på måling af koagulationstal.

udviklede den 31. oktober 2011 feber, og den 1. november angav s hustru, at han var mere konfus og forvirret end vanligt.

Den 2. november 2011 fik hjertestop, og en ekkokardiografi pegede på blodprop i lungen som årsag til hjertestoppet. I forbindelse med hjertestopbehandling udviklede hul på lungehinden. Dette blev behandlet med dræn. overlevede umiddelbart hjertestoppet, men forblev bevidstløs indtil den 4. november 2011, hvor han afgik ved døden.

Patientombuddet kan oplyse, at hul på lungehinden er en kendt komplikation ved hjertestopbehandling.

Det blev den 2. november 2011 noteret, at der ikke var givet Marevan siden den 28. oktober 2011, og at der ikke var blevet ordineret injektion af heparin i stedet. Der blev bestilt blodprøve til måling af koagulationstal.

Patientombuddet kan oplyse, at INR er en måling af niveauet for den blodfortyndende behandling, og at målingen foretages ved en bloddråbe ved et prik i patientens finger. Normværdien for INR er mellem 2 og 3. Såfremt INR-tallet er for lavt, kan der være risiko for blodpropper, hvorfor det kan være relevant at behandle patienten med det blodfortyndende middel Marevan. Såfremt INR-tallet er for højt, vil der være risiko for blødning, fordi blodet er for tyndt, og det vil derfor være relevant at pausere behandlingen med Marevan. Det kan endvidere være relevant at pausere behandlingen med Marevan ved blødning fra urinvejene, hvis det skønnes, at blødningen udgør en større risiko for patienten end pausering med Marevan.

Patientombuddet kan endvidere oplyse, at patienter med høj risiko for at udvikle blodproppebør substitueres med det koagulatinshæmmende middel heparin, hvis Marevan pauseres, såfremt der ikke er kontraindikation for heparinbehandling. Kontraindikationer for heparinbehandling inkluderer blandt andet nedsat lever- og nyrefunktion.

Der er Patientombuddet opfattelse, at var i høj risiko for at udvikle blodpropper, i lyset af at han blandt andet var i behandling for hjerterytmeforstyrrelser og forhøjet blodtryk.

Det er Patientombuddets vurdering, at man på relevant vis gav blodfortyndende behandling med Marevan den 26. oktober 2011 kl. 22, idet der i det elektroniske medicinhåndteringssystem ikke var foretaget nogen dokumentation af ordination af pausering af Marevan.

Det er endvidere Patientombuddets vurdering, at det var relevant at pausere behandlingen med Marevan fra den 28. oktober 2011, idet hans urin den 27. oktober 2011 fortsat var blodig sammenholdt med den INR-værdi på 3,1 den 26. oktober 2011.

Det er dog Patientombuddets vurdering, at s moderat nedsatte nyrefunktion ikke var af en sådan grad, at det kunne kontraindicere behandling med heparin, og at han derfor burde have været substitueret med heparin i perioden fra den 29. oktober til den 2. november 2011.

Det er endvidere Patientombuddets vurdering, at man burde have foretaget målinger af s INR den 29. og den 30. oktober 2011.

Patientombuddet finder på denne baggrund, at den behandling, som modtog på afdeling , , i perioden fra den 29. oktober til den 2. november 2011 i forbindelse med blodfortyndende behandling, var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.