Afslag på tilskud var berettiget, da patienten ikke havde godtgjort, at han havde fået en tandrensning

Patientombuddet tiltræder den afgørelse, der er truffet af den 2. maj 2012 om tilskud til tandbehandling i Sverige til . var ikke i april 2012 berettiget til et tilskud til tandrensning.

Sagsnummer:

14POB017

Offentliggørelsesdato:

20. marts 2014

Juridisk tema:

Tilskud til behandling i udlandet

Kategori:

Patientrettigheder

Patientombuddet tiltræder den afgørelse, der er truffet af <****> den 2. maj 2012 om tilskud til tandbehandling i Sverige til <****>. <****> var ikke i april 2012 berettiget til et tilskud til tandrensning.

Klagen

var den 18. og den 27. april 2012 til behandling hos en tandlæge i Sverige. Han anmodede herefter om tilskud til behandlingen. udbetalte ved afgørelse af den 2. maj 2012 tilskud til , dog således, at regionen ikke fandt grundlag for at yde tilskud til tandrensning. klagede den 15. maj 2012 til Patientombuddet over, at ikke havde udbetalt tilskud til hans halvårlige tandrensning. oplyste ved brev af den 10. september 2012, at der efter regionens opfattelse ikke kunne udbetales tilskud til tandrensning i tilfælde, hvor tandrensning ikke var specifikt anført på den enkelte regning, hvilket det ikke var på s tandlægeregninger for april 2012.

 

Begrundelse


Det fremgår af regning af den 18. april 2012, at denne dag ved den svenske tandlæge fik foretaget ”Basundersökning och diagnostik” til 744 SEK og ”fylllning av en yta molar eller premolar” til 780 SEK, samlet 1.524 SEK, svarende til 1.280,92 kr. (kurs 0,8405 pr. 18. april 2012). har med blyant noteret dette som henholdsvis ydelse 1170 (kontrol efter regelmæssig diagnostisk undersøgelse fra 26 år) og ydelse 1505 (plastfyld enfladet).

Det fremgår af regning af den 27. april 2012, at denne dag ved den svenske tandlæge fik foretaget ”undersökning” til 650 SEK og ”komposit” til 500 SEK, samlet 1.150 SEK, svarende til 960,48 kr. (kurs 0,8252 pr. 27. april 2012). har med blyant noteret dette som henholdsvis ydelse 1140 (regelmæssig diagnostisk undersøgelse fra 26 år) og ydelses 1505 (plastfyld enfladet).

har anført i sin klage af den 15. maj 2012 til Patientombuddet, at han har haft samme svenske tandlæge i mere end 10 år, og at han i april 2012 som sædvanlig også fik lavet en halvårlig tandrensning, og at han ikke forstår, hvorfor han ikke også har fået tilskud til tandrensning i april 2012.

Patientombuddet kan oplyse, at regler om adgang til tilskud efter sundhedsloven til varer og tjenesteydelser, der er købt eller leveret i et andet EU/EØS-land, er fastsat ved bekendtgørelse nr. 1098 af 19. november 2008 med hjemmel i sundhedslovens § 168.

Det fremgår af nævnte ydelsesbekendtgørelses § 1, stk. 2, nr. 5, at der ydes tilskud til tandpleje og tandbehandling, jf. sundhedslovens § 65 og regler om tilskud til tandpleje fastsat i medfør af sundhedslovens § 71.

Endvidere fremgår det af ydelsesbekendtgørelsens § 4, at tilskud efter § 1, stk. 2, nr. 3-14, er betinget af, at den modtagne ydelse er tilskudsberettiget efter sundhedslovgivningen eller overenskomster indgået i medfør heraf, jf. sundhedslovens § 227. Tilskuddet ydes, uanset om sundhedstjenesteyderen har tilsluttet sig en overenskomst.

Heraf følger, at der ikke kan ydes tilskud til en vare eller tjenesteydelse, som er købt eller leveret i et andet EU/EØS-land, hvis der ikke kunne ydes tilskud, hvis varen var købt eller tjenesteydelsen var leveret her i landet.

Det er derfor afgørende, om der er tale om en ydelse, hvortil der er tilskud efter sundhedslovgivningen eller overenskomster indgået i medfør heraf.

Patientombuddet kan oplyse, at det fremgår af § 3, stk. 1-2, i bekendtgørelse nr. 1140 af 29. september 2010 om tilskud til behandling hos tandlæge i praksissektoren, at sikrede personer har ret til tilskud til almindelig og udvidet tandrensning, og at nærmere specifikation af de enkelte tandbehandlinger fremgår af den gældende overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Tandlægeforeningen.

Det fremgår ikke af regningerne fra den svenske tandlæge, at fik foretaget tandrensning den 18. eller den 27. april 2012. 

Det fremgår af ydelsesbekendtgørelsens § 14,atdet påhviler den sikrede at dokumentere, at den vare eller tjenesteydelse, der søges tilskud til, og som er købt eller leveret i et andet EU-/EØS-land, svarer til en ydelse, hvortil der er tilskud efter sundhedslovgivningen eller overenskomster indgået i medfør heraf. En ansøgning om tandplejetilskud skal efter bekendtgørelsens § 15 være bilagt specificeret og kvitteret regningsmateriale samt en beskrivelse af den/de modtagne varer og tjenesteydelser, således at der kan foretages en sammenligning (ligestilling) med ydelser, hvortil der gives tilskud efter sundhedslovgivningen eller i overenskomster indgået i medfør heraf.

Patientombuddet har efter sagens oplysninger lagt til grund, at det var muligt for at fremlægge en regning, hvor udgiften til tandrensning var opgjort særskilt.

Patientombuddet har herved lagt vægt på, at har anført i sin klage, at han har haft samme svenske tandlæge i mere end 10 år

Patientombuddet har videre lagt vægt på, at det fremgår af s tandlægeregninger fra perioden 2009-2012, som alle er udstedt af samme tandlæge, at i juni 2009 fik lavet en ”undersökning” (dansk ydelse 1140) og en ”tandrensning (dansk ydelse 1302), og at han i juni 2010 fik lavet en ”undersökning” (dansk ydelse 1140) og en ”tandrensning” (dansk ydelse 1301).

Det er på denne baggrund Patientombuddets vurdering, at det var muligt for at fremlægge en regning, hvor udgiften til tandrensning var opgjort særskilt, og at således ikke i tilstrækkelig grad har dokumenteret, at han fik foretaget tandrensning den 18. og den 27. april 2012 hos en tandlæge i Sverige, hvorfor var berettiget til at afslå at yde tilskud til tandrensning den 18. og den 27. april 2012.