Det sygehus, der skulle operere, var bekendt med, at patienten havde venstre hovedstrammesygdom

Patientombuddet finder, at har overtrådt sundhedslovens § 88, stk. 2, ved ikke at tilbyde operation inden for de maksimale ventetider.

Sagsnummer:

14POB020

Offentliggørelsesdato:

26. marts 2014

Juridisk tema:

Hurtig behandling af kræft- og hjertesygdomme

Type:

Behandling

Kategori:

Patientrettigheder

Patientombuddet finder, at <****> har overtrådt sundhedslovens § 88, stk. 2, ved ikke at tilbyde <****> operation inden for de maksimale ventetider.

Klagen

blev den 19. marts 2012 henvist til en bypass-operation (CABG) på Sygehus 1. Han fik først tilbudt operation den 20. april 2013.

klagede efterfølgende til Patientombuddet over, at ikke overholdt de maksimale ventetider for behandling af livstruende sygdomme i forbindelse med hans behandling på Sygehus 2.

Begrundelse

Hændelsesforløb

fik i 1994 foretaget en by-pass operation og var efterfølgende ikke påvirket af sin hjertesygdom. På grund af tilbagevendende symptomer fik han den 14. marts 2012 foretaget en koronararteriografi (KAG). Den 19. marts 2012 blev det besluttet, at han skulle have foretaget en ny bypassoperation, som blev planlagt til den 20. april 2012 på Sygehus 1. I mellemtiden blev plaget af smerter fra nyresten, som medførte et indgreb, hvor stenene blev knust på Sygehus 2. Efterfølgende forsøgte man at anlægge et nefrostomi-kateter, og da dette ikke lykkedes fik han anlagt et JJ-kateter den 7. april 2012 i fuld narkose. Efter indgrebet udviklede han hjerterytmeforstyrrelse og måtte have foretaget by-pass operationen akut. Efterfølgende fik han en blodprop i hjertet og hjernen, som medførte langvarig respiratorbehandling og mén.

Indledende bemærkninger

Patientombuddet skal indledningsvist oplyse, at der skal skelnes mellem på den ene side reglerne om maksimale ventetider og på den anden side retningslinjerne fastsat af Sundhedsstyrelsen for behandling af hjertesygdomme, de såkaldte pakkeforløb. Med hensyn til pakkeforløbene er der tale om målsætninger for, hvordan udredning, behandling og efterbehandling skal forløbe. Forløbstiderne er ikke en rettighed, men en rettesnor for, hvor lang tid, der højst bør gå fra henvisning, til behandlingen er påbegyndt.

I sundhedslovens § 88 og den dertil hørende bekendtgørelse nr. 1749 af 21. december 2006 om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme m.v., er der fastsat regler for maksimale ventetider, der gælder for kræftpatienter og patienter med hjertesygdom.

Patientombuddet tager i denne afgørelse alene stilling til, om disse regler er overholdt.

 

Patientombuddet har ikke herved taget stilling til, om den faglige behandling, som modtog, var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt standard. Denne del af klagen behandles i en selvstændig sag, som fortsat er under behandling.

Regelgrundlaget og Patientombuddets afgørelse

Patientombuddet kan oplyse, at det fremgår af sundhedslovens § 88, stk. 1, at regionsrådet i bopælsregionen yder behandling ved sit sygehusvæsen inden for den af Sundhedsstyrelsen fastsatte ventetid til patienter, der lider af livstruende sygdomme, for hvilke Sundhedsstyrelsen har fastsat maksimale ventetider til behandling.

Det fremgår af sundhedslovens § 88, stk. 2, og bekendtgørelsens § 7, stk. 2, at et sygehus i bopælsregionen, senest 8 hverdage efter, at det har modtaget en henvisning af en patient til undersøgelse for en livstruende sygdom, skal meddele patienten, om vedkommende kan tilbydes behandling inden for den fastsatte maksimale ventetid på bopælsregionens sygehuse eller på et andet sygehus, som regionsrådet har indgået aftale med. Hvis dette gør sig gældende, skal patienten have meddelt en dato for forundersøgelsen.

Endvidere fremgår det af sundhedslovens § 88, stk. 2, og bekendtgørelsens § 8, stk. 1, at bopælsregionen, hvis den ikke kan tilbyde patienten behandling på sine egne sygehuse inden for den fastsatte maksimale ventetid, skal tilbyde patienten henvisning til et sygehus i en anden region, et privat sygehus her i landet eller et sygehus i udlandet, som kan tilbyde behandlingen inden for den fastsatte maksimale ventetid.

De nærmere regler er fastsat i bekendtgørelse nr. 1749 af 21. december 2006 om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme m.v., jf. sundhedslovens § 88, stk. 6.

Det fremgår af bekendtgørelsens § 1, at reglerne vedrører ventetider for behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme og visse tilstande ved reduceret ilttilførsel til hjertemusklen (iskæmisk hjertesygdom).

Ifølge § 2, stk. 2, nr. 1-3, omfatter reglerne i bekendtgørelsen iskæmisk hjertesygdom, hvor der er påvist hjertesygdom forårsaget af åreforkalkning i en bestemt kranspulsåre i hjertet (venstre hovedstammesygdom), dokumenteret hjertekrampe (ustabil angina pectoris) eller angina pectoris smerter umiddelbart efter blodprop i hjertet (akut myokardieinfarkt).

Den maksimale ventetid til behandling af påvist venstrehovedstammesygdom er 2 uger fra datoen for landsdelshjertecenterets modtagelse af henvisning påført diagnosen ”venstre hovedstammesygdom” påvist ved koronararteriografi til tilbudt dato for udførelsen af by-pass operation. Det fremgår af bekendtgørelsens § 4, nr. 1.

 

Operation

Patientombuddet kan oplyse, at hjertemusklen modtager blodforsyning gennem tre primære kransårer (koronararterier), der forgrener sig ud i mange små kar. Kransårerne udspringer fra hovedpulsåren lige efter afgangen fra hjertet. Den såkaldte venstre hovedstammekransåre deler sig efter få centimeter i to primære grene, LAD og CRX, der forsyner størstedelen af hjertemusklen med blod. Den tredje primære gren, RCA, forsyner en lille del af hjertet med blod.

Der kan på de forkalkede forsnævringer i kranspulsårerne pludselig dannes blodpropper, som tillukker åren, hvilket medfører et såkaldt hjerteinfarkt/blodprop i hjertet. Sker der en tillukning af venstre hovedstammes kranspulsåre, afbrydes blodtilførslen til en meget stor del af hjertemusklen. Dette er forbundet med stor risiko for død og udtalt svigt af hjertet, hvorfor denne tilstand anses som værende en meget alvorlig tilstand, som kræver fremskyndet operativ behandling.

Patientombuddet kan endvidere oplyse, at såfremt der er forkalkninger/forsnævringer i alle tre primære karområder (LAD, CRX og RCA) benævnes tilstanden 3-karssygdom. Undersøgelser har vist, at i sådanne tilfælde er operativ behandling bedre end medicinsk behandling. Tilstanden skønnes ikke at være så risikabel som den førnævnte hovedstamme-forsnævring, og operation er derfor ikke lige så hastende.

Det kan endelig oplyses, at en koronararteriografi i Danmark foretages på såkaldte satellitafdelinger som for eksempel Sygehus 2. De foretagne undersøgelser konfereres med de invasive centre som for eksempel Sygehus 1, hvor de operative indgreb foretages. Dette sker typisk ved såkaldte telekonferencer, hvor lægerne på satellitafdelingen fremlægger sygehistorien og fundene ved koronararteriografien. Det vil ofte være muligt for lægerne på de invasive centre samtidigt at se selve undersøgelserne ved hjælp at telemedicin. Ved konferencen aftales hvilken form for behandling, som patienten skal tilbydes efterfølgende.

fik den 14. marts foretaget en røntgenkontrastundersøgelse af hjertets kransårer (koronararteriografi), der viste en betydende forsnævring på venstre hovedstamme, såkaldt venstre hovedstammesygdom. Der var desuden forsnævringer/tillukninger af de 3 primære kransårer, LAD, CRX og RCA, såkaldt 3-karssygdom. Endelig var de samme årer tillukkede, som ved den tidligere hjerte by-pass operation.

Det fremgår af journalen fra den 19. marts 2012 fra Sygehus 2, at der var afholdt hjertekonference med Sygehus 1, og i denne forbindelse fundet indikation for hjerte by-pass operation. Det fremgår videre, at papirerne skulle sendes til Sygehus 1, som skulle indkalde til operation. Sygehus 1 modtog s journal fra Sygehus 2 den 20. marts 2012.

Det fremgår af det udfyldte ”Hjertekonference-skema” fra Sygehus 1, at havde 3-karssygdom, og ikke venstre hovedstammesygdom, hvilket er anført som rubrikken LM (Left Main). På skemaet er endvidere angivet, at det blev besluttet at foretage fornyet hjerte by-pass operation på almindelig venteliste, og at denne blev berammet til den 20. april 2012.

Patientombuddet kan hertil oplyse, at venstre hovedstammesygdom og 3-karssygdom ikke er samme sygdom.

Det er Patientombuddets opfattelse, at koronararteriografien den 14. marts 2012 påviste venstre hovedstammesygdom, og at havde både venstre hovedstammesygdom og 3-karssysgdom.

Det er videre Patientombuddets opfattelse, at oplægget fra Sygehus 2 til hjertekonferencen den 19. marts 2012 skal anses som en henvisning til Sygehus 1, og at denne ikke indeholdt oplysning om, at ligeledes havde fået påvist venstre hovedstammesygdom.

Landsdelshjertecenteret, her Sygehus 1, modtog således ikke en henvisning, hvor diagnosen venstre hovedstammesygdom var påført.

Imidlertid er det Patientombuddets opfattelse, at s journal, som Sygehus 1 modtog den 20. marts 2012, må ses i sammenhæng med henvisningen/oplægget til hjertekonferencen den 19. marts 2012.

Det er således Patientombuddets opfattelse, at Sygehus 1 den 20. marts 2012 kunne konstatere, at ligeledes havde påvist venstre hovedstammesygdom, da dette fremgår af hans journal fra den 14. marts 2012.

Patientombuddet finder herefter, at er omfattet af sundhedslovens § 88, således at fristen for Sygehus 1s tilbud om operation skal regnes fra den 20. marts 2012.

Patientombuddet har lagt vægt på, at blev tilbudt by-pass operation den 20. april 2012, hvilket ikke er inden for 2 uger efter den 20. marts 2012.

Patientombuddet finder herefter, at har overtrådt sundhedslovens § 88, stk. 2, ved ikke at tilbyde operation inden for de maksimale ventetider.