Der gælder samme begrænsning i tilskud til parodontalbehandling i udlandet som i Danmark

Patientombuddet tiltræder den afgørelse, der er truffet af Region den 16. juli 2012 om tilskud til s behandling i Sverige den 4. juni og den 6. juli 2012.

Sagsnummer:

14POB026

Offentliggørelsesdato:

14. marts 2014

Juridisk tema:

Tilskud til behandling i udlandet

Kategori:

Patientrettigheder

Patientombuddet tiltræder den afgørelse, der er truffet af Region <****> den 16. juli 2012 om tilskud til <****>s behandling i Sverige den 4. juni og den 6. juli 2012.

Regionens afgørelse

Region udbetalte den 16. juli 2012 i alt 470,01 kr. til i tilskud til behandling, som hun havde fået hos en tandlæge i Sverige. klagede den 26. juli 2012 til Patientombuddet over Region s afgørelse.

 

Begrundelse

var den 4. juni og den 6. juli 2012 til behandling hos tandlæge i Sverige Hun fik ifølge regningen den 4. juni 2012 foretaget ”Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom, större omfattning” og den 6. juli 2012 ”Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom, särskilt tidskrävande behandling”. Hun betalte 2.700 SEK svarende til 2.316,15 kr. (kurs 0,8675) for behandlingen.

Region udbetalte den 16. juli 2012 470,01 kr. i tilskud til for henholdsvis ydelse 1430 (udvidet parodontalbehandling) og ydelse 1425 (udvidet tandrensning).

har i sin klage blandt andet anført, at hun bør være berettiget til tilskud på 2 x 301,86 kr., da der var tale om én parodontalbehandling, som ikke kunne færdiggøres den 4. juni 2012, og som derfor blev færdiggjort den 6. juli 2012.

Region har i udtalelse af 28. august 2012 til Patientombuddet anført, at der ifølge tandlægeoverenskomsten kun kan beregnes honorar for én almindelig parodontalbehandling eller udvidet parodontalbehandling for hver behandlingsperiode, uanset om behandlingen strækker sig over flere seancer.

Reglerne om tilskud til behandling

Patientombuddet kan oplyse, at regler om adgang til tilskud efter sundhedsloven til varer og tjenesteydelser, der er købt eller leveret i et andet EU/EØS-land, er fastsat ved bekendtgørelse nr. 1098 af 19. november 2008 med hjemmel i sundhedslovens § 168.

Det fremgår af § 1, stk. 2, nr. 5, i bekendtgørelse nr. 1098 af 19. november 2008 om adgang til tilskud efter sundhedsloven til varer og tjenesteydelser, der er købt eller leveret i et andet EU-/EØS-land (ydelsesbekendtgørelsen), at der ydes tilskud til tandpleje og tandbehandling, jf. sundhedslovens § 65 og regler om tilskud til tandpleje fastsat i medfør af sundhedslovens § 71.

Endvidere fremgår det af bekendtgørelsens § 4, at tilskud efter § 1, stk. 2, nr. 3-14, er betinget af, at den modtagne ydelse er tilskudsberettiget efter sundhedslovgivningen eller overenskomster indgået i medfør heraf, jf. sundhedslovens § 227. Tilskuddet ydes, uanset om sundhedstjenesteyderen har tilsluttet sig en overenskomst.

Heraf følger, at der ikke kan ydes tilskud til en vare eller tjenesteydelse, som er købt eller leveret i et andet EU/EØS-land, hvis der ikke kunne ydes tilskud, hvis varen var købt eller tjenesteydelsen var leveret her i landet.

Det er derfor afgørende, om der er tale om en ydelse, hvortil der er tilskud efter sundhedslovgivningen eller overenskomster indgået i medfør heraf.

Tilskud til s behandling i Sverige

Patientombuddet har lagt til grund, at den 4. juni og den 6. juli 2012 fik foretaget, hvad der svarer til én udvidet parodontalbehandling.

Det fremgår af vejledning om ydelsesbeskrivelser og honorarberegning i overenskomst om tandlægehjælp af 9. juni 1999 senest ændret den 27. maj 2010 (ad pkt. 7), at der kun kan beregnes honorar for én almindelig parodontalbehandling eller udvidet parodontalbehandling for hver behandlingsperiode, uanset om behandlingen udstrækker sig over flere seancer. I en periode på 6 måneder efter afslutningen af en almindelig eller udvidet parodontalbehandling kan den foretagne behandling og “tungere” parodontalydelser ikke gentages, henholdsvis foretages. Viser en kontrolundersøgelse, at der er indikation herfor, kan en “lettere” parodontalydelse eller en tandrensning sammen med individuel forebyggende behandling af caries og gingivitis eller en udvidet tandrensning og/eller tandrodsrensning dog ydes inden for denne 6 måneders periode.

Det er Patientombuddets opfattelse, at Region derfor var berettiget til ikke at udbetale tilskud til svarende til to parodontalbehandlinger. Patientombuddet har bemærket, at Region udtalte, hvad der svarer til én udvidet parodontalbehandling og én udvidet tandrensning, i alt 470,01 kr. svarende til taksterne pr. 1. april 2012, dog således at der ikke blev udbetalt mere end 40 % af det faktiske fakturabeløb.

På denne baggrund tiltræder Patientombuddet Region s afgørelse, truffet den 16. juli 2012.