Patienten skulle have tilskud til bitewings selv om denne ydelse ikke fremgik specifikt af den svenske regning

Patientombuddet ændrer den afgørelse, der er truffet af Region den 12. september 2012 om tilskud til s behandling i Sverige den 27. august 2012. Region skal udbetale yderligere 80,51 kr. i tilskud til .

Sagsnummer:

14POB027

Offentliggørelsesdato:

14. marts 2014

Juridisk tema:

Tilskud til behandling i udlandet

Kategori:

Patientrettigheder

Patientombuddet ændrer den afgørelse, der er truffet af Region <****> den 12. september 2012 om tilskud til <****>s behandling i Sverige den 27. august 2012. Region <****> skal udbetale yderligere 80,51 kr. i tilskud til <****>.

Regionens afgørelse

Region udbetalte den 12. september 2012 i alt 162,81 kr. til i tilskud til behandling, som han havde fået hos en tandlæge i Sverige. klagede den 24. september 2012 til Patientombuddet over Region s afgørelse, da han ikke havde fået tilskud til bitewings.

 

Begrundelse

var den 27. august 2012 til behandling hos en tandlæge i Malmø. Der blev udstedt en elektronisk regning med ydelserne ”Basisundersökning och diagnostik, tandläkare” og ”Fyllning av en yta på molar eller premolar”. Han betalte 1.335 SEK svarende til 1.205,77 kr. (kurs 0,9032 pr. 27. august 2012) for behandlingen.

Region udbetalte den 12. september 2012 162,81 kr. i tilskud til for henholdsvis ydelse 1140 (regelmæssig diagnostisk undersøgelse fra 26 år) og ydelse 1505 (plastfyldning, enfladet). Region anførte i den medfølgende skriftlige afgørelse, at der ikke kunne udbetales tilskud til bitewings, da det ikke fremgik af regningen, at de var taget.

har i sin klage anført, at han bør være berettiget til tilskud på 80,51 kr. for ydelse 1150, som er bitewings. Han har hertil anført, at den svenske tandlæge har noteret på regningen, hvilke ydelser, svarende til den danske tandlægeoverenskomst, han havde givet. Han har endvidere anført, at der i Sverige altid tages bitewings som en del af en basisundersøgelse.

Region har i udtalelse af 3. oktober 2012 til Patientombuddet anført, at regionen finder det udokumenteret, at fik taget bitewings den 27. august 2012.

Reglerne om tilskud til behandling

Patientombuddet kan oplyse, at regler om adgang til tilskud efter sundhedsloven til varer og tjenesteydelser, der er købt eller leveret i et andet EU/EØS-land, er fastsat ved bekendtgørelse nr. 1098 af 19. november 2008 med hjemmel i sundhedslovens § 168.

Det fremgår af § 1, stk. 2, nr. 5, i bekendtgørelse nr. 1098 af 19. november 2008 om adgang til tilskud efter sundhedsloven til varer og tjenesteydelser, der er købt eller leveret i et andet EU-/EØS-land (ydelsesbekendtgørelsen), at der ydes tilskud til tandpleje og tandbehandling, jf. sundhedslovens § 65 og regler om tilskud til tandpleje fastsat i medfør af sundhedslovens § 71.

Endvidere fremgår det af bekendtgørelsens § 4, at tilskud efter § 1, stk. 2, nr. 3-14, er betinget af, at den modtagne ydelse er tilskudsberettiget efter sundhedslovgivningen eller overenskomster indgået i medfør heraf, jf. sundhedslovens § 227. Tilskuddet ydes, uanset om sundhedstjenesteyderen har tilsluttet sig en overenskomst.

Heraf følger, at der ikke kan ydes tilskud til en vare eller tjenesteydelse, som er købt eller leveret i et andet EU/EØS-land, hvis der ikke kunne ydes tilskud, hvis varen var købt eller tjenesteydelsen var leveret her i landet.

Det er derfor afgørende, om der er tale om en ydelse, hvortil der er tilskud efter sundhedslovgivningen eller overenskomster indgået i medfør heraf.

Det fremgår af bekendtgørelsens § 13, stk. 2, at tilskud, der er fastlagt ved en procentsats, ydes efter samme procentsats, som hvis varen eller tjenesteydelsen var købt her i landet, og at tilskuddet ikke kan overstige det faktiske tilskudsbeløb til en tilsvarende vare eller tjenesteydelse, der er købt eller leveret her i landet. Tilskuddet til en vare eller en ydelse, der er købt eller leveret i et andet EU-/EØS-land, kan endvidere aldrig udgøre mere end regningens beløb, jf. bekendtgørelsens § 13, stk. 4.

Det fremgår videre af bekendtgørelsens § 14

,

atdet påhviler den sikrede at dokumentere, at den vare eller tjenesteydelse, der søges tilskud til, og som er købt eller leveret i et andet EU-/EØS-land, svarer til en ydelse, hvortil der er tilskud efter sundhedslovgivningen eller overenskomster indgået i medfør heraf. En ansøgning om tandplejetilskud skal efter bekendtgørelsens § 15 være bilagt specificeret og kvitteret regningsmateriale samt en beskrivelse af den/de modtagne varer og tjenesteydelser, således at der kan foretages en sammenligning (ligestilling) med ydelser, hvortil der gives tilskud efter sundhedslovgivningen eller i overenskomster indgået i medfør heraf.

Tilskud til s behandling i Sverige

Patientombuddet skal indledningsvis oplyse, at Patientombuddet ikke er enig i den valutakurs, som Region har lagt til grund for beregningen af tilskud til . Det er Patientombuddets opfattelse, at den kurs, der skal anvendes, er dagskursen for den dato, hvor behandlingen fandt sted. Det er dog, når der er tale om behandling over flere datoer, Patientombuddets praksis at anvende dagskursen for den sidste behandlingsdag.

Kursen var den 27. august 2012 0,9032, og ikke 0,8791 som forudsat af Region .

For så vidt angår den fyldning, som fik foretaget den 27. august 2012, betalte 685 SEK eller 618,69 kr. herfor. Tilskuddet til en enkeltfladet tandfyldning er ifølge § 4, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 1140 af 29. september 2010 om tilskud til behandling hos tandlæge i praksissektoren 64,73 kr. (takster pr. 1. april 2012), hvilket svarer til det tilskud, som har fået udbetalt fra Region for tandfyldningen.

Patientombuddet kan herefter tiltræde det tilskud, som Region udbetalte til for tandfyldningen, jf. ydelsesbekendtgørelsens § 13, stk. 4.

For så vidt angår den svenske ydelse ”Basisundersökning och diagnostik, tandläkare”, har Patientombuddet bemærket, at der på den udskrevne regning fra tandlægen i Malmø er håndskrevet tre danske ydelser 1140, 1150 og 1505. Der er endvidere påført en krusedulle, som kan være tandlægens underskrift.

Det er fra andre tilsvarende sager Patientombuddets erfaring, at den svenske ydelse 101 ”Basisundersökning och diagnostik, tandläkare” også omfatter bitewings.

Det er på denne baggrund Patientombuddets opfattelse, at har dokumenteret, at han den 27. august 2012 også fik taget bitewings.

Patientombuddet skal bemærke, at bestemmelserne i ydelsesbekendtgørelsen skal ses på baggrund af og fortolkes i overensstemmelse med fællesskabsretten, herunder EU-Domstolens praksis om ret til refusion af udgifter til sundhedsydelser købt eller leveret i en anden medlemsstat.

EU-Domstolen har i en række domme fastslået, at sundhedsydelser omfattes af traktatens regler om fri bevægelighed. Det indebærer som udgangspunkt, at en patient, som er sygeforsikret i et EU- eller EØS-land, har ret til at få udgifterne til sundhedsydelser leveret eller købt i et andet EU- eller EØS-land refunderet i det omfang, en tilsvarende sundhedsydelse i Danmark helt eller delvist er finansieret af det offentlige sundhedsvæsen.

Det er Patientombuddets opfattelse, at et krav, hvorefter patienten – af hensyn til muligheden for at sammenstille og beregne tilskuddets størrelse efter de tilsvarende ydelser i Danmark – skal kunne fremvise en regning, der er specificeret på en bestemt måde, reelt må anses for at udgøre en uberettiget hindring for tjenesteydelsernes frie bevægelighed, såfremt patienten er udelukket fra at fremskaffe en sådan dokumentation på grund af afregningssystemet i det pågældende andet EU- eller EØS-land.

Det er på den baggrund Patientombuddets opfattelse, at reglerne i bekendtgørelsens § 13, stk. 2, og § 15 i overensstemmelse med fællesskabsretten skal fortolkes og administreres således, at en person – som kan dokumentere at have modtaget en ydelse, der svarer til en ydelse, som er tilskudsberettiget efter en procentsats i Danmark – er berettiget til tilskud, uanset at vedkommende er udelukket fra at fremlægge en regning, hvor beløbet for den pågældende ydelse er specificeret, fordi en svensk tandlæge er forhindret i at specificere regningen.

Tilskuddet må efter Patientombuddets opfattelse i givet fald ydes som et procenttilskud af den faktiske udgift, idet tilskudsbeløbet dog ikke kan overstige det tilskud, som patienten kunne have fået i Danmark. For det tilfælde, at tilskuddet ikke ydes med samme procentsats til de enkelte dele af behandlingen, ydes tilskuddet som en gennemsnitlig procentsats af den faktiske udgift.

Tilskuddet til regelmæssig diagnostisk undersøgelse (ydelse 1140) er i Danmark 98,08 kr. (40 pct. af grundhonoraret pr. 1. april 2012). Tilskuddet til bitewings (ydelse 1150) er i Danmark 80,51 kr. (30 pct. af grundhonoraret). s betalte 650 SEK for ydelse ”Basisundersökning och diagnostik, tandläkare”. Tilskuddet beregnes herefter som 35 pct. af 650 SEK, dog højst 178,59 kr.:

35 pct. af 650 SEK = 227,50 SEK = 205,47 kr.

Da det beregnede beløb overstiger det beløb, som efter overenskomsten gives i tilskud, hvis behandlingen havde fundet sted i Danmark, lægges sidstnævnte beløb til grund.

På denne baggrund ændrer Patientombuddet Region s afgørelse af 12. september 2012 og finder, at er berettiget til et samlet tilskud på 178,59 kr. i tilskud til ydelsen ”Basisundersökning och diagnostik, tandläkare”.

Region har allerede udbetalt 98,08 kr. i tilskud til denne behandling.

Region skal derfor yderligere udbetale 80,51 kr. til .

På denne baggrund ændrer Patientombuddet Region s afgørelse, truffet den 12. september 2012.