Regionens afgørelse om henvisning til klimaterapi i Israel var i overensstemmelse med sundhedsloven

Patientombuddet finder, at Region handlede i overensstemmelse med gældende sagsbehandlingsregler ved behandlingen af s visitation til klimaterapi i Israel den 16. januar 2012. Patientombuddet finder, at Region handlede i overensstemmelse med sundhedslovens § 89, stk. 1, ved ikke at henvise til klimaterapi i Israel den 16. januar 2012.

Sagsnummer:

14POB030

Offentliggørelsesdato:

17. marts 2014

Juridisk tema:

Henvisning til behandling i udlandet

Kategori:

Patientrettigheder

Patientombuddet finder, at Region <****> handlede i overensstemmelse med gældende sagsbehandlingsregler ved behandlingen af <****>s visitation til klimaterapi i Israel den 16. januar 2012. Patientombuddet finder, at Region <****> handlede i overensstemmelse med sundhedslovens § 89, stk. 1, ved ikke at henvise <****> til klimaterapi i Israel den 16. januar 2012.

Klagen

I august 2011 fik diagnosticeret kronisk leddegigt.

Den 16. december 2011 blev indstillet til klimabehandling i Israel af Afdeling 1, Sygehus 1.

Den 16. januar 2012 meddelte Sygehus 2, at der ikke kunne gives et behandlingstilsagn til klimaterapi til Israel.

Den 11. februar 2012 klagede til Patientombuddet over afslaget.

Patientombuddets afgørelse

Patientombuddet finder, at Region handlede i strid med forvaltningslovens § 22 ved behandlingen af s visitation til klimaterapi i Israel den 16. januar 2012.

Patientombuddet finder, at Region handlede i overensstemmelse med sundhedslovens § 89, stk. 1, ved ikke at henvise til klimaterapi i Israel den 16. januar 2012.

Begrundelse

Hændelsesforløb

Den 17. august 2011 fik stillet diagnosen kronisk leddegigt på Afdeling 2, Sygehus 1. Hun havde siden 2009 haft symptomer i form af smerter og hævelse i leddene. Hun blev sat i medicinsk behandling med Methotrexat.

fik efterfølgende bivirkninger i form af kvalme og utilpashed ved behandlingen med Methotrexat, og behandlingen blev stoppet den 23. november 2011. Hun fortsatte i medicinsk behandling med Ibumetin og blev henvist til en diætist.

Den 14. december 2011 ringede til Afdeling 2, Sygehus 1, idet hun havde undersøgt muligheden for at komme på gigtrejse til Israel. Hun var i besiddelse af et ansøgningsskema, som hun ville sende til afdelingen. Hun gjorde opmærksom på, at hun havde benyttet sig af saltvandsbadene i og havde mærket en effekt.

Den 16. december 2011 udfyldte en læge fra Afdeling 2 det pågældende ansøgningsskema. Det blev heri anført, at det syntes indiceret at prøve klimaterapi, idet ikke tålte medicinen ret godt. Hun havde tidligere haft god effekt af saltbade og af at opholde sig i solen.

Den 21. december 2011 kontaktede en læge fra Afdeling 2, Sygehus 1, den professor på Afdeling 4, som var ansvarlig for at visitere henvisninger til klimabehandling i Israel. Han oplyste, at henvisning til klimaterapi med baggrund i en gigtlidelse ville åbne op for et meget stort antal ansøgninger. Henvisningen til Afdeling 4 ville derfor blive lagt i venteposition, og det skulle undersøges nærmere, hvor rettelig skulle ansøge.

Den 4. januar 2012 noterede den læge, som oprindeligt havde udfyldt ansøgningen til klimaterapi den 16. december 2011, i journalen, at lægen blot havde udfyldt henvisningen og forudsat, at den rette instans kunne afgøre, om opfyldte kriterierne for at komme i klimaterapi for regionens regning. Det blev videre noteret, at ikke umiddelbart opfyldte kriterierne for at blive henvist til klimaterapi, idet hun ikke havde psoriasisgigt, og idet hun ikke ønskede den medicinske behandling, som afdelingen ellers havde tilbudt.

Den 16. januar 2012 sendte Sygehus 2 et afslag på visitation til klimaterapi til . Det blev i brevet anført, at hendes ansøgning havde været i høring på Afdeling 3, Sygehus 2. Da der fandtes relevante behandlingsmuligheder på Sygehus 2, fik hun afslag på betalingstilsagn til klimaterapi i Israel.

Regelgrundlaget

Patienter kan tilbydes henvisning til klimaterapi i udlandet, hvor regionen afholder udgiften til behandlingen. Patienten har ikke et krav på at blive henvist, men det er en mulighed.

Retningslinjerne for, hvornår en patient kan henvises til klimaterapi i udlandet fastlægges i de enkelte regioner. Ved vurderingen indgår blandt andet sværhedsgraden af patientens sygdom, og om patienten har haft tilstrækkelig effekt af sædvanlig behandling.

Det er i første omgang regionen, herunder en speciallæge, som træffer afgørelse om, hvorvidt en patient kan henvises til klimaterapi i udlandet for regionens regning. Afgørelsen kan påklages til Patientombuddet.

Patientombuddet kan kun tage stilling til lovligheden af regionens, herunder speciallægens, afgørelse. Det vil sige, at Patientombuddet alene kan forholde sig til, om reglerne for at træffe en afgørelse er overholdt. Patientombuddet kan i en sådan sag ikke tage stilling til det sundhedsfaglige skøn, som lægen har foretaget, herunder om det var korrekt ikke at indstille patienten til klimaterapi. 

I lovgrundlaget til sidst i denne afgørelse findes en mere detaljeret redegørelse for de regler, der gælder for regionernes mulighed for at henvise patienter til klimaterapi samt Patientombuddets grundlag for at vurdere afgørelserne.

Patientombuddets afgørelse

Den 16. januar 2012 fik afslag på den ønskede henvisning til klimaterapi i Israel. I brevet er det anført, at hendes ansøgning havde været i høring på Afdeling 3, Sygehus 2.

Patientombuddet har lagt til grund, at der er tale om en skrivefejl, og at der rettelig skulle have stået Afdeling 4, Sygehus 2.

Videre er det i brevet anført, at da der fandtes relevante behandlingsmuligheder på Sygehus 2, fik hun afslag på betalingstilsagn til klimaterapi i Israel. Ønskede hun at klage, kunne hun henvende sig til Patientombuddet.

Af Region s e-brev af 12. december 2012 har regionen efter forespørgsel oplyst, at regionen henviser psoriasispatienter til klimaterapi i udlandet. Der er udarbejdet retningslinjer for området. Heraf fremgår det blandt andet, at indstillingen sendes til Afdeling 4, Sygehus 2, hvor en overlæge visiterer indstillingerne. For Region s vedkommende findes der ikke en aftale om klimaterapi indenfor reumatologiens område, der vedrører patienter med kronisk leddegigt.

Det er Patientombuddets opfattelse, at afslaget indeholdt en tilstrækkelig begrundelse og en relevant klagevejledning.

Patientombuddet finder derfor, at Region overholdt gældende sagsbehandlingsregler.

Det er Patientombuddets opfattelse, at Region , herunder Sygehus 2, havde hjemmel til på regionens vegne at vurdere, hvilke patienter der kunne visiteres til klimaterapi i udlandet. 

Patientombuddet finder derfor, at Region handlede i overensstemmelse med sundhedslovens § 89, stk. 1, idet der var hjemmel til at træffe den pågældende afgørelse. 

Videre finder Patientombuddet, at Region handlede i overensstemmelse med sundhedslovens § 89, stk. 1, ved ikke at henvise til klimaterapi.

Patientombuddet har herved lagt vægt på, at henvisning af patienter med leddegigt til klimaterapi ville være i strid med regionens egne retningslinjer, som fastslår, at alene patienter med psoriasis kan visiteres til klimaterapi for regionens regning.

Redegørelse for reglerne

Som nævnt ovenfor fremgår det af sundhedslovens § 89, stk. 1, og § 21 i dagældende bekendtgørelse nr. 62 af 20. januar 2010 om ret til sygehusbehandling m.v., at et regionsråd kan tilbyde en patient henvisning til behandling i udlandet.

 

Af sundhedslovens § 76, stk. 1, fremgår det, at indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler om et regionsråds adgang til som led i løsningen af sygehusvæsenets opgaver at drive eller benytte sygehuse og institutioner i udlandet, herunder om regionernes betaling for behandling i udlandet.

 

Det fremgår videre af cirkulære nr. 195 af 16. oktober 1975 om amtskommunernes benyttelse af private kur- og rekonvalescenthjem her i landet og udlandet, at et amtsråd (nu regionerne) kan beslutte at benytte bestemte kur- og rekonvalescenthjem i udlandet. Hvis opholdet i udlandet er forbundet med behandling, skal visitationen ske gennem vedkommende specialafdeling i amtskommunens sygehusvæsen. Det er op til det enkelte amtsråd at træffe beslutning om, i hvilket omfang disse institutioner ønskes benyttet, og hvilket tilskud amtsrådet vil yde til ophold.

 

Danske Regioner har den 22. oktober 2012 indgået en tillægsaftale til kontrakt af 16. oktober 2007 om administration af den offentlige rejsesygesikring. Af tillægsaftalen om behandlingsrejser i udlandet fremgår det, at aftalen omfatter behandlingsrejser til behandlingssteder i udlandet, som regionerne har indgået særlige aftaler med. Leverandøren, i dette tilfælde SOS international, forpligter sig til på regionernes vegne at refundere udgifterne til de patienter, som er visiteret til klimaterapi.

 

Det fremgår af § 6, stk. 1, nr. 6, i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, at klage over behandling i udlandet efter § 89 i sundhedsloven og regler fastsat med hjemmel heri, for så vidt angår retlige forhold, behandles af Patientombuddet.

 

Det fremgår af bemærkningerne til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, at regionsrådet under visse betingelser kan tilbyde behandling i udlandet, jf. sundhedslovens § 89, stk. 1 og 3. Med hensyn til disse bestemmelser forudsættes det, at Patientombuddet alene kan tage stilling til lovligheden af regionsrådets afgørelse efter disse regler, herunder spørgsmål om hjemmel for afgørelsen og om, hvorvidt gældende sagsbehandlingsregler er opfyldt. Patientombuddet vil derimod ikke kunne tage stilling til hensigtsmæssigheden af regionsrådets skøn efter de omhandlede bestemmelser.

 

Regionsrådets afgørelser om afslag på at henvise patienter til klimabehandling i udlandet er afgørelse i forvaltningsretlig forstand, idet der er tale om udtalelser, der fastlægger, hvad der er eller skal være ret i det foreliggende tilfælde.

 

På den baggrund kan Patientombuddet alene forholde sig til, om regionerne, herunder speciallægerne i dermatologi, havde hjemmel til af afvise at visitere patienten til behandling i udlandet, og om regionen i den forbindelse har handlet i overensstemmelse med forvaltningsretlige regler og grundsætninger, herunder de regler der er fastsat i forvaltningsloven. Patientombuddet er derimod afskåret fra, under behandlingen af sagerne, at forholde sig til, hvorvidt det lægelige skøn af patientens sygdom var relevant og fagligt forsvarligt, ligesom Patientombuddet ikke har kompetence til at tage stilling til, om patienten er berettiget til at få sine udgifter refunderet.