Patienten kunne få tilskud til vederlagsfri fysioterapi i udlandet svarende til ydelserne i Danmark

Patientombuddet tiltræder den afgørelse, der er truffet af Kommune den 12. juli 2011 om tilskud til og til s behandling i England i perioden fra den 18. juli til den 12. august 2011.

Sagsnummer:

14POB034

Offentliggørelsesdato:

14. marts 2014

Juridisk tema:

Tilskud til behandling i udlandet

Kategori:

Patientrettigheder

Patientombuddet tiltræder den afgørelse, der er truffet af Kommune <****> den 12. juli 2011 om tilskud til <****> og <****> til <****>s behandling i England i perioden fra den 18. juli til den 12. august 2011.

Regionens afgørelse

og søgte den 3. maj 2011 Kommune om tilskud til vederlagsfri fysioterapi i England til deres datter, . Kommune bevilgede ved afgørelse af 12. juli 2011 12.550,04 kr. til behandlingen. og klagede den 31. juli 2011 til Patientombuddet over tilskuddets størrelse.

Patientombuddets afgørelse

var ikke på ansøgningstidspunktet berettiget til yderligere tilskud fra Kommune til behandlingen i England.

 

 

 

 

Begrundelse

blev den 10. marts 2011 henvist af egen læge til vederlagsfri fysioterapi, da hun har en skævhed i rygsøjlen (skoliose).

s forældre, og , søgte ved e-mail af 3. maj 2011 Kommune om en bevilling til et behandlingsophold på fire uger på i England. De vedlagde i den forbindelse oplysninger fra klinikkens hjemmeside og oplyste, at skulle have seks behandlinger af én times varighed om dagen fem dage om ugen. Behandlingen var planlagt til perioden fra den 18. juli til den 12. august 2011.

Kommune bevilgede ved afgørelse af 12. juli 2011 12.550,04 kr. i tilskud til den forestående behandling i England. Tilskuddet blev beregnet i overensstemmelse med overenskomst om vederlagsfri fysioterapi indgået den 3. maj 1995 mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Danske Fysioterapeuter (senest ændret den 31. juli 2007) og takstoversigt pr. 1. april 2011 som følger:

Behandlingen

Ydelsesnummer

Tilskudsbeløb

Antal

I alt

1. konsultation

0120

390,84 kr.

1

390,84 kr.

Normalbehandling

0121

260,56 kr.

20

5.211,20 kr.

Tillæg for særligt tidskrævende indsats

0124

86,84 kr.

20

1.736,80 kr.

Holdtræning i egne lokaler

4002

260,56 kr.

20

5.211,20 kr.

I alt

12.550,04 kr.

Kommune anførte, at der ifølge overenskomsten kun kan gives ét honorar pr. konsultation og kun én konsultation pr. kalenderdag, men at der undtagelsesvis kan gives et tillæg, når der er tale om en særligt tidskrævende indsats. Desuden kan der ved et begrundet væsentligt behov gives individuel behandling og holdtræning samme dag.

Kommune anviste og at sende den endelige regning til kommunen efter endt behandling.

og klagede den 31. juli 2011 til Patientombuddet. De anførte, at Kommune i afgørelsen af 12. juli 2011 ikke havde taget hensyn til, at den behandling, som fik i England, ikke tilbydes i Danmark. De mener, at det ikke ville være muligt for personer fra andre lande at deltage i behandlingen, hvis den havde været spredt over 24 uger, svarende til de danske regler.

Reglerne om tilskud til behandling

Patientombuddet kan oplyse, at reglerne om retten til refusion af udgifter til behandling i et andet EU- eller EØS-land dels er fastsat ved bekendtgørelse nr. 1098 af 19. november 2008 om adgang til tilskud efter sundhedsloven til varer eller tjenesteydelser, der er købt eller leveret i et andet EU-/EØS-land (ydelsesbekendtgørelsen), dels ved §§ 22-24 i bekendtgørelse nr. 62 af 20. januar 2010 om ret til sygehusbehandling m.v. (sygehusbekendtgørelsen).

Ydelsesbekendtgørelsen regulerer blandt andet retten til refusion af udgifter til vederlagsfri fysioterapi, mens §§ 22-24 i den gældende sygehusbekendtgørelse regulerer retten til refusion af udgifter til sygehusbehandling.

Det er Patientombuddets opfattelse, at reglerne i sygehusbekendtgørelsen finder anvendelse for retten til refusion af udgifter til behandling, som i Danmark alene foretages som sygehusbehandling. Retten til refusion af udgifter til behandling, som i Danmark (også) foregår uden for sygehusregi, er efter Patientombuddets opfattelse reguleret af reglerne i ydelsesbekendtgørelsen.

Vederlagsfri fysioterapi er i Danmark ikke sygehusbehandling.

Det fremgår af § 1, stk. 2, i ydelsesbekendtgørelsen, at der blandt andet ydes tilskud til vederlagsfri fysioterapi. Det fremgår af § 4, at tilskud er betinget af, at den modtagne ydelse er tilskudsberettiget efter sundhedslovgivningen eller overenskomster indgået i medfør heraf. Det fremgår endvidere af § 5, stk. 1, nr. 2, at bestemmelser i sundhedslovgivningen eller i overenskomster indgået i medfør heraf om lægehenvisning eller lægeordination, som forudsætning for ydelse af tilskud, finder tilsvarende anvendelse ved tilskud til varer eller tjenesteydelser købt eller leveret i et andet EU-/EØS-land. Det fremgår endelig af § 14, at det påhviler den sikrede at dokumentere, at den vare eller tjenesteydelse, der søges tilskud til, og som er købt eller leveret i et andet EU-/EØS-land, svarer til en ydelse, hvortil der er tilskud efter sundhedslovgivningen eller overenskomster indgået i medfør heraf.

Der stilles ikke efter reglerne i ydelsesbekendtgørelsen krav om forhåndsgodkendelse som betingelse for at opnå tilskud.

Det følger heraf, at og ikke skulle søge Kommune om en bevilling for at få tilskud til s behandling, men kunne have sendt regningerne efter behandlingens afslutning. Der er i ydelsesbekendtgørelsen dog ikke noget til hinder for, at en kommune kan give tilsagn om tilskud.

Tilskud til s behandling i England

Det fremgår af § 36, i overenskomsten om vederlagsfri fysioterapi, at individuel behandling omfattet af overenskomsten kan bestå af (en kombination) fysioterapeutisk undersøgelse, biomekanisk bevægelsesterapi, neurofysioterapi, psykomotorisk bevægelsesterapi, ADL-funktionstræning, kompenserende behandling, lungefysioterapi, ødembehandling, manuel behandling, apparaturbehandling og information og vejledning. Det er nærmere beskrevet i et bilag til overenskomsten, hvad disse terapiformer indebærer.

Det fremgår af § 37 i overenskomsten, at holdtræning kan bestå af de samme ydelser, dog ikke undersøgelse, manuel terapi, apparaturbehandling og kompenserende behandling. Det er forudsat, at der normalt vil være mellem tre og seks personer pr. hold. Dog kan holdene være større, hvis der indgår flere terapeuter eller instruktører i træningen.

Det fremgår af s hjemmeside, at behandlerne – med én undtagelse – er universitetsuddannede fysioterapeuter.

Det fremgår endvidere af hjemmesiden, at behandlingen blandt andet består af træning af bevægelsesfærdigheder, koordinationstræning, cirkulationsbefordrende øvelser, udstrækning og afspænding og manuel behandling, som er behandlingsformer, som er nævnt i bilaget til overenskomsten. Det fremgår ligeledes af hjemmesiden, at der finder en gratis forundersøgelse sted, inden behandlingen iværksættes.

Det er på denne baggrund Patientombuddets opfattelse, at den behandling, som gives på svarer til behandling, som er vederlagsfri efter overenskomsten.

Patientombuddet kan oplyse, at det fremgår af overenskomstens § 38, stk. 2, at der kun kan gives ét honorar pr. konsultation og kun én konsultation pr. kalenderdag. Det fremgår endvidere, at der undtagelsesvis kan gives et tillæg til normalbehandlingshonoraret, når der er tale om en særligt tidskrævende indsats. Når det er fagligt indiceret og begrundet i et væsentligt behov hos patienten, fx som følge af visse handicaps og/eller særlige transportbehov, kan der foretages individuel behandling og holdtræning samme dag.

Patientombuddet finder på denne baggrund, at Kommune i overensstemmelse med overenskomsten afslog at bevilge tilskud svarende til mere end én behandling om dagen.

Patientombuddet finder ikke grundlag for at tilsidesætte det skøn, som man har udøvet i Kommune med hensyn til bevillingen af tillæg for særligt tidskrævende behandling og s behov for at få individuel behandling og holdtræning samme dag.

Patientombuddet finder imidlertid, at Kommune ikke var forpligtet til at bevilge et tilskud til 1. konsultation – 390,84 kr. – da det fremgår af s hjemmeside, at denne konsultation er gratis. Patientombuddet finder dog ikke grundlag for at ændre Kommune s afgørelse på grund af dette.

På denne baggrund tiltræder Patientombuddet Kommune s afgørelse af 12. juli 2011. Patientombuddet har ikke herved taget stilling til, om efter modtaget behandling har kunnet dokumentere yderligere behandling, som ville kunne berettige til tilskud efter EU-retten.