Patienten skulle ikke betale for sundhedskort ved gruppeskifte, da hun ikke selv havde skiftet gruppe

Patientombuddet ændrer den afgørelse, der er truffet af Kommune den 8. november 2012 om s egenbetaling for sundhedskort. havde ret til et sundhedskort uden egenbetaling.

Sagsnummer:

14POB036

Offentliggørelsesdato:

17. marts 2014

Juridisk tema:

Sundhedskort, herunder betaling for sundhedskortet

Kategori:

Patientrettigheder

Patientombuddet ændrer den afgørelse, der er truffet af Kommune <****> den 8. november 2012 om <****>s egenbetaling for sundhedskort. <****> havde ret til et sundhedskort uden egenbetaling.

Kommunens afgørelse

Kommune havde den 3. august 2009 modtaget en indbetaling på 165 kr., hvor der var angivet ”Sundhedskort ”. Kommune foretog herefter gruppeskifte således, at blev flyttet til gruppe 2. klagede den 26. juni 2012 på vegne af over gruppeskiftet, da ikke erindrede at have foretaget skifte af sikringsgruppe. Kommune afslog ved brev af 8. november 2012 at betale for nyt sundhedskort og at betale s lægeregninger. klagede ved brev modtaget af Kommune den 15. november 2012 over afgørelsen.

Begrundelse

henvendte sig den 26. juni 2012 på vegne af til Kommune , da var uforstående overfor en regning fra egen læge dækkende perioden fra den 16. maj 2011 til den 15. maj 2012, da hun ikke erindrede at have skiftet sikringsgruppe. oplyste i den forbindelse, at på tidspunktet, hvor indbetalingen skete, var indlagt på psykiatrisk afdeling og ikke havde adgang til telefon. Hun har endvidere fremvist et sundhedskort udstedt den 1. august 2009, hvorpå der er angivet gruppe 1.

Kommune har i brev af 13. december 2012 oplyst, at kommunen den 3. august 2009 modtog en indbetaling på kommunens hovedkonto på 165 kr., vedrørende gruppeskifte fra gruppe 1 til gruppe 2 for . Kommune har endvidere oplyst, at det fremgår af kommunens sygesikringssystem, at der den 25. juli 2009 blev foretaget en automatisk bestilling af sundhedskort, som skyldes, at s egen læge skiftede adresse fra den 1. august 2009, hvorfor der den 1. august 2009 blev udstedt et sundhedskort til som gruppe 1-sikret. Kommune har videre oplyst, at en medarbejder på baggrund af indbetalingen den 3. august 2009 foretog gruppeskifte til gruppe 2 med tilbagevirkende kraft til den 1. august 2009.

Kommune har i brev af  20. juni 2012 oplyst, at kommunen af sin bank ikke kunne få oplyst, hvem der havde indbetalt pengene den 3. august 2009.

Kommune sendte den 8. november 2012 kopi af sagens akter til og gav i den forbindelse klagevejledning.

Kommune har den 22. oktober 2013 telefonisk oplyst til Patientombuddet, at bilag 1 (som angivet i kommunens brev af 13. december 2012), angiver indbetaling til kommunens hovedkonto, og at der ved betalingen er angivet ”Sundhedskort ”. Kommunen oplyste endvidere, at det ikke kunne ses, hvordan anmodede om skifte af sikringsgruppe, da dette skete tilbage i 2009. Kommunen oplyste endelig, at man på daværende tidspunkt ikke kunne skifte sikringsgruppe digitalt. Man skulle således henvende sig telefonisk eller møde op personligt.

har i brev af 12. juni 2012 anført, at hun først, da hun modtog en regning fra egen læge den 24. maj 2012, fandt ud af, at hun var registreret i gruppe 2. Hun har endvidere anført, at hun ikke har nogen erindring om at skulle have skiftet sikringsgruppe. Hun har videre anført, at hun på tidspunktet for skiftet af sikringsgruppe var indlagt på lukket afdeling i , og at hun ikke havde adgang til telefon, hvorfor det er usandsynligt, at det er hende, der har lavet en fejl.

Patientombuddet har indhentet s journal, hvoraf fremgår, at hun fra den 1. august 2009 var frataget adgang til telefon.

Region har til sagen oplyst, at i perioden fra den 1. august 2009 til den 15. maj 2011 har benyttet privat praktiserende læge 7 gange. Regionen kunne ikke oplyse, om der var sket betaling for behandlingen.

s tidligere praktiserende læge har oplyst, at han ikke umiddelbart kan se, at der er sket eller opkrævet betaling for behandlingen modtaget i ovenstående periode.

Af § 13, stk. 1, i dagældende bekendtgørelse nr. 582 af 10. juni 2009 om valgfri indplacering i sikringsgrupper, udstedelse af sundhedskort, EU-sygesikringskort m.v., nu bekendtgørelse nr. 1067 af 14. november 2012, fremgår det, at kommunen opkræver et gebyr på 155 kr. (grundbeløb 2007-niveau), svarende til 180 kr. i grundbeløb 2012-niveau, for hvert sundhedskort eller særlige sundhedskort, der udstedes på grund af kortets bortkomst eller ødelæggelse, eller når den sikrede ønsker ændringer i oplysningerne, der kan henføres til vedkommendes egen beslutning eller handlemåde.

Det fremgår videre af samme bestemmelse, at der dog ikke opkræves gebyr for kort, der udstedes:

1)        I forbindelse med generel udskrivning af kort til alle aktivt sikrede.

2)        Når den sikrede første gang får ret til ydelser efter sundhedsloven.

3)        I forbindelse med overgang mellem hvilende og aktiv sikring, f.eks. i forbindelse med påbegyndelse eller ophør af værnepligt.

4)        Ved ændring af personnummer.

5)        I forbindelse med lægeskift som følge af praksisophør, ved ophævelse eller ændring af kompagniskabspraksis eller andre ændringer i lægepraksis, som er begrundet i beslutninger, der træffes af den enkelte læge eller regionen.

6)        I forbindelse med flytning, herunder hvis der samtidig med flytning sker lægeskift.

7)        Ved navneændring i forbindelse med indgåelse af ægteskab.

8)        Ved brud eller revner i kortet, når dette er mere end 4 år gammelt.

9)        Ved defekt ved magnetstriben, der ikke kan henføres til forkert opbevaring eller brug af kortet.

Der skal således som udgangspunkt betales et gebyr ved udstedelse af et nyt sundhedskort, medmindre betingelserne i § 13, stk. 1, nr. 1 – 9, er opfyldt.

Det er uanset denne bestemmelse Patientombuddets opfattelse, at der ikke kan kræves betaling af en patient der skifter tilbage til sikringsgruppe 1, når det ikke kan sandsynliggøres, at det var patienten selv, som foretog det oprindelige skifte til sikringsgruppe 2. I et sådant tilfælde er der ikke tale om en ændring i oplysningerne, som kan henføres til den sikredes egen beslutning eller handlemåde.

Det er Patientombuddets vurdering, at det ikke kan lægges til grund, at selv har anmodet om at skifte til sikringsgruppe 2. Patientombuddet har i den forbindelse lagt vægt på, at Kommune ikke har fremlagt dokumentation for anmodningen om skifte af sikringsgruppe forud for betalingen ved eksempelvis telefonnotat om anmodning om skifte af sikringsgruppe eller et notat i forbindelse med, at borgeren er mødt op i kommunen. Der er endvidere lagt vægt på, at blev frataget adgang til telefon den 1. august 2009, og at hun var indlagt på en lukket afdeling. Der er endelig lagt vægt på, at s navn ikke er stavet korrekt ved indbetalingen.

Det er endvidere Patientombuddets vurdering, at efter det oplyste, ikke havde anledning til at blive opmærksom på, at hun var omfattet af sikringsgruppe 2, før hun modtog lægeregningen dateret den 24. maj 2012. Patientombuddet har i den forbindelse lagt vægt på, at der efter det oplyste blev fremsendt to sundhedskort til i starten af august 2009, hvor det ene angav sikringsgruppe 1 og det andet sikringsgruppe 2. Desuden findes det ikke dokumenteret, at blev opkrævet betaling for sine lægebesøg i perioden fra den 1. august til den 15. maj 2011, hvorfor hun efter Patientombuddets opfattelse ikke burde have mistænkt, at hun var registreret i gruppe 2, førend hun den 24. maj 2012 modtog en regning fra sin praktiserende læge.

Patientombuddet finder herefter, at der ikke er tilstrækkelig dokumentation for, at s ønske om ændringer i oplysningerne i sundhedskortet i forbindelse med hendes skifte tilbage til sikringsgruppe 1, kan henføres til s egen beslutning eller handlemåde.

På denne baggrund ændrer Patientombuddet den afgørelse, der er truf­fet af Kommune den 8. november 2012 om s egenbetaling for sundhedskort i forbindelse med gruppeskifte.

Afsluttende bemærkninger

Det skal afslutningsvis bemærkes, at Patientombuddet ikke har kompetence til at tage stilling til s krav om, at Kommune betaler hendes lægeregning for perioden fra den 16. maj 2011 til den 15. maj 2012.

Et sådant krav kan, hvis parterne ikke kan blive enige, behandles ved domstolene.