Tilskud til blandt andet en bro, selv om præparationerne var påbegyndt inden ansøgningstidspunktet

Patientombuddet ændrer den afgørelse, der er truf¬fet af Region den 19. juli 2013 om tilskud til tandpleje til . havde ret til tilskud til tandpleje.

Sagsnummer:

14POB041

Offentliggørelsesdato:

23. april 2014

Juridisk tema:

Tilskud til tandpleje

Kategori:

Patientrettigheder

Patientombuddet ændrer den afgørelse, der er truf¬fet af Region <****> den 19. juli 2013 om tilskud til tandpleje til <****>. <****> havde ret til tilskud til tandpleje.

Klagen

Regionstandplejen ved Region meddelte ved brev af 19. juli 2013 afslag på tilskud til tandpleje. Han klagede den 25. juli 2013 over Region s afgørelse.

 

Begrundelse

Indledende oplysninger

Patientombuddet har bemærket, at Region ved sin afgørelse af 19. juli 2013 gav afslag på tilskud til tandpleje for så vidt angik brobehandlingen i underkæben, da denne allerede var lavet og indsat.

 

Ud fra sagens materiale er det Patientombuddets opfattelse, at s tandlæge på vegne af ham ikke ansøgte Region om tilskud til tandpleje for denne del af behandlingen, selvom det fremgik af behandlingsoverslaget af 15. januar 2013, som lå til grund for ansøgningen, da det ifølge s tandlæge var en sygehusopgave som opfølgning på behandling af kræft i kæben.

Patientombuddet tager ved sin afgørelse således udelukkende stilling til den del af Region s afgørelse af 19. juli 2013 som vedrører behandling i overmunden.

 

Hændelsesforløb

blev i 2007 opereret for cancer i munden, og han har efterfølgende modtaget strålebehandling i hoved- og halsområdet.

Patientombuddet kan af sagens materiale se, at s tandlæge indgav ansøgning den 26. november 2012 til tand-mund-kæbekirurgisk afdeling, Sygehus 1. Ansøgningen var bilagt overslag, røntgenbilleder samt andet journalmateriale.

Der blev ved behandlingsoverslag af 15. januar 2013 blandt andet ansøgt om tilskud til brobehandling i overmunden. Der blev endvidere ansøgt om tilskud til rodbehandling af fem tænder i overmunden nemlig tand 3+,+1,+2,+3,+4. Patientombuddet har lagt til grund, at ansøgningen af 26. november 2012 også omfattede en ansøgning om tilskud til rodbehandling af disse tænder.

Region modtog den 18. januar 2013 en skrivelse fra s tandlæge, som oplyste, at han fremsendte journalmateriale samt udskrivningsmateriale fra Sygehus 2. Det er i skrivelsen forklaret, at alt materiale oprindeligt var sendt til Sygehus 1, da havde været bosiddende i Region , men at han var flyttet til , hvorfor Sygehus 1 havde fremsendt materialet til Region , og at tandlægen var blevet oplyst om, at materialet var bortkommet.

Af journalen fra Regionstandplejen, Region , fremgår det den 23. januar 2013, at man har ringet til tandlægen, da man ikke havde modtaget et ansøgningsskema og røntgenbilleder, og at man afventede dette.

Videre fremgår det den 4. marts 2013, at Regionstandplejen kontaktede s tandlæge, hvor man anmodede om nyere røntgenbilleder og ansøgningsskema.

Patientombuddet kan se, at ansøgningsskemaet er underskrevet den 31. marts 2013.

Endelig fremgår det af journalen fra Regionstandplejen den 26. juni 2013, at man havde talt med tandlægen, idet man fortsat manglede nye røntgenbilleder. Tandlægen oplyste, at kom til undersøgelsen den 4. juli 2013, hvor man ville tage nogle røntgenbilleder, som herefter ville blive fremsendt til Regionstandplejen.

blev den 11. juli 2013 visiteret i tandplejen, og han havde inden denne undersøgelse fået en provisorisk bro i overmunden.

Ansøgningstidspunktet

Det fremgår af sundhedslovens § 166, stk. 1, at regionsrådet yder et særligt tilskud til tandpleje til kræftpatienter, der på grund af strålebehandling i hoved eller halsregionen eller på grund af kemoterapi har betydelige dokumenterede tandproblemer.

Det fremgår desuden af sundhedslovens § 166, stk. 4, at ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter nærmere regler for støtte til de nævnte patientgrupper, herunder for størrelsen af patientens maksimale egenbetaling i praksistandplejen. Ministeren har fastsat regler herom i bekendtgørelse nr. 179 af 28. februar 2012 om tandpleje.

Patientombuddet kan oplyse, at det af bekendtgørelse nr. 179 af 28. februar 2012 om tandpleje § 23, stk. 1, fremgår, at der ydes et særligt tilskud til tandpleje til kræftpatienter, der efter strålebehandling i hoved- eller halsregionen har betydelige dokumenterede tandproblemer. Det vil sige, at det er en betingelse for at yde tilskud til tandpleje, at patienten har betydelige dokumenterede tandproblemer, og at tandproblemerne er en følge af strålebehandlingen.

Det fremgår videre § 23, stk. 2, i samme bekendtgørelse, at behandlingsbehovet som følge af strålebehandling skal dokumenteres over for regionen via hospitalsjournaler, røntgenbilleder m.v. fra onkologiske afdelinger samt erklæring fra egen tandlæge. Regionsrådet udsteder en tilskudsbevilling til patienter, der visiteres til det særlige tandplejetilbud.

Det fremgår endvidere af § 23, stk. 4, i samme bekendtgørelse, at patientens egenbetaling til tandpleje hos praktiserende tandlæger maksimalt kan udgøre 1.450 kr. årligt (grundbeløb pr. 1. januar 2005). Når patienten kan dokumentere en egenbetaling inden for 12 måneder – regnet fra bevillingsansøgningen - der overstiger 1.450 kr. (grundbeløb pr. 1. januar 2005), betaler regionen den fremtidige patientandel for tandplejeydelser omfattet af regionens tilskudsbevilling.

Patientombuddet kan videre oplyse, at det af vejledning nr. 10128 af 30. juni 2006 om omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje mv. fremgår, at forudsætningen for, at en patient omfattes af den særlige tilskudsordning, er, at det kan dokumenteres, at det odontologiske behandlingsbehov har karakter af at være betydelige tandproblemer, og at disse skal kunne relateres til strålebehandlingen.

Det er på den baggrund Patientombuddets opfattelse, at ansøgningstidspunktet anses for at være det tidspunkt, hvor regionen har modtaget relevant dokumentation for sygdommen og det tandmæssige behandlingsbehov.

Ud fra sagens oplysninger er det Patientombuddets opfattelse, at s tandlæge indgav ansøgning med relevant dokumentation den 26. november 2012, hvorfor dette må anses for ansøgningstidspunktet.

Patientombuddet kan ikke lægge vægt på, at ansøgningen om tilskud til tandpleje efter sundhedslovens § 166 er sendt til tand-mund-kæbekirurgisk afdeling, Sygehus 1, idet der i henhold til forvaltningslovens § 7, stk. 2, påhviler en offentlig myndighed en pligt til at videresende en henvendelse til rette myndighed.

Det er Patientombuddets opfattelse, at ansøgningstidspunktet ikke forrykkes af, at en patient flytter fra en region til en anden. Ansøgningstidspunktet er således fortsat datoen for den oprindelige ansøgning, selvom patienten i mellemtiden flytter til en anden region.

Det er derfor Patientombuddets opfattelse, at ansøgningstidspunktet fortsat er den 26. november 2012, selvom ansøgningen oprindeligt blev indgivet i Region og selvom efterfølgende flyttede til Region .

Patientombuddet finder på den baggrund, at ansøgningstidspunktet for tilskud til tandpleje var den 26. november 2012.

Brobehandlingen i overmunden

Region gav den 19. juli 2013 afslag på tilskud til tandpleje for så vidt angik brobehandlingen i overkæben med den begrundelse, at behandlingen var påbegyndt og alle præparationer var foretaget. Det havde derfor ikke været muligt at vurdere tændernes tilstand inden behandlingen.

Af vejledning nr. 10128 af 30. juni 2006 fremgår, at målgruppen for tilskudsordningen er patienter, der på grund af strålebehandling af kræftsygdomme på hoved og hals har betydelige tandproblemer.

Videre fremgår det af vejledningen, at det odontologiske behandlingsbehov som følge af strålebehandlingen omfatter behandlingskrævende tilstande, som er tilkommet efter saneringen og som kan relateres til strålebehandlingen. Behandling af tandsættet udføres således svarende til det dokumenterede behov (tandfyldninger, rodbehandlinger, kroner, proteser m.v.) Hertil kommer et odontologisk behov for forebyggende tiltag, som næsten altid er påkrævet i forbindelse med strålebehandling. Den konserverende behandling bør således suppleres af forebyggende behandling (afpudsning, tandrensning, kontrol, instruktion m.v.) f.eks. hver 3. måned, afhængig af behov.

Det fremgår endvidere af vejledningen, at der både i forbindelse med udarbejdelse af behandlingsforslag og med eventuel godkendelse af behandlingstilbuddet bør anlægges en helhedsvurdering for så vidt angår patientens samlede odontologiske status og prognose for tandsættet.

Hertil fremgår det af vejledningen, at valg af behandling derfor må baseres på en konkret, individuel tandlægefaglig vurdering, hvorunder der finder en samlet afvejning sted af de fordele og ulemper, der er forbundet med de konkrete behandlingsmuligheder. En sådan helhedsvurdering, for så vidt angår patientens samlede odontologiske status og prognose for tandsættet, bør således medføre, at behandlingstiltaget giver patienten en blivende tandsundhedsgevinst.

Det fremgår af sagens materiale, at havde en midlertidig bro (provisorisk bro).

Det er Patientombuddets opfattelse, at den midlertidige bro i s tilfælde havde til formål at afprøve, om han kunne anvende en fastcementeret bro. Videre var det for at give tilvænning til en ny bidhøjde, herunder afprøvning og tilpasning af bidhøjden. Det var videre for at beskytte de underliggende rodbehandlinger i de involverede tænder. Endelig var det for at stabilisere de involverede tænder, ikke mindst i behandlingsperioden, så tænderne ikke flyttede sig.

Det er Patientombuddets vurdering, at den provisoriske bro i s tilfælde ikke var fremstillet med henblik på varig holdbarhed. Den provisoriske bro var fremstillet af plast, og den ville derfor hverken være holdbar eller udgøre tilstrækkelig behandling med henblik på at give ham en blivende tandsundhedsgevinst.

Efter en gennemgang af sagens materiale er det Patientombuddets vurdering, at som følge af strålebehandlingen, som i hans tilfælde ramte de store spytkirtler, har udtalt mundtørhed, og dermed ubetinget meget stor og forøget risiko for udvikling af caries i de resterende tænder.

Det er i forlængelse heraf Patientombuddets vurdering, at det ville være kontraindiceret at fremstille en aftagelig delprotese til , når det er muligt at fremstille en permanent, fastsiddende, cementeret bro.

Det er derfor Patientombuddets vurdering, at det var strålebehandlingen, der medførte, at havde total mundtørhed, sådan som det er dokumenteret i regionens tandjournal, og at det videre var strålebehandlingen, som medførte behovet for en permanent bro i overkæben.

Det er hertil Patientombuddets vurdering, at forberedelserne (præparationerne) på tænderne ikke har betydning for vurderingen af strålebehandlingens betydning for behovet for en permanent bro, idet behovet er begrundet mere i den permanente mundtørhed end i tændernes tilstand inden behandling.

Patientombuddet finder på den baggrund, at havde betydelige tandproblemer, og at disse tandproblemer var en følge af strålebehandlingen, hvorfor han er berettiget til tilskud til tandpleje, for så vidt angår brobehandlingen i overmunden.

Rodbehandlingerne

Det fremgår af tandlægejournalen, at der var kronisk betændelse i rodspidsen på tand +3, hvorfor den blev rodbehandlet den 5. november 2012.

Videre fremgår det af tandlægejournalen, at tand +1 og +2 havde døde rodnerver, hvorfor begge tænder blev rodbehandlet den 8. november 2012.

Det fremgår endvidere af tandlægejournalen, at der var uafvendelig betændelse i rodnerven på tand 3+. Den blev derfor rodbehandlet den 13. november 2012, hvor der blev foretaget lokalbedøvelse, udrensning og skylning af rodkanal, rodmål samt fyldning af rodkanal med gummimateriale (guttaperka).

Endelig fremgår det af tandlægejournalen, at der var død rodverve i tand +4. Den blev derfor rodbehandlet den 17. januar 2013, hvor kun den ene af to rodkanaler fyldes med rodfyldningsmaterialet guttaperka. Den anden rodkanal er så indsnævret, at den ikke kan udrenses. I den lægges et desinficerende materiale. Det blev samtidig noteret, at tandens fremtidsudsigt dermed var dubiøs.

Det er Patientombuddets opfattelse, at det for en patient som , der var blevet bestrålet på overkæbens tandbærende dele, vil være risikabelt at udsætte rodbehandling, når behovet herfor var konstateret, idet selv kroniske infektioner ville kunne føre til nekrose af knoglen, der som følge af bestrålingen har en meget dårlig blodgennemstrømning.

Det er Patientombuddets vurdering, at alle de ovennævnte specifikke rodbehandlinger var anført i journalen med relevante diagnoser, som nødvendiggjorde rodbehandling.   

Som ovenfor anført er det Patientombuddets opfattelse, at havde betydelige tandproblemer, som var en følge af strålebehandlingen.

Patientombuddet kan oplyse, at en bevilling af tilskud til tandpleje gælder fra ansøgningstidspunktet. Behandling foretaget efter ansøgningstidspunktet vil derfor efter omstændighederne være omfattet af bevillingen. Heraf følger at en patient ikke er berettiget til tilskud til tandpleje til behandling, som er påbegyndt inden ansøgningstidspunktet.

Videre kan Patientombuddet oplyse, at det af § 23, stk. 5, i ovennævnte bekendtgørelse følger, at påbegyndelse af særligt kostbare behandlinger dog ikke kan ske, før regionsrådet har godkendt behandlingsforslaget samt det af tandlægen afgivne behandlingstilbud.

Det er Patientombuddets opfattelse, at en rodbehandling ikke kan karakteriseres som ”kostbar behandling”.

Det er videre Patientombuddets opfattelse, at det således ikke var en forudsætning for, at rodbehandlingerne kunne omfattes af reglerne  tilskud til tandpleje, at regionsrådet havde godkendt denne behandling, inden den var påbegyndt.

Det er dog Patientombuddets opfattelse, at udelukkende er berettiget til tilskud til tandpleje til rodbehandlingen, som blev foretaget den 17. januar 2013, da de øvrige ovennævnte rodbehandlinger blev foretaget inden den 26. november 2012, og dermed inden ansøgningstidspunktet, hvorfor de ikke kan omfattes af retten til tilskud til tandpleje.

På denne baggrund finder Patientombuddet samlet, at s tandproblemer var betydelige på tidspunktet for Region s afgørelse af 19. juli 2013. Det er videre Patientombuddets opfattelse, at s tandproblemer var en følge af strålebehandlingen, hvilket medfører, at han er berettiget til tilskud til rodbehandlingen foretaget den 17. januar 2013 samt til en permanent bro i overkæben.

klagen

Regionstandplejen ved Region meddelte ved brev af 19. juli 2013 afslag på tilskud til tandpleje. Han klagede den 25. juli 2013 over Region s afgørelse.

 

begrundelse

Indledende oplysninger

Patientombuddet har bemærket, at Region ved sin afgørelse af 19. juli 2013 gav afslag på tilskud til tandpleje for så vidt angik brobehandlingen i underkæben, da denne allerede var lavet og indsat.

 

Ud fra sagens materiale er det Patientombuddets opfattelse, at s tandlæge på vegne af ham ikke ansøgte Region om tilskud til tandpleje for denne del af behandlingen, selvom det fremgik af behandlingsoverslaget af 15. januar 2013, som lå til grund for ansøgningen, da det ifølge s tandlæge var en sygehusopgave som opfølgning på behandling af kræft i kæben.

Patientombuddet tager ved sin afgørelse således udelukkende stilling til den del af Region s afgørelse af 19. juli 2013 som vedrører behandling i overmunden.

 

Hændelsesforløb

blev i 2007 opereret for cancer i munden, og han har efterfølgende modtaget strålebehandling i hoved- og halsområdet.

Patientombuddet kan af sagens materiale se, at s tandlæge indgav ansøgning den 26. november 2012 til tand-mund-kæbekirurgisk afdeling, Sygehus 1. Ansøgningen var bilagt overslag, røntgenbilleder samt andet journalmateriale.

Der blev ved behandlingsoverslag af 15. januar 2013 blandt andet ansøgt om tilskud til brobehandling i overmunden. Der blev endvidere ansøgt om tilskud til rodbehandling af fem tænder i overmunden nemlig tand 3+,+1,+2,+3,+4. Patientombuddet har lagt til grund, at ansøgningen af 26. november 2012 også omfattede en ansøgning om tilskud til rodbehandling af disse tænder.

Region modtog den 18. januar 2013 en skrivelse fra s tandlæge, som oplyste, at han fremsendte journalmateriale samt udskrivningsmateriale fra Sygehus 2. Det er i skrivelsen forklaret, at alt materiale oprindeligt var sendt til Sygehus 1, da havde været bosiddende i Region , men at han var flyttet til , hvorfor Sygehus 1 havde fremsendt materialet til Region , og at tandlægen var blevet oplyst om, at materialet var bortkommet.

Af journalen fra Regionstandplejen, Region , fremgår det den 23. januar 2013, at man har ringet til tandlægen, da man ikke havde modtaget et ansøgningsskema og røntgenbilleder, og at man afventede dette.

Videre fremgår det den 4. marts 2013, at Regionstandplejen kontaktede s tandlæge, hvor man anmodede om nyere røntgenbilleder og ansøgningsskema.

Patientombuddet kan se, at ansøgningsskemaet er underskrevet den 31. marts 2013.

Endelig fremgår det af journalen fra Regionstandplejen den 26. juni 2013, at man havde talt med tandlægen, idet man fortsat manglede nye røntgenbilleder. Tandlægen oplyste, at kom til undersøgelsen den 4. juli 2013, hvor man ville tage nogle røntgenbilleder, som herefter ville blive fremsendt til Regionstandplejen.

blev den 11. juli 2013 visiteret i tandplejen, og han havde inden denne undersøgelse fået en provisorisk bro i overmunden.

Ansøgningstidspunktet

Det fremgår af sundhedslovens § 166, stk. 1, at regionsrådet yder et særligt tilskud til tandpleje til kræftpatienter, der på grund af strålebehandling i hoved eller halsregionen eller på grund af kemoterapi har betydelige dokumenterede tandproblemer.

Det fremgår desuden af sundhedslovens § 166, stk. 4, at ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter nærmere regler for støtte til de nævnte patientgrupper, herunder for størrelsen af patientens maksimale egenbetaling i praksistandplejen. Ministeren har fastsat regler herom i bekendtgørelse nr. 179 af 28. februar 2012 om tandpleje.

Patientombuddet kan oplyse, at det af bekendtgørelse nr. 179 af 28. februar 2012 om tandpleje § 23, stk. 1, fremgår, at der ydes et særligt tilskud til tandpleje til kræftpatienter, der efter strålebehandling i hoved- eller halsregionen har betydelige dokumenterede tandproblemer. Det vil sige, at det er en betingelse for at yde tilskud til tandpleje, at patienten har betydelige dokumenterede tandproblemer, og at tandproblemerne er en følge af strålebehandlingen.

 

Det fremgår videre § 23, stk. 2, i samme bekendtgørelse, at behandlingsbehovet som følge af strålebehandling skal dokumenteres over for regionen via hospitalsjournaler, røntgenbilleder m.v. fra onkologiske afdelinger samt erklæring fra egen tandlæge. Regionsrådet udsteder en tilskudsbevilling til patienter, der visiteres til det særlige tandplejetilbud.

Det fremgår endvidere af § 23, stk. 4, i samme bekendtgørelse, at patientens egenbetaling til tandpleje hos praktiserende tandlæger maksimalt kan udgøre 1.450 kr. årligt (grundbeløb pr. 1. januar 2005). Når patienten kan dokumentere en egenbetaling inden for 12 måneder – regnet fra bevillingsansøgningen - der overstiger 1.450 kr. (grundbeløb pr. 1. januar 2005), betaler regionen den fremtidige patientandel for tandplejeydelser omfattet af regionens tilskudsbevilling.

Patientombuddet kan videre oplyse, at det af vejledning nr. 10128 af 30. juni 2006 om omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje mv. fremgår, at forudsætningen for, at en patient omfattes af den særlige tilskudsordning, er, at det kan dokumenteres, at det odontologiske behandlingsbehov har karakter af at være betydelige tandproblemer, og at disse skal kunne relateres til strålebehandlingen.

Det er på den baggrund Patientombuddets opfattelse, at ansøgningstidspunktet anses for at være det tidspunkt, hvor regionen har modtaget relevant dokumentation for sygdommen og det tandmæssige behandlingsbehov.

Ud fra sagens oplysninger er det Patientombuddets opfattelse, at s tandlæge indgav ansøgning med relevant dokumentation den 26. november 2012, hvorfor dette må anses for ansøgningstidspunktet.

Patientombuddet kan ikke lægge vægt på, at ansøgningen om tilskud til tandpleje efter sundhedslovens § 166 er sendt til tand-mund-kæbekirurgisk afdeling, Sygehus 1, idet der i henhold til forvaltningslovens § 7, stk. 2, påhviler en offentlig myndighed en pligt til at videresende en henvendelse til rette myndighed.

Det er Patientombuddets opfattelse, at ansøgningstidspunktet ikke forrykkes af, at en patient flytter fra en region til en anden. Ansøgningstidspunktet er således fortsat datoen for den oprindelige ansøgning, selvom patienten i mellemtiden flytter til en anden region.

Det er derfor Patientombuddets opfattelse, at ansøgningstidspunktet fortsat er den 26. november 2012, selvom ansøgningen oprindeligt blev indgivet i Region og selvom efterfølgende flyttede til Region .

Patientombuddet finder på den baggrund, at ansøgningstidspunktet for tilskud til tandpleje var den 26. november 2012.

Brobehandlingen i overmunden

Region gav den 19. juli 2013 afslag på tilskud til tandpleje for så vidt angik brobehandlingen i overkæben med den begrundelse, at behandlingen var påbegyndt og alle præparationer var foretaget. Det havde derfor ikke været muligt at vurdere tændernes tilstand inden behandlingen.

Af vejledning nr. 10128 af 30. juni 2006 fremgår, at målgruppen for tilskudsordningen er patienter, der på grund af strålebehandling af kræftsygdomme på hoved og hals har betydelige tandproblemer.

Videre fremgår det af vejledningen, at det odontologiske behandlingsbehov som følge af strålebehandlingen omfatter behandlingskrævende tilstande, som er tilkommet efter saneringen og som kan relateres til strålebehandlingen. Behandling af tandsættet udføres således svarende til det dokumenterede behov (tandfyldninger, rodbehandlinger, kroner, proteser m.v.) Hertil kommer et odontologisk behov for forebyggende tiltag, som næsten altid er påkrævet i forbindelse med strålebehandling. Den konserverende behandling bør således suppleres af forebyggende behandling (afpudsning, tandrensning, kontrol, instruktion m.v.) f.eks. hver 3. måned, afhængig af behov.

Det fremgår endvidere af vejledningen, at der både i forbindelse med udarbejdelse af behandlingsforslag og med eventuel godkendelse af behandlingstilbuddet bør anlægges en helhedsvurdering for så vidt angår patientens samlede odontologiske status og prognose for tandsættet.

Hertil fremgår det af vejledningen, at valg af behandling derfor må baseres på en konkret, individuel tandlægefaglig vurdering, hvorunder der finder en samlet afvejning sted af de fordele og ulemper, der er forbundet med de konkrete behandlingsmuligheder. En sådan helhedsvurdering, for så vidt angår patientens samlede odontologiske status og prognose for tandsættet, bør således medføre, at behandlingstiltaget giver patienten en blivende tandsundhedsgevinst.

Det fremgår af sagens materiale, at havde en midlertidig bro (provisorisk bro).

Det er Patientombuddets opfattelse, at den midlertidige bro i s tilfælde havde til formål at afprøve, om han kunne anvende en fastcementeret bro. Videre var det for at give tilvænning til en ny bidhøjde, herunder afprøvning og tilpasning af bidhøjden. Det var videre for at beskytte de underliggende rodbehandlinger i de involverede tænder. Endelig var det for at stabilisere de involverede tænder, ikke mindst i behandlingsperioden, så tænderne ikke flyttede sig.

Det er Patientombuddets vurdering, at den provisoriske bro i s tilfælde ikke var fremstillet med henblik på varig holdbarhed. Den provisoriske bro var fremstillet af plast, og den ville derfor hverken være holdbar eller udgøre tilstrækkelig behandling med henblik på at give ham en blivende tandsundhedsgevinst.

Efter en gennemgang af sagens materiale er det Patientombuddets vurdering, at som følge af strålebehandlingen, som i hans tilfælde ramte de store spytkirtler, har udtalt mundtørhed, og dermed ubetinget meget stor og forøget risiko for udvikling af caries i de resterende tænder.

Det er i forlængelse heraf Patientombuddets vurdering, at det ville være kontraindiceret at fremstille en aftagelig delprotese til , når det er muligt at fremstille en permanent, fastsiddende, cementeret bro.

Det er derfor Patientombuddets vurdering, at det var strålebehandlingen, der medførte, at havde total mundtørhed, sådan som det er dokumenteret i regionens tandjournal, og at det videre var strålebehandlingen, som medførte behovet for en permanent bro i overkæben.

Det er hertil Patientombuddets vurdering, at forberedelserne (præparationerne) på tænderne ikke har betydning for vurderingen af strålebehandlingens betydning for behovet for en permanent bro, idet behovet er begrundet mere i den permanente mundtørhed end i tændernes tilstand inden behandling.

Patientombuddet finder på den baggrund, at havde betydelige tandproblemer, og at disse tandproblemer var en følge af strålebehandlingen, hvorfor han er berettiget til tilskud til tandpleje, for så vidt angår brobehandlingen i overmunden.

Rodbehandlingerne

Det fremgår af tandlægejournalen, at der var kronisk betændelse i rodspidsen på tand +3, hvorfor den blev rodbehandlet den 5. november 2012.

Videre fremgår det af tandlægejournalen, at tand +1 og +2 havde døde rodnerver, hvorfor begge tænder blev rodbehandlet den 8. november 2012.

Det fremgår endvidere af tandlægejournalen, at der var uafvendelig betændelse i rodnerven på tand 3+. Den blev derfor rodbehandlet den 13. november 2012, hvor der blev foretaget lokalbedøvelse, udrensning og skylning af rodkanal, rodmål samt fyldning af rodkanal med gummimateriale (guttaperka).

Endelig fremgår det af tandlægejournalen, at der var død rodverve i tand +4. Den blev derfor rodbehandlet den 17. januar 2013, hvor kun den ene af to rodkanaler fyldes med rodfyldningsmaterialet guttaperka. Den anden rodkanal er så indsnævret, at den ikke kan udrenses. I den lægges et desinficerende materiale. Det blev samtidig noteret, at tandens fremtidsudsigt dermed var dubiøs.

Det er Patientombuddets opfattelse, at det for en patient som , der var blevet bestrålet på overkæbens tandbærende dele, vil være risikabelt at udsætte rodbehandling, når behovet herfor var konstateret, idet selv kroniske infektioner ville kunne føre til nekrose af knoglen, der som følge af bestrålingen har en meget dårlig blodgennemstrømning.

Det er Patientombuddets vurdering, at alle de ovennævnte specifikke rodbehandlinger var anført i journalen med relevante diagnoser, som nødvendiggjorde rodbehandling.   

Som ovenfor anført er det Patientombuddets opfattelse, at havde betydelige tandproblemer, som var en følge af strålebehandlingen.

Patientombuddet kan oplyse, at en bevilling af tilskud til tandpleje gælder fra ansøgningstidspunktet. Behandling foretaget efter ansøgningstidspunktet vil derfor efter omstændighederne være omfattet af bevillingen. Heraf følger at en patient ikke er berettiget til tilskud til tandpleje til behandling, som er påbegyndt inden ansøgningstidspunktet.

Videre kan Patientombuddet oplyse, at det af § 23, stk. 5, i ovennævnte bekendtgørelse følger, at påbegyndelse af særligt kostbare behandlinger dog ikke kan ske, før regionsrådet har godkendt behandlingsforslaget samt det af tandlægen afgivne behandlingstilbud.

Det er Patientombuddets opfattelse, at en rodbehandling ikke kan karakteriseres som ”kostbar behandling”.

Det er videre Patientombuddets opfattelse, at det således ikke var en forudsætning for, at rodbehandlingerne kunne omfattes af reglerne  tilskud til tandpleje, at regionsrådet havde godkendt denne behandling, inden den var påbegyndt.

Det er dog Patientombuddets opfattelse, at udelukkende er berettiget til tilskud til tandpleje til rodbehandlingen, som blev foretaget den 17. januar 2013, da de øvrige ovennævnte rodbehandlinger blev foretaget inden den 26. november 2012, og dermed inden ansøgningstidspunktet, hvorfor de ikke kan omfattes af retten til tilskud til tandpleje.

På denne baggrund finder Patientombuddet samlet, at s tandproblemer var betydelige på tidspunktet for Region s afgørelse af 19. juli 2013. Det er videre Patientombuddets opfattelse, at s tandproblemer var en følge af strålebehandlingen, hvilket medfører, at han er berettiget til tilskud til rodbehandlingen foretaget den 17. januar 2013 samt til en permanent bro i overkæben.