Patientens ret til udvidet frit sygehusvalg blev tilsidesat på grund af manglende information

Patientombuddet finder, at Region har overtrådt sundhedslovens § 87, stk. 1, ved at undlade at informere om det udvidede frie sygehusvalg i forbindelse med hendes henvendelse på Sygehus 1 i forbindelse med planlagt MR-skanning. Patientombuddet finder, at Region ikke har overtrådt sundhedslovens § 86, stk. 1, da regionen oplyste om det sygehus i regionen med kortest ventetid på MR-skanning. Patientombuddet finder, at Region ikke har overtrådt sundhedslovens § 90, stk. 1, da regionen har sendt oplysningsbrev til inden for 8 hverdage efter den 24. maj 2013.

Sagsnummer:

14POB045

Offentliggørelsesdato:

21. maj 2014

Juridisk tema:

Sygehusets indkaldelsesbrev, Frit og udvidet frit sygehusvalg

Kategori:

Patientrettigheder

Patientombuddet finder, at Region <****> har overtrådt sundhedslovens § 87, stk. 1, ved at undlade at informere <****> om det udvidede frie sygehusvalg i forbindelse med hendes henvendelse på Sygehus 1 i forbindelse med planlagt MR-skanning. Patientombuddet finder, at Region <****> ikke har overtrådt sundhedslovens § 86, stk. 1, da regionen oplyste <****> om det sygehus i regionen med kortest ventetid på MR-skanning. Patientombuddet finder, at Region <****> ikke har overtrådt sundhedslovens § 90, stk. 1, da regionen har sendt oplysningsbrev til <****> inden for 8 hverdage efter den 24. maj 2013.

Klagen

har klaget over, at afdeling A, Sygehus 1, glemte at indkalde hende. Hun har endvidere klaget over, at hun i forbindelse med henvisning til MR-skanning ikke af Sygehus 1 blev informeret om sin ret til omvisitering til et sygehus med kortere ventetid.

 

Begrundelse

blev den 24. maj 2013 henvist af egen læge til skadestuen, Sygehus 1, på grund af en knæskade. Hun blev på skadestuen henvist til afdeling B, Sygehus 1, med henblik på yderligere undersøgelse.

Den 30. maj  2013 blev der fremsendt indkaldelsesbrev til , hvor hun blev indkaldt til kontrolundersøgelse den 6. juni 2013 på afdeling A, Sygehus 1.

blev undersøgt på afdeling A, Sygehus 1, den 6. juni 2013, hvor hun blev viderehenvist til MR-skanning på afdeling C, Sygehus 1.

Afdeling C, Sygehus 1, modtog henvisningen den 19. juni 2013 og indkaldte ved brev af samme dag til MR-skanning den 20. august 2013. Det fremgår af det til brevet vedlagte informationsmateriale, at behandlingen ikke kunne tilbydes inden for 1 måned, men at kunne henvende sig til Patientkontoret, hvorefter hun kunne tilbydes MR-skanning på et af de private sygehuse, som Region samarbejder med (samarbejdssygehuse).

MR-skanningen blev den 28. juni 2013 omvisiteret til Sygehus 2. Den 16. juli 2013 modtog Sygehus 1 svaret på MR-skanningen, og blev indkaldt samme dag med mødetid den 23. juli 2013, hvor hun blev afsluttet, da knæet var i bedring.

har i brev af 28. juni 2013 anført, at hun af egen læge på grund af en knæskade blev henvist til skadestuen, Sygehus 1. Hun har endvidere anført, at hun på skadestuen efter 3 timers ventetid af en læge blev henvist til undersøgelse på afdeling B. Hun har videre anført, at man havde glemt at indkalde hende, hvorfor hun først blev indkaldt efter hun henvendte sig til afdelingen, og hun blev således først undersøgt efter ca. 2 uger, hvor hun blev viderehenvist til en MR-skanning. Hun har yderligere anført, at hun den 20. juni 2013 modtog indkaldelsesbrev, hvoraf fremgik, at hun blev indkaldt til skanning den 20. august 2013. Hun har videre anført, at hun herefter henvendte sig til afdelingen, da behandlingsgarantien var overskredet, og at hun her blev tilbudt en tid på Sygehus 3  5 uger senere. Hun har videre anført, at hun den 25. juni 2013 kontaktede patientkontoret, hvor hun fik tilbudt en tid til skanning inden for 2 uger. Hun har tillige anført, at hun i perioden var nødt til at tage stærk smertestillende medicin for at passe sit arbejde. Hun har endelig anført, at Sygehus 1 undlod at oplyse hende om, at hun havde ret til omvisitering til et sygehus med kortere ventetid. 

Begrundelse vedrørende oplysningspligten – sundhedslovens § 90

Det fremgår af sundhedslovens § 90, stk. 1, at regionsrådet senest inden 8 hverdage efter modtaget henvisning af en patient eller udredning en patient, skal oplyse patienten om mulighederne for behandling. Nærmere regler fastsættes ved bekendtgørelse, jf. stk. 3.

Det fremgår således af § 10 i dagældende bekendtgørelse nr. 1439 af 23. december 2012 om ret til sygehusbehandling (nu § 12 i bekendtgørelse nr. 1661 af 27. december 2013), at regionsrådet senest 8 hverdage efter, at et af rådets sygehuse har modtaget henvisning af en patient eller har udredt en patient, blandt andet skal oplyse patienten om:

1)      dato og sted for undersøgelse eller behandling,

….

4) patienten efter reglerne i § 17, stk. 1 og 2, kan tilbydes behandling inden for 1 eller 2 måneder,

….

7) retten til at vælge sygehus efter reglerne i § 11, § 13, stk. 1-3, § 17 og sundhedslovens §§ 87 a og 87 f,

Det fremgår af pkt. 2 A i vejledning nr. 48 af 29. juni 2009 om udvidet frit sygehusvalg og information til henviste patienter, at det udvidede frie sygehusvalg omfatter patienter, der er henvist til behandling, herunder undersøgelse på en sygehusafdeling. Henvisningen kan fx komme fra en praktiserende læge eller speciallæge, en anden sygehusafdeling, herunder en skadestue, andre offentlige sygehuse og private sygehuse.

Det er på denne baggrund Patientombuddets opfattelse, at en henvisning fra en skadestue til et ambulatorium inden for samme afdeling, efter omstændighederne kan anses som en henvisning, der svarer til at blive henvist fra en skadestue til en anden afdeling.

Da der er skrevet en henvisning fra skadestuen til afdeling A, hvor der blandt andet er angivet henvisningsdiagnose, er det Patientombuddets opfattelse, at der i det konkrete tilfælde er tale om en henvisning omfattet af reglerne i sundhedslovens § 90, stk. 1.

Henvisningen blev modtaget på afdeling A den 24. maj 2013. Oplysningsbrevet blev sendt til den 30. maj 2013. Patientombuddet har lagt til grund, at oplysningsbrevet er kommet frem til senest den 5. juni 2013, som er den 8. hverdag efter den 24. maj 2013.

Det er Patientombuddets opfattelse, at selvom henvendte sig til afdeling A, Sygehus 1, inden der blev fremsendt indkaldelsesbrev, er indkaldelsesbrevet fremsendt rettidigt jf. bekendtgørelsens § 10, da det er fremsendt inden 8 hverdage, efter henvisningen blev modtaget. Patientombuddet kan ikke lægge vægt på, at indkaldelsesbrevet måske ikke var blevet afsendt inden for fristen, hvis ikke havde henvendt sig.

Det er herefter Patientombuddets opfattelse, at Region inden for 8 hverdage sendte et oplysningsbrev til . Region har således ikke overtrådt sundhedslovens § 90, stk. 1.

Begrundelse vedrørende frit sygehusvalg – sundhedslovens § 86

Patientombuddet kan oplyse, at det fremgår af sundhedslovens § 86, stk. 1, og § 13, stk. 1 og 4, i den ovenfor nævnte bekendtgørelse, at en person, der henvises til sygehusbehandling, kan vælge mellem bopælsregionens sygehuse, andre regioners sygehuse og de private specialsygehuse m.fl., der er nævnt i § 79, stk. 2, uanset bopælsregionens behandlingstilbud og kriterier for sygehusbehandling i sit sygehusvæsen.

Det fremgår af s brev af 28. juni 2013, at hun i forbindelse med indkaldelse til MR-skanning henvendte sig til afdeling C, Sygehus 1, da hun først kunne undersøges den 20. august 2013, hvor hun fik oplyst, at hun kunne behandles på Sygehus 3 5 uger senere. Det fremgår endvidere, at hun ved henvendelse til Patientkontoret blev omvisiteret til Sygehus 2, hvor hun kunne behandles efter blot to uger.

Sygehus 2, var på daværende tidspunkt ikke samarbejdssygehus i Region .

Patientombuddet har herefter lagt til grund, at Region ikke kunne tilbyde MR-skanning på et tidligere tidspunkt på regionens sygehuse eller samarbejdssygehuse.

Patientombuddet finder således, at afdeling C, Sygehus 1, ikke har frataget s adgang til frit sygehusvalg, da hun ifølge det til sagen oplyste ikke kunne behandles hurtigere på et af på regionens sygehuse eller samarbejdssygehuse.

Patientombuddet finder på denne baggrund, at Region ikke har overtrådt sundhedslovens § 86, stk. 1.

Begrundelse vedrørende udvidet frit sygehusvalg – sundhedslovens § 87

Det fremgår af sundhedslovens § 87, stk. 1, og § 17, stk. 1, og § 18, stk. 1, i bekendtgørelsen, at en person, som er henvist til sygehusbehandling og udredt, kan vælge at blive behandlet på et aftalesygehus, hvis regionsrådet i bopælsregionen ikke inden for to måneder kan tilbyde behandling ved egne sygehuse eller et samarbejdssygehus. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor patienten er udredt, jf. § 82 b. I de tilfælde, hvor patienten ved henvisningen er udredt, regnes fristen fra modtagelse af henvisningen på regionsrådets sygehus.

Når en person er henvist til behandling af alvorlig sygdom, er fristen dog en måned. Det fremgår af sundhedslovens § 87, stk. 2, og bekendtgørelsens § 17, stk. 2.

Patientombuddet kan oplyse, at et aftalesygehus er et privathospital, en speciallægeklinik m.v., som Danske Regioner har indgået aftale med om at udføre nærmere angivne undersøgelser og behandlinger. Et samarbejdssygehus er et sygehus, et privathospital eller en speciallægeklinik, som den enkelte region har indgået aftale med om at udføre nærmere angivne undersøgelser eller behandlinger.

Det fremgår af § 44, stk. 3, i bekendtgørelsen, at tidsfristen for personer der er henvist til sygehusbehandling i perioden mellem den 1. januar og den 1. august 2013 skal opgøres således, at en patient kan vælge behandling i medfør af § 17, hvis regionsrådet ikke, inden den i § 17, stk. 1, nævnte frist kan tilbyde behandling ved egne sygehuse eller et samarbejdssygehus. 

En patient havde således ret til at blive henvist til et aftalesygehus, såfremt bopælsregionen ikke kunne tilbyde behandling herunder udredning inden for 2 måneder, dog 1 måned hvis patienten var henvist til behandling for alvorlig sygdom.

Patientombuddet kan oplyse, at vurderingen af, om der er tale om alvorlig sygdom, beror på:

1) Hvorvidt udsigten til væsentlig bedring eller helbredelse forringes betydeligt ved udsættelse af behandlingen med yderligere 1 måned.

2) Hvorvidt tilstanden er ledsaget af daglige og stærke smerter med behov for stærk smertestillende medicin, og der er udsigt til, at behandling kan lindre eller fjerne smerterne i væsentlig grad.

3) Hvorvidt der er daglige svære funktionsnedsættelser, hvor der er udsigt til, at behandling kan bedre eller normalisere funktionsnedsættelsen i væsentlig grad. I vurderingen af funktionsnedsættelsen kan følgende bl.a. indgå: Manglende mulighed for at bevare beskæftigelse, udføre almindelige og nødvendige personlige gøremål i dagligdagen, personlig hygiejne, fødeindtagelse, forflytning m.v.

Det fremgår af bekendtgørelsens § 17, stk. 3.

Det er en konkret lægefaglig vurdering, som danner grundlag for beslutningen om, hvorvidt en patient har ret til udvidet frit sygehusvalg efter en eller to måneder.

Det er Patientombuddets opfattelse, at s sygdom i sundhedslovens § 87’s forstand ikke kunne betegnes som alvorlig, da , dog med stærk smertestillende medicin, var i stand til at varetage sit arbejde. havde som følge heraf ret til behandling på et aftalesygehus, hvis behandlingen på Region s egne sygehuse eller et samarbejdssygehus ikke kunne tilbydes inden for to måneder, efter henvisningen var modtaget.

Det fremgår af punkt 1A i vejledning nr. 48 af 29. juni 2009 om udvidet frit sygehusvalg og information til henviste patienter, at en patient har mulighed for at benytte det udvidede frie sygehusvalg delvist, hvis patienten ikke kan tilbydes behandling inden for 1 måned (2 måneder efter de nugældende regler). Delvist benyttelse af det udvidede frie sygehusvalg kan eksempelvis være, hvis der er lang ventetid på en diagnostisk undersøgelse.

Det er herefter Patientombuddets opfattelse, at var berettiget til at benytte det udvidede frie sygehusvalg i forbindelse med MR-skanningen, da denne først kunne foretages mere end 2 måneder efter den oprindelige henvisning af 24. maj 2013.

Region har ikke kommenteret på s anbringende om, at hun ved henvendelse til afdeling C, Sygehus 1, blev informeret om, at hun kunne tilbydes MR-skanning på Sygehus 3 efter 5 uger, ligesom regionen ikke har kommenteret på s anbringende om, at hun ikke blev informeret om, at hun havde ret til omvisitering til et sygehus med kortere ventetid.

Patientombuddet har herefter lagt til grund, at ved henvendelse til afdeling C, Sygehus 1, ikke blev informeret om sin ret til behandling på et aftalesygehus.

Det er herefter Patientombuddets opfattelse, at Region ved på s forespørgsel at undlade at informere hende om retten til udvidet frit sygehusvalg har afskåret fra at benytte dette.

Patientombuddet kan i den forbindelse ikke lægge vægt på, at ved efterfølgende henvendelse til Patientkontoret blev henvist til MR-skanning på et aftalesygehus. 

Det er herefter Patientombuddets opfattelse, at Region har handlet i strid med sundhedslovens § 87, stk. 1.

Afsluttende bemærkninger

Patientombuddet skal afslutningsvis bemærke, at Region s information i forbindelse med indkaldelsesbrev af 19. juni 2013 ses at være givet efter de tidligere gældende regler, da regionen har oplyst, at der gælder en 1 måneds frist for behandling.

Patientombuddet kan ikke ved sine afgørelser om oplysningspligten, frit sygehus valg og udvidet frit sygehusvalg, lægge vægt på, om en region har overholdt nogle tidligere gældende regler, selv om regionen måtte have informeret patienten om disse. Patientombuddet har således benyttet fristen på 2 måneder, da dette er den relevante frist efter lovgivningen på tidspunktet for behandlingsforløbet.