Der var videregivet oplysninger til en klagesag i Patientombuddet, som ikke var relevante

Patientombuddet finder grundlag for at kritisere, at Plejehjemmet har videregivet oplysninger til Patientombuddet om den 20. december 2012.

Sagsnummer:

14POB055

Offentliggørelsesdato:

7. august 2014

Juridisk tema:

Tavshedspligt

Kategori:

Behandlingssager

Patientombuddet finder grundlag for at kritisere, at Plejehjemmet <****> har videregivet oplysninger til Patientombuddet om <****> den 20. december 2012.

Klagen

Der er klaget over følgende:

·         At Plejehjemmet den 20. december 2012 uden samtykke og under tilsidesættelse af tavshedspligten videregav oplysninger om til Patientombuddet.

Det er hertil anført, at Plejehjemmet indsendte personfølsomme oplysninger vedrørende til Patientombuddet i forbindelse med s fars behandlingsklage. Det er videre anført, at oplysningerne ikke havde relevans eller var nødvendige for behandlingsklagen, samt at på intet tidspunkt havde givet samtykke til videregivelsen.

Begrundelse

Patientombuddet har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Begrundelse for afgørelse af klagen

Patientombuddet har ved afgørelse af 16. december 2013 truffet afgørelse i en behandlingssag vedrørende s far, . Klagen var indgivet af med fuldmagt fra . I forbindelse med sagens oplysning indsendte Plejehjemmet den 20. december 2012 materiale til Patientombuddet. Af det indsendte materiale fremgik et lægeligt journalnotat fra Sygehus dateret den 12. december 2012, som ligeledes omhandlede .

Det fremgår af Sygehus s notat af 12. december 2012 i s journal, som blev sendt til Patientombuddet af Plejehjemmet , at gav udtryk for en betydeligt opgivenhed og medgav, at noget af hendes kontakt [til Plejehjemmet ] havde været uhensigtsmæssig. Hun ville forsøge at trække sig mere fra det daglige på centeret. Hun oplyste videre, at hun havde følt sig meget belastet og i krise, og at hun ikke havde følt sig hørt eller støttet i forbindelse med sin mors død, hverken af Sygehus eller plejehjemmet. Man tilbød derfor en snarlig samtale, idet angav, at hun ikke havde behov herfor lige nu, idet hun ville prøve at gøre mere for sig selv og forsøge at komme tilbage til sin tidligere tilværelse. Hun ønskede ikke på dette tidspunkt psykologhjælp.

Plejehjemmet har i udtalelse til sagen anført, at det pågældende journalnotat blev udleveret til Patientombuddet, da notatet blev fundet relevant i forhold til behandlingen af klagen. Det er hertil oplyst, at oplysningerne blev videregivet i medfør af sundhedslovens § 43, stk. 2, nr. 1.

Patientombuddet kan oplyse, at det følger af sundhedslovens § 40, at en patient har krav på, at sundhedspersoner iagttager tavshed om, hvad de under udøvelsen af deres erhverv erfarer eller får formodning om angående helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger. Oplysninger kan dog i henhold til sundhedslovens § 41, stk. 1, videregives til andre sundhedspersoner, der skal behandle patienten, når patienten har givet sit samtykke hertil. Samtykket kan være mundtligt eller skriftligt.

Det følger af Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 161 af 16. december 1998 om information og samtykke og videregivelse af helbredsoplysninger, at fortrolige helbredsoplysninger omfatter oplysninger om en persons tidligere, nuværende og fremtidige fysiske og psykiske tilstand, herunder om en persons kontakt til sundhedsvæsenet.

Det er hertil Patientombuddets opfattelse, at oplysning om en persons fysiske og psykiske tilstand er fortrolige helbredsoplysninger. Dette gælder ligeledes, hvor oplysningerne omhandler en pårørende til en patient.

Det er Patientombuddets opfattelse, at ikke havde givet samtykke til, at Plejehjemmet kunne videregive fortrolige oplysninger om hende til Patientombuddet.

Patientombuddet har lagt vægt på, at det pågældende lægenotat blev fremsendt som en del af s journalmateriale i forlængelse af, at Patientombuddet ved brev af 17. oktober 2012 anmodede Plejehjemmet om at indsende relevant journalmateriale.

Patientombuddet kan oplyse, at en der i henhold til sundhedslovens § 43, stk. 2, under visse betingelser uden patientens samtykke kan videregives oplysninger til myndigheder, organisationer og private personer. Således fremgår det af § 43, stk. 2, nr. 1, at oplysninger kan videregives uden patientens (personens) samtykke, når det følger af lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov, at oplysningen skal videregives og oplysningen må antages at have væsentlig betydning for den modtagende myndigheds sagsbehandling.

Det fremgår af § 12, stk. 2, i klage- og erstatningsloven, at personer og myndigheder efter anmodning skal meddele Patientombuddet enhver oplysning, herunder journaloplysning, til brug for Patientombuddets behandling af sagen.

En myndighed er således forpligtet til at sende en journal m.v. til Patientombuddet, når Patientombuddet beder om det. Uanset dette vil myndigheden dog være forpligtet til at påse, at der ikke fremsendes oplysninger, som ikke skønnes relevante for Patientombuddets sagsbehandling. Det er også baggrunden for, at Patientombuddet anmoder om ”relevant journalmateriale”.

Det fremgår af sundhedslovens § 43, stk. 2, nr. 2, at oplysninger endvidere kan videregives uden patientens (personens) samtykke, når videregivelsen er nødvendig for berettiget varetagelse af en åbenbar almen interesse eller af væsentlige hensyn til patienten, sundhedspersonen eller andre.

Det er Patientombuddets opfattelse, at en sundhedsperson – og et behandlingssted - berettiget vil kunne forsvare sig offentligt ved en patients offentlige kritik, og at dette kan indebære videregivelse af fortrolige oplysninger. Dette gælder efter Patientombuddets opfattelse også, når der er indgivet en klage. Der kan dog kun videregives oplysninger, som relaterer sig til de rejste kritikpunkter. Det følger efter Patientombuddets opfattelse af ovennævnte § 43, stk. 2, nr. 2, i sundhedsloven.

Det kan hertil oplyses, at oplysninger, som ikke relaterer sig til de rejste kritikpunkter, skal frasorteres inden videregivelse enten ved overdækning i forbindelse med kopiering eller ved for eksempel at tilbageholde dele af journalen.

Det er Patientombuddets vurdering, at oplysninger om s fysiske og psykiske tilstand, som beskrevet i journalnotat af 12. december 2012, var oplysninger, som ikke var relevante for Patientombuddets sagsbehandling og ikke var egnede til, at Plejehjemmet kunne udtale sig overfor den klage, som omhandlede behandlingen af .

Det er på den baggrund Patientombuddets opfattelse, at Plejehjemmet ved den 20. december 2012 at videregive oplysninger om til Patientombuddet har handlet i strid med sundhedsloven.