Klage over manglende svar på ambulant scanning bestilt af en sygehusafdeling

Patientombuddet finder grundlag for at kritisere Sygehus for den behandling, som modtog i perioden fra den 12. december 2011 til den 12. marts 2013. Patientombuddet finder ikke grundlag for at kritisere Lægeklinikken for den behandling, som modtog i perioden fra den 19. december 2011 til den 12. marts 2013.

Sagsnummer:

14POB057

Offentliggørelsesdato:

15. august 2014

Speciale:

Intern medicin

Kategori:

Behandlingssager

Patientombuddet finder grundlag for at kritisere Sygehus <****> for den behandling, som <****> modtog i perioden fra den 12. december 2011 til den 12. marts 2013. Patientombuddet finder ikke grundlag for at kritisere Lægeklinikken <****> for den behandling, som <****> modtog i perioden fra den 19. december 2011 til den 12. marts 2013.

Klagen

Der er klaget over følgende:

·         At ikke modtog korrekt behandling i perioden fra den 19. december 2011 til den 12. marts 2013 i Lægeklinikken .

Det er hertil anført, at først den 12. marts 2013 fik at vide, at han havde knogleskørhed, selvom undersøgelsen blev foretaget den 12. december 2011, og svaret forelå den 19. december 2011. Det er videre anført, at han ikke fik at vide, at han selv skulle henvende sig til lægen for at få svar på undersøgelsen.

Begrundelse

Patientombuddet har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Begrundelse for afgørelsen af klagen

Den 12. december 2011 fik foretaget en DXA-scanning efter henvisning fra afdeling A, Sygehus , og det blev konstateret, at han havde knogleskørhed (osteoporose). Det blev anbefalet, at han fik tabletbehandling for dette. Scanningsbilleder og svarblanket blev sendt til hans praktiserende læge.

Ifølge journalen blev set i Lægeklinikken den 15. juni, 11. juli, 19. september og 4. december 2012 samt den 31. januar og 12. marts 2013. Først den 12. marts 2013 blev det noteret, at han havde knogleskørhed, og han fik ordineret tabletbehandling.

Det fremgår af henvisnings- og udskrivningsblanket fra afdeling B, Sygehus , at fik foretaget en knoglemineralscanning den 12. december 2011, og at undersøgelsen var rekvireret af afdeling A, Sygehus . Af udskrivningsbrevet fremgår endvidere, at scanningsbilleder og svarblanket blev scannet til patientens sygehusjournal og derudover sendt til egen læge. Der er ifølge det foreliggende journalmateriale ingen anmodning fra afdeling A om, at svaret skal gives hos egen læge.

Af journalnotater og udtalelse fra lægeklinikken fremgår, at ikke havde kontakt til lægeklinikken før ca. seks måneder efter, at undersøgelsen blev foretaget, og at han på intet tidspunkt udbad sig svar på knoglemineralscanningen.

Ifølge s klage har han ikke fået at vide, at han skulle tage kontakt til sygehusvæsenet for at få svar på undersøgelsen.

Ifølge Sundhedsstyrelsens ”Vejledning om håndtering af parakliniske undersøgelser” af 31. maj 2011 er det som hovedregel den ordinerende sundhedsperson eller dennes stedfortræder, der har ansvaret for at sikre, at patienten bliver informeret om undersøgelsesresultatet. Det fremgår også, at patienten så vidt muligt bør opfordres til at efterspørge svarene på de foretagne undersøgelser.

Patientombuddet kan oplyse, at det ikke er usædvanligt, at praktiserende læger får tilsendt kopier af svar på parakliniske undersøgelser – herunder knoglemineralscanninger – som er bestilt af sygehusafdelinger. Dette sker som oftest som et led i almindelig information omkring patientens behandling, uden at det forventes, at den praktiserende læge skal foretage sig yderligere. Medmindre det udtrykkeligt fremgår, at svaret skal gives af egen læge, kan det ikke forventes, at den praktiserende læge tager ansvaret for at informere patienten om undersøgelsen. Hvis svar på parakliniske undersøgelser, som er bestilt af  kliniske sygehusafdelinger, skal gives af egen læge, skal det klart fremgå af udskrivningsbrevet fra den rekvirerende afdeling, ligesom det bør fremgå, at patienten er blevet bedt om at kontakte egen læge for at få svar.

Det er Patientombuddets vurdering, at ikke blev informeret om, at han selv skulle bede om svar på undersøgelsen, samt at Lægeklinikken ikke blev anmodet om at videregive svaret på knoglemineralscanningen, som var bestilt af afdeling A, Sygehus .

Patientombuddet finder på den baggrund, at den behandling, som modtog i perioden fra den 19. december 2011 til den 12. marts 2013 i Lægeklinikken var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Det fremgår af journalen fra Sygehus , at DXA-scanningen havde vist knogleskørhed, samt at var til ambulant kontrol i ambulatoriet den 16. januar og den 18. juni 2012, hvor han imidlertid ikke fik svar på scanningen.

Det er Patientombuddets vurdering, at burde have fået besked om resultatet af DXA-scanningen ved den efterfølgende kontrol på afdeling A, og han burde have fået ordineret medicin for knogleskørhed (Alandronat) ved samme lejlighed. Såfremt man ønskede, at egen læge opstartede behandlingen, skulle egen læge være orienteret herom, hvilket ikke var tilfældet.

Patientombuddet finder på den baggrund, at den behandling, som modtog i perioden fra den 12. december 2011 til den 12. marts 2013 på afdeling A, Sygehus , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.