Klage over brud på tavshedspligten i debatindlæg på et TV-programs hjemmeside

Patientombuddet finder ikke grundlag for at kritisere, at Øjenklinikken , har videregivet oplysninger om i forbindelse med debatindlæg på hjemmesiden for TV-programmet den 28. maj 2013.

Sagsnummer:

14POB058

Offentliggørelsesdato:

10. september 2014

Juridisk tema:

Tavshedspligt

Speciale:

Øjensygdomme (oftalmologi)

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Patientombuddet finder ikke grundlag for at kritisere, at Øjenklinikken <****>, har videregivet oplysninger om <****> i forbindelse med debatindlæg på hjemmesiden for TV-programmet <****> den 28. maj 2013.

Patientombuddet tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Patientombuddet har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Klagen

Der er klaget over følgende:

  • At Øjenklinikken , den 28. maj 2013 uden s samtykke og under tilsidesættelse af tavshedspligten videregav oplysninger om hende i forbindelse med debatindlæg på Tv-programmet s hjemmeside.

Begrundelse

Patientombuddet har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Begrundelse for afgørelsen af klagen

har i klagen anført, at Øjenklinikken , har brudt sin tavshedspligt på Tv-programmet s hjemmeside i forbindelse med debatindlæg den 28. maj 2013. Sammen med klagen er der vedlagt en udskrift fra programmets debatside.

Patientombuddet kan af bilaget til s klage se, at debatten er foregået på www..htm. Ved opslag på denne webadresse kan Patientombuddet se, at ikke har vedlagt kopi af hele debatkorrespondancen mellem hende, Øjenklinikken samt andre personer på denne side, og at dele af debatindlæggene ikke fremgik i sin fulde form i det af fremsendte.

Patientombuddet inddrager derfor en fuld kopi af debatindlæggene i behandlingen af sagen.

Patientombuddet har bemærket, at debatindlæggene nogle steder er anført med dato, dog uden årstal, og andre steder slet ikke er anført med dato. Hertil har Patientombuddet bemærket, at debatindlæggene fra Øjenklinikken, som fremgår af s udskrift, er datomarkeret den 28. maj, mens der i det af Patientombuddet fremskaffede materiale fremgår ”mere end et år”.

Patientombuddet har ud fra sagens oplysninger lagt til grund, at debatten foregik i 2012/2013, og at debatindlæggene fra Øjenklinikken er fra den 28. maj 2013.

Det fremgår af hjemmesiden, at den 15. december 2012 blandt andet skrev, at burde grave lidt i Øjenklinikkens virksomhed og synsmålinger. Videre fremgår, at den eneste mulighed var at klage til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, og at hun stadig kæmper med Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn blandet andet i håbet om at forhindre, at andre får ødelagt deres syn. Hun har videre skrevet, at øjenlægen i hendes journal havde skrevet, at hun havde 100% syn på begge øjne. Efter en gennemgang på Sygehus , hvor man måler korrekt, svingede hendes ukorrigerede syn på bedste øje mellem 50% og 63%. Med bedste brillekorrektion på det andet øje, kan hun komme op på 50%. Ud over dårligt syn har laserbehandlingen også givet hende permanente blændingsgener, som heller ikke er anført i hendes journal.

Øjenlægeklinikken har i debatindlægget den 28. maj 2013 blandt andet skrevet, at både kunne læse normalt og se langt efter operationen, præcist som hun ønskede. Desuden oplyste Øjenklinikken hende om, at det var nemt at rette, hvis hun hellere ville have, at øjnene fungerede på en anden måde, men det ønskede hun ikke. Hertil skrev Øjenklinikken, at havde klaget over øjenlægen, men at hun ikke havde fået medhold.

Hertil tilføjede den 23. juni 2013, at Øjenklinikken skulle huske, at der var tavshedspligt. Dertil skrev hun, at det ikke var korrekt, at hun ikke fik medhold i sin klage, da hun i første omgang fik et afgørelsesforslag fra Disciplinærnævnet med kritik af øjenlægen for mangelfuld journal, og at hun nu var i gang med anden omgang.

Patientombuddet kan oplyse, at det følger af sundhedslovens § 40, at en patient har krav på, at sundhedspersoner iagttager tavshed om, hvad de under udøvelsen af deres erhverv erfarer eller får formodning om angående helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger. Oplysninger kan dog i henhold til sundhedslovens § 43, stk. 1, videregives til myndigheder, organisationer og private personer, når patienten har givet sit samtykke hertil. Samtykket skal være skriftligt, hvilket følger af sundhedslovens § 44, stk. 1.

Patientombuddet finder, at ikke havde givet samtykke til, at Øjenklinikken kunne videre fortrolige oplysninger om hende på Tv-programmet s hjemmeside.

Patientombuddet kan oplyse, at det er en forudsætning, for at en oplysning er omfattet af sundhedslovens regler om tavshedspligt, at oplysningen på grund af sin karakter er fortrolig. Derudover skal oplysningen være fortrolig i den forstand, at omverdenen ikke allerede kender til den.

Patientombuddet kan videre oplyse, at en sundhedsperson i henhold til sundhedslovens § 43, stk. 2, under visse betingelser uden patientens samtykke kan videregive oplysninger til myndigheder, organisationer og private personer. Således fremgår det af § 43, stk. 2, nr. 2, at oplysninger kan videregives uden patientens samtykke, når videregivelsen er nødvendig for berettiget varetagelse af en åbenbar almen interesse eller af væsentlige hensyn til patienten, sundhedspersonen eller andre.

Det fremgår af pkt. 5.2 i vejledning nr. 161 af 16. september 1998 om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger m.v., at en sundhedsperson, hvis denne kritiseres offentligt af patienten, berettiget vil kunne forsvare sig offentligt, hvilket kan indebære videregivelse af fortrolige oplysninger. Der kan dog kun videregives oplysninger, som relaterer sig til de rejste kritikpunkter.

Det er hertil Patientombuddets opfattelse, at en sundhedsperson/klinik, som i det offentlige rum bliver kritiseret, i vid udstrækning har ret til at forsvare sig, herunder videregive ellers fortrolige oplysninger om patienten, forudsat at oplysningerne er egnede til at udgøre et forsvar. Det følger efter Patientombuddets opfattelse af ovennævnte § 43, stk. 2, nr. 2, i sundhedsloven.

Det er Patientombuddets opfattelse, at Øjenklinikken ved debatindlægget videregav oplysninger om tre forhold angående .

For så vidt angår udtalelsen i debatindlægget om s øjentilstand, har Patientombuddet lagt vægt på, at i sit debatindlæg den 15. december 2012 selv havde videregivet oplysninger herom , da hun oplyste, at der i hendes journal stod, at hun havde et 100% syn på begge øjne, hvorefter hun angav sin øjentilstand, som den blev målt på Sygehus .

Det er derfor Patientombuddets vurdering, at Øjenklinikken ved debatindlægget af 28. maj 2013 ikke videregav fortrolige oplysninger ved at skrive, at både læste normalt og kunne se langt efter operationen, hvilket præcist var det, hun ønskede, da disse oplysninger ikke i det væsentlige adskiller sig fra de oplysninger, som hun selv havde videregivet om sin øjentilstand, og som derfor ikke længere kan anses for at være fortrolige oplysninger.

For så vidt angår udtalelsen i debatindlægget fra Øjenklinikken om, at havde klaget over lægen, men ikke fået medhold, er det Patientombuddets vurdering, at dette på tidspunktet for Øjenklinikkens udtalelse den 28. maj 2013 ikke længere var en fortrolig oplysning, da allerede havde omtalt klagesagen i sit debatindlæg den 15. december 2012.

For så vidt angår udtalelsen fra Øjenklinikken om, at skulle være blevet oplyst om, at hun nemt kunne få rettet sit syn, hvis hun ønskede, at hendes øjne skulle fungere på en anden måde, hvilket hun ikke ønskede, er det Patientombuddets vurdering, at denne oplysning udgør et rimeligt forsvar fra Øjenklinikkens side mod s offentlige klage, hvorved hun indikerede, at Øjenklinikken ødelagde patienternes syn.

På denne baggrund finder Patientombuddet, at Øjenklinikken , ikke har handlet i strid med sundhedsloven ved videregivelsen af oplysninger i forbindelse med debatindlæg på hjemmesiden for Tv-programmet den 28. maj 2013.