Patienten skulle ikke selv betale for udrensningsmiddel forud for kikkertundersøgelse

Region har handlet i strid med sundhedslovens § 81, stk. 1, ved den 18. juni 2012 at meddele , at hun selv skulle betale for præparatet Picoprep. Region skal godtgøre den udgift, som hun havde til at købe præparatet Picoprep.

Sagsnummer:

14POB072

Offentliggørelsesdato:

19. september 2014

Juridisk tema:

Betaling for sygehusbehandling

Kategori:

Patientrettigheder

Region <****> har handlet i strid med sundhedslovens § 81, stk. 1, ved den 18. juni 2012 at meddele <****>, at hun selv skulle betale for præparatet Picoprep. Region <****> skal godtgøre <****> den udgift, som hun havde til at købe præparatet Picoprep.

Klagen

blev i forbindelse med indkaldelse til ambulant kikkertundersøgelse af tyktarmen (koloskopi), planlagt til den 14. august 2012, bedt om selv på apoteket at købe og betale for en pakke Picoprep med henblik på udrensning inden undersøgelsen. Hun betalte 220 kr. herfor. klagede den 31. juli 2012 til regionsrådsformanden i Region , som ved afgørelse af 13. august 2012 meddelte , at regionen fastholdt, at der var egenbetaling for præparatet Picoprep, når der var tale om en ambulant koloskopi, og der ikke var tale om behandling i et kræftpakkeforløb.

klagede den 24. august 2012 til Patientombuddet over Region s afgørelse.

 

Begrundelse

Hændelsesforløb

blev den 14. juni 2012 akut indlagt på Sygehus på grund af mavesmerter. Undersøgelser gav mistanke om betændelse i tyktarmen. Hun blev udskrevet den 15. juni 2012 med plan om indkaldelse til en koloskopi.

Sygehus indkaldte til koloskopi ved brev af 18. juni 2012. Hun fik en tid til undersøgelse den 14. august 2012. Der blev vedlagt information om, hvordan skulle forberede sig til undersøgelsen. Man anførte således bl.a., at skulle udrenses fra døgnet før undersøgelsen, og at hun selv skulle købe en pakke Picoprep på apoteket med henblik på udrensning.

købte en pakke Picoprep på apoteket til 220 kr.

har til støtte for sin klage anført, at en patient ikke selv skal betale for Picoprep, hvis der skal foretages en koloskopi under indlæggelse. Hun mener derfor, at hun ikke selv skulle betale, blot fordi hendes koloskopi skulle foretages ambulant.

Betaling for sygehusbehandling

Patientombuddet kan oplyse, at sygehusbehandling i de fleste tilfælde er gratis i Danmark. Det følger af sundhedslovens § 81, stk. 1. Det kræver udtrykkelig lovhjemmel at opkræve betaling for sygehusbehandling fra en patient.

Endvidere kan Patientombuddet oplyse, at der er mange tilfælde, hvor en indlagt patient ikke selv skal betale for sin medicin, mens en ambulant patient skal. Det er således almindeligt, at en indlagt patient ikke selv betaler sin vanlige medicin, mens en ambulant patient gør.

Patientombuddet kan oplyse, at Danske Regioner på vegne af regionerne har udfærdiget en liste over medicin til særlige ikke-indlagte patientgrupper, der er i fortsat sygehusbehandling, som kan udleveres vederlagsfrit. Præparatet Picoprep er ikke anført i denne liste.

Det er Patientombuddets opfattelse, at denne liste ikke udtømmende gør op med, hvilke præparater og i hvilke situationer medicin til ikke-indlagte patienter, skal udleveres vederlagsfrit.

Når der er tale om ikke-vanlig medicin ved en ambulant undersøgelse, er det efter Patientombuddets opfattelse afgørende for spørgsmålet om vederlagsfrihed, om der er tale om medicin, som skal anvendes som en uadskillelig del af den undersøgelse, som patienten skal have foretaget på sygehuset.

Det er Patientombuddets opfattelse, at en koloskopi ikke kan gennemføres, uden at patientens tarm først er udrenset. Patientombuddets finder således, at anvendelse af et udtømmende lægemiddel forud for en koloskopi er forberedende behandling til den undersøgelse, som skal foretages på sygehuset.

Patientombuddet finder herefter, at udrensning med Picoprep er en del af sygehusbehandlingen, selv om den sker forud for undersøgelsen, og uanset at udrensningen sker i hjemmet.

Patientombuddet kan oplyse, at der ikke er lovhjemmel til at lade en patient selv betale for udrensning med Picoprep. Når Picoprep anvendes forud for en koloskopi, er behandlingen således vederlagsfri for patienten, også ved en ambulant undersøgelse.

På denne baggrund finder Patientombuddet, at det var i strid med sundhedsloven, at Region den 18. juni 2012 meddelte , at hun selv skulle betale for en pakke Picoprep.

Region skal derfor godtgøre den udgift, som hun havde til at købe præparatet Picoprep. Region kan i den forbindelse forlange dokumentation for den afholdte udgift.