Moderat forhøjelse af CA-125 (tumormarkør for æggestokkræft) bør følges op af yderligere undersøgelser inden for rimelig tid

Patientombuddet finder grundlag for at kritisere Sygehus for den behandling, som modtog i perioden fra den 5. marts til den 8. september 2013.

Sagsnummer:

14POB080

Offentliggørelsesdato:

14. oktober 2014

Speciale:

Gynækologi og obstetrik

Kategori:

Behandlingssager

Patientombuddet finder grundlag for at kritisere Sygehus <****> for den behandling, som <****> modtog i perioden fra den 5. marts til den 8. september 2013.

Klagen

Der er klaget over følgende:

  • At ikke modtog en korrekt behandling på Sygehus den 5. marts 2013.

har blandt andet anført, at der efter en kontrolundersøgelse ikke blev reageret på, at hendes tal var forhøjet, og at hun først fik dette at vide et halvt år senere.

Begrundelse

Patientombuddet har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Indledende oplysninger

fik brystkræft som 33-årig i 2001. En efterfølgende genetisk udredning viste, at hun var bærer af en genmutation i BRCA-1 genet. (BRCA er en forkortelse for BRyst CAncer gen).

Begrundelse for afgørelsen af klagen

Den 4. marts 2013 var til rutinemæssig ambulant kontrol på afdeling , Sygehus , på grund af den genetiske disposition for æggestokkræft.

Patientombuddet kan oplyse, at bærere af mutationer i BRCA-1 genet har en livstidsrisiko for udvikling af æggestokkræft på over 50 procent mod tre procent i baggrundsbefolkningen. Der foreligger nationale retningslinjer vedrørende kontrol og behandling af denne gruppe kvinder med massiv arvelig disposition til æggestokkræft. Det er et almindeligt led i kontrolundersøgelserne at tage en CA-125 blodprøve. CA-125 er en tumormarkør for æggestokkræft. Derudover foretager man vaginal ultralydsscanning. I Danmark er det almindelig praksis at anbefale en forebyggende operation, hvor æggestokke og æggeledere bortopereres, når patienten når 40 års alderen. Denne anbefaling er baseret på det faktum, at der ikke findes sikre, validerede screeningstest for udvikling af æggestokkræft. Ultralydsscanning i kombination med CA-125 måling har ikke vist sig effektiv.

Det blev ved undersøgelsen oplyst, at ikke havde gener og havde regelmæssige menstruationer. Ved en gynækologisk undersøgelse samt ved en transvaginal ultralydsscanning fandt man normale forhold ved æggestokkene. Der blev endvidere taget en CA-125 blodprøve, og ville blive kontaktet, hvis prøvesvaret gav anledning til yderligere. Ved kontrollen anbefalede man endvidere en forebyggende operation i form af fjernelse af æggestokke og æggeledere, og der blev gennemgået fordele og ulemper ved operationen. Der blev planlagt en ny kontrol til et halvt år senere.

Svaret på CA-125 blodprøven forelå den 5. marts 2013 og viste en forhøjet værdi på 158. Til sammenligning havde i 2011 fået målt CA-125 til 71.

I journalen noterede man, at der var normal gynækologisk undersøgelse og ultralydsscanning, og at der ikke var mistanke om æggestokkræft. CA-125 var en uspecifik markør og sammenholdt med de normale undersøgelser fandt man grundlag for at fastholde planen om en kontrol et halvt år senere. Det blev videre noteret, at tidligere havde haft forhøjet CA-125, som var faldet spontant.

blev ikke informeret om prøvesvaret.

Patientombuddet kan oplyse, at det fremgår af Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 9207 af 31. maj 2011 om håndtering af parakliniske undersøgelser, at patienter så vidt muligt bør opfordres til at efterspørge svar på foretagne undersøgelser, men at det altid er de involverede sundhedspersoner, der er ansvarlige for håndteringen af undersøgelserne. Det fremgår desuden af vejledningen, at der på kliniske afdelinger skal foreligge en instruks, der blandt andet skal indeholde retningslinjer for information af patienten om undersøgelsesresultatet. Herunder skal det særligt fremgå, hvordan patienter informeres rettidigt om afvigende undersøgelsesresultater, når disse har væsentlig betydning for udredningen/behandlingen af patienten. Det følger af vejledningen, at det altid beror på en konkret vurdering, hvilke initiativer en sundhedsperson skal tage for at opnå kontakt med en patient for at informere om et undersøgelsesresultat, jf. vejledningens pkt. 5.1.2.

Ifølge klagen blev først informeret om det forhøjede CA-125 tal den 23. september 2013.

Det fremgår af journalen, at den 2. september 2013 var til en ny kontrolundersøgelse, hvor der igen blev taget en CA-125 blodprøve. Den 9. september 2013 henviste man til videre udredning på mistanke om æggestokkræft, idet CA-125 nu var steget til 337 mod 158 i prøven fra den 4. marts 2013. Det fremgår, at var blevet telefonisk informeret.

Patientombuddet har på denne baggrund lagt til grund, at først den 9. september 2013 blev informeret om det prøvesvar, der forelå den 5. marts 2013.

Det er Patientombuddets opfattelse, at det var under normen for almindeligt anerkendt faglig standard, at først den 9. september 2013 blev informeret om prøvesvaret fra 5. marts 2013, som viste en forhøjet CA-125 værdi.

Patientombuddet kan oplyse, at CA-125 er forhøjet ved over 85 procent af alle tilfælde af æggestokkræft. Imidlertid er CA-125 også forhøjet ved en lang række andre tilstande såsom akutte og kroniske infektioner, leversygdomme, bindevævs- og gigtsygdomme, andre kræftsygdomme i avanceret stadie samt endometriose. En forhøjet CA-125 siger således ikke i sig selv, at der er tale om æggestokkræft, men kan sammenholdt med andre fund være et klart indicium. Serielle målinger har i den forbindelse værdi derved, at stigende værdier kan tale for kræftsygdom og foranledige yderligere mere specifikke undersøgelser, eksempelvis avanceret billeddiagnostik som PET-CT scanning eller biopsitagning af æggestokke ved operativt indgreb. Den normale CA-125 værdi er under 35. En værdi på 158 er moderat høj.

Det er Patientombuddets opfattelse, at det moderat forhøjede CA-125 tal på 158 burde have givet anledning til yderligere undersøgelser. havde ikke akutte eller kroniske infektioner, bindevævs- eller gigtsygdomme, leversygdomme eller endometriose, som kunne forklare den forhøjede værdi. Prøven burde som minimum være gentaget en måned senere, eller burde være henvist til tertiært cancercenter for yderligere udredning.

Patientombuddet finder på den baggrund, at den behandling, som modtog i perioden fra den 5. marts til den 8. september 2013 på afdeling , Sygehus , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.