Den offentlige ejendomsvurdering kunne lægges til grund ved opgørelsen af begravelseshjælp

Patientombuddet tiltræder den afgørelse, der er truf¬fet af Kommune den 6. maj 2014 om begravelseshjælp til efter . har ikke ret til yderligere begravelseshjælp.

Sagsnummer:

14POB099

Offentliggørelsesdato:

8. januar 2015

Juridisk tema:

Begravelseshjælp

Kategori:

Patientrettigheder

Patientombuddet tiltræder den afgørelse, der er truf¬fet af Kommune <****> den 6. maj 2014 om begravelseshjælp til <****> efter <****>. <****> har ikke ret til yderligere begravelseshjælp.

Klagen

Kommune havde givet afslag på begravelseshjælp efter hans ægtefælle . klagede ved brev af 29. maj 2014 over kommunens afgørelse.

 

Begrundelse

Beløbene nedenfor er grundbeløb i 2014-niveau, jf. cirkulære nr. 9563 af 16. oktober 2013 om regulering for 2014 af begravelseshjælp efter sundhedsloven.

Det fremgår af Kommune s afgørelse af 6. maj 2014, at ikke havde ret til begravelseshjælp, idet den samlede formue på tidspunktet for s død var på 573.730 kr. Det fremgår videre, at formuegrænsen i henhold til loven udgjorde 34.300 kr., at den højeste begravelseshjælp udgjorde 10.250 kr., og at der heraf skulle trækkes 10.250 kr. blev født den 26. februar 1974 og døde den 9. marts 2014.

har i sit brev af 29. maj 2014 anført, at det er helt urealistisk at benytte ejendomsvurderingen ved opgørelsen af formuegrundlaget, da ejendommene er usælgelige i Kommune , særligt i landområderne. Han har hertil anført, at den reelle værdi af ejendommene er langt under, hvad ejendommene er belånt til, og at ejendommene hverken kan belånes i en kreditforening eller i en bank. Han har endvidere anført, at der ved et salg af ejendommene vil være et tab på ca. 350.000 kr. i stedet for den opgjorte formue på 573.730 kr.

Det fremgår af sundhedslovens § 160, at kommunalbestyrelsen yder begravelseshjælp. Begravelseshjælpens størrelse afhænger af afdødes og den efterlevende ægtefælles formue og formuerettigheder. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter nærmere regler for begravelseshjælpens udbetaling og beregning.

Endvidere fremgår det af § 3 i bekendtgørelse nr. 1207 af 28. november 2006 om beregning og udbetaling af begravelseshjælp efter sundhedsloven, at begravelseshjælpen efter personer, der var fyldt 18 år ved dødsfaldet, udgør højst 10.250 kr., jf. § 4.

Det fremgår videre af ovennævnte bekendtgørelse § 4, stk. 1, at begravelseshjælpen efter en person, der efterlader ægtefælle eller børn under 18 år, nedsættes med det beløb, hvormed afdødes og den efterlevende ægtefælles formue og formuerettigheder overstiger 34.300 kr., således at begravelseshjælpen bortfalder ved en formue på 44.550 kr.

Det fremgår af bekendtgørelsens § 5, stk. 1, at formuegrundlaget er formuen på dødsdagen med tillæg af engangsudbetalinger til boet og ægtefællen i anledning af dødsfaldet fra pensionsordninger, forsikringer o.l. Begravelseshjælp i henhold til sundhedsloven og efterlevelseshjælp, der ydes den efterlevende ægtefælle i medfør af § 85 a, stk. 9, i lov om aktiv socialpolitik, indgår ikke i beregningen af formuen.

Det er på baggrund af de foreliggende oplysninger Patientombuddets vurdering, at der må være tale om et uskiftet bo eller et forenklet privat skifte, da Kommune har truffet afgørelse på baggrund af den indgivne formueopgørelse (åbningsstatus).

Det fremgår af vejledning nr. 103 af 28. november 2006 om beregning og udbetaling af begravelseshjælp efter sundhedsloven, at værdien af boligen er den værdi, skifteretten har lagt til grund ved fastsættelsen af værdien af fast ejendom. Det fremgår endvidere af vejledningen, at den endelige beregning af begravelseshjælp ved uskiftet bo eller forenklet privat skifte, skal ske på baggrund af åbningsstatus, suppleret med oplysninger om efterlevende ægtefælles særeje og engangsudbetalinger til ægtefællen.

Det fremgår af punkt 2 i den udfyldte formueopgørelse til skifteretten (åbningsstatus), at værdien af ejendommen skal angives som den seneste offentlige ejendomsvurdering.

På denne baggrund finder Patientombuddet, at ejendomsværdien, i forbindelse med opgørelsen af begravelseshjælp, skal opgøres ud fra den seneste offentlige vurdering, da det er dette beløb, som lægges til grund af skifteretten i den indleverede åbningsstatus.

Patientombuddet finder på denne baggrund ikke at kunne lægge vægt på, at ejendommen eventuelt ved et efterfølgende salg ikke vil kunne indbringe et beløb svarende til den offentlige ejendomsvurdering. 

Patientombuddet finder herefter, at Kommune relevant har opgjort den samlede formue ved afgørelse af 6. maj 2014.

Patientombuddet har herefter lagt til grund, at den samlede formue på tidspunktet for s død var på 573.730 kr. Begravelseshjælp bortfalder efter §§ 4 og 5 i ovennævnte bekendtgørelse som nævnt ved en formue på 44.550 kr.

På denne baggrund finder Patientombuddet, at ikke er berettiget til begravelseshjælp efter .