Krav om tolkebistand fra det tidspunkt, hvor det stod klart, at der var dårlig fremgang i fødslen

Patientombuddet finder, at Region har handlet i strid med sundhedslovens § 50 ved ikke at yde vederlagsfri tolkebistand til den 14. november 2013 hurtigst muligt efter kl. 4.

Sagsnummer:

14POB100

Offentliggørelsesdato:

23. december 2014

Juridisk tema:

Tolkebistand, herunder betaling for tolkebistand

Kategori:

Patientrettigheder

Patientombuddet finder, at Region <****> har handlet i strid med sundhedslovens § 50 ved ikke at yde vederlagsfri tolkebistand til <****> den 14. november 2013 hurtigst muligt efter kl. 4.

Klagen

blev den 13. november 2013 indlagt til fødsel på Sygehus . Hun fødte en pige den 14. november 2014.

s ægtefælle, , har den 16. november 2013 klaget til Patientombuddet over, at ikke fik en tolk i forbindelse med sin fødsel den 13. og 14. november 2013. Han har til støtte for sin klage anført, at hun ikke kunne forstå, hvad jordemødrene, lægerne og sygeplejerskerne sagde til hende.

Begrundelse

ankom den 13. november 2013 på fødegangen, Sygehus , da hendes fødsel var gået i gang. Der var herefter kun langsom fremgang af fødslen. Den 14. november 2013 mislykkedes flere forsøg på at forløse barnet med cup, hvorfor man foretog kejsersnit.

fødte en pige ved kejsersnit den 14. november 2013 kl. 8.11.

Patientombuddet kan oplyse, at det fremgår af sundhedslovens § 50, at regionsrådet yder vederlagsfri tolkebistand til personer, som har behov herfor i forbindelse med behandling hos alment praktiserende læge og praktiserende læge samt sygehusbehandling efter nærmere regler fastsat af ministeren for sundhed og forebyggelse.

Patientombuddet kan endvidere oplyse, at det fremgår af § 1 i bekendtgørelse nr. 1413 af 28. december 2011 om tolkebistand efter sundhedsloven, at retten til vederlagsfri tolkebistand indtræder, når lægen skønner, at en tolk er nødvendig for behandlingen.

Det er Patientombuddets opfattelse, at lægens skøn foretages på vegne af regionsrådet.

Det er endvidere Patientombuddets opfattelse, at bestemmelsen i bekendtgørelsens § 1 skal forstås sådan, at det kan undlades at stille en professionel tolk til rådighed, hvis kommunikationen med patienten kan sikres på anden betryggende måde.

Den 13. november 2013 kl. 10.10, da blev indlagt til fødsel, er det noteret i journalen, at hun er fra og kun talte meget lidt dansk, men at hun havde en privat støtteperson med, som tolkede. Det var dog ikke sikkert, at støttepersonen kunne være til stede gennem hele forløbet.

Ifølge journalen tog støttepersonen hjem kl. 11.30. Det var blevet aftalt, at personalet på fødegangen kunne kontakte støttepersonen i god tid, før fødslen nærmerede sig. Herefter ville støttepersonen selv vurdere, om hun kunne komme til stede på fødegangen.

Der havde været sparsom fremgang i fødslen, men ingen komplikationer, da personalet kl. 16.54 ringede til s støtteperson for at forklare det videre forløb. Der blev via tolken forklaret om igangsættelse af fødslen, og om vestimulering og epiduralblokade. Det blev besluttet at se tiden an med hensyn til epiduralblokade. Samtalen varede 45 minutter. Det blev samtidig noteret i journalen, at støttepersonen kun kunne kontaktes igen, hvis det var nødvendigt og inden kl. 21.

Kl. 20.15 blev ved hjælp af oversættelse på Google Translate tilbudt epiduralblokade med henblik på efterfølgende vestimulering. Hun gav ifølge journalen samtykke hertil.

Kl. 22.43 blev der beskrevet god effekt af epiduralblokaden.

Den 14. november 2013 kl. 0.40 blev der opsat S-drop med vestimulerende middel.

Kl. 3 blev der beskrevet begyndende pressetrang. Jordemoderen kontaktede den gynækologiske forvagt kl. 3 og kl. 4 med henblik på vurdering.

Den gynækologiske forvagt kontaktede en overlæge, som kl. 4.44 kontaktede jordemoderen. Der blev beskrevet en fødsel, som var kompliceret af iltmangel og påvirket hjertelyd hos barnet.

Kl. 5 begyndte at presse spontant. Jordemoderen opfordrede hende til at puste ud, men kunne ikke lade være med at presse.

Kl. 6.20 var der ingen fremgang i fødslen til trods for, at havde presset i en time.

Den gynækologiske bagvagt blev tilkaldt og kom til stede kl. 7.10. og blev informeret på dansk, engelsk og ved hjælp af Google Translate (persisk) om, at der ikke var tilstrækkelig fremgang i fødslen, og der blev aftalt forløsning med cup, og – hvis dette mislykkedes – eventuelt ved kejsersnit.

Kl. 7.12 havde man forgæves forsøgt forløsning med cup tre gange, og der blev derfor planlagt kejsersnit. Det blev noteret, at man indhentede s samtykke hertil. Kejsersnittet blev påbegyndt kl. 8.05 og afsluttet kl. 8.41.

Den 14. november 2013 kl. 14.18 er det noteret i journalen, at og taler meget lidt dansk, - de forstår nogle ord. Det blev endvidere noteret, at en veninde til havde tolket, og at man havde talt om de vigtigste ting i forhold til amning, baby, kejsersnit, smerter og vandladning.

Det er Patientombuddets opfattelse, at der ikke var behov for at tilbyde tolkebistand til fra indlæggelsen den 13. november 2013 kl. 10.10 til den 14. november 2014 midt på natten.

Patientombuddet har herved lagt vægt på, at der i denne periode var tale om en fødsel, som man forventede, ville blive en ukompliceret vaginalfødsel, og at der via s støtteperson blev informeret om igangsættelse af fødslen, og om vestimulering og epiduralblokade.

Det er Patientombuddets opfattelse, at det derfor var forsvarligt at indhente s samtykke til epiduralblokade og vestimulering ved hjælp af oversættelse på Google Translate.

Det er imidlertid Patientombuddets opfattelse, at der burde have været bestilt en professionel tolk til at oversætte for på det tidspunkt, hvor forvagten blev involveret om natten den 14. november 2014 omkring kl. 4.

Patientombuddet har i den forbindelse lagt til grund, at forvagten – og efterfølgende også bagvagten – blev kontaktet, fordi der var dårlig fremgang i fødslen.

Det er Patientombuddets opfattelse, at det fra dette tidspunkt ikke kunne anses for at være usandsynligt, at der kunne opstå en situation, hvor det ville blive nødvendigt at informere om problemer i forbindelse med fødslen og at indhente hendes samtykke til forløsning med cup eller ved kejsersnit.

Det er hertil Patientombuddets opfattelse, at det ikke var forsvarligt at indhente s samtykke til forløsning med cup eller ved kejsersnit efter at have informeret hende herom på dansk, engelsk og ved hjælp af oversættelse på Google Translate.

Patientombuddet har herved lagt vægt på, at og taler meget lidt dansk. Der er ikke nogen oplysninger om, at de taler bedre engelsk end dansk. har skrevet sin klage til Patientombuddet på dansk – ikke engelsk – selv om han selv skriver, at hans dansk ikke er godt.

Endvidere har Patientombuddet lagt vægt på, at der ikke er nogen oplysninger i journalen den 14. november 2013 kl. 10.10 og kl. 16.54 om, at der blev talt med via hendes støtteperson om forløsning med cup eller ved kejsersnit. Det stod endvidere på dette tidspunkt ikke klart, at der ville blive tale om kejsersnit.

Patientombuddet finder det ikke godtgjort, at blev informeret herom, mens hendes støtteperson tolkede, uanset at det fremgår af journalnotat af 14. november 2013 kl. 14.18, at man havde talt med om kejsersnit via hendes støtteperson.

Det er herefter Patientombuddets opfattelse, at det ikke kan lægges til grund, at vidste, hvorfor man forsøgte forløsning med cup, og hvorfor hun skulle have kejsersnit.

Patientombuddet finder derfor, at Region burde have stillet vederlagsfri tolkebistand til rådighed for den 14. november 2013 hurtigst muligt efter kl. 4, da man indså, at der var for dårlig fremgang i fødslen. Region har ved denne undladelse handlet i strid med sundhedslovens § 50.