Der forelå ikke usikkerhedsmomenter om den oprindelige ansøgers ret til begravelseshjælpen

Patientombuddet tiltræder den afgørelse, der er truf¬fet af Kommune den 31. marts 2014 om begravelseshjælp til boet efter . har ikke ret til yderligere begravelseshjælp.

Sagsnummer:

14POB85

Offentliggørelsesdato:

24. november 2014

Juridisk tema:

Begravelseshjælp

Kategori:

Patientrettigheder

Patientombuddet tiltræder den afgørelse, der er truf¬fet af Kommune <****> den 31. marts 2014 om begravelseshjælp til boet efter <****>. <****> har ikke ret til yderligere begravelseshjælp.

Klagen

Kommune havde ydet s lillesøster begravelseshjælp på 1.050 kr. efter . klagede ved brev af 3. april 2014 over kommunens afgørelse.

 

Begrundelse

Det fremgår af Kommune s afgørelse af 31. marts 2014, at s lillesøster havde ansøgt om minimumsbeløbet på ansøgningsskemaet af 28. marts 2014, hvorfor kommunen ikke inddrog formuens størrelse ved beregningen af begravelseshjælp. Kommunen fandt herefter, at der kunne udbetales 1.050 kr.

har i sin e-mail af 3. april 2014 anført, at hans lillesøster, uden kendskab til s økonomi og uden kendskab til s fuldmagt i forbindelse med skifterrettens behandling af dødsboet, havde ansøgt om minimumsbeløbet. Han har endvidere anført, at midlerne i boet er markant under 10.000 kr.

Det fremgår af sundhedslovens § 160, at kommunalbestyrelsen yder begravelseshjælp. Begravelseshjælpens størrelse afhænger af afdødes formue og formuerettigheder. Nærmere regler for begravelseshjælpens udbetaling og beregning er fastsat ved bekendtgørelse nr. 1207 af 28. november 2006 om beregning og udbetaling af begravelseshjælp efter sundhedsloven.

Begravelseshjælpen efter personer, der var fyldt 18 år ved dødsfaldet, udgør højst 10.250 kr., jf. bekendtgørelsens § 3. Begravelseshjælpen efter en person, der ikke efterlader ægtefælle eller børn under 18 år, nedsættes dog med det beløb, hvormed afdødes formue og formuerettigheder overstiger 17.200 kr., således at begravelseshjælpen bortfalder ved en formue på 27.500 kr., jf. bekendtgørelsens § 4, stk. 2.

Det fremgår videre af bekendtgørelsens § 6, at begravelseshjælp efter personer, der er født før den 1. april 1957, dog altid mindst udgør 1.050 kr. Beløbet reguleres ikke.

Både begravelseshjælp efter § 3 og § 6 ydes efter ansøgning, jf. bekendtgørelsens § 10. Bekendtgørelsen indeholder ikke regler om, til hvem udbetalingen af begravelseshjælp kan ske.

Det fremgår af pkt. 4 i vejledning nr. 103 af 28. november 2006 om beregning og udbetaling af begravelseshjælp efter sundhedsloven, at begravelseshjælpen normalt udbetales senest 1 måned efter, at kommunalbestyrelsen har modtaget en ansøgning derom med dokumentation for formue og formuerettigheder. Det fremgår endvidere af vejledningens pkt. 4.2.1 og bilag A, at begravelseshjælpen dog kan udbetales, før skifterettens dokumenter foreligger, hvis der kun søges om det faste minimumsbeløb efter personer, der er født før 1. april 1957.

Det fremgår videre af vejledningens pkt. 5, at udbetalingen sker til den, der har bestilt begravelsen eller – på dennes anmodning – til bedemanden. Endvidere fremgår det, at kommunen bør vente med at udbetale begravelseshjælpen, til skifteretsdokumentet foreligger, hvis kommunen finder det usikkert, om den, der har bestilt og betalt begravelsen, også er den, der vil få boet udlagt. Det fremgår tillige af pkt. 5, at en kommune bør overveje hensynet til en smidig administration i forhold til risikoen for i enkelte tilfælde, at komme til at udbetale begravelseshjælpen til den forkerte. Det fremgår endelig, at det i det store flertal af sager er klart, at den, der bestiller begravelsen, også er den, der vil få boet udlagt.

Det er på baggrund af dette Patientombuddets opfattelse, at en kommune bør afvente med at foretage udbetaling af minimumsbeløbet, hvis der på ansøgningstidspunktet, forelå konkrete usikkerhedsmomenter i forhold til, hvem der rådede over boet. En kommune kan således som udgangspunkt godt lægge til grund, at den der bestiller begravelsen, også er den der vil få boet udlagt.

Det fremgår af ansøgningen om begravelseshjælp, at en bedemand, på vegne af s lillesøster, ansøgte om begravelseshjælp.

Det er på baggrund af de foreliggende oplysninger Patientombuddets opfattelse, at Kommune ikke havde årsag til at anse det som usikkert, om s søster ville få boet udlagt, og at det var hende , som havde bestilt og betalt begravelsen.

På denne baggrund finder Patientombuddet, at ikke er berettiget til yderligere begravelseshjælp.