Patient havde krav på tilskud til tandrensning foretaget i Polen, selvom undersøgelsen var gratis

Patientombuddet ændrer den afgørelse, der er truf¬fet af Region den 13. maj 2014 og fastholdt ved afgørelse af 10. juni 2014 om tilskud til s behandling i Polen. Region skal udbetale 124,60 kr. i tilskud til .

Sagsnummer:

15POB05

Offentliggørelsesdato:

6. marts 2015

Juridisk tema:

Tilskud til behandling i udlandet

Kategori:

Patientrettigheder

Patientombuddet ændrer den afgørelse, der er truf¬fet af Region <****> den 13. maj 2014 og fastholdt ved afgørelse af 10. juni 2014 om tilskud til <****>s behandling i Polen. Region <****> skal udbetale 124,60 kr. i tilskud til <****>.

Klagen

blev den 12. april 2014 behandlet af en tandlæge i Polen. Hun søgte efterfølgende tilskud til behandlingen hos Region , som afslog at yde tilskud. klagede herefter til Patientombuddet.

 

Begrundelse

Hændelsesforløb

var den 12. april 2014 til behandling hos tandlæge i , Polen. Hun fik ifølge regningen foretaget ”cleaning and polishing” til 150 zloty, svarende til 267,96 danske kroner (kurs 1,7864 pr. 12. april 2014).

fremsendte den 7. maj 2014 regningen til Region og ansøgte om tilskud til behandlingen under henvisning til de gældende EU-regler.

Region afslog den 13. maj 2014 at yde tilskud til , da der i henhold til overenskomst indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Tandlægeforeningen ikke ydes tilskud til den behandling, hun havde fået foretaget.

Den 28. maj 2014 skrev til Region - efter telefonisk aftale - og vedlagde i den forbindelse en specificeret tandlægeregning fra den 12. april 2014. Det fremgår heraf, at havde fået foretaget ”cleaning and polishing” til 150 zloty og et ”dental check-up” til 0,00 zloty, i alt 150 zloty.

Den 10. juni 2014 skrev Region til i en e-mail, at der uanset den yderligere specifikation af regningen fortsat ikke kunne ydes tilskud, da der ikke var betalt for konsultationen. Samme dag sendte Region et brev til , hvori de fastholdt deres afslag på at yde tilskud. Det fremgår blandt andet af det til afslaget vedlagte borgerbrev, at der med virkning fra den 1. januar 2013 kun ydes tilskud til almindelig tandrensning (ydelsesnummer 1301), når denne udføres i forbindelse med en regelmæssig diagnostisk undersøgelse med et interval på 12 måneder. Ydelserne skal være foretaget samme dag.

Den 18. juni 2014 klagede til Patientombuddet. Hun anførte i den forbindelse, at tandlæge tilbød gratis tandundersøgelse, som fulgte med i prisen på den øvrige behandling. Videre har hun anført, at hun ikke mener, at regionen kan kræve en specifikation af regningen efter dansk prissætning. Hun har blot fulgt det pågældende lands standard, hvor prisen sammensættes anderledes end i Danmark. Endelig har hun anført, at undersøgelsen og tandrensningen blev foretaget i samme ombæring. 

Reglerne om tilskud til behandling

Patientombuddet kan oplyse, at regler om adgang til tilskud efter sundhedsloven til varer og tjenesteydelser, der er købt eller leveret i et andet EU/EØS-land, er fastsat ved bekendtgørelse nr. 1660 af 27. december 2013 (ydelsesbekendtgørelsen) med hjemmel i sundhedslovens § 168.

Det fremgår af § 1, stk. 2, nr. 7, i ydelsesbekendtgørelsen, at der ydes tilskud til tandpleje og tandbehandling, jf. sundhedslovens § 65 og regler om tilskud til tandpleje fastsat i medfør af sundhedslovens § 71.

Endvidere fremgår det af bekendtgørelsens § 8, at tilskud efter § 1, stk. 2, nr. 3-26, er betinget af, at den modtagne ydelse er tilskudsberettiget efter sundhedslovgivningen eller overenskomster indgået i medfør heraf, jf. sundhedslovens § 227. Tilskuddet ydes, uanset om sundhedstjenesteyderen har tilsluttet sig en overenskomst.

Heraf følger, at der ikke kan ydes tilskud til en vare eller tjenesteydelse, som er købt eller leveret i et andet EU/EØS-land, hvis der ikke kunne ydes tilskud, hvis varen var købt eller tjenesteydelsen var leveret her i landet.

Det er derfor afgørende, om der er tale om en ydelse, hvortil der er tilskud efter sundhedslovgivningen eller overenskomster indgået i medfør heraf.

Det fremgår af bekendtgørelsens § 16, stk. 2, at tilskud, der er fastlagt ved en procentsats, ydes efter samme procentsats, som hvis varen eller tjenesteydelsen var købt her i landet, og at tilskuddet ikke kan overstige det faktiske tilskudsbeløb til en tilsvarende vare eller tjenesteydelse, der er købt eller leveret her i landet. Tilskuddet til en vare eller en ydelse, der er købt eller leveret i et andet EU-/EØS-land, kan endvidere aldrig udgøre mere end regningens beløb, jf. bekendtgørelsens § 16, stk. 4.

Det fremgår videre af bekendtgørelsens § 17, stk. 1, nr. 1, aten ansøgning om for eksempel tandplejetilskud skal være bilagt specificeret og kvitteret regningsmateriale, der angiver, hvad patienten har købt, hvor og hvornår det er købt, samt en beskrivelse af den/de modtagne varer og tjenesteydelser, således at der kan foretages en sammenligning (ligestilling) med ydelser, hvortil der gives tilskud efter sundhedslovgivningen eller i overenskomster indgået i medfør heraf, jf. § § 17, stk. 1, nr. 3.

Tilskud til s behandling i Polen

Det er Patientombuddets opfattelse, at reglerne i bekendtgørelsens § 16, stk. 2, og § 17, i overensstemmelse med fællesskabsretten skal fortolkes og administreres således, at en person – som kan dokumentere at have modtaget en ydelse, der svarer til en ydelse, som er tilskudsberettiget i Danmark – er berettiget til tilskud, uanset at den enkelte ydelse er opgjort til en pris på 0 kr.

Det er herefter Patientombuddets opfattelse, at Region uberettiget afviste at udbetale tilskud til allerede fordi, hun ikke havde betalt for selve konsultationen, men kun for tandrensningen.

Det fremgår af § 4, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 1140 af 29. september 2010 om tilskud til behandling hos tandlæge i praksissektoren, at der kun ydes tilskud til almindelig tandrensning, når den udføres i forbindelse med regelmæssig diagnostisk undersøgelse eller udvidet diagnostisk grundydelse med et interval på 12 måneder eller mere, eller som led i en sygdomsbehandling ved kontrol af individuel forebyggende behandling eller kontrol efter parodontalbehandling. Disse regler trådt i kraft den 1. januar 2013.

Det er Patientombuddets opfattelse, at ved behandlingen den 12. april 2014 i Polen fik foretaget en diagnostisk undersøgelse (”dental check-up”) samt en tandrensning (”cleaning and polishing”) uanset, at hun ikke specifikt har betalt for den diagnostiske undersøgelse. Der foreligger ikke oplysninger om, at det var mindre end 12 måneder siden, at hun sidst havde fået foretaget en sådan behandling.

Det er på denne baggrund Patientombuddets opfattelse, at har dokumenteret, at hun den 12. april 2014 fik foretaget en behandling i Polen, som svarer til en tilskudsberettiget behandling i Danmark.

Det fremgår af takstreguleringen gældende fra den 1. april 2013 til den 26. september 2013, at der ydes et tilskud på 99,56 kr. for en regelmæssig diagnostisk undersøgelse (ydelsesnummer 1140) og et tilskud på 124,60 kr. for en tandrensning af mindst 15 tænder (ydelsesnummer 1301).

Som nævnt kan tilskuddet til en vare eller en ydelse, der er købt eller leveret i et andet EU-/EØS-land, aldrig udgøre mere end regningens beløb, jf. ydelsesbekendtgørelsens § 16, stk. 4. Da ikke har betalt for den diagnostiske undersøgelse, er hun ikke berettiget til tilskud for denne del af behandlingen, men alene tilskud til tandrensningen.

er derimod berettiget til et tilskud til tandrensningen på 124,60 kr., svarende til den dagældende tilskudstakst, da denne takst ikke overstiger det beløb, som hun betalte for behandlingen i Polen.

På denne baggrund ændrer Patientombuddet Region s afgørelse af den 13. maj 2014 som fastholdt ved afgørelse af 10. juni 2014 om tilskud til behandling i Polen.

Region skal udbetale 124,60 kr. til .

Afsluttende bemærkninger

Patientombuddet kan afsluttende vejlede om, at vil være berettiget til tilskud til både den diagnostiske undersøgelse og tandrensningen, såfremt hun kan dokumentere, at den diagnostiske undersøgelse (”dental check-up”) er indeholdt i tandrensningen (”cleaning and polishing”) i det polske tandlægesystem, og at der således er tale om én samlet ydelse til samlet 150 zloty og ikke to selvstændige ydelser med hver sin pris på henholdsvis 150 zloty og 0 zloty.

Baggrunden herfor er Patientombuddets praksis, hvorefter at et krav om at patienten skal kunne fremvise en regning, hvor en udenlandsk ydelse er opdelt i forskellige underydelser – af hensyn til de danske myndigheders mulighed for at sammenstille og beregne tilskuddets størrelse efter de tilsvarende ydelser i Danmark – reelt må anses for at udgøre en uberettiget hindring for tjenesteydelsernes frie bevægelighed. Dette såfremt patienten er udelukket fra at fremskaffe en sådan dokumentation på grund af afregningssystemet i det pågældende EU- eller EØS-land, som medfører, at den udenlandske tandlæge er forhindret i at specificere regningen i underydelser.