Patienten var henvist til udredning, ikke til behandling

Patientombuddet finder, at Region har handlet i strid med sundhedslovens § 82 b, stk. 1, ved håndteringen af henvisningen af 27. november 2013 af til Sygehus 1.

Sagsnummer:

15POB10

Offentliggørelsesdato:

20. marts 2015

Juridisk tema:

Ret til hurtig udredning på sygehus, Frit og udvidet frit sygehusvalg

Kategori:

Patientrettigheder

Patientombuddet finder, at Region <****> har handlet i strid med sundhedslovens § 82 b, stk. 1, ved håndteringen af henvisningen af 27. november 2013 af <****> til Sygehus 1.

Klagen

har klaget over, at Region ikke kunne tilbyde ham rettidig behandling, hvilket havde den følge, at han selv betalte for behandling på Sygehus 2.

Patientombuddet har ved brev af 28. april 2014 vejledt om, at  Patientombuddet – i en sag som denne – ikke har kompetence til at tage stilling til, om Region skal betale for s behandling på Sygehus 2.

Patientombuddet kan tage stilling til, om Region har tilsidesat s rettigheder efter sundhedsloven.

 

Begrundelse

kom i juni 2013 ud for et vrid under badning i Frankrig. Det gav en meget kraftig smerte i højre lyske, strålende op mod højre hofte. Da var kommet tilbage til Danmark, henviste egen læge ham til skadestuen på Sygehus 3. blev undersøgt, og der blev ordineret behandling med smertestillende medicin.

Da smerterne i mave og lyske fortsatte, blev – efter egen læges henvisning – den 22. oktober 2013 skannet i en privat klinik. Skanningen gav mistanke om mavebrok. Den 5. november 2013 blev ultralydsskannet samme sted. Undersøgelsen gav mistanke om lyskebrok.

Den 27. november 2013 henviste en speciallæge i kirurgi til Sygehus 1. Speciallægen skrev i henvisningen, at han henviste til undersøgelse for smerter i et gammelt operationsar efter en blindtarmsoperation, hvor der dog ikke kunne identificeres et brok, samt beskrivelse af et højresidigt lyskebrok, som kunne sættes på plads. Speciallægen foreslog en såkaldt laparoskopisk repair, hvor man samtidig kunne foretage en brokoperation.

Ved brev af 29. november 2013 indkaldte Sygehus 1 til forundersøgelse den 7. januar 2014. Det blev oplyst i brevet, at man ikke kunne behandle inden for 2 måneder. Der blev givet vejledning om, at kunne kontakte Region s , hvis han ønskede sine muligheder for frit sygehusvalg undersøgt. Det blev oplyst, at retten til udvidet frit sygehusvalg først trådte i kraft, når et andet af regionens hospitaler eller et samarbejdssygehus tilsvarende ikke kunne behandle inden for 2 måneder.

kontaktede den 4. december 2013 telefonisk. Man lovede at undersøge, om der kunne være formodning for en behandlingskode, og hvilken ventetid der var på behandling.

meddelte den 6. december 2013 , at det ikke på grundlag af den foreliggende henvisning var muligt at fastsætte en behandlingskode, da dette krævede en forudgående undersøgelse og indhentelse af informeret samtykke.

har skrevet i sin klage, at han under telefonsamtalen den 6. december 2013 fik oplyst, at man ikke kunne finde et offentligt hospital med kortere ventetid end Sygehus 1, og at man ikke ville tilbyde operation på et samarbejdshospital. Han oplyste herefter om, at han ville søge behandling i privat regi.

søgte herefter behandling på Sygehus 2, hvor man fandt, at han ikke havde lyskebrok, men sandsynligvis en fibersprængning/afrivning ved skambenet. fik blokadebehandling, og da smerterne herefter aftog, afstod han fra yderligere behandling. havde en egenbetaling på 3.663 kr. for behandlingen på Sygehus 2.

Efterfølgende – den 6. januar 2014 – modtog en påmindelse om sin tid til forundersøgelse på Sygehus 1 den følgende dag. Han kontaktede Sygehus 1 og aflyste tiden.

har i sin klage gjort gældende, at han ikke har modtaget nogen troværdig udredning af sine smerter i Region , bortset fra egen læges behandling. Han har endvidere gjort gældende, at hans ventetid på behandling skal beregnes fra den 21. juni 2013, hvor hans smerter var begyndt.

Det er Patientombuddets opfattelse, at den henvisning, som Sygehus 1 modtog den 27. november 2013, i sundhedslovens forstand var en henvisning til udredning, ikke en henvisning til behandling.

Patientombuddet har herved lagt vægt på, at den henvisende speciallæge ganske vist mente, at havde lyskebrok, men der var usikkerhed om, hvad der var årsagerne til s smerter fra det gamle operationsar. Det kunne også være et brok, men det var ikke identificeret.

Patientombuddet har endvidere lagt vægt på, at det fremgår af en e-mail af 4. december 2013 fra Sygehus 1 til , at der ikke på det foreliggende grundlag kunne oplyses en operationskode – altså ikke uden en nærmere vurdering af . skulle derfor efter Patientombuddets opfattelse udredes.

Følgelig er det Patientombuddets opfattelse, at spørgsmålet om, hvorvidt s rettigheder er blevet tilsidesat, skal foretages efter sundhedslovens § 82 b om udredning, ikke efter sundhedslovens § 87 om udvidet frit sygehusvalg.

Det fremgår af sundhedslovens § 82 b, stk. 1, og § 12, stk. 1, i dagældende bekendtgørelse nr. 1439 af 23. december 2012 om ret til sygehusbehandling, at regionsrådet i bopælsregionen til personer, der er henvist til udredning på sygehus, jf. § 79, yder udredning ved sit sygehusvæsen, andre regioners sygehuse eller private sygehuse og klinikker, som regionen har indgået aftale med, jf. § 75, stk. 2, inden for en måned, såfremt det er fagligt muligt.

Det fremgår videre af sundhedslovens § 82 b, stk. 2, og § 12, stk. 2, i bekendtgørelsen, at regionsrådet, såfremt det ikke er muligt at udrede personen inden for en måned, inden for samme måned skal udarbejde en plan for det videre udredningsforløb.

En plan skal indeholde oplysninger om det planlagte videre udredningsforløb, eksempelvis oplysninger om indholdet i planlagte undersøgelser samt tid og sted for disse. Ved uklarhed om det videre udredningsforløb skal en plan mindst indeholde oplysninger om indholdet i den næste undersøgelse i udredningsforløbet samt tid og sted for denne. Det fremgår af bekendtgørelsens § 12, stk. 3.

Fristen på en måned regnes fra den dag, sygehuset modtager henvisningen, til den dag, udredningen kan afsluttes. Det fremgår af ovennævnte bekendtgørelses § 18, stk. 1.

Sygehus 1 modtog henvisningen den 27. november 2013 og tilbød forundersøgelse den 7. januar 2014, det vil sige mere end en måned efter modtagelsen af henvisningen.

Patientombuddet har på baggrund af sagens oplysninger lagt til grund, at Region ikke ved modtagelsen den 27. november 2013 af henvisningen af var opmærksom på, at s henvisning skulle håndteres efter reglerne om hurtig udredning.

Patientombuddet finder det som følge heraf overvejende sandsynligt, at Region ikke undersøgte, om kunne være blevet udredt inden for en måned på et andet sygehus, jf. sundhedslovens § 82 b, stk. 1.

På denne baggrund finder Patientombuddet, at Region har handlet i strid med sundhedslovens § 82 b, stk. 1.

ooo00ooo

Kommentarer fra  af 4. marts 2015, er indgået i Patientombuddets vurdering af sagen.