Borgeren havde ret til gebyrfrit lægeskift. Kommunen havde ikke journaliseret udgående breve om ændring i kompagniskabspraksis.

Patientombuddet ændrer den afgørelse, der er truf¬fet af Kommune om s egenbetaling for sundhedskort. havde ret til et sundhedskort uden egenbetaling.

Sagsnummer:

15POB24

Offentliggørelsesdato:

12. juni 2015

Juridisk tema:

Sundhedskort, herunder betaling for sundhedskortet

Kategori:

Patientrettigheder

Patientombuddet ændrer den afgørelse, der er truf¬fet af Kommune <****> om <****>s egenbetaling for sundhedskort. <****> havde ret til et sundhedskort uden egenbetaling.

Klagen

har klaget over, at han skal betale gebyr for at flytte tilbage til sin hidtidige læge, da han ikke er blevet informeret om, at lægens kompagniskab blev opløst.

Begrundelse

Indledende bemærkninger

Det skal indledningsvis bemærkes, at det ikke fremgår af sagens oplysninger, om har skiftet læge til Læge1 .

Det er imidlertid Patientombuddets opfattelse, at såfremt en borger gennem www.borger.dk har forsøgt at skifte læge og konstateret, at der skulle betales gebyr, så må dette sidestilles med en afgørelse om, at borgeren skulle betale gebyr for lægeskift.

Det er tilsvarende Patientombuddets opfattelse, at en kommunes vejledning om, at en borger vil skulle betale gebyr for lægeskift, må sidestilles med en afgørelse om, at borgeren skulle betale gebyr for lægeskift.

Patientombuddet har lagt til grund, at af Kommune er blevet informeret om, at han skulle betale gebyr for lægeskift.

Begrundelse for afgørelsen af klagen

, der tidligere havde været tilknyttet lægekompagniskabet og , blev den 29. januar 2014 af Læge1   orienteret om, at han nu var tilknyttet Læge2 , idet lægekompagniskabet var ophørt den 1. november 2013.

Af § 14, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1067 AF 14. november 2012 om valgfri indplacering i sikringsgrupper, udstedelse af sundhedskort, EU-sygesikringskort m.v. fremgår det, at kommunen opkræver et gebyr på 155 kr. (grundbeløb 2007-niveau), svarende til 185 kr. i grundbeløb 2014-niveau, for hvert sundhedskort eller særlige sundhedskort, der udstedes på grund af kortets bortkomst eller ødelæggelse, eller når den sikrede ønsker ændringer i oplysningerne, der kan henføres til vedkommendes egen beslutning eller handlemåde.

Det fremgår videre af samme bestemmelse, at der dog ikke opkræves gebyr for kort, der udstedes:

1)        I forbindelse med generel udskrivning af kort til alle aktivt sikrede.

2)        Når den sikrede første gang får ret til ydelser efter sundhedsloven.

3)        I forbindelse med overgang mellem hvilende og aktiv sikring, f.eks. i forbindelse med påbegyndelse eller ophør af værnepligt.

4)        Ved ændring af personnummer.

5)        I forbindelse med lægeskift som følge af praksisophør, ved ophævelse eller ændring af kompagniskabspraksis eller andre ændringer i lægepraksis, som er begrundet i beslutninger, der træffes af den enkelte læge eller regionen.

6)        I forbindelse med flytning, herunder hvis der samtidig med flytning sker lægeskift.

7)        Ved navneændring i forbindelse med indgåelse af ægteskab.

8)        Ved brud eller revner i kortet, når dette er mere end 4 år gammelt.

9)        Ved defekt ved magnetstriben, der ikke kan henføres til forkert opbevaring eller brug af kortet.

Der skal således som udgangspunkt betales et gebyr ved udstedelse af et nyt sundhedskort, medmindre betingelserne i § 14, stk. 1, nr. 1 – 9, er opfyldt.

Det er Patientombuddet opfattelse, at bekendtgørelsens § 14, stk. 1, nr. 5, er den relevante bestemmelse i denne sammenhæng.

har anført, at han altid har været patient hos Læge1 , selvom hans sundhedskort viser navnene på både Læge1 og Læge2 . Han har endvidere anført, at han aldrig har benyttet Læge2 som læge. Han har endvidere anført, at Læge2 s nye klinik er langt fra s bopæl, mens Læge1 s klinik kun er 50 m fra bopælen. Han har videre anført, at han ikke blev informeret om ændringen af personalet på klinikken, og at han ikke har modtaget et brev om dette, hvilket hans kone heller ikke har. Han har endelig anført, at han ønsker at beholde Læge1 , men at han ikke mener, det er korrekt, at han skal betale gebyr for dette.

Det fremgår af Kommune s udtalelse til sagen, at kommunen sendte det almindelige brev om ophævelse af kompagniskab til , som er udfærdiget af regionen i forbindelse med ophævelsen af kompagniskabet. Det fremgår endvidere, at kommunen efterfølgende har fordelt borgerne således, at lægerne fik nogenlunde lige mange patienter.

Patientombuddet har under sagens behandling anmodet Kommune om dokumentation for afsendelsen af brevet til , samt en kopi af det afsendte brev, hvilket imidlertid ikke har været muligt, da Kommune modtog brevene direkte af regionen, og kommunen blot stod for at sende brevene til de relevante borgere.

Det er Patientombuddets opfattelse, at en kommune er forpligtet til at underrette en borger i kommunen, såfremt der sker ændringer i kompagniskabspraksis efter § 14, stk. 1, nr. 5, således at borgeren vil kunne fritages fra gebyr for udstedelse af nyt sundhedskort i forbindelse med lægeskift.

Det er Patientombuddets opfattelse, at det er afgørende for s ret til gebyrfrit lægeskift, om han blev orienteret om ændringen i kompagniskabspraksis forud for denne.

Det er Patientombuddets opfattelse, at det følger af god forvaltningsskik, at en kommune skal journalisere udgående breve, i det omfang kommunen i brevene orienterer en borger om en ret, som borgeren kun kan gøre gældende inden for en bestemt periode.

Der henvises i den forbindelse til Offentlighedskommissionens betænkning nr. 1510/2009, s. 862-882, samt FOB 2001, side 539. 

Det er endvidere Patientombuddets opfattelse, at det ikke kan tillægges vægt, at Kommune modtog brevene fra Region , da udstedelse af sundhedskort er kommunens myndighedsansvar, hvorfor det er Kommune , der skal foretage journaliseringen.

Det er herefter Patientombuddets opfattelse, at Kommune ikke har godtgjort, at der blev sendt et brev om ændring i kompagniskabspraksis til .

Patientombuddet har herefter lagt til grund, at først blev bekendt med, at kompagniskabet var ophørt den 29. januar 2014.

Det er således Patientombuddets opfattelse, at fik ret til gebyrfrit lægeskift den 29. januar 2014, hvor han af Læge1 blev orienteret om, at han nu var tilknyttet Læge2 .

På denne baggrund finder Patientombuddet, at havde ret til godtgørelse for udgifterne til gebyr for nyt sundhedskort, da han af Læge1 blev orienteret om, at lægekompagniskab var opløst. 

Afsluttende bemærkninger

Patientombuddet har ikke ved sin afgørelse taget stilling til, om fortsat ville have haft ret til gebyrfrit lægeskift den 29. januar 2014, hvis han havde modtaget brevet om ophævelse af kompagniskab fra Kommune .