Indkaldelsesbrevet til patienten udgjorde konkret en tilstrækkelig udredningsplan.

Patientombuddet finder, at Region ikke har handlet i strid med sundhedslovens § 90, stk. 1, ved oplysningsbrev af 9. januar 2014 til . Patientombuddet finder, at Region ikke har handlet i strid med sundhedslovens § 82 b, stk. 1, ved ikke at have udredt indenfor 1 måned efter den 31. december 2013, og § 82 b, stk. 2, ved udarbejdelse af plan for s udredning.

Sagsnummer:

15POB30

Offentliggørelsesdato:

25. juni 2015

Juridisk tema:

Sygehusets indkaldelsesbrev, Ret til hurtig udredning på sygehus

Kategori:

Patientrettigheder

Patientombuddet finder, at Region <****> ikke har handlet i strid med sundhedslovens § 90, stk. 1, ved oplysningsbrev af 9. januar 2014 til <****>. Patientombuddet finder, at Region <****> ikke har handlet i strid med sundhedslovens § 82 b, stk. 1, ved ikke at have udredt <****> indenfor 1 måned efter den 31. december 2013, og § 82 b, stk. 2, ved udarbejdelse af plan for <****>s udredning.

Klagen

blev den 31. december 2013 henvist til ambulatorium , Sygehus 1, på mistanke om Parkinsons sygdom, hvorefter han fik en tid til udredning den 16. april 2014.

har klaget over, at s ret til hurtig udredning blev tilsidesat, herunder ved den information som han fik af Patientkontoret i Region .

søgte på egen foranledning udredning den 22. januar 2014 på Sygehus 2. har også klaget over, at Region ved afgørelse af 27. januar 2014 har givet afslag på refusion af den udgift, han havde hertil.

Begrundelse

 

Indledende oplysninger:

Patientombuddet har ikke kompetence til at tage stilling til, om Region er forpligtet til at refundere de udgifter, som har haft til behandlingen på Sygehus 2 i . Dette er et civilretligt spørgsmål, som skal afgøres af domstolene, hvis parterne ikke kan blive enige.

Patientombuddet har i denne sag kompetence til at tage stilling til, om blev informeret korrekt om sine muligheder for behandling, om Region tilbød ham den hurtigst mulige udredning, og om regionen burde have udfærdiget en udredningsplan.

Hændelsesforløb

Psykiatrien i Region henviste den 31. december 2013 på mistanke om Parkinsons sygdom til ambulatorium , Sygehus 1.

Sygehus 1 indkaldte ved brev af 9. januar 2014 til en tid i ambulatorium den 16. april 2014. blev i brevet informeret om, at han ikke kunne tilbydes udredning inden for 1 måned på Sygehus 1 eller på andre hospitaler i Region . Han fik endvidere vejledning om, at han kunne kontakte Patientkontoret på telefon eller pr. e-mail, hvis han ønskede at få undersøgt, om der var andre muligheder for at blive udredt inden for 1 måned.

Den 15. januar 2014 ringede til Patientkontoret i Region , som informerede ham om ”muligheder og ventetider”, samt at Region ikke kunne tilbyde ham udredning inden for 30 dage. Ligeledes oplyste Patientkontoret, at Region ikke havde samarbejde med et privathospital om udredning af Parkinsons sygdom. fik herefter klagevejledning.

Den 20. januar 2014 ringede til Patientkontoret og spurgte til klagemulighederne. Der blev givet klagevejledning. oplyste, at nu havde bestilt tid til udredning på Sygehus 2.

Ifølge klagen oplyste Patientkontoret, at der ikke var væsentligt kortere ventetid på Sygehus 3, Sygehus 4 eller Sygehus 5.

Den 17. februar 2014 gav Sygehus 1 besked om, at han var blevet udredt på Sygehus 2.

Information til

Det fremgår af sundhedslovens § 90, stk. 1, at regionsrådet senest inden 8 hverdage, efter det har modtaget henvisning af en patient eller har udredt en patient, skal oplyse patienten om mulighederne for behandling. Nærmere regler fastsættes ved bekendtgørelse, jf. stk. 3.

Det fremgår således af § 12 i dagældende bekendtgørelse nr. 1661 af 27. december 2013 om ret til sygehusbehandling, at regionsrådet senest 8 hverdage efter, at et af rådets sygehuse har modtaget henvisning af en patient eller har udredt en patient, blandt andet skal oplyse patienten om:

3) patienten efter reglerne i § 14 kan tilbydes udredning inden for 1 måned,

….

….

9) ventetiden på den diagnostiske undersøgelse, udredning eller behandling, som patienten er henvist til, ved regionens eget sygehusvæsen, andre regioners sygehuse, private sygehuse og klinikker, som regionen har indgået aftale med samt de private specialsygehuse m.fl., jf. § 15, stk. 2 og 3,

Det fremgår af § 12, stk. 1. nr. 3 og 9, i ovennævnte bekendtgørelse, at regionen skal oplyse patienten om kan tilbydes udredning inden for 1 måned, samt om ventetiden på den diagnostiske undersøgelse, udredning eller behandling, som patienten er henvist til, ved andre regioners sygehuse, private sygehuse og klinikker, som regionen har indgået aftale med samt de private specialsygehuse.

Det fremgår af dagældende vejledning nr. 9459 af 29. august 2013 om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, hurtig udredning og information til henviste patienter, at det normalt vil være tilstrækkeligt at give de oplysninger om ventetider, som kan findes på www.venteinfo.dk (nu www.esundhed.dk), og at det også som hovedregel vil være tilstrækkeligt at henvise hertil i oplysningsbrevet, forudsat at dette efterfølges af præcis information om, hvor patienten kan henvende sig, hvis patienten ikke ønsker selv at søge informationen på internettet.

Patientombuddet har lagt vægt på, at Sygehus 1 i oplysningsbrevet af 9. januar 2014 informerede om, at Region s hospitaler ikke kunne tilbyde ham udredning inden for 1 måned.

Endvidere har Patientombuddet lagt vægt på, at Sygehus 1 i oplysningsbrevet henviste til, at han kunne finde information om ventetiden på andre sygehuse på www.venteinfo.dk, og samtidig oplyste telefonnummer og e-mail til Patientkontoret, hvor kunne henvende sig, hvis han ønskede undersøgt, om der var mulighed for at han kunne blive udredt inden for 1 måned på et andet sygehus.

Det er herefter Patientombuddets opfattelse, at Region ikke har handlet i strid med sundhedslovens § 90 ved den information, som fik i oplysningsbrevet af 9. januar 2014.

 

Retten til hurtig udredning

Det fremgår af sundhedslovens § 82 b, stk. 1, og § 14, stk. 1, i dagældende bekendtgørelse nr. 1661 af 27. december 2013 om ret til sygehusbehandling, at regionsrådet i bopælsregionen til personer, der er henvist til udredning på sygehus, jf. § 79, yder udredning ved sit sygehusvæsen, andre regioners sygehuse eller private sygehuse og klinikker, som regionen har indgået aftale med, jf. § 75, stk. 2, inden for en måned, såfremt det er fagligt muligt.

Patientombuddet kan oplyse, at retsvirkningen af sundhedslovens § 82 b, stk. 1, er, at patienten har ret til udredning inden for en måned, hvis det er muligt, og hvis dette ikke er muligt, så har patienten ret til udredning på det sygehus, som kan foretage udredningen hurtigst.

Ifølge klagen blev som ovenfor nævnt af Patientkontoret informeret om, at der ikke var væsentligt kortere ventetid på Sygehus 3, Sygehus 4 eller Sygehus 5.

Patientombuddet har indhentet oplysning om historiske ventetider fra Statens Serum Institut. Der er tale om ventetider til første undersøgelse. Det fremgår af de historiske ventetider, at ventetiden på første undersøgelse var 10 uger på Sygehus 3 og 8 uger på Sygehus 5.

Endvidere fremgår blandet andet følgende ventetider på første undersøgelse af de historiske ventetider:

Sygehus 6: 12 uger

Sygehus 7/Sygehus 8/Sygehus 9: 13 uger

Sygehus 10: 7 uger

Sygehus 11: 10 uger

Sygehus 12: 5 uger

Sygehus 13: 5 uger

Sygehus 14/Sygehus 15: 10 uger

Sygehus 16: 7 uger

De historiske ventetider, som Patientombuddet har fået oplyst fra Statens Serum Institut, vedrører første undersøgelse og ikke ventetiderne for udredning. Det er dog Patientombuddets opfattelse, at det kan lægges til grund, at et sygehus med en kortere ventetid på første undersøgelse også kan udrede en patient hurtigere.

s ventetid på første undersøgelse på Sygehus 1 var 15 uger.

Patientombuddet har ved brev af 22. januar 2015 spurgt Region , om fik oplyst disse ventetider og herefter takkede nej til omvisitering, og om han fik oplyst ventetider på andre sygehuse end Sygehus 3, Sygehus 4 og Sygehus 5 og takkede nej hertil.

Region har svaret, at de ventetider, som fremgår af esundhed.dk, er ventetider for patienter, som skal behandles på hovedfunktionsniveau. var henvist til udredning på regionsfunktionsniveau, som – blandt de hospitaler, som Patientombuddet har angivet ventetider på – kun kan varetages af Sygehus 10, Sygehus 11 og Sygehus 13. Regionsfunktion vedrørende bevægeforstyrrelser findes også på Sygehus 3, Sygehus 4 eller Sygehus 5. Region har videre skrevet, at det er velkendt, at ventetiderne på specialiseret niveau (herunder regionsfunktionsniveau) er længere end ventetiderne på hovedfunktionsniveau.

Region har endvidere skrevet til Patientombuddet, at den patientvejleder, som vejledte og , mener også at have vejledt dem om ventetiderne på sygehusene på Sjælland. Patientvejlederen har ikke noteret, at parret havde ønske om omvisitering til et andet sygehus, men patientvejlederen udleverede sit direkte telefonnummer til parret, så de kunne henvende sig for yderligere vejledning. Patientvejlederen oplyste også om, at ventetiden på udredning på specialiseret niveau er længere end de ventetider, som fremgår af esundhed.dk.

Patientombuddet har partshørt over udtalelsen fra Region . har ikke kommenteret udtalelsen.

Det er herefter Patientombuddets opfattelse, at det ikke kan lægges til grund, at Region ikke har gjort tilstrækkeligt for at medvirke til at forkorte udredningstiden for . Det var dog – som Patientombuddet forstår det – ikke muligt at finde et sygehus med kortere ventetid end Sygehus 1, og som samtidig ønskede at blive omvisiteret til.

På denne baggrund finder Patientombuddet, at Region ikke har handlet i strid med sundhedslovens § 82 b, stk. 1.

Det fremgår af sundhedslovens § 82 b, stk. 2, at regionsrådet, hvis det ikke er muligt at udrede personen inden for 1 måned, jf. stk. 1, inden for samme måned skal udarbejde en plan for det videre udredningsforløb.

Det fremgår af ovennævnte dagældende vejledning, at planen skal udarbejdes, hvis det ikke har været fagligt muligt at udrede patienten inden for 1 måned. Det fremgår videre, at retten til at få en udredningsplan gælder for alle patienter, som er henvist til somatiske sygehusafdelinger.

Patientombuddet kan oplyse, at vejledningen efterfølgende er blevet ændret. Det fremgår således nu af vejledning nr. 10351 af 19. december 2014 om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter, at retten til at få en udredningsplan gælder for alle patienter, som er henvist til somatiske sygehusafdelinger uanset årsagen til, at udredningen ikke er sket inden for 1 måned. Det fremgår videre, at patienten, hvis denne som led i udredningstilbuddet har afslået undersøgelse på andre sygehuse, har ret til en plan for det videre udredningsforløb. Begrebet plan skal forstås bredt. I mange tilfælde vil det være muligt at give en fyldestgørende plan for det videre undersøgelsesforløb. I andre tilfælde kan usikkerheden om en patients symptomer og sygdom være så stor, at det ikke er muligt at udarbejde en plan længere end én undersøgelse frem.

Sygehuset skal udarbejde en udredningsplan, der ud fra den foreliggende viden om patientens diagnose er så fyldestgørende som muligt. Afhængigt af den konkrete situation og hvilke oplysninger sundhedspersonen har til rådighed ved henvisningen af patienten, må det som hovedregel forudsættes, at udarbejdelsen af en plan indebærer et personligt møde mellem patient og sundhedspersoner. I andre situationer vil det alene være muligt at træffe beslutning om den næste undersøgelse i udredningsforløbet, fx hvis patientens symptomer er meget uspecifikke, eller hvis det videre udredningsforløb afhænger af resultaterne af den/de forrige undersøgelse(r). I så fald skal udredningsplanen indeholde information om denne næste undersøgelse.

Det fremgår af henvisningen til ambulatorium , Sygehus 1, at blev henvist med henblik på en neurologisk vurdering, idet der var mistanke om Parkinsons sygdom. Han blev beskrevet som fremtrædende med nedsat stemmeføring og normal øjenbevægelighed. Hans gang var lidt foroverbøjet med nedsat medsving af højre arm, hvor der også var konstateret rysten under hvile. Der var normal muskelspænding.

Region har i en udtalelse til Patientombuddet anført, at den primære udredning, der skulle ske af , var optagelse af sygehistorie samt en objektiv undersøgelse. Det var ved indkaldelsen af ikke muligt at vurdere, om der skulle foretages andre undersøgelser, som fx skanninger og laboratorieundersøgelser, da sådanne undersøgelsers relevans ville afhænge af resultatet af den primære undersøgelse. Det var derfor ikke muligt at lægge en plan for s udredning på tidspunktet for indkaldelsen.

Patientombuddet er enig i det, som Region har anført i sin udtalelse, idet Patientombuddet endvidere skal oplyse, at det ofte viser sig, at den videre udredning af Parkinsons sygdom ofte ikke skal ske i sygehusregi, men derimod hos praktiserende speciallæge i neurologi.

Det er herefter Patientombuddets opfattelse, at Sygehus 1 udfærdigede en tilstrækkelig plan for s udredning ved at indkalde ham til en primær undersøgelse.

På denne baggrund finder Patientombuddet, at Region ikke har handlet i strid med sundhedslovens § 82 b, stk. 2.

ooo00ooo

Kommentarer fra af 23. april 2014, er indgået i Patientombuddets vurdering af sagen.