Ret til frit sygehusvalg, selv om der var et akut behandlingsbehov.

Patientombuddet finder, at Region har handlet i strid med sundhedslovens § 86, stk. 1, ved den 29. marts 2014 at give afslag på at benytte det frie sygehusvalg.

Sagsnummer:

15POB44

Offentliggørelsesdato:

4. august 2015

Juridisk tema:

Frit og udvidet frit sygehusvalg

Kategori:

Patientrettigheder

Patientombuddet finder, at Region <****> har handlet i strid med sundhedslovens § 86, stk. 1, ved den 29. marts 2014 at give <****> afslag på at benytte det frie sygehusvalg.

Klagen

klagede den 28. april 2014 til Patientombuddet over, at hans ret til frit sygehusvalg blev tidsidesat den 29. marts 2014, da en vagtlæge ikke ville henvise ham til Sygehus 1, men kun til Sygehus 2.

Begrundelse

havde, da han spiste aftensmad den 28. marts 2014, fået et stykke kotelet, æble og appelsin til at sidde fast i spiserøret.

Han kontakte Lægevagten i Region om natten den 29. marts 2014. Det blev noteret i journalen, at havde en fornemmelse af fastsiddende fødeemne, og at han slet ikke kunne synke, heller ikke vand. Vagtlægen henviste til Afdeling 1,  Sygehus 2.

har skrevet i sin klage, at han bad vagtlægen om at henvise ham til Sygehus 1, som han i forvejen var tilknyttet vedrørende behandling af tarmsystemet. Vagtlægen ville ikke henvise ham dertil, men kun til Sygehus 2, hvilket efter s opfattelse er i strid med det frie sygehusvalg.

Region har foranlediget, at Patientombuddet har modtaget et journalnotat fra den 29. marts 2014 fra Lægevagten i Region . Patientombuddet har ikke modtaget en forklaring fra den behandlende vagtlæge.

Patientombuddet har herefter lagt til grund, at bad om at blive henvist til Sygehus 1, og at den behandlende vagtlæge ikke ville imødekomme dette ønske.

Patientombuddet kan oplyse, at det fremgår af sundhedslovens § 86, stk. 1, og § 15, stk. 1 og 4, i dagældende bekendtgørelse nr. 1661 af 27. december 2013 om ret til sygehusbehandling m.v., at en person, der henvises til sygehusbehandling, kan vælge mellem bopælsregionens sygehuse, andre regioners sygehuse og de private specialsygehuse m.fl., der er nævnt i § 79, stk. 2, uanset bopælsregionens behandlingstilbud og kriterier for sygehusbehandling i sit sygehusvæsen.

Det fremgår af bekendtgørelsens § 15, stk. 5, at en læge, der henviser en person til sygehusbehandling, skal henvise til det sygehus, som personen vælger, hvis sygehuset kan varetage behandlingen af personen.

Det fremgår af lovforarbejderne til bestemmelsen i sundhedslovens § 86, at retten til frit sygehusvalg ikke omfatter tilfælde, hvor patienten indlægges akut uden forudgående lægehenvisning. Ved ambulancekørsel i disse akutte situationer ("112-udrykning" o.lign.) vil ambulancetjenesten følge den sædvanlige instruks for akut sygehusindlæggelse, hvorefter patienten bringes ind til det nærmeste sygehus med den fornødne akutte modtagelse. I andre akutte tilfælde, hvor der foreligger en forudgående lægehenvisning, og hvor patientens tilstand tillader det, kan patienten benytte det frie sygehusvalg. Der henvises til bemærkningerne til sundhedslovens § 87 (nu § 86) i lovforslag nr. L74, Folketinget 2004-05, 2. samling.

Det er Patientombuddets opfattelse, at s tilstand – om end tilstanden var akut - ikke var af en sådan art, at han ikke havde mulighed for at benytte Sygehus 1.

Patientombuddet har i den forbindelse lagt vægt på, at det fremgår af vagtlægenotatet, at der ikke var behov for transport, idet selv kunne komme til sygehuset.

Afstanden mellem s bopæl i By og Sygehus 2 er ca. 30 km, mens afstanden mellem bopælen og Sygehus 1 er ca. 55 km.

Det er Patientombuddets opfattelse, at en afstand på 55 km ikke var uforlignelig med s tilstand, da der ikke var tale om en akut livstruende tilstand, og da – som det må lægges til grund – selv var indstillet på at køre den længere vej til Sygehus 1.

Endvidere har Patientombuddet lagt vægt på, at Sygehus 1 har en Afdeling 2, herunder en enhed , som også varetager organkirurgi.

Patientombuddet finder således, at betingelserne for den 29. marts 2014 at afvise s adgang til frit sygehusvalg ikke var til stede.

Det er Patientombuddets opfattelse, at når en vagtlæge tager stilling til, om en patient kan henvises til et bestemt sygehus, så træffer vagtlægen beslutning på vegne af bopælsregionen.

Patientombuddet finder på denne baggrund, at Region har handlet i strid med sundhedslovens § 86, stk. 1.