En henvisning til "second opinion" var en henvisning til udredning

Patientombuddet finder, at Region har handlet i strid med sundhedslovens § 82 b, stk. 1, ved at tilsidesætte ret til hurtig udredning. Patientombuddet finder, at Region har handlet i strid med sundhedslovens § 90, stk. 1, ved ikke i oplysningsbrev af 28. januar 2014 at informere om, at hun ikke kunne tilbydes udredning inden for 1 måned.

Sagsnummer:

15POB48

Offentliggørelsesdato:

18. august 2015

Juridisk tema:

Hurtig udredning på sygehus, Regionernes oplysningspligt

Kategori:

Patientrettigheder

Patientombuddet finder, at Region <****> har handlet i strid med sundhedslovens § 82 b, stk. 1, ved at tilsidesætte <****> ret til hurtig udredning. Patientombuddet finder, at Region <****> har handlet i strid med sundhedslovens § 90, stk. 1, ved ikke i oplysningsbrev af 28. januar 2014 at informere <****> om, at hun ikke kunne tilbydes udredning inden for 1 måned.

Klagen

klagede den 17. juni 2014 til Patientombuddet over, at hendes ret til hurtig udredning var blevet tilsidesat af afdeling 1, Sygehus , hvortil hun var blevet henvist den 22. januar 2014. Hun havde fået en tid den 4. juli 2014, som senere var blevet ændret til den 5. november 2014.

 

 

Begrundelse

blev den 25. januar 2014 henvist med henblik på udredning fra afdeling 2, Sygehus , til afdeling 1, Sygehus .

Det fremgår af henvisningen, at man tidligere havde mistænkt diagnosen sklerodermi, men at der alligevel ikke var holdepunkter herfor, hvorfor man nu mistænkte dystrophia myotonica.

Neurologisk afdeling, Sygehus , afsendte den 28. januar 2014 et indkaldelsesbrev til , hvor hun blev givet en tid til neurologisk undersøgelse den 2. juli 2014. Det fremgår af brevet, at man ikke kunne tilbyde behandling inden for 2 måneder, hvorfor man vejledte om retten til udvidet frit sygehusvalg. Der blev vejledt om, at kunne kontakte Patientkontoret, herunder med oplysning om adresse, telefonnummer og e-mailadresse, hvis hun ønskede undersøgt, om hun havde ret til behandling på et privathospital på regionens regning.

Det fremgår af sundhedslovens § 82 b, stk. 1, og § 14, stk. 1, i dagældende bekendtgørelse nr. 1661 af 27. december 2013 om ret til sygehusbehandling, at regionsrådet i bopælsregionen til personer, der er henvist til udredning på sygehus, jf. § 79, yder udredning ved sit sygehusvæsen, andre regioners sygehuse eller private sygehuse og klinikker, som regionen har indgået aftale med, jf. § 75, stk. 2, inden for en måned, såfremt det er fagligt muligt.

Patientombuddet kan oplyse, at retsvirkningen af sundhedslovens § 82 b, stk. 1, er, at patienten har ret til udredning inden for en måned, hvis det er muligt, og hvis dette ikke er muligt, så har patienten ret til udredning på det sygehus, som kan foretage udredningen hurtigst.

Fristen på en måned regnes fra den dag, sygehuset modtager henvisningen, til den dag, udredningen kan afsluttes. Det fremgår af ovennævnte bekendtgørelses § 20, stk. 1.

Sygehus har i en udtalelse til Patientombuddet anført, at neurologisk afdeling generelt ikke har kapacitet til at se henviste patienter inden for udrednings- og behandlingsrettens tidsgrænser. Man har imidlertid ved modtagelsen af henvisningen af begået den fejl, at man har visiteret hende, som om hun var henvist til behandling, i stedet for til udredning. Derfor fik tilsendt information om hendes rettigheder i forhold til behandlingsretten.

Det er Patientombuddets opfattelse, at Region derved i praksis – om end dette ikke var tilsigtet - tilsidesatte ret til hurtig udredning. Patientombuddet har forstået, at Sygehus ikke kunne have tilbudt udredning inden for en måned, men fik ikke en reel mulighed for – hvis hun ønskede det – at blive udredt hurtigere på et andet sygehus.

På denne baggrund finder Patientombuddet, at Region har handlet i strid med sundhedslovens § 82 b, stk. 1.

Ligeledes finder Patientombuddet, at Region har handlet i strid med sundhedslovens § 90, stk. 1, ved ikke i indkaldelsesbrevet til at informere hende om, at hun ikke kunne tilbydes udredning inden for 1 måned.

Det fremgår således af sundhedslovens § 90, stk. 1, og § 12, stk. 2, nr. 3, i ovennævnte bekendtgørelse, at patienten skal informeres om, hvorvidt patienten kan tilbydes udredning inden for 1 måned.

Lovgrundlag

 

Bekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014 af sundhedsloven:

§ 82 b. Til personer, der er henvist til udredning på sygehus, jf. § 79, yder regionsrådet i bopælsregionen udredning ved sit sygehusvæsen, andre regioners sygehuse eller private sygehuse og klinikker, som regionen har indgået aftale med, jf. § 75, stk. 2, inden for 1 måned, såfremt det er fagligt muligt, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Såfremt det ikke er muligt at udrede personen inden for 1 måned, jf. stk. 1, skal regionsrådet inden for samme måned udarbejde en plan for det videre udredningsforløb.

Stk. 3. Ministeren for sundhed og forebyggelse kan fastsætte nærmere regler om adgangen til udredning og regionsrådenes forpligtelser efter stk. 1 og 2.

Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 omfatter ikke henvisning til psykiatrisk udredning.

§ 90. Regionsrådet skal, senest 8 hverdage efter at et af rådets sygehuse har modtaget henvisning af en patient eller har udredt en patient, jf. § 82 b, oplyse patienten

1) om dato og sted for undersøgelse eller behandling,

2) om patienten kan tilbydes diagnostisk undersøgelse, jf. § 82 a, udredning, jf. § 82 b, eller behandling efter reglerne i § 87, stk. 1 og 2, inden for den gældende frist, henholdsvis inden for 2 måneder kan tilbydes behandling efter reglerne i § 87 a, § 87 b, § 87 e og § 87 f,

3) om retten til at vælge sygehus efter §§ 86-87 b, 87 e og 87 f,

4) om ventetiden på behandling ved regionens egne og andre regioners sygehuse samt ved de i § 79, stk. 2, nævnte private specialsygehuse m.fl.,

5) om, at patienten ved henvendelse til sygehuset kan få oplyst antal behandlinger, der foretages på de i nr. 4 nævnte sygehuse, og

6) om, at sygehuset tilbyder at henvise patienten til et andet sygehus efter §§ 86-87 b, 87 e og 87 f.

Stk. 2. Regionsrådet skal senest 8 hverdage efter ændring af dato for kirurgisk behandling på et regionalt sygehus oplyse patienten om retten til at vælge sygehus efter § 87, stk. 3

Stk. 3. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler om regionsrådenes oplysningspligt.

Bekendtgørelse nr. 1661 af 27. december 2013 om ret til sygehusbehandling m.v.:

§ 12. Regionsrådet skal senest 8 hverdage efter, at et af rådets sygehuse har modtaget henvisning af en patient eller har udredt en patient, oplyse patienten om:

1) dato og sted for undersøgelse eller behandling,

2) patienten efter reglerne i § 13, stk. 1 og 2, kan tilbydes en diagnostisk undersøgelse inden for 1 måned,

3) patienten efter reglerne i § 14 kan tilbydes udredning inden for 1 måned,

4) patienten efter reglerne i § 19, stk. 1 og 2, kan tilbydes behandling inden for 1 eller 2 måneder,

5) patienten efter reglerne i sundhedslovens § 87 a, jf. § 87 b, stk. 1 og 2, kan tilbydes undersøgelse inden for 2 måneder og behandling inden for 2 måneder, når patienten er under 19 år og henvist til psykiatrisk undersøgelse eller behandling,

6) patienten efter reglerne i sundhedslovens § 87 e, jf. § 87 f, stk. 1, kan tilbydes behandling inden for 2 måneder, når patienten er fyldt 19 år og henvist til psykiatrisk behandling,

7) retten til at vælge sygehus efter reglerne i § 13, § 15, stk. 1-3, § 19 og sundhedslovens §§ 87 a og 87 f,

8) sygehuset tilbyder at henvise patienten til privatejede sygehuse, klinikker m.v. her i landet eller sygehuse m.v. i udlandet, som regionsrådene i forening har indgået aftale med (aftalesygehuse),

9) ventetiden på den diagnostiske undersøgelse, udredning eller behandling, som patienten er henvist til, ved regionens eget sygehusvæsen, andre regioners sygehuse, private sygehuse og klinikker, som regionen har indgået aftale med samt de private specialsygehuse m.fl., jf. § 15, stk. 2 og 3,

10) at patienten ved henvendelse til sygehuset kan få oplyst antal diagnostiske undersøgelser, udredninger og behandlinger, der foretages på sygehuse omfattet af nr. 9, og

11) at sygehuset tilbyder at henvise patienten til et andet sygehus efter reglerne i § 13, § 15, stk. 1-3, § 19 og sundhedslovens § 82 a og § 87 a-§ 87 f.

Stk. 2. Regionsrådet skal, senest 8 hverdage efter ændring af dato for kirurgisk behandling på et regionalt sygehus, oplyse patienten om retten til at vælge sygehus efter § 19, stk. 4.

Stk. 3. De i § 15, stk. 2 og 3, nævnte private specialsygehuse m.fl. skal senest 8 hverdage efter, at sygehuset har modtaget henvisning af en patient, oplyse patienten om:

1) dato og sted for undersøgelse eller behandling,

2) retten til at vælge sygehus efter reglerne i § 15, stk. 1-3,

3) at patienten ved henvendelse til sygehuset kan få oplyst antal behandlinger, der foretages på sygehuset, og

4) at sygehuset tilbyder at henvise patienten til et andet sygehus efter reglerne i § 15, stk. 1-3.

§ 14. Til personer, der er henvist til udredning på sygehus, yder regionsrådet i bopælsregionen udredning ved sit sygehusvæsen, andre regioners sygehuse eller private sygehuse og klinikker, som regionen har indgået aftale med, inden for 1 måned, såfremt det er fagligt muligt, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Såfremt det ikke er muligt at udrede personen inden for 1 måned, jf. stk. 1, skal regionsrådet inden for samme frist udarbejde og patienten modtage en plan for det videre udredningsforløb.

Stk. 3. En plan i medfør af stk. 2 skal indeholde oplysninger om det planlagte videre udredningsforløb, f.eks. oplysninger om indholdet i planlagte undersøgelser samt tid og sted for disse. Ved uklarhed om det videre udredningsforløb skal en plan i medfør af stk. 2 mindst indeholde oplysninger om indholdet i den næste undersøgelse i udredningsforløbet samt tid og sted for denne.

Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 1-3 omfatter ikke henvisning til psykiatrisk udredning.

§ 20. Tidsfristen efter § 13, stk. 1 og 2, regnes fra den dag, sygehuset modtager henvisningen fra personens læge, til den dag, den diagnostiske undersøgelse kan foretages. Tidsfristen efter § 14 regnes fra den dag, sygehuset modtager henvisningen fra personens læge til udredningen kan afsluttes. Tidsfristen efter § 19, stk. 1 og 2, regnes fra den dag, hvor patienten er udredt, jf. § 14. I de tilfælde, hvor patienten ved henvisningen er udredt, regnes fristen efter § 19, stk. 1 og 2, fra modtagelse af henvisningen på regionsrådets sygehus.

Stk. 2. I opgørelsen af tidsfrister i medfør af stk. 1 medregnes ikke perioder, hvor diagnostisk undersøgelse, jf. § 13, stk. 1 og 2, udredning, jf. § 14, og behandling, jf. § 19, stk. 1 og 2, må udsættes på grund af personens helbredstilstand eller efter personens ønske.

 

Bekendtgørelse nr. 1113 af 7. november 2011 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, som ændret ved lov nr. 1401 af 23. december 2012:

§ 6. Regionsrådets afgørelser m.v. kan påklages til Patientombuddet, når de vedrører

…..

4) diagnostiske undersøgelser efter § 82 a i sundhedsloven, udredning efter § 82 b i sundhedsloven og frit og udvidet frit sygehusvalg samt udvidet ret til undersøgelse og behandling for psykisk syge børn og unge og udvidet ret til behandling for psykisk syge voksne efter §§ 86-87 h i sundhedsloven og regler fastsat med hjemmel heri,

…..

7) regionernes oplysningspligt efter § 90 i sundhedsloven og regler fastsat med hjemmel heri,

…..